Kronika farnosti

Rok 2009

V roce 2009 jsme ve farnosti prožili 3 velké události. První historickou událostí byla papežská návštěva, na jejíž organizaci se naše farnost také podílela. Papež nám požehnal základní kámen křížové cesty a misijní kříž. Druhou byly týdenní Lidové misie v říjnu, kterých se účastnili téměř všichni farníci ve Slavkově i v obcích. Třetí byla návštěva biskupa Vojtěcha Cikrle s udílením svátosti biřmování. Po deseti letech sloužil nedělní mši svatou v našem farním kostele biskup a shromáždili se na ní všichni farníci.

Během roku jsme prožili různé události duchovního i společenského významu. V červnu vrcholil Rok sv. Pavla. K němu směřovalo tématicky únorové setkání mládeže slavkovského děkanství a hra Farního divadla Simsala Bim „Vím, komu jsem uvěřil", uvedená i v katedrále v Brně. Pro rodiče jsme pořádali s Centrem pro rodinu v Brně Kurz efektivního rodičovství. Farní rady se zabývaly návštěvou papeže a hlavně organizováním lidových misií. Na Špitálce se koanl duchovní koncert Haydnova Velkopátečního oratoria Sedm slov Vykupitelových v provedení Studentského orchestru pod vedením dirigenta Jaroslava Martináska. Z výstav se konaly na faře Jarní výstava velikonočních kraslic, paličkované krajky a jiných ručních výrobků a Výstava obrazů a kreseb pana Víta Noska. Kromě únorového karnevalu pro děti jsme pořádali druhým rokem i Mikulášskou besídku. Farní divadlo připravilo hry Kupec benátský a Jak se zbavit Alberta.

V postní době se konala zpívaná chorální latinská mše svatá v Němčanech, se Svatomichalskou gregoriánskou scholou. Misijní koláč ve Slavkově vynesl za napečené dobroty 4.857,- Kč pro sirotky v misiích. Svátost smíření před Velikonocemi udělovalo ve Slavkově po dva dny vždy 6 kněží, zpovídalo se i na vesnicích, celkem 38 hodin. S poutí jsme se vydali do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích, kde sloužil kardinál Miloslav Vlk. Pěší farní pouť 8. května do Žarošic, byla ve znamení prosby za Lidové misie a 16. května se naši ministranti vydali na Diecézní pouť ministrantů z Adamova do Vranova u Brna. Účastníci farního poutního zájezdu do Rakouska a západních a jižních Čech 1. – 4. června navštívili Svatou Horu, Meditační zahradu v Plzni, Nepomuk, Pasovskou katedrálu s varhanním koncertem, alpská jezera, poutní místo sv. Wolfganga, pohoří Dachstein, Český Krumlov a poutní místa Kájov a Římov.

Pouť na Urbánku 24. 5. byla obohacená o soutěže, hry a táborák pro rodiny s dětmi a s malým pohoštěním po bohoslužbě pro všechny poutníky. Svatodušní vigilie se mší svatou byla 30.5. večer v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce.

Na jubilejní desáté Svatourbanské hody sloužil mši sv. 31. 5. bývalý farář P. Stanislav Forst. V rámci Dnů Slavkova na náměstí Premiéra komedie farního divadla "Jak se zbavit Alberta" a slavnostní nástup stárků. Krojovanou hodovou zábavu doprovázeli Vracovjáci.

Noc kostelů se udála poprvé v Brně a jiných městech 29. května. Návštěvníci měli příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí a nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat se ve ztišení a modlitbě.

V červnu byla oficiálně oznámena návštěva papeže Benedikta XVI. do České republiky ve dnech 26. až 28. září 2009. Byly rozdány modlitby za zdárný průběh návštěvy Benedikta XVI.

První sv. přijímání 7 . 6. bylo v Němčanech na Lutrštéku a v Heršpicích.

Slavnost Těla a Krve Páně 11. června byla spojena s prvním sv. přijímáním dospělých ve farním kostele, s průvodem Božího Těla a s adorací v kostele.

Svátost biřmování udělil otec biskup Vojtěch Cikrle 54 mladým i dospělým farníkům v neděli 14. června ve Slavkově při mši svaté v 8,30 h. Po deseti letech sloužil nedělní mši svatou biskup v našem farním kostele, byli pozváni všichni farníci, na obcích se nekonaly nedělní bohoslužby.

Papež Benedikt XVI. vyhlašuje 19. 6. při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského, Rok kněží, jehož téma je "Věrnost Kristova, věrnost kněze".

Závěrečná mše sv. pro děti 23. 6. na Špitálce, děti přinesly k vyhodnocení mapy s cestami sv. Pavla a nalepenými obrázky. Na výlet dětí z náboženství jsme se vydali na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce a do blízké ZOO, v Olomouci jsme navštívili katedrálu, kapli svatého Jana Sarkandera a Arcibiskupský kněžský seminář.

Řeholní sliby složila 5. 7. v klášteře Karmelitek v Praze na Hradčanech sestra Terezka od Eucharistického Ježíše - Markéta Paterová z Němčan. Katolické charismatické konference na výstavišti v Brně 8. - 12. 7. se účastnili také naši farníci.

Sbírka na pomoc postiženým povodněmi 12. 7. vynesla 71.200,- Kč.

Schůzka ekonomické a pastorační farní rady 31. 7. - příprava Lidových misií, organizace návštěvy Svatého otce, návrhy základního kamene křížové cesty a Misijního kříže k požehnání Sv. otcem v Brně. Objednání místenek na bohoslužbu se Svatým otcem v Brně a ve Staré Boleslavi. Biskupství prosí o pomoc v pořadatelské službě při papežské bohoslužbě.

Mládež byla o prázdninách na několika akcích: Sardinky na kolech v okolí Palavy a v Lednici, Smajlíci v tyrolských Alpách a v Bavorsku, Spolčo S.R.O. v Ostrově u Macochy. Pro děti a mládež se konal farní tábor v Rakoveckém údolí na téma Divoký západ.

Slavkovská iniciativa smíření pořádala 30. 8. vzpomínkové setkání na zakladatele SIS Ing. Jana Špatného, OLJ při ekumenické bohoslužbě v kostele, u hrobu na hřbitově a na zámku. Od září je ve školce na Malinovského otevřeno oddělení Oveček s křesťanským zaměřením, kde učí také školská sestra Josefa. 20. 9. Pouť na Lutrštéku vedl P.Pavel Kopeček, farář z Podolí. Na patrocinium 15. 9. slavil mši sv. P. Zbyšek Wawrowski, nový farář z Drnovic.

Návštěva Svatého otce: 8. – 15. září modlitba Novény za setkání se Svatým otcem, ve čtvrtek 24. 9. odvoz základních kamenů a předmětů k požehnání z kostela ve Slavkově na letiště s pomocí našich mužů, v pátek 25. 9. ve Slavkově mše svatá za Svatého otce a adorace za papežskou návštěvu. Otec biskup zve k přijetí svátosti smíření. Svatý otec navštívil 26. 9. Prahu, kde bylo setkání s duchovními. 27. 9. mše svatá s papežem na letišti v Tuřanech, večer byly požehnané základní kameny a předměty přivezeny slavkovskými muži z letiště do farního kostela. Náš misijní kříž a základní kámen křížové cesty na Urbánek byly položeny v kostele před oltářem. O. Petr se účastnil setkání papeže s akademickou obcí v Praze. V pondělí 28. září byla mládež s o. Milanem a řeholní sestry na pouti se Svatým otcem ve Staré Boleslavi. 1. října sloužil děkovnou mši svatou za návštěvu Svatého otce biskup Vojtěch v katedrále na Petrově.

V říjnu byl zahájen Varhanický kurz, který bude probíhat na faře ve Slavkově 3 roky. Mše sv. za oběti komunistické totality se konala 16. 11. v rámci výročí dvaceti let od návratu ke svobodě církve. Duchovní obnova pro ženy „Eucharistie - pramen síly pro každý den" byla v listopadu s P. Adamem Ruckim a pro mládež v prosinci s P. Marcelem Javorou na téma Adventu. Vánoce obohatili PS Gloria zpěvem „II. pastýřské mše Fr. Kolaříka" s nástroji, schola zpěvem koled, Živý betlém dětí křesťanské třídy oveček mateřské školky, „Koledová žesťová mše" v provedení Zámecké kapely a Silvestrovská prohlídka zvonů a hodin s výstavkou „Návštěva Benedikta XVI. V ČR".

P. Milan Vavro, farář

Opravy 2009

V kostele sv.Antonína v Němčanech proběhla 7 měsíční generální oprava interiéru. Kostel byl od května do listopadu uzavřen, nedělní mše svaté byly každou neděli na Lutrštéku. V hodnotě 1.400.000,- Kč byly provedeny tyto opravy: odvlhčení podlahy a nová dlažba, nové omítky a okna, výmalba, elektroinstalace, plynové topení, nová úprava presbytáře s posunutím oltářů, restaurování hlavního oltáře, nové lavice a provedena přístavba zpovědní místnosti. Obec Němčany věnovala 200 tis. Kč, státní příspěvek 256 tis. Kč, ostatní ze sbírek a darů farníků, 330 tis. dluh. Při otevření 24. 11. sloužil mši sv. otec Pavel Kryl, který pomáhal při architektonickém řešení oprav a úpravě liturgického prostoru.

