Kostely a kaple

Nabízíme vám přehled kostelů a kaplí ve Slavkovské farnosti, jejich historii a zasvěcení s krátkým životopisem světců.

Slavkov u Brna

Farní chrám Vzkříšení Páně

Nový farní kostel „Vzkříšení Páně“ byl postaven za knížete Václava Antonína z Kounic a Rietbergu v letech 1786-1789, tedy během pouhých tří let, podle plánů vídeňského dvorního architekta Ferdinanda Hotzendorfa z Hohenbergu.

Opravy: výmalba 1927 a 1958, v 80. letech nové varhany, mramorová dlažba a oltář, 1995 krovy, střecha, okapy, 1999-2004 konzervace dřevěné klenby, odvlhčení zdiva, sanační omítky, oprava a nátěr fasád, nové hodiny, restaurování soklu a kamenného schodiště, opatření proti holubům, vyčištění věže, elektroinstalace, osvětlení interiéru, 2005 výmalba chrámu a restaurování reliéfů, 2006 dokončení oprav, elektroinstalace a sanační omítky v interiéru, opravy oratoří a střechy.

Patrocinium: Slavnost Vzkříšení Páně
Posvěcení oltáře: 16. října 1986. Ostatky v oltáři: Sv. Marie Gorettiová, panna a mučednice (6. července)

 

nahoru

kolaz-slavkov.png

Kaple sv. Jakuba ve farní budově

Zřízena z původní sakristie v 70. letech P. Cahou, rozšířena r. 2000, má obraz sv. Jakuba z původního gotického kostela a nese jeho zasvěcení od 11.2.2000, kdy byla požehnána světícím biskupem královéhradeckým, Mons. Josefem Kajnekem.

Patrocinium : 25. července
Zasvěcení : Sv. Jakub, apoštol, patron Španělska, dělníků, válečníků, lékárníků. * kolem narození Krista, + roku 44 v Jeruzalémě.

 

nahoru

1151420926.jpg

Kaple sv. Urbana

Na stejnojmenném kopci (362 m), postavena roku 1712 podle projektu slavkovského zámeckého architekta Dominika Martinelliho z Luccy na půdorysu stejnoramenného kříže. V roce 1816 byla pro špatný stav zbořena a nově vybudována v letech 1858-1861 podle Martinelliho plánů.

V 80. letech opravena statika a omítky. Plán oprav: revize statiky, nová fasáda, výmalba, instalace oltáře s kopií obrazu sv. Urbana.

Patrocinium: 25. května
Zasvěcení: Sv. Urban I. papež a mučedník, patron zahradníků a vinařů. Byl papežem v letech 222 – 230. Zemřel mučednickou smrtí za vlády císaře Alexandra Severa 25. května 230 v Římě.

Historie Kaple sv. Urbana

 

nahoru

kolaz-urbanek.png

Kaple sv. Jana Křtitele „na Špitálce“

Kostel se špitálem založen ve 13. stol. komendou německých rytířů. V 15. stol. obnoven, 1645 znovu postaven. Nynější renesanční kostel pochází z r. 1743 od Maxmiliána Oldřicha hraběte z Kounic-Rietbergu. V 80. letech opraven uvnitř i vnější fasáda, plechové kopule. Kostel je od 1.1.2003 v majetku Římskokatolické farnosti ve Slavkově. Opravy: 2003 odvlhčení a kanalizace, 2004 nátěr kopulí, statika zdiva, nová dlažba, omítky, výmalba, vitráže oken, elektroinstalace a osvětlení. Plán: fasáda a oprava interiéru špitálu.

Patrocinium : 24. června
Zasvěcení : Narození sv. Jana Křtitele

 

nahoru

kolaz-jana-krtitele.png

Zámecká kaple Povýšení sv. Kříže

Není v majetku farnosti.
Patrocinium : 14. září
Zasvěcení : Povýšení svatého kříže

 

nahoru

1164845331.jpg

Kaple v klášteře Chudých školských sester

Klášterní domácí kaple Chudých školských sester naší Paní je zasvěcená Neposkvrněnému početí Panny Marie. Posvěcená byla současně spolu s klášterem 7.12.1996. Interiér kaple je podle návrhu P. Pavla Kryla.

Patrocinium: 8. prosince
Zasvěcení: Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 

nahoru

1151421314.jpg

Němčany

Filiální kostel sv. Antonína v Němčanech

Zbudován r. 1676 nákladem zdejšího usedlého Matěje Ruprechta, nově postaven r. 1731, jako poslední k ní byla r. 1872 přistavěna postranní sakristie. Kostel opraven v 70. letech P. Cahou, od r. 1994 ozvučení, zpovědnice, plynofikace, koberce, alarm, 1997 nová střecha a fasáda, 1998 výmalba a nové varhany, dláždění.
Plán oprav: odvlhčení, nová elektroinstalace, podlaha, topení a lavice.

Patrocinium: 17.ledna
Zasvěcení: Sv. Antonín, opat. Patron řezníků, tkalců, cukrářů, hrobníků, ochránce domácích zvířat, proti nemocem, ohni. * kolem roku 250 ve středním Egyptě, uchýlil se na poušť, shromáždil rozptýlené poustevníky a dal jim pravidla pro život v poustevnických osadách. Zemřel roku 356.

