Nový Urbánek č. 4/2012

21.12.2012, článek vložil P. Milan Vavro

Vyšlo nové číslo časopisu Urbánek 4/2012 s Farní kronikou za rok 2012.

Nový betlém v Heršpicích

Na předvánočním jarmarku Centra Ententyky předalo toto občanské sdružení dar, na kterém se také finančně podíleli další občané a mateřská škola - vyřezávaný betlém pro heršpický katolický kostel sv. Matouše. Zhotovil jej řezbář z Heršpic, a to nezvyklým způsobem – v pozadí klasických jesliček se Svatou rodinou, třemi krály a pastýři je pozadí betlémského města. Zvláštností je umístění pozadí na starém kole od vozu, jehož otáčením bude umožněno měnit scény za betlémskou jeskyní. Ty zatím nejsou ztvárněné. Koho napadlo postavit první betlém? U prvního zobrazení vánoční scény stál svatý František z Assisi v Itálii. Toužil vždy prožít vánoční noc podobně, jak ji podle jeho představ prožívali kdysi lidé v Betlémě. Proto dal před Vánocemi roku 1223 postavit v jeskyni nedaleko Assisi jesle vystlané senem, k nim přivedl oslíka a volka a podle legendy se mu potom v jeslích ukázalo narozené Jezulátko, které sv. František pochoval v náručí. Od té doby se šířila tradice stavění jesliček po celé Evropě. Již ve středověku se stavěly v kostelích jesle s postavami Panny Marie a sv. Josefa v životní velikosti. Ostatní postavy u jeslí byli živí lidé, kteří předváděli scény z příběhu narození Ježíše Krista. V období baroka se objevují první betlémy, jak je známe dnes. Z kostelů se betlémy postupně dostávaly do zámeckých kaplí, potom do měšťanských domácností a nakonec si začali stavět vlastní jesličky lidé na venkově. Někteří se snažili napodobovat to, co viděli v kostelích, jiní vymysleli vlastní pojetí. Betlémy se zhotovovaly z nejrůznějších materiálů - vyřezávané ze dřeva, keramické, vázané z kukuřičného šustí, upečené z těsta, voskové, sádrové, ručně malované na deskách dřeva a na papíru. Do svých betlémů umísťovali lidé modely domů z vesnice, kde bydleli, přírodu, ve které se pohybovali, kromě tradičních postav znázorňovali řemesla, která jim byla blízká, někdy i sebe samotné. Do betlémů přibyly další figurky nesoucí dary – darovníci. Chtěli mít betlém podle svého obrazu a oni sami chtěli „být při tom", mít svoje místo v Betlémě. Chtěli mít jako diváci pocit, že se biblického děje také účastní a plně jej prožívají. Nejen betlém, ale celé poselství Vánoc je výzvou pro nás. Jako se Bůh daroval nám lidem a v Ježíši přišel mezi nás, přinesl to největší obdarování pro každé lidské srdce. My jej máme následovat, to je smysl stavění betléma. Když bychom chtěli vytvořit svůj vlastní betlém, jak by podle nás vypadal? Jakou postavu bych do betléma umístil, aby charakterizovala právě mne?

Na závěr tohoto zamyšlení ještě jednou děkujeme s farností všem dárcům za nový betlém.

P. Milan Vavro, farář


Stavební obnova kaple sv. Urbana dokončena

Dva roky uběhly a my se můžeme radovat z nově opravené kaple sv. Urbana, ke které navíc vedou nová zastavení křížové cesty. Slavkov se tak zapsal do „seznamu" poutních míst, která mají křížovou cestu. Pro zajímavost vše probíhalo, aniž bychom to plánovali, v období dvou výročí: 300 let od postavení první barokní kaple a 150 let od stavby kaple nynější. V roce 2011 proběhla první etapa opravy střech a fasády kaple nákladem 611 000 Kč. Letos jsme pokračovali obnovou omítek vnějšího soklu a interiéru. Došlo k statickému zajištění prasklin zdiva a obnově výmalby v bílé barvě. Dlažba byla doplněna pískovcovými dlaždicemi, byly repasovány dveře a vyměněna okna s kovanými mřížemi. Přesto, že zatím není na kopci přívod elektřiny, neváhali jsme a předem provedli rozvody pro budoucí osvětlení. To bude možné příležitostně zprovoznit přivezením elektrocentrály. Okolí kaple bylo za pomoci technických služeb vydlážděno a byl upraven terén. Na práce, které si letos vyžádaly celkem 555.000 korun, jsme získali dotace z ORP Slavkov 244.000 Kč, JM kraje 70.000 Kč, Města Slavkova 50.000 Kč, ze sbírek roku 2011 zůstalo 86.500 Kč a farnost uhradila letos ze sbírek a darů 31.200 Kč. Dlužná částka je tedy 73.300 Kč. Stále pokračuje sbírka na obnovu kaple sv. Urbana a touto formou prosíme dárce, kteří mají toto místo rádi, o laskavý příspěvek. Účet Římskokatolické farnosti má číslo 1561234389/0800, variabilní symbol 255. Na požádání vám vystavíme doklad o daru, který můžete zahrnout do snížení základu daně. Dárci od výše daru 5.000 Kč mohu být uvedeni na „Pamětní desce dárců", která bude umístěna u vchodu uvnitř kaple. Celková obnova si zatím vyžádala 1 milion 130 tisíc korun, z toho věnovali dárci a farníci 223 tisíc korun. Co nás čeká v roce 2013? V interiéru se bude vyjímat barokní oltář s věrnou kopií známého obrazu svatého Urbana nad Slavkovem z roku 1712. Na Květnou neděli bude opět křížová cesta a slavnostní otevření kaple bude při pouti v neděli 26. května před Svatourbanskými hody. Ptáte se na obrazové ztvárnění křížové cesty. Je zatím ve stavu návrhů a nejdříve je třeba splatit provedené práce na kapli.