Ve farním kostele ve Slavkově proběhla oprava varhan po 20 letech od postavení. Šlo o vyjmutí a vyčištění všech píšťal, drobné opravy a naladění nástroje. Cena byla 145 tis. Kč, Město Slavkov přispělo 42 tis. Kč. Práce provedla firma Antiqus Qualitatis.

V Heršpicích byly instalovány nové vchodové dubové dveře, lavičky pro ministranty a nová zpovědnice.

Statistika farnosti 2009

Vysvětlivky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

Křty 28 (Sl 14, Ně 5, Ho 2, He 1, z jiné farnosti 6, z toho 23 dětí do 1 roku, 5 do 7 let). Z 28 rodičů dětí má 16 církevní sňatek.

Katechumeni – 3 ze Slavkova.

Sňatky 15 (jednotlivých snoubenců: ze Sl 6, Ně 2, Ho 1, z jiných farností 21).

1. sv. přijímání 20 (16 dětí: Sl 9, Ně 2, Ho 3, He 1, jiné 1, dospělých 4).

Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000.

Biřmování 54 (z toho 17 nad 22 let).

Vyučování náboženství – dětí 127 z toho Sl 63, Ně 8, Ho 11, He 5, z jiných obcí 5, předškolních 35. Učí 4 sestry a farář ve 12 skupinách ve školce, ZŠ a na faře. Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní nedělní mše sv.

Společenství – 4 skupiny mládeže (35), 6 skupin dospělých (35).

Svátost nemocných 228 – udělená společně při mši 170, jednotlivě navštěvovaných nemocných 58.

Pohřby 35 z toho Sl 23, Ně 5, Ho 5, He 2, z toho na hřbitov 18 a kremací 17.

Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 20 z 35. Máme odpovědnost k vážně nemocnému zavolat kněze.

Seminaristé – 2 (z Ho 1, z He 1)

Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 13.

Celkem bylo ve farnosti vybráno a odesláno na různé účely ,- Kč. Tato částka obsahuje dvě položky:

Farní sbírky odeslané na biskupství: ,- Kč.

Haléř sv. Petra 29.257,- Kč, na charitu 9.848,- Kč, na bohoslovce 18.480,- Kč, na misie 24.630,- Kč, na potřeby diecéze 72.408,- Kč, Boží Hrob 1.000,- Kč, Televize NOE 8.333,- Kč, na papežskou návštěvu 41.630,- Kč.

Farní sbírky na charitativní účely: ,- Kč.

Sbírka na pomoc obětem povodní 71.200,- Kč, misijní koláč ve Slavkově 4.857,- Kč, sbírka u Betléma ve Slavkově (seniorům v Rumunsku a pro malomocné) 15.026,- Kč, tříkrálová sbírka celkem 135.695,- Kč (Slavkov 96.233,- Kč, Hodějice 23.342,- Kč, Heršpice 16.120,-Kč, v Němčanech nebyla).

Zpracoval P. Milan Vavro, farář


2008

Rok 2008 v naší farnosti.

Novoroční bohoslužbu doprovodila zpěvy gregoriánského chorálu při ranní mši sv. ve Slavkově a v Heršpicích Svatomichalská gregoriánská schola z Brna.

Modlitby Prvních sobot začaly ve Slavkově v novém roce s modlitbou růžence s knězem a mší svatou. Přesto, že došlo k posunutí začátku na 7,30 h, účastníků nepřibylo. V některých farnostech je všední ranní mše svatá (někdy každodenní) navštěvovaná důchodci, kteří se tímto způsobem modlí za své děti a vnoučata. Škoda, že této možnosti využije jen kolem 15 seniorů.

Výsledek tříkrálové sbírky byl celkem 130.510,- Kč a zde je třeba pochválit ochotné rodiče, děti, mládež i seniory, kteří v mrazu obcházeli domy naší farnosti. (Slavkov 79.260,- Kč, Němčany 16.780,-Kč, Hodějice 20.550,- Kč, Heršpice 13.920,-Kč). Sbírka u Betléma ve Slavkově byla ve výši 11.000,- Kč rozdělena na dva účely: na bible pro Argentinu a na malomocné - Likvidaci lepry.

Příprava na biřmování začala po čtyřech letech v únoru, máme 37 mladých a 16 dospělých ve dvou skupinách. Setkání bývá na faře každé dva týdny. Prošli jsme kapitoly Vyznání víry a přikázání Desatera.

V sobotu 5. 1. zemřel Mons. Ludvík Horký, bývalý kapitulní vikář brněnské diecéze, který byl ve Slavkově naposledy na hodech v roce 2001. Pohřben byl v sobotu 12. ledna 2008 na ústředním hřbitově.

Pěkné posezení a zazpívání s cimbálkou Drahan, na které se těžko sehnal počet účastníků potřebný alespoň k uhrazení režie hudby, bylo v sále Domu Sv. Rodiny 19. ledna.

Ekumenické bohoslužby se konaly u evangelíků v Heršpicích ve středu 23. 1. a u adventistů ve Slavkově ve čtvrtek 24. 1. Sbírka byla určena na bibli pro Argentinu. Účast na těchto bohoslužbách však rok od roku klesá.

Pro mládež našeho děkanství bylo připravené setkání v sobotu 26. ledna ve Slavkově. Účastnilo se přes 90 mladých, kteří si podle farností rozdělili zajištění scénky, zpěvu, občerstvení a promítání. Známý kazatel Tomáš Řehák přišel s netradiční formou přednášky na téma láska, vztahy, sex a AIDS.

DeNaF – den pro školáky na faře byla nová akce o pololetních prázdninách v lednu pro 40 dětí, které chtěly prožít den s přespáním na naší faře ve Slavkově. Proběhl na téma Stroj času a připravila jej mládež ze spolča Smajlíků. Dětem se na faře líbilo.

III. ples slavkovského děkanství jsme prožili 2. 2. v Drnovicích za účasti 550 farníků z 28 farností.

Tradiční karneval pro děti před postní dobou byl ve znamení večerníčků v neděli 3. 2. v sále Domu Svaté Rodiny, zajistilo jej Spolčo s.r.o. včetně ozvučení, hudby a scének.

Kostel na Špitálce byl nominován do soutěže „O nejlépe opravenou památku roku 2007". Přesto, že internetová soutěž byla napadena hackery, nesehnali jsme moc hlasů. Svědčí to o tom, že jsme pořád nenašli pro kostel na Špitálce využití. Konat odtud pohřby je zatím problém, nejdou varhany, kostel je malý a větší část lidí stojí venku. Navíc musíme všechno vybavení včetně rozhlasu přivážet a odvážet.

Zvláštní pouť pro muže z farností děkanství jsme uspořádali 8. 3. - exkurze do Elektrárny Dukovany a pouť do pohraničního hnanického kostela s dvěmi starobylými studnami. Při mši svaté se konal zvláštní jev – zpěv chlapů doprovázený houslemi. Závěrečný bod programu se také chlapům líbil, zastavení ve vinném sklepě pana Juráka na výborném víně a guláši.

Otec Pavel Habrovec nás pozval 31.3. na svěcení nového kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Jeli jsme autobusem a mnozí přijeli auty, po svěcení jsme byli pozvaní na pohoštění. Svěcení bylo mimořádně navštíveno 5 tisíci poutníků.

Příprava na svatodušní svátky devítidenní novénou se konala letos poprvé každý den od 2. do 10. května společnou modlitbou ve farní kapli od 20,00 hodin, poslední den v sobotu při vigilii svatodušní.

V postní době byly v kapli ve Slavkově v pátek po mši sv. biblické hodiny otce Petra na téma velikonočních událostí s úvodem do Bible a s promítáním. O 4. postní neděli se uskutečnila akce na pomoc misiím „Misijní koláč". Po mši svaté se prodávaly koláče, jejich výtěžek ve Slavkově 7.000 Kč a v Hodějicích 1.440 Kč byl poslaný Papežskému misijnímu dílu na misie. V pátek před květnou nedělí se sešli kněží řeckokatolíci a biritualisté na Lutrštéku k bohoslužbě ve východním obřadu, který sloužili podle tradice sv. Cyril a Metoděj.

