Farní rady

(k 21. říjnu 2007) 

Složení nových farních rad v Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna od r. 2007:

Předsedou ERF, PRF a farních rad ve filiálních obcích je farář P. Milan Vavro, členy pastorační rady jsou také farní vikář P. Petr Mareček a za řeholní komunitu sestra M. Gregorie.

Celkem je ustanoveno 5 farních rad se 34 členy. Oproti minulému volebnímu období bylo 19 členů v předešlých radách, 15 členů je nových (tj ze 44% mají farní rady nové členy).

Na základě voleb do ekonomické a pastorační rady farnosti byli zvoleni a farářem jmenováni tito farníci:


EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

 • zvoleni - Pavel Galata, Vojtěch Jedlička
 • jmenovaní farářem - Marie Slováčková, Zdeněk Mlčoch, Jan Fries

ekonomická rada


PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

 • zvoleni – Miroslav Lstibůrek, Jiří Paleček st., Ludmila Nosková, Zdena Schneiderová, Pavel Hlaváček
 • jmenovaní farářem - Jitka Hrabovská, Marie Červinková, Jiří Tesák, Milan Šaněk

pastorační rada


FARNÍ RADA V NĚMČANECH

 • zvoleni - Jan Formánek, Stanislav Patera, Miloš Jindřich, Marta Hromková
 • jmenovaní farářem - Oldřich Svoboda, Blanka Svobodová, František Pavézka

FARNÍ RADA V HODĚJICÍCH

 • zvoleni - Miroslav Šujan, František Drápela, Kateřina Šujanová, Stanislav Kyselka st.,
 • jmenovaní farářem - Stanislava Němčanská, Romana Floriánová, Růžena Kyselková

FARNÍ RADA V HERŠPICÍCH

 • zvoleni - Marie Bedřichová, Martin Šujan st., Miroslav Zavadil
 • jmenovaní farářem - Marie Marková, František Jeřábek ml., Martin Šujan stř..

Farní rada v Němčanech, Hodějicích a Heršpicích zvolí 3 členy pro vlastní ekonomické záležitosti. Na prvním setkání zvolí farní rada v každé obci také zástupce do ERF a PRF Slavkov pro rozhodování v záležitostech celé farnosti.

Platnost všech farních rad je 5 roků ode dne ustanovení (do 21. 10. 2012).VÝSLEDKY VOLEB do farních rad ve farnosti Slavkov u Brna 2007

Výsledky voleb zpracovala dne 29. 09. 2007 na faře ve Slavkově u Brna volební komise ve složení:

P. Milan Vavro, Zdena Schneiderová, Antonín Hladký a Miroslav Lstibůrek.

V tabulce jsou uvedeny počty odevzdaných lístků a volební účast. Zvolení členové jsou uvedeni v jednotlivých radách.

 

obec

počet lístků

voličů

nad 17 let

účast %

r. 2007

účast %

r. 2002

Slavkov

91

350

26,0

30,6

Němčany

39

120

32,5

43,0

Hodějice

29

80

36,2

67,5

Heršpice

20

40

50,0

75,0

celkem

179

630

28,4

43,8

Zápisy z pastorační rady :

PRF 38 – dne 14. 02. 2011 na faře

Přítomni: o. Milan, o. Petr, J. Lstibůrková, M. Lstibůrek, s. Gregorie, M. Červinková, M. Šaněk, J. Hrabovská, P. Hlaváček, L. Nosková, J. Paleček.

Omluveni: J. Tesák, Z. Schneiderová.

1.     Úvaha nad programem farnosti, přečteny body z přípravné skupiny.

2.     Program farnosti 2011 – rozdělení realizace:

•     křížové cesty rozdělí Lstibůrkovi

•     Karneval si dohodne mládež, plakáty dát i do školky

•     SZ večeře – vysvětlit předem v ohláškách, zápis zájemců, vysvětlení smyslu kroků večeře, koordinace a příprava – osloví se podle zápisu, ti to připraví.

•     9.4. modlitba za seminář – přede mší růženec 7.00, krátká adorace NSO v závěru mše

•     7.5. pouť Žarošice – zajistit kdy bude mše, oslovit ministranty a scholu, připravit KC a májovou

•     1. sv. zpověď v sobotu 21.5. v 18.00 s katechezí pro všechny

•     vyhodnocení soutěže při mši pro dětí 31.5. příp. opékání

3.     Všechny akce prezentovat: www farní příp. Maleček, článek do zpravodaje, kam dát plakátky.

4.     Rok křtu 2011 v rámci Cyrilometodějského jubilea – návrhy, jak jej prožít:

•     ke křtitelnici

•     plakát Roku křtu pro lidi na rozdání k zavěšení doma

•     nástěnka o křtu

•     litanie se jmény lidí v kostele

•     vysvětlit proč se nekřtí – podmínky ke křtu (kázání, do zpravodaje)

5.     Na PRF 22.3. úterý v 19.00 a doplánovat akce od června.

6.     Další PRF bude v úterý 22.3. v 19.00 a zapište si do kalendáře květnovou PRF ve středu 11.5. v 19,00h

Zapsal: M. Vavro


PRF 36 – dne 6. 12. 2010 na faře

Přítomni: o. Milan, o. Petr, J. Lstibůrková, M. Lstibůrek, s. Gregorie, M. Červinková, M. Šaněk P. Hlaváček, L. Nosková,

Omluveni: J. Hrabovská, J. Tesák, J. Paleček, Z. Schneiderová.