Když jsme se ve farnosti do obnovy kaple pouštěli, nečekali jsme takový zájem a tak štědré příspěvky dárců. Za vaši pomoc vám chci srdečně poděkovat a přát nám všem, aby nás toto dílo těšilo, kdykoli na Urbánek zavítáme.

Za farnost P. Mgr. Milan Vavro, farář

Posvěcení kostela a oltáře v Hodějicích

Nový oltář a celá liturgická úprava v hodějickém kostele byla podnětem k posvěcení kostela. Od letošního posvěcení oltáře a kostela biskupem Vojtěchem budeme v Hodějicích slavit každý rok 26. října slavnost Výročí posvěcení kostela, lidově řečeno "posvícení". Kaple sv. Bartoloměje byla roku 1884 pouze benedikována (to znamená požehnána – nižší stupeň zasvěcení, užívaný u kaplí). Po přestavbě v roce 1971 panem farářem Františkem Cahou se nazývala již kostelem. Velkou opravou střechy, krovu věže, fasády a interiéru prošel kostel opět v roce 2002. V roce 2008 začaly práce na návrhu konečné liturgické úpravy, během roku 2012 byly realizovány. Filiální kostel bude mít novou liturgickou úpravu. Tvoří ji soubor nového kamenného oltáře, svatostánku, ambonu (čtecí pult) a sedadel kněze a ministrantů. Prostor doplňují vitrážová okna v kněžišti s dekorativním motivem. Návrhy zpracoval výtvarník Milivoj Husák z Lelekovic. Kamenný oltář a podstavce pro ambon a svatostánek vytesal z pískovcových bloků sochař Milan Kupkár z Tasovic u Znojma. Dřevěné prvky, zvláště svatostánek, pult ambonu, lavice a sedalo vyrobil stolař Josef Vašek z Brna. Okna zhotovil sklenář Zdeněk Svoboda z Bosonoh. Presbytář byl nově vymalován a jasněji osvětlen.

Jak taková slavnost vypadá? Má několik částí…

1. Na začátku bohoslužby biskup požehnal vodu, kterou pokropil shromážděný lid, stěny kostela a oltář. Voda je připomínkou našeho křtu, znamení pokání a očisty od hříchu.

2. Následoval průvod čtenářů lektorů, kteří přinesli Boží slovo v Lekcionáři před biskupa. Boží slovo je pro nás velkým darem a od dnešního dne nás Bůh bude sytit tímto darem také v tomto chrámě.

3. Následoval zpěv litanií – prosby ke svatým. Chrám je viditelným znamením církve na zemi i obrazem církve přebývající v nebi. Proto se společně spojujeme v prosbě k našemu Bohu s našimi svatými v nebi, které prosíme o pomoc.

4. Podle starého římského zvyku se do oltáře vkládaly ostatky mučedníků, aby se tak znázornilo, že oběť svatých má svůj původ a sílu v oběti Ježíše Krista. Do našeho nového oltáře byly proto vloženy ostatky svatých mučedníků z římských katakomb, jménem Redempta, Victoriana a Felixe.

5. Konsekrační modlitbou biskupa se vyjadřuje úmysl navždy zasvětit kostel Bohu a vyprošuje se jeho požehnání.

6. Pomazáním oltáře a stěn kostela posvátným olejem křižmem se znázorňuje, že kostel je celý a navždy zasvěcen křest'anské bohoslužbě. Podle tradice se na stěnách kostela označují křižmem konsekrační kříže. Oltář se stává znamením Krista, který přinesl svůj život jako obět' za spásu všech lidí.

7. Okuřování oltáře a kostela. Pálením kadidla na oltáři se naznačuje, že Kristova obět' a modlitby věřících vystupují od oltáře k Bohu jako příjemná vůně.

8. Přikrytím oltáře plátny se vyjadřuje, že oltář je Pánovým stolem. Zde se slaví památka Kristovy smrti a zmrtvýchvstání a přijímá Pánova večeře. Proto se oltář připraví jako stůl obětní hostiny, slavnostně se ozdobí a kolem něj se radostně scházejí všichni věřící, aby se posilnili Božským pokrmem, Tělem a Krví obětovaného Krista.

9. Když je oltář připraven, jsou přineseny dary a slavíme Eucharistii – první mši svatou na novém oltáři.

Poděkování patří vám všem, kteří jste se o toto dílo zasloužili pomocí nebo finanční sbírkou. Poděkování patří Obecnímu zastupitelstvu za dotaci na vitrážová okna. Celá

nová úprava stála kolem 250 tisíc korun a zatím není celá částka splacena. Sbírky budou pokračovat v příštím roce 2013.