K velikonocím patřilo setkání mládeže s biskupem Vojtěchem v brněnské katedrále před květnou nedělí, našich mladých bylo kolem dvaceti. Tradiční křížová cesta na Urbánek snad některé odradila trochou bláta na cestě, škoda, že nás i na křížové cestě městem nechodí tolik, jako na začátku. Ke svátosti smíření před velikonocemi přistoupilo ve Slavkově velké množství věřících, během roku je však frekvence daleko menší. Cítím, že v této oblasti je třeba dát letos více prostoru v kázání. Letos také začaly pravidelné příležitosti ke zpovědi ve čtvrtek před prvním pátkem. Svátost nemocných bývala před několika lety udělována společně v neděli, pro dlouhou mši sv. jsme ji začali udělovat ve všední den. Zajímavým zjištěním je, že ve všední dny mnozí ke svátosti nemocných prostě nepřijdou.

V. pěší farní pouti do Žarošic ve čtvrtek 8. 5. května se za krásného počasí účastnilo po celou trasu kolem 30 poutníků, ze Zdravé Vody nás přišlo o něco více. Úmysl pouti byl za naši mládež a děti.

Boží Tělo jsem plánoval prožít společně i s farníky z vesnic ve Slavkově v neděli 25. května v 8,30 h. Mše sv. v obcích v tu neděli nebyly, většina věřících z vesnic však šla na mše do svého kostela den předtím večer, přestože byla pro ty, kteří v neděli nemohou. Je pro mne otázkou, zda má vůbec smysl konat něco společně, přestože patříme do jedné farnosti. Proč nejsme schopni tuto slavnost Pána Ježíše slavit všichni touto jedinou společnou farní mší sv. v roce? Jel autobus a pro většinu není problém se kamkoliv dopravit autem, takže problém bude spíš v tom, že jsme si zvykli jít na mši v neděli a to stačí (kéž by aspoň toto bylo pravidlem). Díky vám, kteří jste přijeli.

Svatourbanské hody ve Slavkově se konaly podeváté. Letos byl problém sehnat stárky, kteří byli v minulých letech většinou z nevěřící mládeže. Nyní se konaly hody poprvé ve spojení a akcí města „Dny Slavkova". V neděli 1. 6. se konal průvod se sochou sv. Urbana od radnice a mše sv. v 9.30 h za účasti starosty Ivana Charváta. Na hody zveme od letošního roku hosta z kněží rodáků nebo dříve působících, letos sloužil mši sv. otec Pavel Kryl z Tasova.

Životního jubilea 90. let se dožil 22. 5. P. Antonín Němčanský, rodák z Hodějic a farář důchodce v Horních Kounicích.

III. farní den se konal v neděli 22. 5. v zámeckém parku. Vystoupil písničkář Slávek Janoušek a zpěvák Richard Čanaky s kapelou, známý mládeži z Celostátního setkání v Táboře. Pro děti byly připraveny hry a soutěže, pro všechny občerstvení. Letos bylo časté přání mít farní den, kde by nás bavili druzí, a my měli čas si popovídat (loni bylo zapojeno 190 lidí!) a přesto, že bylo pěkné počasí, byla účast znatelně menší, přímo poloviční, než v minulých létech. Pokud nemáme úkol, nebo se nám nezdá program zajímavý a navíc je horko (vše bylo ve stínu), nepřijdeme. Příprava parku byla dost náročná… Díky chlapům a klukům kteří připravili prostor parku, babičkám za upečení buchet.

Výlet dětí z náboženství se konal už podesáté. Cíl se začal znovu opakovat - děti se po 10 letech vyměnily. Tak jsme 25. 5. vyjeli na Pálavu, nového kostela v Hustopečích a podzemního labyrintu v pevnostním kostele v Kurdějově.

Katolická charismatická konference byla podruhé na výstavišti v Brně v červenci. Někteří jste se účastnili poprvé, duchovní program byl velmi oslovující a kvalitní. Brněnský biskup zahájil v neděli 29.června Rok sv. Pavla v brněnské diecézi. Letos bude konference opět.

Otec Petr zastupoval Českou republiku v Africe na plenárním shromáždění Katolické biblické federace v městě Dar-es Salaam v Tanzánii (střední Afrika).

O prázdninách se mládež účastnila několik akcí. Je chvályhodné, že má naše mládež snahu být společně. Během setkání papeže s mládeží v Sydney se konalo setkání české a slovenské mládeže na Velehradě Activ 8, ze Slavkova přijelo kolem 20 mladých. Farní tábor na téma Král Artuš vedl v Rakoveckém údolí otec Petr. Jsou stále větší těžkosti sehnat dospělé na pomoc do kuchyně. Mladší mládež jela s o. Petrem na týdenní pobyt na faru do Bílých Karpat, starší Smajlíci s o. Milanem na faru v Petrovicích, odkud jsme projeli celou Šumavu na kolech. Pro kluky uspořádal Jirka Paleček v Rakoveckém údolí týdenní akci Originál, zaměřenou na bojové hry a různé aktivity „zvláštní jednotky bojového nasazení".

Nedělní sbírkou na nový klášter sester trapistek z Komunity Naší Paní nad Vltavou jsme přispěli částkou 9.430,- Kč. V úterý 5. 8. bylo svěcení a položení základního kamene kláštera při mši sloužené nunciem Diegem Causero.

V červenci putovala mládež z Brna na Velehrad a potřebovala přenocovat ve Slavkově. Na výzvu diecézního centra mládeže se přihlásilo tolik našich rodin, že jsme mladé rozdělovali jen po dvou. Díky za tuto pohotovou štědrost a připravená lůžka, mladí spacáky ani nepotřebovali.

Po delší době jsme uspořádali především pro seniory třídenní zahraniční zájezd, tentokrát 17. – 19. června do Německa a Rakouska. Navštívili jsme poutní místo Altöting, podívali se do rodného domu papeže Benedikta XVI. a obdivovali krásu rakouských Alp. Navštívili jsme Hitlerovo Orlí hnízdo, jezero Königsee a alpskou silnicí přijeli ke Grossglockneru s vyhlídkou Franze Josefa. Všichni jsme se ze zájezdu vraceli plni zážitků.

Nový zvon sv. Bartoloměje a sv. Andělů strážných jsem posvětil v Hodějicích v neděli 24. 8. v 10 hodin u obecního úřadu. Průvodem byl zvon dopraven koňským spřežením na voze ke kostelu, vyzdvižen jeřábem do věže a během mše sv. zavěšen. Zvon s vybavením stál 400 tisíc korun, obec věnovala 250 tisíc, ostatní ze sbírek a darů. Zvon byl odlit v německém Pasově 10. 6. 2008 v 15.00 h za požehnání o. Milana a modlitby dalších 12 hodějických farníků.

Poutní mše sv. sloužil 21. 9. na pouti na Lutrštéku P. Petr Vrbacký, farář u sv. Tomáše v Brně, bývalý farář ve Slavkově.

20. výročí postavení varhan ve farním kostele ve Slavkově bylo připomenuto při slavné mši sv. v neděli 28. 9. Pěvecký sbor Gloria zazpíval Fibichovu Missa brevis, na varhany hrál doc. Jan Král z Brna. 5. 10. se konal zdařilý varhanní koncert studenta konzervatoře Jana Šprty ze Ždánic.

Slavnostní otevření Charitních středisek v Domě s pečovatelskou službou na Polní ulici ve Slavkově u Brna se konalo 8. 10. za účasti prezidenta Oblastní charity Mons. Josefa Zouhara z Hodonína. Otevřeno bylo nově zřízené Centrum denních služeb, Charitní poradna a Charitní ošetřovatelská služba.

Pro děti se uskutečnil další Den Na Faře ve volném dni v pondělí 17. 11.

K petici proti eutanázii a za obnovení ústavního práva na život jsme se mohli připojit svým podpisem v kostele v prosinci.

Zádušní mši sv. za padlé v bitvě u Slavkova sloužil kanovník Václav Slouk 22. 11. O týden později se farníci střídali po hodině při Celodenní modlitbě za mír.

Mikulášskou besídku pro děti s návštěvou sv. Mikuláše zorganizovali v neděli 7. 12. v Domě Sv. Rodiny rodiče a mládež ze spolča Sardinky, kteří sehráli scénku o návštěvě sv. Mikuláše. Kromě nadílky vyráběly děti v malých dílnách vánoční dárečky a soutěžili.

Farní divadlo uvedlo za velkého ohlasu v 7 představeních Shakespearova Kupce benátského. Hru hraje mládež. Děti hrály na jaře Pohádky pro nejmenší.

Duchovních obnov proběhlo v Domě Sv. Rodiny několik: v březnu pro mládež „Počítá Bůh také se mnou? aneb Setkání s Bohem proměňuje" (P. Marcel Javora), v dubnu pro děvčata (P. Marek Dunda), v říjnu pro ženy „Jednota v manželství a v rodině v síle Ducha Svatého" (P. Adam Rucki), v listopadu pro muže „Modlitba, vztahy a práce" ( P. Martin Vařeka), a pro mládež „Dobrodružství s Bohem" (P. Jan Pacner).

Na závěr děkuji vám všem farníkům a našim řeholním sestrám, kteří jste zapojení při bohoslužbách, běžné údržbě nebo zařizování různých aktivit ve farnosti a nesete břemeno služby, kterou konáte dobrovolně a nezištně. Díky také vám, kteří využijete těchto příležitostí ke svému duchovnímu obohacení.