1.     Využít slavení jubilea sv. Cyrila a Metoděje – výlet dětí do Mikulčic, pouť do Hamilton u Vyškova pro rodiny auty v neděli v květnu, připravit dětské mše na další roky k CM.

2.     Živý Betlém letos bude 25.12. o Narození Páně, začne průvodem v 15.00 od dolní části náměstí, program u chýše před radnicí na schodech. Živá zvířata (ovce) - zeptat se J. Spáčila, z Jalováku, koně pro 3 krále – Lucie Novoměstská, pastýři s ohněm - kluci a ministranti (J.Paleček), stavba ohrady a chýše - Pavel Hl. a velcí ministranti, ozvučení - M. Šaněk, sláma a kapela - M. Hrazdílek, andělé - schola a sestra Benedikta, sv. Rodina (2-3 rodiny kvůli zimě) M. Svobodová, vyzvat dospělé v dobovém kroji (např. ve vlňáku a šátku s košem). Zpěv koled, četba evangelia Lk, 2, 1-20.

3.     Prohlídka hodin 31.12., poslední léta byl velký zájem, letos bude navíc dopoledne (10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00). Dát list k zápisu mužům na hlídání.

4.     Napoleonské dny – v sobotu 4. 12. v kostele bylo 360 návštěvníků, prodány knihy za 5.000 Kč, příště 2011: dopoledne 9 – 12 jen prodejce, po 14 h navíc na hlídání.

5.     Napsat historii varhan, popisku na schránku sv. Felicia.

6.     Diskotéka mládeže - pochvala organizátorům.

7.     Roráty pro dospělé 2011 zavést ve čtvrtek v 6.00.

8.     Tábor dojednáváme na první polovinu července, zřejmě od 7. do 18. července 2010.

9.     Farní kinokavárna - čas pro setkání farníků, dát si kafe, čaj. První v neděli 12.12. od 14.30, 15.00 krátký film o návštěvě papeže (o. Milan), 15.30 film Filip Neri s přestávkou. Potom na web diskuzi.

10.     Vyvěsit na vánoce plakáty na ples.

11.     Vytvořit soupis úkolů, potřebných k zařízení akce (plakát, atd.)

12.     Konat sbírky na pohřbu.

13.     Noc kostelů (NK) nahlásit na BB.

•     Dotace?

•     Zeptat se Husiti, Evang.

•     Kostely Vzkříšení Páně, Špitálka (hrobka), Urbánek. Zámek navrhuje spolupráci v kapli sv. Kříže a na základech sv. Jakuba.

•     Vytvoření týmu –L. Nosková, navrženi ing. J. Matyáš, ing. Galata, členové z ERF

•     Dohodnout se na stylu – program v blocích po hodině, hlavní kostel se liší od jiných eucharistií, duchovní oslovení, adorace.

14.     Program farnosti 2011 – zkorigovat s programem Města a HM na rok 2011.

15.     Termíny schůzek PRF 6. ledna v 19.00, 14. února v 18.30, 22. března v 19.00.

Zapsal: M. Vavro

K projednání na příští PRF:

•     Noc kostelů

•     Farní kavárna

•     Program 2011


PRF 35 – dne 15. listopadu 2010 na faře

Přítomni: o. Milan, o. Petr, J. Lstibůrková, M. Lstibůrek, s. Gregorie, M. Červinková, J. Hrabovská, P. Hlaváček, L. Nosková, J. Tesák.

Omluveni: M. Šaněk, J. Paleček, Z. Schneiderová.

1.     Úvodní modlitba za zemřelé kněze o. Antonína Němčanského a o. Stanislava Krátkého.

2.     Program farnosti 2011 - zjistit program Města a HM na rok 2011 a podle toho určit naše akce. Návrh: Noc kostelů 27. května, využít slavení svátku sv. Cyrila a Metoděje, návrhy Lenky: zimní radovánky pro všechny, klub dětí v sobotu nebo misijní klubko, den schol.

3.     Slavení CM jubilea – objet kaple a místa po stopách CM, hora sv. Klimenta.

4.     Živý Betlém letos bude 25.12. o Narození Páně, začne průvodem v 15.00 od dolní části náměstí, program u chýše před radnicí na schodech, rodiny s malým dítětem, živá zvířata, ozvučení, kapela. Pověřit organizací mladé rodiny včetně jejich babiček. Oslovit D. Kudlu, J. Marka, L. Svobodu. Scénáře má k dispozici pí. Nosková.

5.     Prohlídka hodin 31.12. i dopoledne, poslední léta byl velký zájem (10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00).

6.     Napoleonské dny – v sobotu 4. 12. otevřít kostel, pustit hudbu, dát texty na nástěnky, prodávat tiskoviny.

7.     Jarní úklid včetně vysávání soch kostela. Je třeba se zeptat, kdy bude volná plošina (klempíř Hošek Křenovice). Zajistit měsíční úklid kůru a schodiště.