P. Milan Vavro, farář

Historie hodějické kaple z kroniky

Roku 1884 byla vystavena zdejší kaple sv. Bartoloměje a dne 24. srpna téhož roku v neděli na svátek sv. Bartoloměje byla d.p. Šubrtem z Lulče benedikována. Naproti d.p. děkanovi jelo banderium, mladíci na koních, až k němčanským hranicím. Když se d.p. děkan Šubrt a d.p. děkan ze Slavkova ve zdejší škole sešli, kde byli slavnostně přivítáni, šli průvodem, hudbou a banderiem doprovázeni, do nově vystavené kaple, kde měl d.p. Svoboda, farář z Kobeřic, kázání, po kterém byla kaple slavnostně požehnána a potom byla sloužena slavná mše svatá. Odpoledne bylo svaté požehnání a k večeru, když se d.p. děkan odebíral domů, byl opět provázen banderiem až na hranice. V roce 1969 byla provedena generální oprava kaple a zároveň její rozšíření. Za vedení d.p. Fr. Cahy a za spolupráce místních občanů byla oprava kaple v roce 1970 dokončena.

(Pro ty z vás, kteří také netušíte… d.p. je zkratka důstojného pána) pozn. redakce)


Setkání redaktorů farních časopisů

V chladném sobotním dopoledni 3. listopadu mířily kroky nás, spolutvůrců farních časopisů brněnské diecéze, do katedrály na Petrově. Tady v kapli Zvěstování začalo mší sv. další z našich společných setkání. Otec biskup vzpomenul především svatého Františka Saleského, mj. patrona spisovatelů a jeho životní cestu mírnosti. Setkání pokračovalo v sále biskupství, kde nás P. Roman Kubín informoval o připravovaných projektech pastoračního střediska. Pak nastal vítaný čas občerstvení, vzájemná potkávání se i předávání zkušeností. Následoval hlavní bod programu - rozhovor s otcem Vojtěchem. Dozvěděli jsme se např.: Kdo je jeho čtyřnohým přítelem (postel); proč nerad jí ryby, a že kdyby nebyl biskupem, byl by zahradníkem. Rád čte knihy Josefa Ratzingera i Benedikta XVI. a jako kluk se s bratrem Karlem příliš nepral, protože bratr je o 11 let starší… A trochu vážněji: Trápí ho lidská zabydlenost v pohodlnosti a zaměřenost na sebe. Radost mu naopak působí kněží žijící pro druhé či „nevěřící", kteří chtějí pomoci např. s opravou kostela. Z lidských vlastností si cení férovosti a opravdovosti – „když je muž mužem a žena ženou." Ze světců je mu nejbližší Panna Maria, jejíž bolest a radost vyplňují celý její život. „…My cpeme vše do toho, abychom měli pozitivní zážitky a bolest bychom raději neměli, ani ji u nikoho neviděli. Ale mariánská píseň zní: V bolesti radost nalézám, v moudrosti ji přijímám…"

Někteří z nás na závěr využili možnosti vystoupat na věž katedrály a spatřit tak Brno z ptačí perspektivy nebo navštívit diecézní muzeum.

Můžeme říci, že na petrovské setkání jezdíme rády, je pro nás zdrojem inspirace a povzbuzení v další činnosti.

Jana Lstibůrková a Petra Šaňková


Biblická soutěž

V úterý 20. listopadu 2012 se ve Vyškově zúčastnilo pět dětí naší farnosti okresního kola soutěže Bible a my. Po testu, na který se mohli částečně připravit, se umístili: za první kategorii na 3. místě Tereza Blaháková, na 6. místě Ondřej Mlčoch, za druhou kategorii na 2. místě Anežka Šujanová, na 3. místě Hana Kučerová a za třetí kategorii na 1. místě Hana Mlčochová. První, druhé a třetí místo postupuje do ústředního kola na Velehradě, které proběhne 6. února 2013. Všem dětem děkujeme a blahopřejeme.

Jana Lstibůrková


Není kostlivec jako Kostlivec

Vánoce a konec měsíce prosince znamenají pro některé z nás čas pro bilancování a hodnocení uplynulého roku. Občas se nám při této příležitosti stane, že nalezneme něco, co jsme opomenuli a nedořešili, a že máme, jak se říká, schovaného kostlivce ve skříni. Nic, o co bychom stáli, a nic, co bychom ve své skříni rádi viděli. Jedinou výjimkou v tomto ohledu je divadelní představení Kostlivec ve skříni v podání farního divadla Simsala Bim.

Musím říct, že hra se farnímu divadlu velmi povedla. Z mého laického pohledu se Kostlivec ve skříni blíží výkony herců, vtipem, kulisami, kostýmy a i délkou představení profesionálnímu divadlu. Každá postava má svůj nezaměnitelný charakter, kterým spoluvytváří propletený děj hry. Ten jde svižně kupředu a divák se nemá čas nudit. Hra plná situačního humoru baví, stačí jen nechat se vtáhnout do děje. Kdybych byl divadelním kritikem, dal bych tomuto divadelnímu kusu hodnocení 90 %. Pět procent bych srazil za několik chybek, které jsem zaznamenal (ale přece jen, byl jsem na premiéře), a dalších pět procent za to, aby bylo možné příště dát ještě lepší hodnocení.