Pokud jsem byl v letošním hodnocení v některých oblastech víc kritický, tak mi promiňte. Možná je toho všeho opravdu hodně. Jednou jsem na farní radě navrhoval nějakou aktivitu zrušit, ale byl jsem přesvědčen, že by to nebylo dobré. Nejde o kvantitu a aby se všichni všeho účastnili. Jen by bylo škoda nechat se unášet proudem doby, kdy má přednost kritika, osobní zájem před společným, nebo lhostejnost či maření času u televize. Je škoda nepřijmout nabídku toho, co pro nás druzí s námahou připravují.

o. Milan

Opravy

V kostele sv.Antonína v Němčanech proběhla 7 měsíční generální oprava interiéru. Kostel byl od května do listopadu uzavřen, nedělní mše svaté byly každou neděli na Lutrštéku. V hodnotě 1.400.000,- Kč byly provedeny tyto opravy: odvlhčení podlahy a nová dlažba, nové omítky a okna, výmalba, elektroinstalace, plynové topení, nová úprava presbytáře s posunutím oltářů, restaurování hlavního oltáře, nové lavice a provedena přístavba zpovědní místnosti. Obec Němčany věnovala 200 tis. Kč, státní příspěvek 256 tis. Kč, ostatní ze sbírek a darů farníků, 330 tis. dluh. Při otevření 24. 11. sloužil mši sv. otec Pavel Kryl, který pomáhal při architektonickém řešení oprav a úpravě liturgického prostoru.

Ve farním kostele ve Slavkově proběhla oprava varhan po 20 letech od postavení. Šlo o vyjmutí a vyčištění všech píšťal, drobné opravy a naladění nástroje. Cena byla 145 tis. Kč, Město Slavkov přispělo 42 tis. Kč. Práce provedla firma Antiqus Qualitatis.

V Heršpicích byly instalovány nové vchodové dubové dveře, lavičky pro ministranty a nová zpovědnice.

Statistika farnosti 2008

Zkratky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

Křty 23 (Sl 14, Ně 3, Ho 2, He 2, z jiné farnosti 2, z toho 20 dětí do 1 roku, 3 do 7 let). Z 23 rodičů dětí má 17 církevní sňatek.

Katechumeni – nebyli.

Sňatky 18 (jednotlivých snoubenců: ze Sl 4, Ně 3, z jiných farností 11).

1. sv. přijímání 9 (9 dětí: Sl 7, jiné 2, ).

Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000.

Vyučování náboženství – dětí 134 z toho Sl 64, Ně 12, Ho 14, He 6, jiné obce 7, předškolních 19 ze Sl a z jiných obcí 12. Učí 3 sestry a farář ve 13 skupinách ve školce, ZŠ a na faře. Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní nedělní mše sv.

Společenství – 3 skupiny mládeže (32), 4 skupin dospělých (30).

Svátost nemocných 180 – udělená společně při mši 124, jednotlivě navštěvovaných nemocných 56.

Pohřby 45 z toho Sl 30, Ně 13, He 2, z toho na hřbitov 22 a kremací 23.

Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 14 z 45. Máme odpovědnost k vážně nemocnému zavolat kněze.

Seminaristé – 1 z Ho

Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 14.


Zpracoval P. Milan Vavro, farář
2007

 

Přehled událostí roku 2007

 

  1.1.    Pastýřským listem vyhlásil biskup Vojtěch Rok diecéze 2007.

  6.1.    Tříkrálová sbírka 2007 začala ve Slavkově mší svatou s žehnáním vody, křídy a kadidla při které dostalo požehnání 76 koledníků v 19 skupinkách. Vybralo se celkem 133.900,- Kč (loni 121.850). Z toho Slavkov 87.200,- Němčany 14.200,- Hodějice 18.900,- Heršpice 13.500,- Kč. Děkujeme koledníkům i dárcům.

20.1.     Premiéra hry divadla Simsala Bim „Kašpárkova dobrodružství".

24.1.    Ekumenická bohoslužba ve farní kapli ve Slavkově, kázal kazatel Adventistů Roman Mach.

 

10.2.    Den pro holky uspořádaly školské sestry (36 děvčat).

11.2.    Druhý společenský ples farností slavkovského děkanství v Nesovicích, hrála kapela Mistříňanka, účast 480 lidí, z naší farnosti kolem 90 farníků.

18.2.     Karneval pro děti v Domu sv. Rodiny provázené postavami Karafiátových Broučků.

 

  3.3.    Kurz pro spolupracovníky ve farnostech na téma kostel v sále Domu sv. Rodiny. O kostele jako středu farnosti a kostelnické praxi přednášel 60 účastníkům P. J.Bartoš ze Znojma, o liturgickém prostoru P. P. Kopeček z Podolí, .

  9.3.    Přednáška a svědectví komunity Podané ruce o pomoci drogově závislým.

10.3.    Prof. P. Petr Piťha přednášel o „Duchovní a kulturní identitě českého národa"

Přehled událostí ve slavkovské farnosti roku 2007

Mimo pravidelných bohoslužeb jsme v uplynulém roce prožívali v naší farnosti různé události a aktivity k prohloubení křesťanského života a společenství. Přinášíme přehled těch nejdůležitějších.

V Domě sv. Rodiny probíhalo pod záštitou Školských sester několik setkání s duchovní tématikou: duchovní obnova pro manžele s komunitou Emanuel / přednáška prof. P. Piťhy „Duchovní identita národa" / duchovní obnovy pro ženy, muže a mládež / kurz pro spolupracovníky ve farnostech. Akce „Misijní koláč" byla uspořádaná v postní době Farní charitou. Výtěžek z prodaných koláčů byl zaslán na misie. O Velikonocích se opět konaly křížové cesty, na Květnou neděli na Urbánek a velkopáteční celým městem. V květnu pak Svatourbanské hody, kterým předcházela poutní bohoslužba na Urbánku. 10. června jsme uspořádali II. farní den s mnoha vystoupeními a cestou pohádkovým lesem pro děti. Oživením byly soutěže „O nejlepší buchtu" a „Farník roku". Farníci měli také možnost vyjádřit se v anonymní anketě o farnosti. Děti podnikly výlet do Napajedel ke hrobu Aničky Zelíkové a na prohlídku kroměřížských zahrad a zámku.

Prázdninový farní tábor pro děti se konal v Bukovince, mládež si připomenula období totality při tématickém pobytu ve Fryšavě. Rodiny zase vyjely na společnou dovolenou na Seč. Přes dvacet mladých prožilo týden na Národním setkání mládeže v Táboře – Klokotech. Každý, kdo přijel první říjnovou neděli do kostela nějakým dopravním prostředkem, dostal požehnání s prosbou za ochranu na cestách. V září proběhly volby do nové farní rady.

V rámci Roku diecéze se někteří účastnili konference ve Skalském dvoře na Vysočině a sympozia v Brně. Některé děti se umístily v diecézní výtvarné a vědomostní soutěži. S ostatními farnostmi jsme putovali 6. května na neobvyklou pouť do brněnské katedrály. Na pěší pouť jsme se vydali v květnu do Žarošic a v srpnu na Velehrad.

S pěveckým sborem Gloria jsme se v květnu vydali na Svatojánské oslavy do Würzburgu v Německu a na vánoční návštěvu do polského Slavkova. Zdařilý koncert třebíčského sboru Musica animata s orchestrem se konal v červnu. O Vánocích přijel dětský národopisný soubor Kyjovánek, koledovala Zámecká kapela a při bohoslužbách zpíval PS Gloria a schola děvčat. Farní divadlo Simsala Bim sehrálo hry Kašpárkova dobrodružství a Jonáš.

Po 13. letech byly dokončeny stavební opravy farního kostela, letos v hodnotě 600.000,- Kč. Bylo opraveno: krytina římsy na věži kostela, vymalovány schodiště k hodinám, instalováno zábradlí, osvětlení a schodiště ve věži, vyměněny srdce zvonů firmou Perner z Pasova. Proběhlo restaurování jedné velké lampy věčného světla v hodnotě 49.000,- Kč ( obě budou zavěšeny u oltáře na původní místo). Zcela byla dokončena rekonstrukce špitálu u kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce, fasáda od stavebnin a opraven interiér špitálu v hodnotě 990.000,- Kč.

Děkujeme všem, kteří akce připravovali nebo podpořili finančně či modlitbou!

P. Milan Vavro, farář

Statistika farnosti 2007

Vysvětlivky: V závorce je uveden počet z předchozího roku 2006! Zkratky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

Křty 29 (26) (Sl 17, Ně 4, Ho 2, He 1, jiné 5, z toho byli 3 dospělí.

Sňatky 16 (14) 10 z jiných f. z naší farnosti 6 (Sl 3, Ho 2, He 1).

1. sv. přijímání 19 (19) (děti: Sl 8, Ho 4, He 1, jiné 1, dospělí 5).

Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000.