8.     Vigilie za počatý lidský život na přání Sv. otce – nešpory s eucharistickou adorací v sobotu 27. 11. v 18.00 h.

9.     Diskotéka mládeže v pátek 26.11. od 20.00 (církevní sv. Silvestr).

10.     Byl přijat návrh jednou měsíčně mít dětskou mši s křesťanskou třídou v sále DSR. Časově dříve (17,00 nebo 17,30) je nevýhodné, děti by se nedostaly po kroužcích domů, někteří by nestihli mši, vnesla by se nepravidelnost.

11.     Roráty pro děti a mládež navrženy v sobotu ráno v 7,30 (4x v adventu). Děti by si přinesly lucerničku pod kůr, v 7,30 h průvod kostelem. Zdůraznit, že je to něco jiného, než jsme zvyklí při dětské mši, je schválně ráno, v očekávání narození P. Ježíše.

12.     Tábor povede o. Milan, požaduje biblické téma. Děti mají kolem sebe mnoho podnětů a témat v televizi a pod., tak ať se na táboře věnujeme duchovnímu tématu, samozřejmě etapovky by zůstaly, bylo by do nich vloženo biblické poučení.

13.     Mnozí rodiče, kteří nechali pokřtít děti, nechodí do kostela, ani nepřihlásí děti do náboženství. Farář dává návrh uspořádat setkání např. jednou za rok pro všechny, kteří byli pokřtění, nedělní odpoledne se společnou modlitbou, slovem k rodičům a nějakým programem pro rodiče a děti. Je třeba informovat je již při křtu, že budou katecheze pokračovat. Další návrh - katecheze mohou pokračovat pravidelně, jak často – měsíčně? Mohly by se zapojit rodiče těchto dětí, kteří chodí do kostela.

14.     Adorace v neděli v kostele – na způsob „tiché adorace" s písní a B. slovem s chvílemi ticha. Střídání vedoucích adorace je možné podle zájmu.

15.     Svátost smíření bude bývat každou středu večer 19 – 20 h. Budou se ohlašovat zpovědníci.

16.     „Vezmi a čti" Bylo by dobré uspořádat ukázkovou biblickou hodinu na faře pro zástupce ze společenství. Vojtěch Kodet měl k tomu na setkání katechetů v Brně přednášku, je někde nahrávka?

17.     1. sv. přijímání – bude asi 3 – 5 společných příprav dětí s rodiči od prosince ze všech obcí ve Slavkově. Potom na jaře v jednotlivých kostelech.

18.     Farní kavárna vyšla jako návrh ze semináře FR. Jde o čas pro setkání farníků, ne o podnik. Přitom je možné si dát kafe, čaj, atd. Nejdříve bude exkurze do farnosti, kde již „kavárnu" mají. Návrh dát na web případně do kostela anketu: kdy – po nedělní ranní, odpoledne? Kdo by si rozdělili služby?

19.     Rodiny s dětmi na nedělní mši stojí vzadu v kostele. Vpředu lze vyhradit lavice pro rodiče s malými dětmi, dávají více pozor a tolik nezlobí. V případě rušení by bylo možné s dětmi odejít do kaple. Dítě zlobí proto, že nevidí nebo se nudí. Pod kůrem zřejmě zůstanou rodiče s kočárky. V oratoři vpravo by bylo útočiště pro děti, které pláčou, aby rodiče v zimě nemuseli stát venku (přitopit el. topidlem). Byl návrh dát koberec pod kůrem, je zima od nohou. Koberec by musel mít gumový lem, aby jej lidé neshrnovali u vchodu. Je třeba o této problematice mluvit s rodiči.

20.     Příští PRF bude v pondělí 6. 12. v 18.30 h.

Zapsal: M. Vavro


PRF 34 – dne 23. června 2010 na faře

Přítomni: o. Milan, o. Petr, J. Lstibůrková, M. Lstibůrek, s. Gregorie, Z. Schneiderová, M. Červinková, J. Hrabovská, P. Hlaváček.

1.     úvodní modlitba

2.     hodnocení farního dne

HODNOCENÍ

•     farnost je lépe sehraná, vytváření vztahů – zúročení celoroční aktivity, každý uplatní své obdarování

•     labuťáci – hřeb farního dne,

•     koně se líbily

•     knihovna utržila 3000,-

•     prodalo se 40 kg párků, v 17:00 chybělo; 90 rohlíků, 15 chlebů krájených, 4 hořčice a 4 kečupy, vyčepovalo se 100 piv, kofol málo – byla zima

•     232 míst u stolů plus 60 židlí vzadu u stromů

•     Kolem 400 účastníků

•     Všechno fungovalo správně, nebylo zde žádné napětí, dobrá atmosféra

•     První blok jsme časově srazili o 25 minut

•     Vzhledem k počasí dobrá účast – i Němčany a Heršpice, dobrá účast dětí

PŘIPOMÍNKY

•     smajlíka dostane jen ten kdo tam dojde osobně, nedávat smajlíky „pro někoho dalšího"

•     do programu přidat plánek areálu – WC, aktivity, občerstvení,...

•     šipky na WC

•     znělku farního dne – něco na upozornění že se bude mluvit na podiu

•     vymyslet jak zapojit děti z dědin do programu na podiu (scénky?...)

