FARNÍ KRONIKA 2018

První večer kurzu Alfa začal ve čtvrtek 4. ledna v Domě svaté rodiny. Přihlásilo se 26 účastníků, v týmu je 13 členů pro účastníky ve skupinkách a 7 pomáhá v zázemí kurzu.

Tříkrálové sbírky 2018 se účastnilo ve Slavkově rekordních 127 koledníků - 90 dětí a 37 dospělých ve 32 skupinkách (loni 105 koledníků). Výtěžek tříkrálové sbírky činil ve Slavkově 151.791 Kč, tedy oproti minulému roku byl opět vyšší (2017 - 138.339 Kč), v Němčanech 24.498 Kč, v Hodějicích 25.352 Kč, v Heršpicích 27.083 Kč. OCH Hodonín připravila jako poděkování pro koledníky Tříkrálové sbírky promítání filmu Šmoulové – Zapomenutá vesnice v kině Jas.

Vánoční tříkrálový koncert sboru Collegium musicale bonum, při kterém vystoupila také Schola ze Slavkova u Opavy, se konal v neděli 7. ledna v Domě sv. rodiny. Schola ze Slavkova u Opavy zpívala také při ranní mši ve Slavkově.

Sbírka u Betléma byla věnovaná na misie pro děti do Ekvádoru s výsledkem 13.451 Kč. V adventu bylo vybráno 14.117 Kč, děti přidaly dar 1.507 Kč, celkem jsme odeslali 29.075 Kč.

Promítání reportáže a fotografií z Egypta v rámci KLASu bylo v pondělí 22. ledna.

Ekumenické bohoslužby se konaly v kostele sv. Matouše v Heršpicích 17. ledna, kázal adventista Kamil Majer, a v modlitebně Adventistů ve Slavkově na Lidické ulici ve středu 24. ledna, kázala husitská farářka Iveta Hušková.

Ples děkanství se konal 27. ledna v sále Bonaparte, doprovázela kapela Zlaťanka.

Divadelní kavárna 28. ledna měla téma "Halasova Naše paní Božena Němcová".

50. výročí úmrtí slavkovského faráře a děkana P. Jana Meixnera jsme si připomenuli při mši svaté ve Slavkově v neděli 4. února. Ve farnosti sloužil 26 let, zemřel 5. února 1968 a je pochován na slavkovském hřbitově.

Koncert duchovní hudby pěveckého sboru Mladost z Brna se konal 4. února ve slavkovském kostele.

Lurdská pouť na Lutrštéku na úmysly za nemocné a za duchovní povolání se konala v neděli 11. února.

Farní karneval pro rodiny s dětmi organizovala 18. února naše mládež z 8. a 9. třídy.

Přednášku Jana Špilara „Jsme jedno a není nám to jedno" pořádala pro manžele 12. února MSKA.

Postní duchovní obnovu pro ženy vedl v sobotu 3. března v DSR o. Vít Fatěna.

Vzpomínky na setkávání Slavkovů povyprávěl s promítáním Ing. Ladislav Jedlička 19. února ve farním sále.

Misijní koláč upečený v rodinách nabídly děti za dobrovolný příspěvek o 4. neděli postní 11. března. Výtěžek je věnovaný pro Papežské misijní dílo dětí.

Divadelní návraty – cyklus promítání filmových záznamů divadelních her divadla Simsala Bim začal v neděli 11. března.

Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do úklidu Slavkova v sobotu 7. dubna.

Olympiáda očima olympijského kaplana. V rámci MSKA vyprávěl v pondělí 9. dubna oficiální olympijský kaplan a náš slavkovský rodák Oldřich Chocholáč o zážitcích ze Zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu.

Celonárodní sbírkou na migranty v neděli 15. dubna reagovala česká církev na nekončící utrpení lidí v Sýrii. Ve slavkovské farnosti se vybralo 33.000 korun.

Druhá pouť děkanství do Svaté země 2018 se konala 13. – 23. dubna 2018 s cestovní kanceláří Awertour Zábřeh. V jednom autobuse se vydalo na letiště 55 poutníků ze slavkovského děkanství, v druhém autobuse byli šlapaničtí poutníci. Z naší farnosti se účastnilo 16 poutníků. Doprovázeli kněží P. Milan Vavro, P. Pavel Buchta a P. Martin Kohoutek, za průvodce P. Milan Palkovič.