Biřmování 1 (při křtu dospělého).

Vyučování náboženství – dětí 127 (138) z toho Sl 70, Ně 9, Ho 10, He 1, speciální škola 6, předškolních 31. Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní nedělní mše.

Společenství – 2 skupiny mládeže (32), 5 skupin dospělých (51)

Svátost nemocných 187 (181) – počet je menší, svátost byla udělována ve všední den (ukázalo se, kdo má opravdu zájem). Udělená společně při mši 147, jednotlivě navštěvovaných nemocných 40.

Pohřby 52 (45) z toho Sl 34, Ně 10, Ho 7, He 1, z toho na hřbitov 31 a kremací 21.

Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 21 z 52. Máme odpovědnost k vážně nemocnému zavolat kněze.

Duchovní ve farnosti – kněží v činné službě 2, řeholnic v klášteře 15.

Celkem bylo ve farnosti vybráno a odesláno na různé účely 398.198,- Kč. Tato částka obsahuje tři položky:

Farní sbírky odeslané na biskupství: 200.741,- Kč

Haléř sv. Petra 25.030, na charitu 12.971, na bohoslovce 15.954, na misie 28.950, na potřeby diecéze 74.026, Boží Hrob 2.550, Televize NOE 20.630,-Kč.

Tříkrálová sbírka 2007 celkem 133.900,- Kč. Slavkov 87.200,- Němčany 14.200,- Hodějice 18.900,- Heršpice 13.500,- Kč.

Farní charita poslala 63.557,- Kč na humanitární pomoc na různá místa u nás a ve světě.

Zpracoval P. Milan Vavro, farář

Opravy kostelů 2007

Farní kostel ve Slavkově se opravuje již 13. rokem. V roce 2007 celková částka 600 tis. Kč. Za dotace z Ministerstva kultury 500.000,- Kč, JM kraje 70.000,- Kč a sbírek v kostele 30.000,- Kč dokončena oprava kostela: ve výši 221 tisíc Kč byla opravena římsa na věži farního kostela, včetně lešení, pokrývačů, nové bobrovky, klempířů, opravy lemování kolem věže a nových svodů na římse v nejvyšší části. Jednalo se o poslední plánovanou etapu opravy pláště kostela. Na špatný stav bobrovky došli horolezci loni při instalaci oplechování. Tašky nešlo vyměnit, byly nalepeny v betoně. Nátěr fasády věže byl v roce 2002 proveden horolezci z lan, protože lešení kolem celé věže by bylo velmi nákladné. Nyní byla postavena pouze lehká konstrukce pro ochoz kolem římsy.

V hodnotě dalších 215 tisíc Kč jsou obě schodiště k hodinám a na kůr vymalované, levé je opatřené novým zábradlím, osvětlení schodišť a kůru. Stěny v přízemí schodišť jsou nově omítnuty, proveden nový nátěr původní podlahy na kůru, oprava cihelných podlah oratoří. Všechny dubové dveře jsou očištěny od různých nátěrů a napuštěny přírodním nátěrem. U zvonů jsou nové schody a žebříky vedoucí až pod střechu s křížem. Každé schodiště na půdu a na věž je zakončeno bezpečnostními protipožárními dveřmi.

Za 115 tis. Kč byly firmou Perner z Pasova (Německo) opraveny zvony – nekvalitní železná srdce 3 zvonů vyměněna za nová, ručně kovaná, včetně závěsů a zvony očištěny. Proběhlo restaurování jedné velké lampy věčného světla v hodnotě 49 tis. Kč, obě budou potom zavěšeny u oltáře na původní místo.

Špitál u kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce. V letošním roce byla dokončena fasáda od stavebnin a opraven interiér špitálu v hodnotě 990.000,- Kč. Podíl farnosti byl 50 tis. Kč, ostatní z dotací Města Slavkova (200 tis.), Ministerstva kultury (660 tis.), a JM kraje (80 tis.).

V Němčanech v kostele sv. Antonína byl pořízen nový rozhlas, původní rozhlas byl instalován na Lutršték.

V Hodějicích pořízen nový ventilátor k varhanám za 45.000,-Kč, očalounění sedadel v lavicích a opraveny svody zničené vandaly (25,000,- Kč) a omítnutí interiéru věže.

V Heršpicích byly dokončeny lavice a připravuje se dokončení vybavení kostela – sedadla pro ministranty, podstavce pro květiny u svatostánku, zpovědnice, lustry.

Fara v Nížkovicích je téměř opravena, proběhly terénní úpravy dvora, dokončení podkrovní místnosti, podlah, sociálních zařízení a vybavení starobylým nábytkem, chybí však dokončit mnoho detailů. Od prosince se uskutečnilo několik pobytů mládeže a dětí – divadla Simsala Bim, spolča Smajlíků, dětí z Hodějic a z Heršpic, ministrantů ze Slavkova a mládeže z Křenovic a z Podivína.

Poděkování patří vám všem, kteří přispěli ve sbírkách a pomohli svou prací. P. Milan Vavro, farář

2006

Přehled událostí roku 2006

  7.1.    Tříkrálová sbírka celkem 133.650,- Kč, ve Slavkově 77 tis, Němčany 13 tis, Hodějice 19 tis,  Heršpice 12 tis, Nížkovice 12 tis.

  8.1.    Koledování u Jesliček, zpívala schola spolu s dětmi z náboženství a koledy doprovázela dechová kapela.

  4.2.    První společenský ples farností slavkovského děkanství v Dražovicích, hrála kapela Ištvánci ze Šardic, účast přes 400 lidí, z naší farnosti 100 farníků.

19.1.    Ekumenická bohoslužba v kapli v Heršpicích, kázala evangelická farářka Jarmila Řezníčková z Heršpic

28.1.    Výstava farního divadla Simsala Bim „Procházka pohádkovou zemí" na faře s ukázkami her, kterou navštívil o. biskup Vojtěch Cikrle. O výstavě natočila 19.2. Česká televize krátkou reportáž.

28.1.    Duchovní obnova pro chlapce s P. M. Slavíčkem u sester.

11.2.    Lurdská pouť za duchovní povolání a za nemocné na Lutrštéku, sloužil P. Oldřich Chocholáč.

17.2.    Prof. P. Petr Piťha, bývalý ministr školství, měl v kapli přednášku o svátosti smíření , v sobotu obnovu „Krize rodiny a jak jí čelit" a v neděli sloužil v kostele mši svatou.

24.2.    Dovoz darovaných dubových lavic do farní kaple z Německa, ze zrušeného kláštera v Johannisbergu ve farnosti Geisenheim u Wiesbadenu.

 26.2.   Karneval pro děti a mládež v sále školských sester provázené ukázkami z večerníčků, farář P. Milan byl za Krakonoše.

26.3.    Ženy uspořádaly aktivitu „Misijní koláč" pro misie , výtěžek byl věnovaný do Bangladéže.

  8.4.    Mládež na setkání s o. biskupem v katedrále, papež  Benedikt pozval mladé na světové setkání mládeže do Kolína nad Rýnem.

  8.4.    Muži měli v počtu 16 poprvé duchovní obnovu „O modlitbě" s jáhnem Ladislavem Kincem z Víru.

  9.4.    Křížová cesta na Urbánek s modlitbou za kněžský seminář.

  7.5.    Změna bohoslužeb v neděli ve Slavkově z 8.00 na 8.30 h a v Němčanech z 9.30 na 9.45 h. Večerní mše v létě na 19.00 h.

30.4.    Velikonoční varhanní koncert ve farním kostele, varhany Jan Král, trubka Zbyněk Bílek, sólo Kamila Sokolová, zpíval sbor Gloria.

20.4.    Společné udělování svátosti nemocných ve všech kostelech.

  8.5.    3. pěší farní pouť do Žarošic, 47 pěších, další přijeli autobusem.

21.5     I. sv. přijímání ve Slavkově a v Němčanech na Lutrštéku.

28.5.    Svatourbanské hody za účasti hejtmana Juránka, sloužil P. Petr Mareček.

  3.6.    Kurz „Pantomima, tvořivost a komunikace" u sester, účast herců farního divadla.

  3.6.    Slavnost vigilie seslání Ducha Svatého v sále sester, mše sv. s modlitbou.

10.6.    Odpoledne her pro děti na Urbánku s dětmi z Havlíčkova Brodu, mše sv.

13.6.    Návštěva katolíků z Ackermann Gemeinde z diecéze Wurzburg v Německu, prohlídka Slavkova a bojiště, večer společná mše svatá a posezení na zahradě školky, kde zahrálo naše divadlo krátkou hru.

18.6.    Slavnost Těla a Krve Páně pro všechny farníky, mše sv. v 8.30 s průvodem Božího těla před zámek.

22.6.    Výlet dětí z náboženství s farnostmi Otnice a Šaratice k sv. Antonínkovi u Blatnice, do skanzenu ve Strážnici a na rozhlednu Tvarožná Lhota.