DALŠÍ

•     Kviz – odevzdalo 152 účastníků

•     Anketa – prezentovány výsledky

•     Vyvěsit na web kviz – správné odpovědi, anketa – zpracováni pro web – otázky + odpovědi

3.     2011 – noc kostelů ve Slavkově – jindy než 27.května, (v červnu) – Jiný název!

Musí to být jen církevní akce – s muzeem pouze kaple

4.     Na podzim udělat plán akcí na rok 2011

5.     Při hodech a dnech Slavkova nechat otevřený kostel pro veřejnost

6.     Mít modlitbu v kostele během napoleonského dne (i jakýkoliv jiný program)

7.     Naplánovat vyučování náboženství – domluvit se s ZUŠ, aby se termíny nekryly

8.     Roznést přihlášky do náboženství všem pokřtěným

9.     Další setkání PRF – koncem září

Zápis z pastorační rady farnosti Slavkov

PRF a ERF 33 – dne 12. dubna 2010 v 18:00 – 20:00 hodin na faře

Přítomni: o. Milan, o. Petr.

za PRF: J. Lstibůrková, s. Gregorie, Z. Schneiderová, J. Paleček, M. Červinková, L. Nosková, P. Hlaváček.

za ERF: Z. Mlčoch, J. Galata

Hosté: L. Křížová.

1. Úvodní modlitba

2. Sbírka na TV NOE – možnost vyhlášení dobrovolné sbírky a společné odeslání darů (ušetří se za složenky)

3. Nabídka TV NOE – natočí film o životě farnosti, cena 20.000,-Kč, hlavní natáčení o farním dni s dalšími pohledy z života farnosti. Lze získat sponzory a dva mohou mít ve filmu reklamu. Nezapomenout na vesnice. Film uvede Tv Noe a farnost na ni bude mít práva. PRF souhlasí se zadáním filmu.

4. Obnova Lidových misií. Termín 15.-17. října 2010. Organizuje Fatym a farnost.

Předběžný návrh PRF:

pátek 15. 10. dopoledne návštěvy nemocných, večer mše sv. a promluvy pro stavy (děti, mládež, vysokoškoláci, dospělí, senioři), večer sv. smíření.

sobota 16. 10. dopoledne stavovské mše sv. a promluvy, sv. smíření, večer v 18,00 h modlitební večer všech ve farním kostele (modlitby, zpěvy, adorace NSO)

neděle 17. 10. dopoledne mše sv. v kostelích, s možností sv. nemocných, průvod k misijnímu kříži, odpoledne pouť do Křtin.

5. Hodnocení Semináře farní rady - Dr. Petr Slouk, proběhly 3 večery ve čtvrtky ve farním sále 11. a 18. a 25. března 19:00-22:00 hodin, kolem 13 osob z PRF a ERF. Podněty níže.

6. Farní den 20. 6. 14:30 – 18:00 hodin na zámku. Organizační tým: P. Hlaváček, M. Červinková, J. Lstibůrková, L. Křížová, další členové mohou být doplnění. Schváleno téma se svatými z dětských mší sv. Bude nutné do 1.5. oslovit a informovat skupiny, které budou vystupovat, aby s tím počítali. Tým vytvoří realizační týmy jednotlivých částí farního dne.

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI SLAVKOV

PRF 32 – dne 23. 02. 2010 v 19.00 – 21.00 na faře

Přítomni: o. Milan, o. Petr, J. Lstibůrková, M. Lstibůrek, s. Gregorie, Z. Schneiderová, J. Tesák, J. Paleček, M. Červinková, L. Nosková, J. Hrabovská, P. Hlaváček.

1. úvodní modlitba

2. upřesnění programu farnosti: březen – prosinec 2010, který byl navržen na minulé PRF.

3. Loretánská farní pouť k „Minoritům" dne 21. 3.

Za předávání víry v rodinách

15:00 prohlídka Lorety a Svatých schodů

15:30 mše sv. (zpívá sbor Gloria)

16:30 pobožnost (zpívá schóla) – Svaté schody + požehnání v Loretě rodinám a poutníkům

Prohlídka krypty – možnost; Kapitulní síň – možnost občerstvení (z vlastních zásob)

Doprava: autobus (objednaný) – pojede přes vesnice; VYDOS; vlak.

Výroba plakátku, v dostatečném předstihu vyhlásit v nedělních ohláškách.

4. Starozákonní večeře – dne 26. 3.

Technické zabezpečení: paní Hrdová; Smajlíci; S.r.o., paní Lstibůrková

5. Hody: 30. 5. – pozvat P. Pavel Habrovec (po schůzce bylo jednáno s P. Jindřichem Petruchou, který zde působil a přijal pozvání, P. Habrovec bude pozván na Lutršték).

6. Žehnání aut a jejich řidičům – 20. 6. po všech bohoslužbách ve farnosti

7. Zájemci na pouť do Slavkovic – Boží milosrdenství – 11. 4. – ohlásit autobus

8. Výlet dětí z náboženství – navržení trasy příště

9. Soustředění Farní rady - Dr. Petr Slouk – 3 večery přednášky: 19:00-21:30 hodin (max. 17 osob, PRF a ERF): 11. a 18. a 25. března. Vzkázat členům ERF, domluvit výměnu místnosti s divadlem.