Kurz Alfa o základních tématech křesťanství vyvrcholil před Velikonocemi a účastníci pokračovali od 8. dubna v setkáních, s pozváním nejen pro hosty kurzu Alfa.

Na XIV. pěší pouť do Žarošic nás letos 8. května vyšlo ze Slavkova 34 poutníků, z Jalováku kolem 70. Zvláštní pochvalu mají nejmenší, nejmladší a nejstarší poutníci.

Na Noc kostelů 2018 jsme se vydali letos v pátek 25. května do Heršpic, kde připravily program církev katolická i evangelická. Kostely navštívili lidé celkem se 150 vstupy.

První svaté přijímání. V neděli 13. května děti přijaly poprvé Pána Ježíše v Eucharistii ve Slavkově, v Němčanech na Lutrštéku a v Hodějicích. Dětí bylo celkem 21.

Úklid farního kostela a kostela na Špitálce ve Slavkově proběhl za účasti ochotných farníků v sobotu 19. května. Ministranti s tatínky se navíc sešli k brigádě na farním dvoře v Nížkovicích. Za dopoledne se všechny práce zvládly dokončit.

Svatourbanská krojovaná pouť na Urbánku byla v neděli 27. května poprvé dopoledne. Na pouť k patronu města Slavkova se vydalo v 10 hodin křížovou cestou kolem 110 poutníků, hlavně dětí a rodičů. Po modlitbě cesty světla začala před kaplí za krásného počasí mše svatá. V poledne se rodiny rozložily na dekách k polednímu pikniku.

Slavnost Božího Těla s průvodem k misijnímu kříži se konala v neděli 3. června, sloužil o. Petr Mareček.

Slavné sliby sestry Pavlíny se konaly v sobotu 9. června při mši sv. ve farním kostele v 10.30 za účasti biskupa Pavla Konzbula, školských sester z Polska, Německa a Rakouska, rodiny sestry a farníků. Slavnost pokračovala odpoledním farním dnem. Jako dárek sestře M. Pavlíně připravili na zahradě KMŠ Karolínka různé skupiny vystoupení. Děti z Karolínky, větší děti a scholička představila Pásmo pohádek, zatímco dospělí luštili kvíz, soutěžili v hodu bečkou, byly připraveny soutěže pro děti a školáky. Speciální soutěž byla o nejlepší jednohubku.

Výlet dětí z náboženství 25. června do Moravského Krasu - navštívili jsme kostel v Senetářově, Kateřinskou jeskyni, Dům přírody Moravského krasu a hrad Holštejn.

Katolickou charismatickou konferenci v Brně 11. - 15. července navštívilo několik desítek farníků, účastnily se i celé rodiny.

Kompletní očištění sousoší a stěn celého farního kostela do výšky 15 metrů proběhlo koncem července. Práce proběhly pouze s několika brigádníky během dvou dnů z lešení, stavěné firmou, část u kazatelen za jeden den z plošiny.

Farní tábor Mise Fénix v Rakoveckém údolí na téma znovuosídlení Země z vesmírné stanice po výbuchu Yelounstonské sopky proběl za účasti 77 dětí a 21 vedoucích ve dnech 28. července až 7. srpna. Hlavní vedoucí byl Tomáš Fries.

S farním vikářem P. Petrem Marečkem se po 18 letech působení farnost loučila 5. srpna.

Nového farního vikáře P. Stanislava Pacnera, který přišel z Rousínova, přivítali farníci 12. srpna.

Ministrantský tábor Orel deváté legie v Lučici u Havlíčkova Brodu 18. až 25. srpna měl téma římských vojáků, kteří bojují na severu římské říše proti barbarským Piktům.

Hodovou mši svatou v Hodějicích sloužil v neděli 26. srpna rodák o. Martin kohoutek.

Akce T - tábor pro SŠ mládež ve dnech 26. srpna až 1. září formou her a workshopů s duchovními tématy proběhl v přírodě nedaleko Moravského Krasu.

Změny bohoslužeb od neděle 2. září z důvodů připojení farnosti Křižanovice s filiálním kostelem Rašovice do duchovní správy slavkovské farnosti: ranní mše sv. ve Slavkově v 9:00, v Heršpicích v 7:30, v Němčanech v 11:00 a v Hodějicích v 11:00 hodin. V Křižanovicích v 9:30 a v Rašovicích v sobotu v 18:00 s nedělní platností.