25.6.    V Heršpicích při příležitosti setkání rodáků se konala modlitba za obec a představení obecního praporu a znaku za účasti starosty Jiřího Zieglera a zástupců církví působících v Heršpicích – katolíků (P.Milan Vavro), českobratrských evangelíků (Jarmila Řezníčková) a kazatele církve Křesťanských sborů.

29.6.    Sbor Gloria, P. Milan Vavro a starosta Petr Kostík navštívili farnost v partnerském městě Darney ve Francii. Mši svatou sloužili společně P. Milan a místní farář Andre Simonini v místním kostele sv. Maří Magdaleny z r. 1789, zpíval sbor Gloria.

  1.7.    Primice P. Siarda Kamila Novotného, OPraem, ve Vážanech nad Litavou.

  2.7.    V Nížkovicích při příležitosti setkání rodáků požehnal P. Petr Mareček při mši svaté v kostele obecní prapor a znak za účasti starosty Petra Plotěného. Průvod s krojovanými stárky šel od obecního úřadu.

  1.7.    Webové stránky farnosti s novou adresou www.farnostslavkov.cz  v nové prezentaci.

  2.7.    Dovolená rodin v Hoješíně u Seče za účasti kolem 60 rodičů a dětí.

  6.7.    Farní stanový tábor v Rakoveckém údolí vedl P. Petr Mareček, táborová hra na téma „Putování biblických praotců". Účastnilo se kolem 70 dětí a mládeže.

16.7.    V Hruškách posvětil biskup Vojtěch novou kapli P. Marie Sněžné.

18.7.    Pohřeb P. Jana Pavlů v Řečkovicích. Působil v Nížkovicích, zastupoval ve Slavkově.

  6.8.    Zahájení dalších oprav farního kostela (sokl, elektroinstalace, schodiště, oratoře a střecha) z dotace 1.200.000 Kč.

19.8.    Děkovná mše sv. v katedrále k 60. narozeninám otce biskupa Vojtěcha.

27.8.    Hodová mše sv. v Hodějicích, slouží P. Oldřich Chocholáč.

27.8.    Pouť mládeže do Říma, Assisi a Vitorchiana s 12 mladými, P. Milanem a P. Petrem.

  1.9.    Farnost Nížkovice předána do správy P. Vojtěchovi Oldřichovi Diváckému, který přichází z Drnovic u Vyškova do Vážan nad Litavou.

17.9.    Pouť na Lutrštéku, sloužil P. Josef Pohanka, farář ze Žarošic a P. Michael Macek, nový farář z Rousínova.

  7.10.  Bohoslužbu SIS vedl vojenský biskup ze Slovenska Mons. František Rábek

15.10. Pouť do La Saletty a Arsu ve Francii s duchovní obnovou P. Pavla Habrovce.

  4.11.  Obnovu pro 100 žen z celého děkanství na téma „Být tou, kterou jsem" vedl farář ze Šternberka P. Josef Červenka.

25.11. Obnovu pro muže „Pravé lidství" měl P. František Lízna, účast 50 mužů.

  3.12. Adventní zpívání schol ze Slavkova, Hodějic a Heršpic na Špitálce. Zpívalo 36 dětí, kostel byl zaplněn především jejich rodiči a příbuznými.

14.12. Dokončení oprav farního kostela pro rok 2006 a úklid s vysáváním prachu z 14 m plošiny.

22.12.  Předvánoční koncert koled rousínovského sboru Danielis v sále školských sester.

24.12. Štědrý den a zároveň 4. adventní neděle. Na 7 bohoslužbách účast 1450 věřících. Na mši sv. pro rodiny s dětmi v 15.30 h bylo 200 lidí. Půlnoční ve 23.00 sloužil P. Milan a sbor Gloria zpíval II. Kolaříkovu pastýřskou mši s doprovodem 9 nástrojů.

25.12.  Vánoční koncert sboru Gloria s českými i cizími koledami v zaplněném kostele

26.12. Na Štěpána zpívala dětská schola, odpoledne byl průvod Svaté Rodiny a Tří králů z náměstí do kostela za zpěvu koled s kapelou.

31.12.  Požehnání ikony sv. Rodiny pro Dům svaté Rodiny. Od této chvíle mají prostory školských sester pro duchovní obnovy svůj název.

 

Zpracováno podle ohlášek farnosti

Zápis do kroniky za rok 2006

 

Zkratky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

 

Křtů bylo 26 (loni 24) ze Sl 14, Ně 4 Ho 3 He 1, cizí 4. Ze 26 rodičů dětí má 10 církevní sňatek. Sňatků 14 (loni 11) ze Sl 6, Ně 1, Ho 1, cizí 6. Polovina sňatků je mezi katolíky, polovina věřící s nepokřtěným.

 

1. sv. přijímání 19 (loni 14) (děti: Sl 10, Ně 8, dospělí 1). Svatých přijímání při mši sv. bylo kolem 40.000. Svátost smíření letos před Vánocemi přijalo mnoho farníků (zpovídalo se 38 hodin). Klesá ale četnost, prodlužuje se doba na měsíce mezi zpovědí, i my kněží chceme dát více možností.  Biřmování 1 při křtu dospělého.

 

Nedělní mši sv. slavilo při sčítání 18.4.2004 celkem 753 osob (Sl ranní 322, večerní 143, Ně 131, Ho 99, He 58). Nedělní mše je ve farnosti v každé obci, nemusíme přijíždět do farního kostela. Návštěvnost je někdy nepravidelná (jednou lavice plné, jindy prořídlé), o svátcích bývá někdy méně než o běžné neděli (?). Bohoslužeb za rok celkem 877 (mše sv. nedělní 291, ve všední dny 590, z toho 145 pro děti). V každé obci je mše sv. v neděli a ve všední den.

 

Vyučování náboženství: 138 dětí od 3 do 15 let (loni 133) z toho ze Sl 66, Ně 12, Ho 14, He 6, speciální škola 6, předškolních 31, cizí 3. Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní nedělní mše. Vyučuje se na faře, ve škole v Němčanech a v Hodějicích a v kapli v Heršpicích. Školních dětí je letos 95, před 5 lety jich bylo 131. Nejvíce ubylo dětí v Němčanech (r. 2004 chodilo 28, r. 2005 kleslo na 20 a r. 2006 jen 12. Ubývá dětí v prvních třídách, rodiče je pokřtí, ale nepřihlásí do náboženství. Z 30 pokřtěných dětí před 5 lety chodí do kostela 12.

 

Svátost nemocných 181 (loni 252) – počet je menší, svátost byla udělována ve všední den, dostavilo se méně zájemců. Udělená společně při mši 126, jednotlivě 55. P. Milan s řeholní sestrou Blankou navštěvovali ve Slavkově a obcích měsíčně 35 nemocných ve dnech kolem prvního pátku. Mše sv. v penzionu byla druhý čtvrtek v měsíci, návštěva v psychiatrické léčebně každý pátek.

 

Pohřbů 45 (loni 43) z toho Sl 31, Ně 8, Ho 3, He 3, z toho na hřbitov 22 a  kremací 23. Roste zájem o rozloučení v rodinném kruhu, někdy bez obřadu. Příbuzní berou málo na pohřeb děti. Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 22 ze 45. Máme odpovědnost k  vážně nemocnému zavolat kněze.

 

Duchovní: 2 kněží v činné službě, 15 řeholnic v klášteře Chudých školských sester Naší Paní. Duchovní povolání: do 1. ročníku CMTF a do Arcibiskupského kněžského semináře nastoupil Ing. Martin Kohoutek z Hodějic. Do kláštera karmelitek v Praze na Hradčanech vstoupila Markéta Paterová z Němčan. Rodáků z farnosti působí jinde 5 kněží a 4 řeholní sestry.

 

Společenství mládeže (nejmladší 15, Smajlíci 9 a Piškoti 10) vedou kněží. Při páteční mši svaté ve Slavkově probíráme Kompendium katolického katechismu. Na tuto mši sv. také přichází mládež, která má potom setkání ve dvou skupinách, nejmladší od 14 let a skupina Smajlíků 16-18 let. Starší Piškoti mají setkání v sobotu. Na úvod bývá společná modlitba nebo adorace v kapli, potom na faře biblické téma, diskuze, soutěž, společenská hra nebo vlastní připravený program. Mládež se podílí na diecézních akcích pro mládež, výletech, organizování karnevalu, tábora, sobotních tělocvičen, pomáhá při brigádách atd.

 

Společenství dospělých se setkávají týdně, 14 denně nebo měsíčně: rodiny s dětmi, manželé padesátníci, společenství Vrba přetvářející se do spol. manželů a rodin, modlitby matek – starší ženy a mladé maminky, společenství žen, do modlitby živého růžence je zapojeno 60 farníků. Setkání jsou otevřené dalším, kteří by se chtěli přidat.

 

Podáváním Eucharistie jsou pověřeny sestry Vojtěcha, Gregorie a Bohdana, také Miroslav Lstibůrek a Milan Šaněk, kostelníci, kterým pomáhají jako kostelníci na večerní mši další 3 starší ministranti. Kostelnickou službu v Němčanech koná Jan Formánek, v Hodějicích Pavlína Vykouřilová a v Heršpicích Martin Šujan.