10. Farní den 20. 6.

Návrh: paní Červinková: Téma se svatými – vyvrcholení dětských mší sv.;

soutěž na způsob: poklad sv. Anežky České – pro rodiny

kviz pro dospělé

stanoviště pro děti

Dát na internet seznam svatých, kteří se během školního roku probírali. Děti se mají naučit, atributy, informace o jejich životě.

Scénky s hádáním svatých.

Hlavní výhra: např. kniha Rok se svatými

Doplňující program – schólička, schóla, školka, ministranti, děti z vesnic, mládež.

Dílničky – korálkování a drátkování; malování kamenů ubrouskovou technikou

Hod bečkou

Začátek: 14:00 hodin

Program: 14:30 – 18:00 hodin

Moderátoři: Pavel H. + Lucka K.

Koordinátor: J. Lstibůrková

Metodická ředitelka: M. Červinková

Uveřejnit – Slavkovský zpravodaj; plakát – město;

Památeční předmět; pozvání rodin – dle matrik

11. O zpovědi – o. Milan, zda zpovídat po Květné neděli nebo týden před. Rozhodnuto ponechat dosud zaběhlé – po květné něděli.

12. Centrum o výchově – nabídka semináře pro rodiče o výchově

13. Čtyřletá příprava na výročí 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje.

Rok Bible – biblické hodiny, modlitba s Písmem ve společenstvích – od podzimu.

14. Vymyslet název Pastoračního centra, umístit ceduli na budovu.

Zapsal: Petr Mareček

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI SLAVKOV

PRF 31 – dne 14. 01. 2010 v 18.00 – 21.00 na faře

Přítomni : O. Milan, J. Tesák, Z. Schneiderová, M. Lstibůrek, J. Paleček, M. Červinková, P. Hlaváček, J. Lstibůrková, S. Gregorie, J. Hrabovská, M. Šaněk, L. Nosková

1.     Plán akcí na rok 2010

6.2. setkání mládeže děkanství

14. 2. Karneval - zajistí Společenství S.R.O. – Sardinky.

6. a 7. 3. Jarní výstava V pátek večer je třeba navézt exponáty.

14. nebo 21. 3. Loretánská pouť k Minoritům, Doprava vlakem. Program: Bylo by dobré oslovit sbor Gloria.Výklad historie kostela. Pobožnost. (termín je 21.3.)

26. 3. Starozákonní večeře

Křížové cesty v neděli 17. 15. hod.

8. 5. Pouť mládeže do Křtin

16. 5. – 20. 5.Zájezd do Turína, Benátek, Padova

30. 5. Hody, Dny Slavkova. Uvažuje se o zábavě jen v sobotu. Hody ohlásit, jako farní akci, povzbudit k účasti, pozvat P. Vrbackého.

6. 6. Boží Tělo

11. nebo 12. 7. Farní tábor začátkem prázdnin.

24. 7. Žehnání aut, přibližně kolem svátku sv. Kryštofa.

Diecézní pouť do Říma v září – kontaktovat o. biskupa.

19. 9. Lutršték – pouť. Bylo by vhodné pozvat Nuncia, b. Posáda, sbor Gloria.

15. - 17. 10. Obnova Lidových misií – na příští PRF.

17. 10. Pouť do Křtin - P. Peňáz – zjistit možnost termínu.

22. 10. Svěcení kostela v Němčanech

Živý Betlém – velký na náměstí.

Promítání návštěvy Svatého otce v kapli na pokračování. Je třeba připravit termíny.

2. Pastorační asistentka – Jana Lstibůrková, pracovní místo oznámit farníkům. Všechny termíny mimořádných akcí včas oznamovat o. Milanovi nebo pastorační asistence J. Lstibůrkové.

3. Řád pastorační části. Domluvit schůzku všech, kdo mají klíč a pastorační část fary využívají.

4. Fara Nížkovice – sjednat pojištění. Naplánovat velký úklid.

5. Lze domluvit koncert scholy na Špitálce, možnost vydat CD.

6. Prohlídka hodin na Silvestra. Navržen jiný den. Návrh byl zamítnut. Pouze je třeba rozšířit čas prohlídky, ještě o dopoledne od 9.00 do 12.00. hodin, pro velkou návštěvnost.

6. Návrh výjezdu farní rady do Brna na noc kostelů, v pátek 28. 5.

7. Farní den 13. - 26. června, neděle odpoledne. Termín je předběžně domluven.

Program : pestrost soutěže pro děti, s vhodným vyhodnocením.

soutěž pro dospělé – připravit aktivní disciplínu pro ženy

hosté - mladí tanečníci, Lukáš Wojtek s partnerkou. Záleží na vhodném podiu

tvořivé dílny pro ženy i děti

obětní průvod při mši – zástupci jednotlivých služeb, společenství ve farnosti

Podrobnější program a téma se bude připravovat na příští farní radě v úterý 23. 2. po mši.

8. Sbírka na Haiti. Navržena na neděli 24. 1.

9. Navrženo konat eucharistické adorace spojené se svátostí smíření každý čtvrtek ve večerních hodinách. Je možné zapojení jednotlivých společenství farnosti.