Výstava Matka Tereza - Světlo v temnotě dneška byla k shlédnutí během září v kostele ve Slavkově.

Mši sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům v neděli 2. září doprovodila krásnou hudbou a zpěvy schola rodin.

Poutní mše svaté na Lutrštéku v neděli 16. září slavil nový kaplan ve Slavkově, P. Stanislav Pacner. Mši sv. na patrocinium v sobotu 15. září sloužil P. Tomáš Fránek z Bučovic. Na pěší pouť na Lutršték se vydaly rodiny se s. Josefou od KMŠ.

Večer chval se skupinou Lighthouse v Domě sv. Rodiny navštívilo 21. září přes sto mladých i dospělých.

Hodovou mši svatou v Heršpicích sloužil v neděli 23. září místoděkan o. František Nechvátal z Dražovic.

Na cyklovýlet do kostelů v Křižanovicích, Rašovicích a Heršpicích se 23. září přes chladnější počasí vydalo kolem deseti cyklistů.

Setkání prvokomunikantů s biskupem Vojtěchem se v Brně se účastnilo 17 dětí.

Poutní zájezd mládeže děkanství na místa sahající ke kořenům kultury naší země do Kutné Hory, Sázavy a Prahy proběhl 28. - 29. září.

Podzimní pouť mužů směřovala do Neratova a na vojenské opevnění, tvrz Boudu.

Nový termín pro Slavkovské hody byl stanoven k výročí posvěcení oltáře, tzv. posvícení a poprvé se letos konaly 14. října. Mši sv. slavil P. Stanislav Pacner, hlavními stárky byli Vojtěch Andrla a Hana Mlčochová, na zábavě hrála kapela Zlaťanka.

K 100. výročí republiky byl za účasti zástupců obce a církví 21. října v Heršpicích vysazen strom a ve Slavkově byl odhalen 28. října pomník obětem dvou světových válek.

Den se Služebníkem Božím Václavem Drbolou, obětí komunistického režimu, proběhl ve Slavkově 18. listopadu k 80. výročí kněžského svěcení a nástupu do Slavkova. Mši sv. sloužil Mons. Karel Orlita, administrátor řízení beatifikace, odpoledne následovalo čtení z života P. Václava a komentovaná výstava.

O slavnosti Krista Krále 25. listopadu navštívil sbor CMB s farníky Slavkov u Opavy a o. Milan Vavro sloužil mši sv. v místním kostele.

Rorátní mše svaté v úterý v 6.45 hodin navštěvovalo v počtu kolem 50 dětí s lampičkami, následovala snídaně na faře.

Na Štědrý den se rozdávalo v kostele Betlémské světlo, odpolední mši pro rodiny navštívilo asi 500 lidí, z toho 150 dětí, zpívala schola dětí. Půlnoční mše se slavily v Hodějicích ve 20.15, v Němčanech a Heršpicích ve 21.30 a ve Slavkově ve 23.00 (zpíval sbor CMB).

Duchovní obnovy 2017: pro muže P. Jan Plodr "Muž a Křesťan", pro ženy Mons. Adam Rucki "Maria - učitelka duchovního života", pro dívky "Já jsem já" 4.- 9.tř, P. Tomáš Fránek a školské sestry, pro dívky od 15 let P. Karel Matlok.

Opravy kostelů 2018

Ve farním kostele proběhlo od výmalby v roce 2005 již druhé vysávání prachu a ometání pavučin z reliéfů a stěn do výšky 16 metrů. Nad římsou zatím nemáme způsob, jak prostor vyčistit. Fasáda kostela a fary byla na některých místech vyspravena a natřena, včetně tří kostelních vstupních dveří a oken fary. V interiéru kostela byl pořízen nový rozhlas s číselnicí písní a v sakristii byly vyrobeny nové skříně. Všechny opravy byly hrazeny ze sbírek v kostele ve výši 486 000 Kč. K tomu náklady na energie, režijní a na aktivity farnosti ve výši 260 000 Kč. Historické lavice na Špitálce byly restaurovány se státním příspěvkem 100 tis. Kč. Na dobročinné a charitní akce a na podporu církevních aktivit jsme odeslali ze sbírek dalších 287 000 Kč.