 

nahoru

kolaz-nemcany.png

Poutní kaple P. Marie Sedmibolestné na Lutrštéku u Němčan

Název tohoto poutního místa „Lutrštek“ vznikl údajně z německého „lauter Steg“. Kaple postavena v letech 1867-1877 (posvěcena 17.9.1877) z milodarů poutníků, kteří přicházeli k nedaleké studánce a svěřovali se zde pod ochranu Sedmibolestné Panny Marie. U studánky bylo uzdraveno několik lidí.

Presbytář rozšířen ve 30. letech 20. stol. V 70. letech opraven P. Cahou, nové varhany. Po r. 1990 znovu opraven, 1999 nátěr fasády, 2002-2004 odvlhčení a odvětrání zdiva a podlahy, v interiéru nová mramorová dlažba, omítky, elektroinstalace, výmalba. Plán oprav: vnější omítky, nátěr, kamenný sokl, dveře, zpovědnice, liturgická úprava (kamenný oltář, ambon).

Patrocinium: 15. září
Zasvěcení: Panny Marie Bolestné

 

nahoru

kolaz-lutrstek.png

Hodějice

Filiální kostel sv. Bartoloměje v Hodějicích

Postaven u hřbitova v letech 1882-84 stavitelem Čačkou z Lulče. V 70. letech rozšířen P. Fr. Cahou a farníky o dvě pole a presbytář. V roce 2000 nové lavice, 2002 opravena fasáda, nový krov a měděný plech věže, nová krytina, upraven interiér (dlažba presbytáře, elektro, zpovědnice, výmalba).

Plán oprav: předsíňka sakristie, omítky ve věži, vodovod.
Patrocinium: 24. srpna

Zasvěcení: Sv. Bartoloměj, apoštol, patron horníků, řezníků, knihařů, krejčích, vinařů, pekařů, obuvníků, proti nervovým chorobám a kožním nemocem. * v Káně Galilejské v I. stol., jméno Bartoloměj (tj. syn Tolmaiův) uvádějí pouze synoptická evangelia a Skutky apoštolů. S největší pravděpodobností je totožný s Ježíšovým učedníkem Natanaelem. Podle Eusebia hlásal evangelium v Indii a Arménii, kde také podstoupil mučednickou smrt, když z něho zaživa sedřeli kůži. Jeho ostatky se dostaly v 9. století do jihoitalského Beneventa a do Říma.

 

nahoru

kolaz-hodejice.png

Heršpice

Filiální kostel sv. Matouše v Heršpicích

Na místě zvonice a obecního domku (bývalé školy) byla postavena r. 1870 malá kaple, r. 1884 přistavěna věžka. V 70. letech za P. Fr. Cahy kaple opravena a přistavěna sakristie. Roku 1999 kaple zbourána kromě věže a sakristie a nově postavena v novobarokním stylu. Konsekrována 2.9.2000 biskupem Vojtěchem Cirklem.

Plán oprav: nové lavice, zpovědnice a dokončení vybavení.

Výročí posvěcení kostela: 2. září
Patrocinium: 21. září
Zasvěcení: Sv. Matouš, apoštol a evangelista, patron účetních, bankovních a finančních úředníků, celníků, proti opilství. KdyžJežíš povolal Matouše mezi své učedníky, byl v Kafarnau výběrčím poplatků. Markovo a Lukášovo evangelium uvádějí při této příležitosti jeho druhé jméno Levi a Marek dodává, že to byl syn Alfeův. Působil nejprve mezi Židy v Palestině a napsal pro ně Aramejsky evangelium.

 

nahoru

kolaz-herspice.png

Nížkovice

Kostel sv. Kunhuty v Nížkovicích

Na místě původního kostela, z kterého se ve zdivu zachovaly torza gotických kleneb a portálů, byl postaven v renesančním slohu v letech 1727-28. Pro vadnou konstrukci byl vícekrát opravován r. 1770, 1790, 1852, 1864. R.1883 a 1901 opraven vnitřně, r.1905 zevně. Měl tři oltáře: hlavní sv. Kunhuty, vedlejší sv. Jana Nepomuského a P. Marie Lurdské. Každých 50 let kostel popraskal a musel být opravován, r. 1950 musela být zbourána klenba a nahrazena dřevěným stropem. V 80. letech vyměněn krov za kovový a nově pokrytý taškou. Opraven 1998 – 2004: celý interiér, elektroinstalace, osvětlení, obrazy, výmalba, dlažba presbytáře, nový oltář, 2002 statika presbytáře, opravena sakristie.

Fara se připomíná po prvé r. 1497; nynější budova z r. 1797 byla již několikrát přestavěna. Opravy od r. 2000: zbourány stodoly, nová ohradní zeď, ploty, trénování, krovy, okapy, vodovod, plyn, omítky, elektro, stropy, podlahy, podkroví.

Patrocinium : 13. července
Zasvěcení: Sv. Kunhuta, císařovna, patronka nemocných dětí, těhotných. * kolem roku 980, byla dcerou hraběte Siegfrieda z Lucemburku. V roce 999 se provdala za vévodu Jindřicha Bavorského, který byl zvolen roku 1002 německým králem. Roku 1014 byli Jindřich a Kunhuta korunováni v Římě papežem Benediktem VIII. na císaře a císařovnu. Založila benediktinský klášter Kaufungen, kam se sama po smrti Jindřicha II. uchýlila a složila sliby. + 3. března roku 1033 nebo 1039 v Kaufungenu v Německu. Roku 1200 byla Kunhuta prohlášena papežem Inocencem III. za svatou. Její manžel Jindřich II. byl svatořečen již roku 1146.

 

nahoru

kolaz-nizkovice.png