10. Pro malé děti s rodiči je možné využít oratoř vpravo. Potřeba upravit (koberec, topení).

11. Požadavek mše svaté pro mládež 1 x za měsíc v sále Domu Svaté rodiny. Hledá se termín.

12. Požadavek mše svaté pro děti 1x za měsíc v sále Domu svaté rodiny. Uvažuje se o vhodném termínu.

Zapsala: L. Nosková

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI SLAVKOV

PRF 28 – dne 25. 03. 2009 v 19.00 na faře

Přítomni: nezapsáno

Program:

1.     Poděkování za zajištění akcí 2008 a mnoho dalších služeb.

2.     2009 výstava betlémů, mikulášská, zrušit sobotní žehnání adventních věnců, sbor Danielis dát raději na pátek večer.

3.     Výhledově zřídit v prostorách oratoří u levého schodiště výstavní prostory, otevření při prohlídkách hodin.

4.     Kříž k Lidovým misiím – uvažováno, kam umístit (park Komenského, před zámek, k věži kostela).

5.     Je třeba připravit návrh křížové cesty na Urbánek.

6.     Svatodušní vigilii slavit na Špitálce.

7.     Průvod Božího Těla bez muziky, kolem kostela.

8.     Farní den nebude, nádvoří se opravuje a navíc je letos papežská návštěva a LM.

9.     Pouť děkanství bude v rámci závěru roku sv. Pavla v katedrále. 28.6.

10.     Problémy s úklidem na faře pastorační část – po rodinách, pověřená osoba?

11.     Ohlásit zájezd na pašije do Žďáru a pouť do Slavkovic.

Zapsal: Vavro

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI SLAVKOV

PRF 27 – dne 12. 11. 2008 v 19.00 na faře

Přítomni: O.Milan Vavro, O.Petr Mareček, Mirek Lstibůrek, Marie Červinková, Jitka Hrabovská, Zdena Schneiderová, Jiří Paleček, Ludmila Nosková, Pavel Hlaváček.

Nepřítomni: Milan Šaněk, Jiří Tesák – omluven

Program:

1.     Připravíme zájezd Po stopách sv. Pavla do Řecka 1.-8. 5. 2009

2.     Mikulášská besídka DSR 7.12. 2008 15,00, připraví Spolčo SRO.

3.     Kurz efektivního rodičovství Centra pro rodinu, (zajišťuje Nosková).

4.     Betlémy – dát do ohlášek, aby lidé s tím počítali příští rok.

5.     Modlitební den k výročí bitvy, 12 skupin 29.11.2008 službu v kostele 09,00 – 21,00h. Ohlásit, program dodá o. Milan.

6.     Žehnání adventních věnců v so 29.12. večer a ráno při mši sv.

7.     Koncert Danielis 20.12. v DSR.

8.     Připravit na 25.12. Pohyblivý betlém s dětmi (připraví o. Milan a M. Šujanová, zpívá schola).

9.     Vánoční zpověď Po a Út 22. a 23. 12., odpolední mše 15,30 a půlnoční 23,00.

10.     Betlémské světlo – spojit se se skauty.

11.     Silvestr – prohlídku doplnit o zvony, vyhlásit brigádu na úklid a mytí zvonů.

12.     Ples děkanství 2009 zajistit u Bonaparta ve Slavkově 31.1.2009.

13.     Rodiče s dětmi na mši – navrhnout a stanovit „mantinely" chování dětí v kostele, tolerance starších.

14.     Lidové misie na podzim, týden v říjnu 2009:

•     ohlášky s dotazem, kdy byly naposled misie, fotky

•     rozdat brožury o LM z Fatymu zájemcům

•     zjistit pro misionáře hlavní problém farnosti

•     příprava na LM – vyhlásit na Vánoce, modlitba lidem

•     zjistit, aby nebyl konkurenční program ve městě

•     informovanost veřejnosti (zpravodaj)

•     přijetí myšlenky LM farností

•     farář nebrání LM

•     vstupy do domů

•     vyjde zvláštní Misijní zpravodaj

•     žehnání domů – sehnat kněze

•     roznášení koláčků sobotu před dětmi a dospělými po domech

•     stavovské promluvy P.Bartoš

•     zvlášť pro děti a mládež (na Špitálce, DSR)

15.     Farní den 2009 – domluvit na zámku termín.

Příští schůzka: 25.03.2009 v 19,00 na faře.

Zapsala: Nosková


ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI

PRF 18 - dne 27. 09. 2006 v 19.00 na faře

Přítomni:  P. Milan Vavro, farář, P. Petr Mareček, farní vikář, Jiří Paleček, Marie Šujanová, Miroslav Lstibůrek, Anna Kotvrdová, s Gregorie

 

1.      Farní den – na příští PRF úkol navrhnout kdy, kde, jak co a kdo.

2.      Přednášky na faře – MSKA navržen čtvrtek 1x měsíčně v 19 h.

3.      Rok dieceze – 30.6. bude pouť do katedrály. Bylo by dobré konat pouť děkanství (farnosti) do katedrály s programem. Plánuje se noc otevřených kostelů, Slavkov by se připojil.