Statistika farnosti za rok 2018

Křtů bylo uděleno 26, sňatků 18 (z toho 12 z jiných farností). První sv. přijímání 3 dospělí a 21 dětí. Vyučování náboženství navštěvovalo 108 žáků, z toho 72 dětí ze Slavkova, vyučuje farář, 2 řeholní sestry a 4 katechetky. Svátost nemocných přijalo v těžké nemoci nebo stáří 40 osob. Pohřbů bylo 41, z toho ve Slavkově 31, převážně kremačních rozloučení.


FARNÍ KRONIKA 2017

Další kurz semináře Charismatické obnovy proběhl od ledna do března 2017 na faře. Celkem se přihlásilo 42 účastníků, z toho ze slavkovské farnosti 23 a z děkanství 19 osob. Karneval se Sněhurkou připravila mládež pro děti v neděli 26. února v Domě sv. rodiny. Kanonická vizitace proběhla v naší farnosti ve čtvrtek 2. března. Vykonal ji vizitátor R.D. Dr. Łukasz Andrzej Szendzielorz, polský kněz a farář z Břeclavi-Poštorné.

Biskup Pavel Konzbul poprvé ve Slavkově. Poté, co nemoc znemožnila jeho návštěvu v lednu, přijel nový pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul do Slavkova v pátek 3. března. Po mši svaté v 18.00 měl na faře setkání s biřmovanci a mládeží.

Zádušní mše svatá za otce kardinála Miloslava Vlka byla sloužena ve Slavkově o slavnosti sv. Josefa, v pondělí 20. března v 18 hodin. V sobotu 18. března 2017 zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk. Naši slavkovskou farnost navštívil dvakrát, 4. prosince 2005 a 3. října 2015. První návštěva otce kardinála Miloslava Vlka ve Slavkově byla při 200. výročí bitvy u Slavkova a shodou událostí po dokončení výmalby kostela, na 1. neděli adventní 4. prosince 2005. Mši svatou za padlé v bitvě u Slavkova a za mír ve světě sloužil Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius a Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, přítomni všichni farníci i z obcí. Významnou událostí byla návštěva kardinála Vlka po dalších 10 letech při Slavkovské iniciativě smíření 3. října 2015.

Duchovní obnovu pro ženy vedl 25. března v Domě svaté rodiny otec Pavel Habrovec z Radostína nad Oslavou.

Divadelní kavárna v neděli 26. března na téma „Folklór Slavkovska" přiblížila písně a tance z našeho okolí.

90. narozeniny Benedikta XVI. V neděli 16. dubna se dožil emeritní papež Benedikt XVI. jubilea 90. let. Ve Slavkově na něj máme několik památek: Misijní kříž, křížová cesta, klekátko a odpověď na náš dopis.

Národního pochodu pro život a rodinu se v sobotu 22. dubna účastnilo v Praze několik našich farníků.

K výročí 150 let od prvního ochotnického představení ve Slavkově připravil Divadelní spolek Slavkov výstavu o historii slavkovského ochotnického divadla a inscenaci Shakespearova Snu noci svatojánské o víkendu 22. a 23. dubna ve Společenském centru Bonaparte. V historii ochotníků se podílela v rámci farnosti Cyrilská jednota a Farní divadlo Simsala Bim. První záznam o ochotnickém divadle ve Slavkově pochází z 23. dubna 1867. Tehdy slavkovští studenti, kteří se vrátili na prázdniny do svých domovů, sehráli dvě jednoaktové komedie.

Přednášku o "rodových kořenech aneb tajemství matrik" o sestavování rodokmenu připravil Ing. Zdeněk Mlčoch v pondělí 24. dubna.

Ministrantský den pro ministranty brněnské diecéze se konal v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci v sobotu 6. května za účasti našich 13 ministrantů.

Na XIII. pěší pouť do Žarošic k jubileu 100. výročí zjevení ve Fatimě vyšli farníci 8. května 2017 ze Slavkova v počtu 32 poutníků, z Jalováku 47 a na mši sv. se kostel zaplnil dalšími poutníky, kteří přijeli ze Slavkova a obcí. Někteří poutníci šli pěšky i domů.

