Oprava kaple sv. Urbana při 150. výročí postavení

14.06.2011, článek vložil P. Milan Vavro

Před 150 lety znovupostavili naši předkové kapli sv. Urbana. Obnova jejího kabátu již začala. Na dokončení venkovních oprav kaple můžete přispět na účet římskokatolické farnosti, číslo 1561234389/0800, variabilní symbol 255.

Fotografie stavu kaple

Fotografie stavby lešení a stavu

Kaple dominující okolní krajině byla postavena v letech 1858 - 1861 na kopci nad městem na místě původní barokní kaple z roku 1712. Stavba je centrálního půdorysu ve tvaru rovnoramenného kříže. Nad kněžištěm je pravoúhlá věž, střecha je zaklenutá kopulí.

Kaple se stala oblíbeným místem návštěv místních obyvatel a vyhledávaným cílem turistů a je zasvěcena svatému Urbanovi, který je patronem (nebeským ochráncem) města Slavkova. Urban I. byl papežem, na počátku 3. století mu byla svěřena duchovní péče o světovou církev. Zemřel 25. května roku 230 v Římě. Jeho hrob byl nalezen při vykopávkách r. 1854 v Pretextatově cemeteriu na Via Appia v Římě. Podle jedné z legend obrátil Urban Valeriána, ženicha Cecílie, a pokřtil ho. Je uctíván jako patron vinařů, vína, vinohradů a bednářů, proti mrazu, bouřce a blesku, také proti opilství. Přesto, že na Urbánku již vinice nejsou, připomíná nám tento světec, že i v dnešní době jsme závislí na přírodě, která je stvořená Bohem a máme být za Boží dary, především úrodu a přírodní zdroje, vděční.

poškozené omítky 

„Slovutní, pradávní předkové, Láskou planuli k nebes Pánu, A stánek svatému Urbanu, Vzdělali zdobný při Slavkově, Když pak dni chmurné ho zbořily, Opět zde jiný utvořili, Vděční dědův zbožných vnukové." Tak zněl popěvek z přelomu 50. a 60. let 19. století. V tomto období vzniklo na Moravě u příležitosti blížícího se cyrilometodějského milénia hnutí na obnovu duchovního života a poutních míst. Bylo rozhodnuto o opravě kaple Panny Marie Bolestné na Lutrštéku u Němčan, ve Slavkově o znovuvystavění kaple sv. Urbana (Škvírová, Historie kaple sv. Urbana).

S uvedeným záznamem je velká shoda – i nyní se blíží jubileum 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje, a navíc letošní obnova kaple začíná při 150. výročí jejího znovupostavení. Poslední oprava statiky, krytiny a fasády kaple proběhla v roce 1987. Nyní jsou ve špatném technickém stavu zvláště omítky, namáhané povětrnostními vlivy a vlhkostí. U oken se objevují malé trhliny, krytina věže je poškozena, mříže oken jsou nevyhovující a vstupní dveře strávené.

Obnova fasády bude spočívat v osekání zvětralých omítek a vyspárování zdiva. Ostatní omítky budou vyspraveny v poškozených místech. Bude provedena sanace trhlin zdiva systémem Helifix a fasáda natřena v bílém odstínu. Budou opraveny klempířské prvky a střecha věže, a natřeny včetně kopule v barevnosti shodné se stávající. Zednické práce provede firma Zednictví a zámečnictví - René Šemora. Akce obnovy fasády bude hrazena ze sbírek Římskokatolické farnosti, která je vlastníkem kaple a z dotací Obce s rozšířenou působností (ORP) a Jihomoravského kraje.

V roce 1858 zřídil soudní adjunkt Alois Nekarda a slavkovští měšťané Jan Koláček a Karel Spáčil komitét, který vystoupil s následujícím prohlášením: „Pronáší se to provolání na všechny majetníky vinohradu a sadu na sv. Urbanském kopci, též na všechny obyvatele města Slavkova a osad bližšího okolí, aby oni k tomuto nejen ke cti sv. Urbana, ale i k okrase celého vůkolí směřujícímu skutku dle možností na penězích, stavěcím materiálu dary poskytovali a neb dle okolností a libosti též skrz spřežnou aneb ruční práci toto podniknouti podporovali."

Podobně jako kdysi, chtěli bychom oslovit vás, občany, o pomoc. Pokud získáme další finanční prostředky, budou provedeny další práce, na které se nám nedostává (sanační omítka soklu, repasování vstupních dveří a výroba nových mříží oken). Na dokončení venkovních oprav kaple můžete přispět na účet římskokatolické farnosti, číslo 1561234389/0800, variabilní symbol 255. Na požádání vám vystavíme doklad o daru, který můžete zahrnout do snížení základu daně. Za Vaši pomoc děkujeme.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

kaple sv Urbana