Pokud byste již měli všechny kostlivce ze skříní vylovené a chtěli si odpočinout od denních starostí a pobavit se, navštivte toto představení na některé z jeho repríz. Nebudete litovat. Nový systém rezervace lístků vám zajistí židli v sále a dokonalé kulturní vyžití.

Milan Šaněk


„Prohra nemusí být vždy prohrou"

Naše prohry ve světle příběhu Josefa egyptského, 24.11. 2012, P. Jan Szkandera.

Během podzimu proběhlo v Domě Svaté Rodiny několik duchovních obnov: pro ženy, pro mládež, pro muže. A protože je známo, že většina mužů se o své pocity a dojmy nedělí příliš často, dáváme tentokrát prostor právě jim.

Dobré duchovní cvičení. Zase jsem blíž k Bohu.

Na duchovní obnově jsem byl dnes poprvé! Asi je to málo, abych objektivně mohl toto hodnotit. Každopádně ale vím, že tato obnova nebude poslední! Nadchlo mě to natolik, že se do budoucna zúčastním znovu. Jakub

Rád bych vyjádřil svoji vděčnost za to, že jsem zde mohl být. Abych se přiznal, neměl jsem žádná očekávání. A Pán se postaral, abych dostal odpověď na spoustu mých otázek. Naplnil mě novou nadějí a silou do dalších dnů. Díky otci J. i sestrám. Velké Pán Bůh zaplať.

Mě osobně na dnešní duchovní obnově nejvíce zaujalo z proslovu kněze přirovnání patriarchy Josefa respektive jeho životní situace s našimi životními situacemi, které často prožíváme.

Líbil se mně: dobrý časový rozvrh, možnost ke zpovědi, dobré jídlo, dobrý otec přednášející.

Díky za pěkné myšlenky o pokoře, o naději a spoustě jiných tématech.

DO se mi líbila. Je to pro mě vítaná posila do každodenního života. Líbil se mi praktický přesah, reálnost, uvědomění si vlastních slabostí ale i touhy je překonat. Děkuji.

Obnova mi přišla vhod. Líbil se mi „chlapský" způsob vedení přednášek, bez nasládlých řečí. Příběh Josefa egyptského mi přinesl trochu více světla do toho, co jsem prožíval v nedávném období.

Tato duchovní obnova splnila to, co mužská duše očekává, a určitě reagovala a osvětlila Boží vedení v nelehkých věcech života.

Dnešní DO byla pro mě velkým prožitkem a obohacením. Téma výborné, přednes výborný. Moc mi to pomohlo! Pán Bůh zaplať!

Ohlasy zpracovala: S. M. Gregorie


Tříkrálová sbírka 2013

V sobotu 5. 1. 2013 se ve Slavkově u Brna uskuteční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky. Sbírka je určena na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. TKS sbírka z roku 2012 byla přerozdělena na jednotlivé projekty Oblastní charity Hodonín. Také v roce 2013 předpokládá Oblastní Charita Hodonín další rozvoj služeb, který bude částečně financovat právě z výtěžku TKS.

Předem děkujeme všem vstřícným lidem, kteří Tříkrálovým koledníkům otevřou a přispějí do zapečetěných pokladniček i sebenepatrnějším obnosem.

Koledníci si mohou zapůjčit kostýmy ve středu 2. 1. 2013 od 17:30 do 18:30 v prostorách pastoračního centra Římskokatolické farnosti, vchod z Malinovského nám. 2. Vlastní kostýmy jsou vítané. Sraz a požehnání koledníků bude 5. 1. 2013 v 8:30 hod. tamtéž. Prosíme vedoucí skupinek, aby se s platným občanským průkazem dostavili k registraci již v době od 7:30 do 8:15 hod. do prvního patra.

Martina Tesáčková, koordinátorka TKS ve Slavkově u Brna


Projekt Trojlístek

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně na Josefské ulici nabízí rodinám a ženám zralého věku možnost zapojení se do evropského projektu Trojlístek. Cílem projektu je zprostředkování vztahu mezi rodinami a náhradními babičkami, které rodinám pomáhají s hlídáním a s výchovou dítěte. Pokud jste rodina, které schází babička nebo naopak žena zralého věku, která by ráda nabídla svůj čas a pomoc některé z rodin, které babičku postrádají, potom se obraťte na naši pracovnici na tel. čísle 542 217 464 nebo na adrese trojlistek@crsp.cz, abychom si domluvili termín na krátký pohovor, během kterého si upřesníme Vaše představy a možnosti.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Zdroj: www.biskupstvi.cz


Vánoční pozdrav

Milí přátelé farníci!

Tak už jsem tu téměř rok. Kdybych jen loni o Vánocích tušila, že ty příští už budu slavit tady… Ale to člověk nikdy neví.

Vánoční přípravy máme podobné jako vy a přece úplně jiné. Tak za prvé jsem na tom nesrovnatelně lépe zdravotně, za druhé každý je tu ochotný pomoci (např. sv. Petr mi před chvílí běžel už potřetí, bez řečí, pro ořechy do vanilkových rohlíčků), a za třetí nejsme tu omezeni časem, takže všechno bez stresů, v klidu stíháme.