 

Ministrantů ve farnosti je celkem 51. Ve Slavkově 20, ale málo mladších, ministrantské schůzky mají ve dvou skupinách, vede Jirka Paleček a Pavel Hlaváček.  V Němčanech 16, z toho 6 mladších, v Hodějicích 7, v Heršpicích 2 (ve všední dny zastupuje 5 ministrantek).

 

Misijní klubko dětí se od září schází na faře po nedělní mši s programem misijní tématiky a stará se o ně Lucka Křížová s Terkou Čechovou.

 

Farní divadlo Simsala Bim vede Ludmila Nosková s pěti dospělými spolupracovníky, 9 herců mládeže a před vánocemi 2006 došlo k založení nové generace (dorostu) divadla.

 

Tělocvik pro ministranty, mládež a muže je týdně přes zimní období ve 3 školních pronajatých tělocvičnách.

 

Hudebníci ve farnosti: Ve farním kostele hraje na varhany Jana Dolečková. Pěvecký sbor Gloria vede Dr. Petr Hlaváček, zkoušky jsou dvakrát týdně na faře, má koncerty také mimo liturgii, návštěvy v zahraničí (Francie, Polsko), o vánocích sbor doprovází hudebníci. Scholy ve Slavkově vede sestra Benedikta, velká schola zpívá v neděli na ranní, zkoušky má dvakrát týdně, od podzimu začala malá scholička, zpívá na dětské mši. V Němčanech zpívá sbor vedený Stanislavem Vymazalem, varhaníkem je Oldřich Svoboda. V Hodějicích zpívají děti v pátek a příležitostně v neděli, vede je Kateřina Šujanová, která hraje také na varhany. V Heršpicích zpívají děvčata několikrát v roce se Slávkou Šujanovou, varhanicí je Marie Marková. Díky také kostelníkům a lektorům.

 

Úklid kostela a zdobení – ve Slavkově odvedla skupina téměř 20 žen mnoho práce během dvou let výmalby kostela. Bylo by dobré rozšířit služby o skupinu žen středního věku. Za výzdobu farního kostela vděčíme Miroslavovi Lstibůrkovi a Pavle Hrazdílkové. V obcích je o úklid a výzdobu také vzorně postaráno.

 

Farní rady – ekonomická a pastorační se schází na faře k poradám a k plánování aktivit a  oprav.

 

Farní charitu vede Jitka Hrabovská, farní šatník Zdena Schneiderová.

 

Farní časopis rediguje Eva Janková, farní internetové stránky webmajster Jan Matyáš. V těchto farních médiích je třeba více zpravodajů a prosíme fotografy z lidu o případné včasné poskytnutí fotografií.

 

Duchovní obnovy – školské sestry začaly s pravidelnou nabídkou, zvětšila se účast i z děkanátu a vzdálenějších farností. Dne 31. 12. 2007 byly prostory nazvány Dům svaté Rodiny.

 

Celkem bylo ve farnosti vybráno a odesláno na různé účely 401.655,- Kč. Tato částka obsahuje tři položky: 1) Farní sbírky odeslané na biskupství: 202.175,- Kč (r. 2005 bylo 266.412,- Kč). Z toho Haléř sv. Petra 21.760, na charitu 17.130, na bohoslovce 17.270, na církevní školství 2.100, na misie 31.650, na potřeby diecéze 90.000, Boží Hrob 1.000, Televize NOE 21.265,-Kč. 2) Tříkrálová sbírka 2006 celkem 133.650,- Kč. Slavkov 77.900,- Němčany 12.900,- Hodějice 18.800,- Heršpice 12.100,- Kč. 3) Farní charita poslala 65.830,- Kč na humanitární pomoc na různá místa u nás a ve světě.

 

Poděkování všem, zapojených v různých službách, aktivitách a společenstvích v celé farnosti.

Zpracoval P. Milan Vavro, farář

 

 

3. Opravy kostelů 2006 a výhled 2007

 

Farní kostel ve Slavkově se opravuje již 12. rokem. Za dotace z Ministerstva kultury 1.200.000,- Kč, JM kraje 80.000,- Kč a sbírek v kostele 138.000,- Kč dokončena oprava soklu (kamenické práce, sanační omítky s výmalbou, nová elektroinstalace a rozvody rozhlasu vedené v soklu), oprava schodiště na kůr a oratoří (vyspravení omítek, výmalba, podlahy, dubových dveří a bočních oken), uzavření prostor schodiště na půdu prosklenými stěnami a protipožárními dveřmi. Dále opravena místnost za oltářem, která bude využita jako sklad. Na okenní římsy a parapety byly dány ostny proti holubům, tašky na valbách střechy byly připevněny a úžlabí utěsněny proti zavátí sněhu. Zlacené prvky hlavního oltáře, svatostánku a bočních oltářů jsou pozlaceny nebo vyčištěny. Byl instalován větší číselník písní. Do kaple byly darovány lavice z Německa, které byly upraveny a po obroušení nalakovány.

Nábytek farní knihovny byl umístěn do oratoře na protější stranu, kde by mohla vzniknout prohlídková trasa k hodinám, v oratořích nad ní je v budoucnu možné instalovat výstavu starých bohoslužebných předmětů a oděvů. Farní historická knihovna a archiv not budou umístěny v jedné z oratoří vedle kůru.

Letos nás čeká dokončení výmalby levého schodiště na půdu, doplnění zábradlí, oprava cihelných podlah oratoří, nátěr podlahy na kůru, pokračování ochrany fasády proti holubům, oprava schodiště a žebříků ve věži, restaurování venkovního bočního schodiště, osvětlení schodišť a kůru, instalace bočních svícnů v lodi kostela a reflektorů na oltář a svatostánek.

Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce pokračovala oprava fasády ze hřbitovní strany v hodnotě 725.000,- Kč, podíl farnosti byl 35.000,- Kč, ostatní z dotací Města Slavkova (127 tis.) Ministerstva kultury (443 tis.) a JM kraje (120 tis.). V letošním roce bude dokončena fasáda od stavebnin a opraven interiér špitálu.

Sklad na Nerudově ulici byl odprodán Městu Slavkovu za 555.000,- Kč. Pod pozemkem, na kterém stojí sklad, vede hlavní potrubí kanalizace, nešlo jej tedy prodat jako stavební místo. Navíc prostory již nebyly farností využívány. Získané finance budou uloženy na farním účtu a použity v budoucnu po zvážení Ekonomické farní rady.

Na slavkovské faře pokračuje vybavení místností a sálu skříněmi a nábytkem pro uskladnění not pěveckého sboru, pomůcek ke katechezím a her pro děti. Byl instalován domácí telefon na faře, v sakristii a na kůru.

V Němčanech v dolním kostele byl pořízen nový rozhlas, původní rozhlas bude dán na Lutršték. Uvažuje se o výrobě nových lavic do dolního kostela.

V Hodějicích bylo osazeno kvalitní zvonění zvonu včetně hodin v sakristii. Nyní probíhá očalounění sedáků a klekátek lavic. Plánujeme opravu schodiště a prostor ve věži, dokončení omítek ve věži s výmalbou, opravu vstupních dveří.

V Heršpicích byly dokončeny lavice a připravuje se dokončení vybavení kostela – sedadla pro ministranty, podstavce pro květiny u svatostánku, zpovědnice, lustry.

V Nížkovicích v kostele bylo provedeno mramorování tumby pod svatostánkem a pozlaceny ornamenty na mramorových oltářích. Byl opraven nátěr sochy P. Marie Lurdské a Božského srdce na bočních oltářích, víko křtitelnice a svícen na paškál. Varhanní měch byl děravý a nepřiměřeně velký, byl pořízen nový a varhany po 7 letech ošetřeny proti červotoči a naladěny.

Na nížkovické faře byla opravena fasáda, okna ze dvora, dveře, zateplení podkrovní místnosti, instalace ústředního vytápění. Plán letos: dokončení podkroví, sociálního zařízení a podlah v přízemí, úprava plochy dvora. (Fara byla po dohodě farní rady ve Slavkově s farní radou v Nížkovicích pronajata v říjnu 2006 slavkovské farnosti pro prázdninové pobyty dětí, mládeže a rodin s dětmi, ale také pro případný odpočinek kněží ze Slavkova, kde chybí u fary zahrada.)

Poděkování patří vám všem, kteří přispěli ve sbírkách a pomohli svou prací.