Přednášku na téma: "Proč Církev zakazovala úrok" pro nás připravil v rámci MSKA dne 10. května v kině Jas doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Duchovní obnova pro děvčata od 15 - 26 let se uskutečnila ve dnech 12. – 14. května ve slavkovském klášteře pod vedením o. Karla Matloka z Kongregace kněží mariánů.

Žehnání nového automobilu pro služby oblastní charity ve Slavkově bylo v úterý 16. května v 10.00 hodin před farním kostelem.

Generální úklid farního kostela a Špitálky proběhl v sobotu 20. května dopoledne.

Poutní krojovaná mše sv. na Urbánku se konala v neděli 21. května, sloužil o. Milan. Předcházela jí po trase křížové cesty velikonoční cesta světla.

Poutní zájezd do Koclířova, Kalvárie u Jevíčka a Mohelnice se konal 22. května.

Na Svatourbanské hody ve Slavkově 28. května sloužil mši sv. o. Petr Mareček.

Poznávací hru Poklady brněnské diecéze připravilo u příležitosti 240. výročí založení diecéze katechetické centrum. Byla do ní zapojena také naše poutní místa Urbánek a Lutršték.

Svatodušní setkání charismatické obnovy proběhlo 3. června na faře s modlitbou, přednáškou a sdílením ve skupinkách. Následovalo slavení Svatodušní vigilie.

Noc kostelů nabídla 9. června ve Slavkově program na téma „oživené sochy a obrazy ve farním kostele".

První svaté přijímání jsme slavili 11. června ve Slavkově a na Lutrštéku.

Poutní zájezd na Slovensko se konal 12. - 15. června. Navštívili jsme Turzovku, Vysoké Tatry, Skalnaté a Štrbské pleso, poutní místo Litmanová, kostel v Levoči, Spišskou kapitulu, Spišský hrad a skanzen Pribilinu.

Mariánskou fatimskou pouť v Žarošicích vedl 13. června biskup Pavlem Konzbul.

Slavnost Božího Těla se konala ve Slavkově v neděli 18. června s průvodem ke dvěma oltářům u KMŠ a na náměstí před radnicí.

Děti z náboženství se vydaly 26. června na výlet do kostela ve Starovicích, chodeb v Kurdějově a do nového kostela v Hustopečích.

Dovolenou rodin pořádalo 1. – 8. července společenství Vrba na faře v Branné v Jeseníkách. Další mladé rodiny prožily týden v Králíkách.

Mládež putovala na dvě expedice, spolčo AVG 10. – 15. července do Slovinska a mladší spolčo 17. – 22. července do Beskyd.

Farní tábor „Nositelé dubového listu" na motivy knihy Hraničářův učeň připravila mládež s vedoucím Tomášem Friesem v Rakoveckém údolí od 29. července do 8. srpna pro 65 dětí.

Ministrantský tábor „Sever proti Jihu" se konal na faře ve Zděchově 18. - 23. července.

Celostátního setkání mládeže 15. - 20. srpna v Olomouci se účastnilo 30 mladých z naší farnosti. Na Den s rodinami se přidalo několik našich rodin.

Návštěva mládeže a rodin z Polska byla odpovědí na Světové dny mládeže 2016 v Krakově. Naše rodiny mohly 26. - 27. srpna oplátkou pohostit naše ubytovatele na předprogramu v polské farnosti Svatého Ducha v Debici.

Na cyklovýlet 2017 jsme vyjeli 10. září v nevelkém počtu přes Lutršték do rousínovských kostelů a zakončili táborákem na faře v Rousínovci.

Pouť na Lutrštéku navštívil poprvé v historii kostela biskup. V neděli 17. září 2017 bylo přesně 140. výročí posvěcení Lutrštéku. Pozvání přijal pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul, který sloužil mši sv. v 10.30 hodin. Ten den pěší poutníci vyšli ze Slavkova od misijního kříže a z Rousínova se vydala celá farnost s kněžími. Mše svaté sloužili v 8.00 P. Milan Vavro, v 9.00 P. František Nechvátal z Dražovic.

Ke 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě se konala 17. září v Brně – katedrále slavnost Putování sochy Panny Marie z Fatimy. Mši v 10.30 sloužil P. Milan Vavro, mši v 16.30 biskup Pavel Konzbul. Na závěr se vydal průvod se sochou P. Marie Fatimské Brnem, se zasvěcením Panně Marii na Zelném rynku. Putování sochy Panny Marie pokračovalo 30. září v Žarošicích a 1. října ve Křtinách.