Občas smím nakouknout, jak se mají naši. Právě před chvílí jsem viděla svou starší dceru, jak s mým mužem vyrábí škvarkovou pomazánku, prostřední umývá tátovi okna, nejmladší luští v mých vánočních receptech a okřikuje přitom děti. Jestli mi chybí? Stále mi na nich velmi záleží, ale pocit, že mi někdo nebo něco chybí, tady prostě neexistuje. Zvlášť, když vím, že i oni tu brzy budou… Brzy chápejte jako pro mě brzy – z mého pohledu a s mým novým pojetím času.

Vím, že je to pořád bolí. Vždyť jsem taky odešla tak rychle a nečekaně. Moje smrt ale byla a ještě bude součástí požehnání pro celou rodinu. Bůh je mnohem větší než si myslíme. Byl celou tu dobu se mnou i s nimi a oni to ví. Když se modlíte, věřte, že Ježíš nedopustí, abyste odešli dřív než je nutné. I mně dopřál dočkat se odpuštění, na kterém mi tolik záleželo, a až poté mě vzal k sobě. Ráda bych teď napsala, že jsem „živoucím" důkazem toho, že i lidé v kómatu vnímají, ale chápu, že moji „živoucnost" vidíte asi jinak… Věřili byste, že jsem až během svého umírání, poprvé slyšela větu: „Mám tě ráda mami."? Škoda, že už jsem nemohla odpovědět. Alespoň se mi od samé radosti na monitoru zrychlila EKG křivka, a holky poznaly, že rozumím.

No nic, musím končit, už je tu Petr s těmi ořechy, taky vás zdraví a mám prý předat následující vzkaz. Je trochu dlouhý, to víte, on byl Petr zvyklý psávat listy, ale stojí za to, tak doporučuji, dočíst jej až do konce:

Nelekni se, kdyby Pán počítal i s Tebou!

Až někdy budeš mít pocit, že s Tebou Bůh nic nesvede, vzpomeň si, že…

- já sám jsem se vytahoval – a pak zapřel Ježíše.

- Noe se občas opil do němoty.

- Abrahám byl příliš starý.

- Sára byla neplodná.

- Josef Egyptský prožil těžkou šikanu.

- Mojžíš nedokázal dobře mluvit.

- Gedeon měl strach a chtěl utéct.

- Samson byl rozmazlený klacek, který nedbal na dobré rady.

- Rachab, Ježíšova praprapra…babička, byla prostitutka.

- Jeremiáš (ale i Timotej) byli příliš mladí.

- David měl na kontě cizoložství a úkladnou vraždu.

- Apoštolové usínali při modlitbě.

- Marta byla tak trochu workoholička.

- Její sestra Marie zase nebyla zrovna akční.

- Marie z Magdaly byla možná prostitutka a ještě k tomu posedlá.

- Samařská žena byla několikrát rozvedená a žila „na hromádce".

- Zacheus byl malý, zakomplexovaný a živil se daňovými podvody.

- Pavel byl cholerik a občas si neviděl do úst.

- Timotej měl chatrné zdraví.

- První svatořečený byl zločinec po Ježíšově pravici.

Tak se nelekni, kdybys jednoho dne zjistil, že Bůh počítá i s Tebou.

A On s Tebou počítá…

Požehnané Vánoce!

Bývalá spolufarnice Vlasta D. s laskavým přispěním sv. Petra


Vánoční koncert PS Gloria

Všichni jste srdečně zváni na vánoční koncert, který se uskuteční v našem chrámu Vzkříšení Páně v pátek 28. prosince v 16 hodin. Bude zpívat pěvecký sbor Gloria, sólově vystoupí Kateřina Jiráková, varhanní doprovod Olga Frydrychová.

Na programu jsou domácí i cizí koledy, vánoční a duchovní skladby.


9. ples slavkovského děkanství

se uskuteční v novém roce opět ve Slavkově, a to v sobotu 9. února ve 20 hodin v sále kulturního domu Bonaparte. K tanci a poslechu hraje dechová hudba ŠARDIČANKA. Polonézou zahájí slavkovská mládež a další dvě vystoupení nás opět překvapí. Jste srdečně zváni.


Nabídka návštěvy nemocných

Pokud víte o někom, kdo, vzhledem k svému věku či zdravotnímu stavu, nemůže navštěvovat bohoslužby v kostele, a stál by o pravidelnou návštěvu kněze spojenou se svátostí smíření a eucharistie, můžete nabídnout či sami zprostředkovat tuto službu domluvou na faře nebo v sakristii.


Zkrocení zlé ženy

Přijměte pozvání na dvě obnovené reprízy shakespearovské komedie Zkrocení zlé ženy, kterou muselo naše divadlo na jaře letošního roku předčasně stáhnout z repertoáru kvůli odchodu 6 herců z divadla. Avšak podařilo se hru znovu nastudovat s osmi novými herci a budete ji moci shlédnou 13. ledna ve Společenském centru Bonaparte ve Slavkově u Brna odpoledne v 15.00 a večer v 19.00.