4.      Důležité akce v děkanství – předběžně ples děkanství, farní den ve Slavkově, poutě.

5.      Kalendář na školní rok 2006-2007 – návrhy:

-          pozvání scholy ze Šlapanic na nedělní mši sv.,

-          podzimní prázdniny – ministranti výjezd Nemotice

-          adventní koncert bude na zámku, v kostele vánoční koncert 26.12. PS Gloria

-          mše sv. na vánoce – Slavkov 24.12. v 15.30 pro děti v kostele, půlnoční 23.00, vesnice se rozhodnou

-          25.12. průvod sv. Rodiny nebo živý betlém pokud mládež připraví

-          Silvestr 14-16 h prohlídka hodin

-          6.1. mši sv. v 8.30 ráno

-          7.1. koledování, program s dětmi v kostele v 16 h

-          v lednu - únoru děkanství: ples děkanství, setkání varhaníků v Křenovicích, kurz spolupracovníků ve farnostech, setkání mládeže

-          8.5. pouť pěšky do Žarošic

-          20.5. Svatourbanské hody, pouť na Urbánku v pátek 25.5. v 18 h

-          27.5. seslání Ducha Svatého

-          3.6. I. sv. přijímání

-          10. nebo 17.6. farní den

-          30.6. pouť do katedrály

Akce v diecézi:

-          26.-28.1. fórum mládeže

-          15.17.3. Konference o diecézi

-          31.3. setkání mládeže s biskupem

-          23.6. kněžské svěcení

-          5.7. pouť na Velehrad a do Mikulčic

-          25.-29.7. Katolická charizmatická konference v Brně

-          nejnovější zpráva: návštěva papeže Benedikta XVI. 9.9. v Brně

6.      Domluvit a stanovit termíny na farní tábor, farní dovolenou, návštěvu mládeže z Německa

7.      Pravidelné akce ve farnosti:

-          společenství mládeže na faře v pátek od 19.00 (Smajlíci a nejmladší), v sobotu v 19.00 Piškoti

-          setkání rodin 2. neděli v měsíci v 15.00 na faře

-          Modlitby matek 1. a 3. středa v měsíci v 9.30 u školských sester a pro pracující matky 1 x za dva týdny ve čtvrtek v 19.30 na faře podle rozpisu

-          schůzka ministrantů - starší ve středu v 17.00 na faře, mladší v pátek v 16.00 na faře

-          zkouška PS Gloria v úterý a v pátek v 19.00 na faře

-          zkouška scholy v pátek v 16.45 a v neděli v 8.00 na faře

-          zkouška scholičky v úterý v 17.30 na faře

-          fotbal pro muže v sobotu v 18.00 v tělocvičně ZŠ tyršova

-          Farní divadlo ve čtvrtek v 15.00 na faře

8.      Farní poutě do zahraničí – není zájem jet s jinou farností. Je vůbec ještě zájem o autobusovou pouť, nebo spíše se jezdí autem, případně se domluví rodiny?

 

 

Ve Slavkově u Brna 27. 09. 2006

(některé termíny akcí diecéze a pravidelné akce na faře doplněny do zápisu 18.10.2006)

 

Zapsal: P. Milan Vavro

 

Zápis z pastorační rady farnosti

PRF 19 - dne 17. 01. 2007 v 19.00 na faře

Přítomni: M. Červinková, M. Šujanová, M. Lstibůrek, J. Paleček, S. Patera, H. Novák, R. Kyselková,  s. Gregorie, P. Mareček.

Omluveni (pro nemoc): A. Kotvrdová, L. Nosková, M. Vavro.

 

 1. Informace o II. děkanském plese 10.2. v Nesovicích: výzva k povzbuzení farníků, aby se ho zúčastnili.
 2. Termíny obnov: pestrá nabídka pro všechny; využít příležitosti.
 3. Karneval pro děti: 18.2.

·                 mládež: příprava programu;

·                 rodiče dětí: zajištění věcí do tomboly a příprava občerstvení (buchty…)

 1. Kurz spolupracovníků 3.3. – téma kostel, nejen pro kostelníky: povzbudit k účasti všechny ty, kteří aktivně pracují ve farnosti.
 2. Křížové cesty v postní době: jako dříve - v pátek večer a v neděli v 17.00 (různé skupiny: muži, ženy, děti, mládež, senioři).
 3. Pouť do katedrály děkanátu: plánovaná na neděli 6.5. (v 11.00 hodin mše sv. s biskupem – návrh kněží děkanství) – pochybnosti u některých, zda je to vhodný den. Nebyla by lepší sobota?
 4. Pouť do Žarošic 8.5.: většina členů rady doporučuje pouť uskutečnit: ať se z toho stane tradice!
 5. Informace o dalších plánovaných akcích:

·                 20.5. hody ve Slavkově;

·                 25.5. pouť večer na Urbánek;

·                 26.5. svatodušní vigilie;

·                 3.6. první svaté přijímání ve Slavkově  (vše uskutečnit v navržených termínech)

 1. V neděli 10. června Slavnost Božího Těla: návrh: mše svaté dopoledne na vesnicích; odpoledne adorace s požehnáním a farní den (představení všech skupinek dětí a mládeže: zpěv, scénky atd.; někoho pozvat?)