Loutkové divadlo Dřeváček z Heršpic uvedl na faře v neděli 1. října loutkovou hru Král Lávra.

Slavkovská iniciativa smíření SIS na téma „V konání dobra neustávejme" se konala 7. října s odpolední ekumenickou bohoslužbou, vedenou biskupem Slezské církve evangelické a. v. Janem Wacławkem.

Svátost biřmování udělil 15. října ve Slavkově při ranní nedělní mši biskup Pavel Konzbul 27 biřmovancům. Příprava trvala dva roky, mládež se scházela každý pátek, závěrečnou duchovní obnovu Večer milosrdenství vedla 13. října komunita Emanuel.

Na téma "Československá pohraniční opevnění z let 1935 až 1938" přednášel 16. října na faře Mgr. Zdeněk Farkaš.

Přednáška MSKA Jarmily Bednaříkové „Stěhování národů – střety kultur v minulosti i současnosti" se konala 19. října v kině Jas.

Duchovní obnovu pro ženy vedl 21. října v Domě svaté Rodiny o. Petr Václavek z Přímětic u Znojma.

Poutní zájezd do Krakova s mládeží 6.-9. třídy z farností našeho děkanství směřoval o podzimních prázdninách 26.-27. října na místa Božího milosrdenství. Navštívili jsme Wadowice s rodným domem sv. Jana Pavla II., v Krakově Lagiewnikách klášter a moderní baziliku sv. Faustyny a sanktuárium sv. Jana Pavla II. Na závěr jsme si prohlédli historický Krakov s katedrálou na Wawelu a hlavní náměstí zvané Rynek.

Duchovní obnovu pro manžele "Milovat a ctít - jak prožívá muž a žena manželský slib" vedl 12. listopadu na faře salezián P. Milan Mihulec.

Cestopisná přednáška paní Rubešové o Solné komoře v Rakousku s promítáním se konala 13. listopadu na faře.

Adorační den farnosti připadající v rámci diecéze na 15. listopad se konal ve farním kostele.

Přednášku v rámci MSKA „SpaceX – Fenomén současné kosmonautiky - historie, současnost i budoucnost" vedl 22. listopadu Dušan Majer.

Víkend pro děti z náboženství 4. a 5. třídy na téma o svatých pořádala mládež 24. – 26. listopadu na naší malebné faře v Nížkovicích.

Duchovní obnovu pro muže na téma "Dá se dnes předejít krizi otcovství?" vedl 25. listopadu minorita P. MUDr. Bogdan Sikora, OFM.

Zádušní mše sv. za oběti bitvy u Slavkova byla sloužena ve čtvrtek 30. listopadu večer ve farním kostele. Na zámku následoval koncert duchovních písní ze zpěvníku Marie Terezie.

„Otevřený kostel" - akce pro návštěvníky Vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova. Konal se v sobotu 2. prosince od 9.00 do 21.00 h a během dne ve 13.00 hodin sloužil o. Milan Vavro zádušní mši svatou za padlé. U vchodu probíhal předvánoční prodej křesťanské literatury, mešního vína a dárkových předmětů.

Rorátní mše svaté navštěvovalo každé úterní adventní ráno od 6.45 kolem 60 dětí od dvouletých až po velké školáky.

Svatý Mikuláš rozdával v neděli 3. prosince nadílku po mši ve Slavkově, v Němčanech a v Hodějicích.

V cestopisné přednášce "Památky Bulharska" nás 11. prosince seznámil o své cestě s mládeží o. Milan Vavro.

Předvánoční koncert Komorního pěveckého sboru Danielis 17. prosince v Domě sv.

Hudba o Vánocích – sbor CMB doprovázel při půlnoční mši svaté a na Boží hod, schola děvčat zpívala na odpolední štědrovečerní a svatoštěpánské mši.

Divadelní spolek připravil folklórní pořad Lidové Vánoce na slavkovsku v sále KMŠ.

Výstava betlémů probíhala na faře 28. - 30. prosince.

Začala příprava kurzu Alfa ve Slavkově vytvořením týmu, který se účastnil několika náslechů v Brně.

