Ohlášky farnosti - archiv

Týdenní program 30. 4. – 7. 5. 2023

archivní ohlášky Zpět na aktuální
tisk

30. 4. neděle – 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého pastýře

Slavkov

9.00

za Jiřího Tesáka a rodinu

Nížkovice

9.30

mše sv.

Němčany

9.30

za Josefa Kovaříka, manželku, bratry a rodiče

Hodějice

11.00

za Aloise Kohoutka, dvoje rodiče a živou a + rodinu

Heršpice

11.00

za Jana Kučeru, sestru a rodiče

Slavkov

18.00

za farní společenství

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

1. 5. pondělí Sv. Josefa, dělníka

Lutršték

15.00

Poutní mše sv. za účastníky májových pobožností a členy živého růžence 

2. 5. úterý Sv. Atanáše, biskupa

Slavkov

18.00

mše sv. pro děti s přípravou na 1. sv. přijímání – za ………………………

3. 5. středa Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Němčany

18.00

za manžele Skovajsovy, zetě Milana Šuštiaka, dvoje rodiče a rodinu Vránovu

4. 5. čtvrtek

Heršpice

17.00

za Vítězslavu Šujanovu a duše v očistci

5. 5. pátek První pátek

Hodějice

18.00

za rodinu Kašnou
Slavkov

18.00

18.30

poděkování za přijatá dobrodiní a živou rodinu

adorace prvního pátku a požehnání

6. 5. sobota Sv. Sarkandra, kněze a mučedníka, první sobota

Slavkov

7.30

za farní společenství

7. 5. neděle – 5. neděle velikonoční

Slavkov

9.00

za rodiče Šujanovy a syna, rodiče Červinkovy, dva syny a dceru

Nížkovice

9.30

mše sv.

Lutršték

9.30

za Zdeňku a Jaromíra Kovaříkovy, živou a zemřelou rodinu a P. Karla Fialu

Hodějice

11.00

za zemřelé hasiče z Hodějic

Heršpice

11.00

za rodinu Kyjovskou a Spáčilovu

Slavkov

18.00

za živou a + rodinu Vymazalovu

Slavkov

  19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: Ve Slavkově v úterý 19.00 –20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.

Modlitby živého růžence na květen: Při příležitosti 700 let první zmínky o farním kostele sv. Jakuba prosíme za naši farnost a za slavkovské spoluobčany. Vyprošujeme požehnání pro apoštolského nuncia Jude Taddea Okolo a jeho službu v ČR. Za příhodné počasí v tyto dny a za všechny, kteří připravují Noc kostelů a jubilejní slavnost.

Pouť děkanství na Lutrštéku: V pondělí 1. května v 15.00 mše sv. (nedělní mše během května budou na Lutrštéku).

Setkání maminek s malými dětmi: Ve čtvrtek od 8.30 na faře.

Pěší pouť do Žarošic: V pondělí 8. května v 10.00 ze Slavkova.

Nové společenství: Zveme zájemce o setkávání ve společenství podle vzoru Farních evangelizačních buněk. Zveme nejen účastníky Alfy, ale i další zájemce. První setkání bude ve čtvrtek 11. května od 19.30 na faře.

Pozvání otce biskupa Pavla na diecézní setkání mládeže: V sobotu 13. května v Žarošicích, povzbuzujeme k účasti naši mládež. Je potřeba se přihlásit, odkaz je na webu.

Biblická hodina s o. Stanislavem: Na téma „Gen 3: Povolání Mojžíše u hořícího keře“ v úterý 16. května v 19.30 na faře.

Změna času nedělní večerní mše: Od 4. června do konce srpna v 19.00 hodin!

Péče o osamělé seniory: Charita nabízí dotovanou službu pro osamělé seniory s nízkými příjmy. Pokud někoho znáte ve vašem okolí, nabídněte.   

Poděkování za postní almužnu: Farníkům, kteří se zapojili do postní almužny a přispěli 3.973 Kč.

Lektoři – služby na nedělní večerní mše: Prosíme, zapojte se do lektorské služby, tabulka  s pokyny je na zadní lavici. Můžete si čtení vyzkoušet.

Ohlášení sňatku: Svátostné manželství uzavřou v sobotu 20. května na Lutrštéku Ivona Přibylová z Němčan a David Král z Brna. Kdo by znal překážky k uzavření manželství, ať je oznámí na faře. Prosíme, provázejme snoubence modlitbou.

 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna | slavkov@dieceze.czwww.farnostslavkov.cz
P. Milan Vavro, farář a děkan 604 280 160, P. Stanislav Pacner, farní vikář 737 509 507