 

 

Ve Slavkově u Brna dne 17. ledna 2007

Zapsal: P. Mareček

 

 


 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

ERF 8 -- 24. 04. 2006

Záznam z jednání ekonomické rady farnosti
konaného dne 24.04.2006 na faře ve Slavkově u Brna

Jednání ERF se zúčastnili:

Farář P. Milan Vavro, farní vikář P. Petr Mareček, Vojtěch Jedlička (Slavkov), Pavel Galata (Slavkov), Marie Slováčková (Slavkov), Jan Šujan (Hodějice), Jan Formánek (Němčany), Martin Šujan (Heršpice). Za ERF Nížkovice se zúčastnili: Rupert Novák, Karel Čumba, Josefa Hrbáčková.

1. V jednotlivých obcích bude proveden soupis plánovaných oprav a úprav, z důvodu připravenosti na případnou neočekávanou možnost využití dotačních titulů a přípravy vzdáleného plánu oprav.

2. V jednotlivých objektech bude prováděna revize ELEKTRO zařízení a rozvodů po 2 letech.

3. Pro zbytek roku bude proveden plán sbírek

4. Inventarizace. Měla by se provádět vždy 1 x za rok, po krádeži, při změně kněze. Po vypracování seznamů a karet provedou členové ERF kontrolu inventarizace a označí předměty inventárními čísly. Výhledově se uvažuje se zavedením „čárkového kódu".

5. Sloučení farnosti Slavkov u Brna a Nížkovice. Přítomní se shodli na závěru - prozatím neslučovat.

Bude uzavřena smlouva o pronájmu objektu fary v Nížkovicích farnosti Slavkov u Brna. Do kolaudace bude nájemné činit 0,- Kč, po kolaudaci bude uplatněno smluvené nájemné. Proinvestovaná částka a odpracované hodiny na opravách fary (hrazeno z farnosti Slavkov u Brna) bude umořována v nájemném.

6. Opravy - Slavkov u Brna. Dle toku finančních prostředků v letošním roce bude aktuálně upřesněno na co budou použity.

Předpokládá se provedení elektroinstalace brigádní formou.

Provedení sanačních omítek: dotace JMK 80.000,- Kč, podíl farnosti Slavkov Brna: 80.000,- Kč.

7. Vytápění kostela ve Slavkově u Brna. Pro provedení konečného rozhodnutí jak vytápět (resp. temperovat), či jestli to vůbec bude možné či rentabilní, je nutno nejprve projekčně zpracovat bilanci tepelných ztrát objektu. Bude osloven projektant přes dodavatele topení - pana Buchtu z Ago Top Šlapanice.

8. Hodějice. Priorita v oblasti investic je v provedení nového pohonu zvonění.

9. Němčany. V Němčanech je pro nejbližší období prioritou rekonstrukce „dolního" kostela (vlhkost zdiva, podlaha, liturgická úprava včetně nových lavic). Nejdříve by začala výroba nových lavic. Na Lutrštéku je třeba dokončit opravy dveří a vybudování kryté zpovědnice.

10. Heršpice. Priority pro příští období: pořízení křížové cesty v kostele, pořízení zpovědnice, vydláždění venkovního prostoru před kostelem.

11. Nížkovice. Aktuální problém je s netěsnou krytinou na kostele. Je to pravděpodobně způsobeno chybnou pokládkou, či špatně provedeným laťováním. Z tohoto důvodu podfukuje sníh a při jeho tání zatéká do kostela. Jako jediné řešení je jeví provedení přelaťování s pokládkou pojistné difuzní hydroizolační folie a přeložením krytiny.

Další: provést nové dveře k sakristii, zlacení ornamentu a mramorování podstavce oltáře, zprovoznění pohonu 3. zvonu.

Závěr k problému se střechou: příští rok podat žádost na JM kraj o dotaci na její opravu.

12. Kostel Sv. Jana Křtitele na Špitálce ve Slavkově - dokončení fasády. Finanční zdroje pro letošní rok 2006: farnost Slavkov u Brna 64.000,- Kč, město Slavkov u Brna 127.000,- Kč, ministerstvo kultury (fond regenerace městských památkových rezervací) 443.000,- Kč, JM kraj 120.000,- Kč.

13. O pronájem márnice, dvorku a jedné místnosti špitálu projevil zájem pan Vitoul (pohřební služba), EFR souhlasí. Z pronajímaných prostor nebude přístup do prostor kostela.

Bylo projednáváno využití kostela na Špitálce. EFR se shodla na využití pro pohřby a pro mše sv. ve všední den. Po osazení nových lavic v Němčanech, by se staré lavice z Němčan daly umístit do kostela na Špitálce.

14. V farnost Nížkovice zdědila ½ objektu v Nížkovicích. Druhý spolumajitel žije v Německu. Bude nutné ho oslovit ve věci dědického řízení (případně existuje varianta zřeknutí se dědického podílu).

15. Křížová cesta ve Slavkově u Brna - na Urbánek. Jako schůdnější se jeví varianta dlouhodobého pronájmu jednotlivých parcel v majetku města pro jednotlivá zastavení. Cca 3 zastavení se nachází na pozemcích jednotlivých občanů. Tyto bude nutno oslovit a projednat s nimi způsob řešení. Předběžný odhad ceny na provedení křížové cesty: cca Kč 130.000,-

Ve Slavkově u Brna 24.04.2006

Zapsal P. Galata