Došlo k obnově modlitby živého růžence, účastníci se znovu zapsali a přidali se ještě další, počet dosáhl 70 osob. Také se přidali lidé, kteří vedou modlitbu růžence přede mší v neděli.

Počet ministrantů ve Slavkově dosáhl 32, mají na faře pravidelné schůzky ve 3 skupinách, věnuje se jim 5 velkých ministrantů.

Ve Slavkově začala pravidelně zpívat Scholička menších děvčat, ve vedení jsou 4 maminky. Na mších pro děti se ve Slavkově zvětšila účast na 50 – 60 dětí, v zimě je dětí méně.

Statistika farnosti za rok 2017

Křty 32 (loni 34) z toho Sl 17, Ně 5, Ho 2, He 0, z jiné farnosti 8, z toho 29 dětí do 1 roku, 1 do 7 let, 1 do 14 let, 1 dospělý. Katechumené 2 (odjinud).

Biřmování udělil biskup Pavel Konzbul 15. října 2017 ve Slavkově 25 biřmovancům. Sňatky 13 (loni 19) všechny ve Slavkově.

Sňatků mezi katolíky 9, s nepokřtěným 3 a s jiným vyznáním 1. Svatby podle původu snoubenců: ze Sl 5, z Ně 1, z jiných farností 7.

První sv. přijímání 21 dětí (loni 24), z toho Sl 9, Ně 6, Ho 1, He 2, z jiných farností 3. Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000.

Svátost nemocných 35 jednotlivě.

Pohřby 33 (loni 54), z toho Sl 22, Ně 3, Ho 5, He 3, z toho na hřbitov 14 a kremací 19. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 12 ze 33.

Vyučování náboženství 123 žáků (ze Slavkova 76, z Němčan 14, z Hodějic 7, z Heršpic 14, z jiných obcí 15). Školní žáky učí farář, 2 sestry a 3 katechetky v 10 skupinách (5 na faře, 3 v ZŠ Slavkov, 1 v ZŠ Ně, 1 v ZŠ Ho). Za poslední 3 roky přestalo chodit do náboženství 36 dětí, převážně od 6. třídy a z vesnic.

Celkem je ve farnosti 53 ministrantů včetně několika ministrantek (ve Slavkově 32, v Němčanech 9, v Hodějicích 7, a v Heršpicích 5).

Společenství – 10 skupin modlitebních, 2 mládeže, liturgických 5, katechumenátní 1, senioři 1. Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 9.

Hospodaření farnosti a opravy kostelů 2017

V roce 2017 činily ve farnosti Slavkov u Brna příjmy 1.734.519 Kč (z toho dotační příjmy 234.000 Kč, pachty z polí a nájmy z věže a márnice 141.583) a výdaje byly celkem 1.513.663 Kč.

Slavkov: Příjmy 854.098 Kč. Sbírky nedělní 722.891, dary 35.750, účelové sbírky 95.457. Výdaje 659.107 Kč. Elektřina 46.777, plyn 88.049, vodné a srážkové stočné 32.652, odvedené účelové sbírky 95.457 Kč, odeslané dary 7.500, nákup inventáře 38.710 (skříň sakristie, zesilovač rozhlasu, televizor do náboženství), výměna kotle na faře 45.560, instalace sítí proti holubům 45.700, restaurování svatostánku na Urbánku 10.500, drobné opravy 11.102, režie 18.368, výzdoba a stromky 14.687, katecheze 22.620, ostatní režijní náklady 39.000, příspěvek na kněze a pastoraci PULS 93.840, společné výdaje farnosti 48.585 Kč.

Němčany: Příjmy 403.432 Kč. Sbírky nedělní 220.735, účelové sbírky 18.697, dotace Ministerstvo kultury ORP 104.000, dotace obce 60.000. Výdaje 334.725 Kč. Opravy fasády a vstupních dveří na Lutrštéku 210.536, nové dveře na kůr 10.500, elektřina 8.581, plyn 26.785, ostatní náklady, režie a výzdoba 20.469, katecheze 6.740, odeslané účelové sbírky 18.697, příspěvek na kněze a pastoraci PULS 20.400, společné výdaje farnosti 12.017 Kč.