Osoby a obsazení (tučně noví herci):

Petrucio a Kateřina – Petr Šujan a Věra Stojarová (v 15.00)

Petrucio a Kateřina – Adam Šimoník a Eva Špatná (v 19.00)

Lucencio a Bianka – Pavel Šujan a Eva Tesařová

Hortenzio a Conchita – Radim Kachlíř a Monika Ušalová

Grumio – Milan Kohoutek

Putefalo – Marie Gottwaldová (Konrádová)

a

Radim Zrebný (Tranio), Štěpán Melichar (Biondello),

Marek Kuchta (Gremio), Jaromír Rozsypal (Vincencio),

Milan Hrazdílek (Baptista Minola)

Předprodej vstupenek od 17. prosince ve Fotoateliéru na ulici Husova ve Slavkově. Vstupenka stojí 50 Kč. Zbývající vstupenky budou v prodeji přímo na místě půlhodinu před představením.

Farní divadlo Simsala Bim


Farní kronika 2012

V rámci očekávaného 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu jsme letos prožili „Rok biřmování". V lednu začala na faře příprava na svátost křesťanské dospělosti pro mládež od 14 let. K biřmování se také připravovali i dospělí, kteří se scházeli v 15 členné skupině v rámci katechumenátu. Tři dospělí byli pokřtěni, dva přistoupili poprvé k eucharistii a deset bylo biřmováno farářem o. Milanem 27. května při slavnosti seslání Ducha svatého. Další starší farníci byli biřmováni otcem biskupem Vojtěchem 10. listopadu v Rousínovci.

Radostnou událostí byla Tříkrálová sbírka, do které se zapojilo 90 koledníků ve Slavkově a další desítky v obcích. V neděli 8. ledna jsme prožili u Betléma Tříkrálové koledování s koncertem cimbálové muziky „Hudci z Kyjova", ke které se zpěvem přidala slavkovská schola. 8. ples slavkovského děkanství se konal v Drnovicích, z farnosti se účastnilo přes 130 lidí.

Seminář charismatické obnovy byl zahájen 14. ledna farností Dolní Bojanovice pod vedením P. Petra Karase. Přihlásilo se kolem 60 zájemců (z toho bylo xx z okolních farností), kteří se každý týden setkávali na pravidelný duchovní program s přednáškou a modlitbou. O Velikonocích byl seminář vyvrcholil bohoslužbou „Rozeslání" a následně vznikla nová tři společenství, vycházející z této obnovy. Dalším novým společenstvím je setkávání rodin s dětmi, otevřené pro rodiny s malými i většími dětmi.

Brigádnickou prací mužů se v zimě podařilo očistit a vysát sochy reliéfů v kostele od prachu, který se usadil za posledních 6 let. Místo k setkání a sdílení farníků i mimo kostel je farní kavárna, jejíž provoz byl letos zahájen díky vytrvalým pořadatelům. Přes počáteční nezájem kavárna znovu pokračuje po ranní mši od podzimu. 1. března nastoupil na místo pastoračního asistenta pro technické záležitosti slavkovského děkanství pan ing. Pavel Galata, který svou odborností vykonává důležitou práci v zajišťování oprav a dalších záležitostí v našich farnostech.

Pro novou křížovou cestu na Urbánek, která byla vyrobena v zimních měsících firmou pana Zimovčáka, se staly patrony jednotlivých zastavení rodiny naší farnosti. Ti vykopali v sobotu 17. března základy, 20. března byly zabetonovány a jednotlivá zastavení byla vztyčena v úterý 27. března 2012. První křížové cesty se účastnilo asi 100 farníků. Obrázky zastavení zatím nejsou vyrobené.

Na pěší pouť do Žarošic 8. května se ze Slavkova vydalo kolem 45 poutníků. Den na Petrově prožilo 17. května z naší farnosti 29 dětí s biblickými postavami, které ztvárnili zaměstnanci biskupství. Při Svatourbanských hodech 2. až 3. června byl hostem P. Jan Daněk z Nového Města na Moravě, který ve Slavkově působil v 80 letech jako kaplan. Poutní farní zájezd na Šumavu, do Bavorska a Rakouska se uskutečnil 11. až 14. června.

U příležitosti zakončení tříletého varhanického kurzu uspořádala Jednota Musica sacra 17. června v kostele ve Slavkově zpívanou liturgii nešpor. Hlavní kazatel byl P. Dr. Karel Cikrle, po liturgii proběhl krátký varhanní koncert v podání prof. MgA. Davida Postráneckého. Z naší farnosti získali varhanickou kvalifikaci: Veronika Andrlová, Eva Červinková, Jana Dolečková, Elena Knotková, Markéta Šemorová, čestné uznání Anežka Šujanová a Richard Zukal. V tomto roce MŠ Karolínka začala ve spolupráci s rodiči budovat dětské hřiště v zahradě školky.

Zdařilou akcí byl V. Farní den v neděli 24. června, v jehož programu vystoupily rodiny tak jak je neznáme - se svým pěveckým vystoupením. Představily se i jednotlivé aktivity naší farnosti: Klas, divadlo, muži netradičně s bláznivou scénkou „Domácí práce v rukou mužů". Pěkně připravený program a dobré občerstvení byly milým prožitím nedělního odpoledne v zahradě školky.

Významnou událostí farnosti bylo kněžské svěcení, které přijal z rukou otce biskupa Vojtěcha v sobotu 30. června v brněnské katedrále jáhen Martin Kohoutek a primice, kterou oslavil 7. července ve 14.00 hodin v rodných Hodějicích. Kazatelem byl P. Petr Vrbacký z Brna od sv. Tomáše, koncelebrovali P. Milan Vavro, P. Petr Mareček a P. Vít Severa z Pohořelic. Velkou přípravu primice zvládli s velkým nasazením místní farníci z Hodějic i přes velkou bouři, která v předvečer primice celý venkovní areál téměř zničila.