 

Zpracoval P.Milan Vavro, farář

 

 

2005

Přehled událostí roku 2005

 • 8.1.       Tříkrálová sbírka celkem 146.167,- Kč, ve Slavkově rekordní počet 72 koledníků
 • 16.1.     P. Milan Vavro přebírá dočasně (do října) navíc správu farnosti Šaratice
 • 22.1.    ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele v Heršpicích, kázal P. Petr Mareček
 • 6.2.      karneval pro děti a mládež v sále školských sester
 • 11.2.     Lurdská pouť za nemocné na Lutrštéku
 • 13.2.     otevření kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce po opravě interiéru, zpívá sbor Gloria
 • 20.2.     první řeholní sliby sestry Anežky – Věry Novoměstské ze Slavkova v kongregaci Školských sester sv. Františka v Praze - Břevnově
 • 26.2.   postní duchovní obnova, vedl Jindřich Bartoš, děkan ze Znojma
 • 11.3.     židovská pesachová večeře na faře
 • 18.3.      mše sv. na Květný pátek na Lutrštéku
 • 19.3.     mládež na setkání mládeže diecéze s o. biskupem v katedrále
 • 20.3.     křížová cesta na Květnou neděli na Urbánek (velké bahno, malá účast)
 • 2.4.     zemřel Svatý Otec Jan Pavel II.
 • 8.4.     rekviem za papeže ve Slavkově
 • 19.4.      zvolen nový papež Benedikt XVI.
 • 22.4.      diecézní konference Farnost – místo pro každého (3 farníci ze Slavkova)
 • 23.4.      získána dotace od JM kraje, rozhodnuto o výmalbě kostela
 • 26.4.      60. výročí osvobození Slavkova
 • 25.4.     společné udělování svátosti nemocných ve všech kostelech
 • 7.5.      pěší pouť do Žarošic
 • 8.5     I. sv. přijímání ve Slavkově a v Němčanech
 • 14.5.     ministranti v semináři v Olomouci
 • 15.5.     z důvodů oprav tento den nebyla nedělní mše sv. v kostele, ale v sále u sester
 • 21.5.     osekání omítek ve farním kostele před výmalbou
 • 22.5.     Svatourbanské hody s žehnáním praporu a insignií města Slavkova (P. Milan)
 • 4.6.      Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. s průvodem Božího těla na zámek, první Farní den
 • 11.6.     pouť farnosti do Mariadreieichen v Rakousku se sborem Gloria
 • 20.6.     zahájení stavby lešení v kostele
 • 29.6.      výlet dětí z náboženství do Lednice, Janohradu a Břeclavi
 • 1.7.     ustanovení kaplana Marka Slatinského ve Slavkově a Šaraticích
 • 10.7.     brigáda mládeže na opravách interiéru a fasády fary v Nížkovicích
 • 19.7.     farní stanový tábor dětí v Račicích, téma cesty sv. Pavla, 45 dětí, vedl P. Petr Mareček
 • 27.7.      pouť na Horu sv. Klimenta u Osvětiman
 • 11.8.     odjezd 14 mladých a P. Milana na Světové dny mládeže do Kolína nad Rýnem
 • 25.8.     pěší pouť ze Slavkova na Velehrad (15 mladých 60km, 8 se připojilo později)
 • 28.8.     Svatobartolomějské hody v Hodějicích, průvod obcí a žehnání obecního praporu
 • 4.9.      žehnání kříže u hájenky Bílý Vlk u Nížkovic
 • 19.9.     pouť na Lutrštéku, sloužil P. Oldřich Chocholáč, kaplan z Rousínova (15.9. sloužil P. Marek Slatinský)
 • 1.10.     SIS – téma „Hudba, nástroj smíření", koncertuje náš sbor Gloria
 • 7.10.     v kapli promítání fotografií ze setkání mládeže s papežem
 • 9.10.     farní divadlo – pohádka „Jak Ondra ke štěstí přišel"
 • 16.10      P. Marek Slatinský ustanoven administrátorem do Šaratic, požehnání opravené fary, P. Milan končí zástup v Šaraticích
 • 19.10. cyklus 4 přednášek o komunikaci v rodině, pořádají duchovní církví ve Slavkově
 • 2.11. dušičkový týden v opraveném kostele na Špitálce
 • 5.11. obnova pro ženy u sester, vede jáhen L. Kinc
 • 12.11. setkání mládeže děkanátu ve Slavkově u sester
 • 19.11. dokončení výmalby a restaurování ve farním kostele po 6 měsících a 11 dnech
 • 26.11. adventní duchovní obnova, vedl P. Miroslav Suchomel
 • 2.12. rekviem za padlé k 200. výročí bitvy u Slavkova, káže P. Bejček z Letonic, varhany p. Král
 • 3.12. celodenní modlitba za mír v kostele s výstavou fotografií (večer navštívil kostel biskup Vojtěch Cikrle)
 • 4.12. mše sv. za padlé a za mír ve světě, slouží Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius a Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, přítomni všichni farníci i z obcí
 • 24.12. mše sv. pro rodiny s dětmi v 15.30 h a půlnoční ve 23.00 v nově vymalovaném kostele
 • 26.12. benefiční vánoční koncert sboru Gloria
 • 31.12. prohlídky hodin a fotografií z opravy kostela

Zpracováno podle ohlášek farnosti


Statistika farnosti 2005

Vysvětlivky: V závorce je uveden počet z předchozího roku 2005! Zkratky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice, Ní= Nížkovice.

Křty 24 (26) (Sl 18, Ně 2, Ho 2, He 1, Ní 0, cizí 1). Ze 24 rodičů dětí má 18 církevní sňatek.

Sňatky 11 (13) (Sl 3, Ně 4, Ho 1, cizí 3).

1. sv. přijímání 14 (31) (děti: Sl 5, Ně 4, Ho 1, cizí 1, dospělí 3).

Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000

Biřmování nebylo uděleno.

Nedělní mši sv. slavilo při sčítání 18.4.2004 celkem 806 osob. (Sl ranní 322, večerní 143, Ně 131, Ho 99, He 58, Ní 53.

Bohoslužeb celkem 927 (mše sv. nedělní 316, ve všední dny 615, z toho 145 pro děti). V každé obci je v neděli a ve všední den mše sv.

Vyučování náboženství – dětí 133 (138) z toho Sl 62 (67), Ně 20 (28), Ho 11 (10), He 7 (5), Ní 0, speciální škola 6, předškolních 24, cizí 3). Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní nedělní mše.

Svátost nemocných 252 (366) – počet je menší, svátost byla udělována ve všední den (ukázalo se, kdo má opravdu zájem). Udělená společně při mši 210 (309), jednotlivě navštěvovaných nemocných 42 (57).

Pohřby 43 (38) z toho Sl 23 (23), Ně 8 (7), Ho 5 (4), He 2 (2), Ní 5 (2), 29 na hřbitov a 14 kremací.

Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 12 ze 43. Máme odpovědnost k vážně nemocnému zavolat kněze.

Duchovní ve farnosti – kněží v činné službě 2, kněz důchodce 1 (P.Novotný), řeholnic 15.

Sbírky odeslané na různé účely: celkem 266.412,- (r. 2004 bylo 435.057,-) Kč (na Haléř sv. Petra 22.540, na charitu 13.780, na bohoslovce 13.610, na církevní školství 6.700, na misie 27.850, na potřeby diecéze 54.982, Tříkrálová sbírka 133.650).

Zpracoval P. Milan Vavro, farář


Opravy kostelů 2005

Ve Slavkově na farním kostele byla provedena výmalba kostela včetně lešení, restaurování reliéfů, kazatelen, andělů, věnců, svícnů, svatostánků. Uhrazeno z dotace Jihomoravského kraje 1.000.000,- Kč, dotace Města Slavkova 60.000,- Kč, sbírky v kostele 330.151,- Kč, dary věřících a sponzorů 594.000,- Kč, při veřejné sbírce na výmalbu se ve čtyřech pokladničkách vybralo 15.843,- korun.

V kostele sv. Jana Kř. na Špitálce byla provedena fasáda z ulice Cena 745.000,-Kč, hrazeno ze sbírek farnosti 45 tis., dotace státu 200 tis., JM Kraje 300 tis, Města Slavkova 200 tis. Kč. V roce 2006 se bude pokračovat obnovou fasády z hřbitovní strany a budovy špitálu od stavebnin.

V Němčanech na Lutrštéku jsme opravili kamenný sokl a sanační omítku s nátěrem za 95 tis. Kč ze sbírek a 100 tis. Kč z dotace obce.

V Hodějicích jsme splatili dluh 56 tis. Kč z opravy kostela a z dotace 100 tis. Kč postavili přístavbu sakristie včetně tří nových dubových dveří, opravili vstupní portál a omítli vnitřek věže.

V Heršpicích jsme pořídili další část nových lavic v hodnotě 117 tis. Kč, dotací 30 tis. Kč se podílela obec.

V Nížkovicích byl splacen dluh 68 tis. Kč z opravy kostela, opraven vstupní portál, na faře se pokračovalo v opravách interiéru, nové fasádě přední strany, ohradního plotu a bourání přístřešků ve dvoře, vše v brigádnické pomoci mládeže ze Slavkova a místních farníků.

Poděkování patří vám všem, kteří přispěli ve sbírkách a pomohli svou prací.

Zpracoval P.Milan Vavro, farář