Další radostnou událostí byly slavné sliby sestry Terezky – Markéty Paterové z Němčan, které jsme spolu s ní prožili 5. července v krásné atmosféře kláštera na Karmelu v Praze na Hradčanech. Po dopolední mši svaté bylo občerstvení a odpoledne jsme se mohli se setrou Terezkou a ostatními sestrami setkat na klášterním dvoře.

V červnu se začalo s výrobou nových podlah v lavicích, která byla zakončena montáží nových klekátek začátkem prosince. Lavice byly zároveň posunuty tak, aby vzniklo více prostoru vpředu i za zadními lavicemi. Při rozebírání podlah, předláždění dlažeb a přenášení lavic pomáhali mladí hoši i muži, s nutným častým úklidem nezklamaly naše věrné obětavé ženy.

Tábor v Rakoveckém údolí se statečným indiánským kmenem Irokézů byl dobrou zkušeností pro děti a příkladem, jak neztratit dobrou náladu i v nelehkých deštivých podmínkách. S otcem Petrem a vedoucím Jirkou Palečkem připravila mládež hodnotný program, rodiče zvládli výborně kuchyni a zázemí. Tři prázdninové výpravy mládeže do Tyrolských Alp s pobytem ve vesničce Schwendt s otcem Milanem, rozdělené podle věku a společenství, proběhly během prázdnin a posílily přátelství a dobré vztahy mládeže naší farnosti. Dalším povzbuzením pro mladé bylo Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 14. srpna, kam se vydalo kolem 30 mladých.

Nedělní pouť na Lutrštéku vedl novokněz P. Martin Kohoutek. Poutní zájezd do Polska do Wadowic a k Božímu Milosrdenství do Krakova se uskutečnil 28. až 30. září. V září byla v kostele instalována výstava o životě kněží, mučedníků, navržených k blahořečení, otce Jana Buly a otce Václava Drboly (který působil také ve Slavkově) s následnou přednáškou Mons. Karla Orlity o životě těchto kněží.

Jáhen Josef Kubeš, který u nás před deseti lety působil jako jáhen, byl vysvěcen na kněze v Brně 5. října a primici slavil v rodné Budči 14. října. Na svěcení jsme byli přítomni ve velkém počtu. Pouť mužů 27. října 2012 se vydala na prohlídku kláštera v Tišnově se mší svatou. Odpoledne byla exkurze do pivovaru v Černé hoře. Světový den misií jsme si připomenuli při ranní mši, kde natáčela Česká televize průběh misijní neděle a obětní průvod dětí v oblecích různých národů.

Otec biskup Vojtěch Cikrle posvětil nový oltář a kostel sv. Bartoloměje v Hodějicích při mši svaté v pátek 26. října v 17.00 hodin. Oslava byla zakončena setkáním v sokolovně, kde se otec biskup pozdravil jednotlivě se všemi přítomnými. Duchovní obnova v rámci obnovy Lidových misií s jáhnem Janem Špilarem 9. listopadu ve Slavkově byla na téma "Rodina a výchova dětí". Novokněžské požehnání ve Slavkově a na obcích udělil 18. listopadu novokněz Josef Kubeš. S novým církevním rokem jsme vstoupili do Roku víry.

Třetím rokem jsme pokračovali v tom, co bylo před léty běžným adventním zážitkem, adventní ranní mše svaté zvané Roráty. Na první z nich nás navštívil svatý Mikuláš a Česká televize. Přišlo 51 dětí se svými rodiči.

Farní divadlo Simsala Bim sehrálo v tomto roce na jaře hru pro děti Princezna Ryba a na farním dni část představení z Ostrova pokladů. Na podzim pro dospělé diváky komedii Kostlivec ve skříni a hru ze života svaté Terezičky při misijní neděli. Také ve spolupráci s městem Slavkovem uspořádalo začátkem března v kulturním domě Bonapart divadelní festival za přítomnosti hostů z jiných měst a v říjnu se opět účastnilo na bučovickém divadelním festivalu Miroslava Doležala.

V prosinci proběhly volby do farní rady ve Slavkově, v obcích byla platnost farních rad prodloužena o dva roky.

Statistika farnosti 2012

Křty 32 (Sl 21, Ně 1, He 4, z jiné farnosti 6, z toho 25 dětí do 1 roku, 2 do 7 let, 1 do 14 let, 4 nad 14 let).

Sňatky 16 (jednotlivých snoubenců: ze Sl 3, He 1, Ně 2, z jiných farností 10 ).

1. sv. přijímání 13 (Sl 8, He 1, 4 dospělí). Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000.

Katechumené: 5. Biřmování 15 (ve Slavkově 10 a 5 bylo v Rousínově).

Vyučování náboženství – předškolních v KMŠ Karolínka 81, žáků základní školy 94 (Sl 58, Ně 10, Ho 13, He 6, z jiných obcí 7). Školní žáky učí 2 sestry, 2 katechetky a farář ve 13 skupinách na faře a na ZŠ v Němčanech a v Hodějicích.

Společenství – 4 skupiny mládeže (45), 12 skupin dospělých (100).

Svátost nemocných 160 (Sl 83, Ně 36, Ho 26, He 15), z toho udělené jednotlivě 41, společně 119.

Pohřby 49, z toho Sl 31, Ně 5, Ho 12, He 1, z toho na hřbitov 27 a kremací 22. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 22 z 49.

Seminaristé – 1 z He. Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 10.

Přehled sbírek ve farnosti bude v dalším čísle Urbánku.

Stavby a opravy ve farnosti 2012

Ve Slavkově oprava interiéru a okolí kaple sv. Urbana (555 tis Kč), postavení nové křížové cesty (200 tis Kč) a nové podlahy lavic a klekátka (260 tis Kč).

V Hodějicích nový liturgický prostor s oltářem (250 tis Kč).

V Němčanech nové dveře a zábradlí k sakristii (55 tis Kč).

Přesnější informace budou v dalším Urbánku.

P. Milan Vavro, farář


Matriky:

Skrze svátost křtu se znovu narodili:

Štěpán Kočica ze Slavkova

*2012, pokřtěn 07. 10. 2012

Petra Dominika Dolečková ze Slavkova

*2012, pokřtěna 07. 10. 2012

Patrik Majárek ze Slavkova

*2012, pokřtěn 04. 11. 2012

Amália Bodocká z Heršpic

*2012, pokřtěna 03. 11. 2012

Erik Majdiak z Kobeřic

*2012, pokřtěn 04. 11. 2012

Matyáš Capita z Bučovic

*2009, pokřtěn 04. 11. 2012

Marek Capita z Bučovic

*2012, pokřtěn 04. 11. 2012

Vojtěch Slováček ze Slavkova

*2012, pokřtěn 04. 11. 2012

Jan Rasocha z Brna

*2012, pokřtěn 03. 11. 2012

Michal Gabriel Vincent Merunka

*1974, pokřtěn 03. 11. 2012

Daniel Charvat ze Slavkova

*2012, pokřtěn 09. 12. 2012

Matěj Paleček ze Slavkova

*2012, pokřtěn 09. 12. 2012


Ve společenství víry a naděje jsme se rozloučili:

Ivo Zdražil ze Slavkova

*1932, † 16. 10. 2012

Miroslava Brandýsová z Hodějic

*1927, † 28. 10. 2012

Blanka Vymazalová ze Slavkova

*1930, † 02. 11. 2012

Dagmar Flajzarová ze Slavkova

*1932, † 02. 11. 2012

Jan Havránek z Hodějic

*1940, † 02. 11. 2012

Marie Řičánková z Hodějic

*1932, † 18. 11. 2012


Program farnosti o Vánocích 2012

Upozornění: sváteční mše sv. ve Slavkově 25. 12., 26.12. a 1.1. budou v 9.30 h.

Betlémské světlo ve Slavkově v kostele v neděli 23.12. od 9.30 do 18.00 a na Štědrý den 24.12. od 8.00 do 15.30.

24. 12. Štědrý den

Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi: Slavkov v 15.30 (zpívá Schola).

Půlnoční mše svaté: farní kostel Slavkov 23.00 (zpívá Pěvecký sbor Gloria).

Další půlnoční: Hodějice 21.30, Heršpice 21.30, Nížkovice 22.00, Němčany 23.00.

25. 12. Slavnost Narození Páně

Mše svaté: Slavkov 9.30 (zpívá PS Gloria), večerní mše 18.00 (lidový zpěv),

Nížkovice 9.30, Němčany 9.45, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00.

Živý betlém s průvodem, Slavkov náměstí 15.30, vezměte si zvonečky.

26. 12. Slavnost sv. Štěpána

Mše svaté: Slavkov pouze 9.30 (zpívá schola), večerní mše nebude.

Nížkovice 9.30, Němčany 9.45, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00.

28. 12. pátek

Vánoční koncert Pěveckého sboru Gloria v 16.00 ve farním kostele ve Slavkově.

Mše svatá 18.00 v kostele.

30. 12. neděle Svátek Svaté rodiny

Obnova manželských slibů. Mše svaté: Slavkov 8.30 a 18.00, obce jako v neděli.

31. 12. sv. Silvestr

Mše sv. na poděkování ve Slavkově v 16.00 s přehledem za rok 2012.

Prohlídka hodin a zvonů ve Slavkově 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00.

1. 1. 2013 Nový rok Mše sv. Slavkov 9.30 a 18.00, obce jako v neděli.

5. 1. sobota Tříkrálová sbírka

6. 1. neděle Slavnost Zjevení Páně

Mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla.

Sbírky o Vánocích budou ve Slavkově na nové podlahy a klekátka lavic, v Němčanech na dluh z opravy kostela, v Hodějicích na nový oltář, v Heršpicích na potřeby kostela. Děkujeme.

NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ ve farním kostele a v klášteře na Zahradní ulici:

24.12. Štědrý den 14.00 - 15.30

25.12. Narození Páně 10.30 - 11.30 a 14.00 - 16.00

26.12. Sv. Štěpána 10.30 - 11.30 a 14.00 - 16.00

31.12. Sv. Silvestr 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

1.1. Nový rok 10.30 - 11.30 a 14.00 - 16.00


Radostné prožití vánočních svátků

a požehnaný nový rok 2013

vám přejí Vaši kněží

P. Milan Vavro a P. Petr Mareček.