Hodějice: Příjmy 153.930 Kč. Sbírky 84.930, dotace obce 60.000, účelové sbírky 9.000). Výdaje 162.502 Kč. Elektřina topení 40.956, odvedené účelové sbírky 9.000,

akumulační kamna do sakristie 17.677, oprava a ladění varhan, nátěr okapů 54.591, ostatní náklady, režie a výzdoba 17.238, příspěvek na kněze a pastoraci PULS 14.960, společné výdaje farnosti 8.080 Kč.

Heršpice: Příjmy 113.976 Kč. Sbírky a dary 93.585, dotace obce 10.000, účelové sbírky 10.391. Výdaje 113.454 Kč. Elektřina 3.476, plyn 23.700, vodné 298, ostatní náklady, režie a výzdoba 10.727, odvedené účelové sbírky 10.391, obklad a oplechování soklu 52.296 Kč, příspěvek na kněze a pastoraci PULS 8.160, společné výdaje farnosti 4.406 Kč.

Společné výdaje, na kterých se podílí všichni farníci, obsahují provozní náklady farnosti, daně, telefon, bohoslužebné potřeby, podporu farních akcí, aktivity dětí a mládeže, dopravu, pojištění, bankovní poplatky.

Charitní sbírky ve farnosti 2017

na různé účely činily celkem 587.560 Kč. Tato částka obsahuje tři položky:

1. Farní sbírky odeslané: 313.074 Kč. Haléř sv. Petra 33.264 Kč, na charitu 23.637 Kč, na bohoslovce 19.114 Kč, na misie 31.663 Kč, Misijní koláč ve Slavkově 5.300 Kč a misijní jarmark na Ekvádor 29.075 Kč, příspěvek diecézi na mzdy kněží a pastoraci PULS 171.021 Kč.

2. Tříkrálová sbírka v lednu 2017 byla celkem 206.986 Kč (loni 197.065). Z toho ve Slavkově 138.339 Kč, v Němčanech 22.013 Kč, v Hodějicích 22.954 Kč a v Heršpicích 23.680 Kč. Ve Slavkově koledovalo 105 koledníků - 73 dětí a 32 dospělých ve 28 skupinkách.

3. Ženy v projektu „Koruna denně" shromáždily 67.500 Kč na podporu projektů: Adopce na dálku Julien Atulinda 15.000 Kč, Adopce na dálku Peter Mbabazi 7.500 Kč, Cesta 121 na podporu starých kněží 10.000 Kč, dále po 5.000 Kč na projekty TV Noe, Hospic Anežky České, Domov sv. Josefa, Poradna charity Slavkov, PONS 21 - dostavba školy v Indii, na stavbu kláštera sester karmelitek v Praze, Asociace poskytovatelů hospicové péče. Dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Uspořádal o. Milan Vavro

FARNÍ KRONIKA 2016
Rok Božího milosrdenství

Rok 2016 vyhlásil papež František jako rok Božího milosrdenství. Byly otevřeny Svaté brány nejen v Římě, ale také v diecézích. Pěší pouť farnosti ke Svaté bráně milosrdenství do Žarošic se konala 8. května a vydalo se na ni 93 pěších poutníků. Na podzim bylo probíráno při mši svaté pro děti téma milosrdenství. Mládež prošla Svatými branami v Římě a při setkání mládeže v Krakově. Farníci se také účastnili poutí na různých místech.

Při pouti na Urbánek 22. května požehnal znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš obrazy zastavení, a tím byla křížová cesta po 12 letech dokončena. Na zaslané poděkování farníků papeži Benediktu XVI. za požehnání základního kamene křížové cesty odpověděla papežská kancelář s jeho osobním poděkováním.

Na Svatourbanské hody 5. června ve Slavkově k 600. výročí povýšení na město celebroval mši sv. generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.

VII. farní den se konal 19. června na zahradě za KMŠ, zahájení ve 14.00 požehnáním v kostele.

Významnou událostí roku bylo jmenování Mons. Pavla Konzbula brněnským pomocným biskupem a biskupské svěcení 29. června v katedrále v Brně.

Při rekolekční mši svaté děkanství 5. září ve Slavkově si o. Milan Vavro připomenul 25. výročí kněžského svěcení.

Pouť na Lutrštéku ve Svatém roce milosrdenství vedl 18. září kněz ze Slavkovic, P. Slavomír Peklanský, SAC z kongregace otců pallotinů.

Mládež ze Slavkova při své expedici do Itálie prošla Svatými branami v Římě, Pise, Padově a Amalfi, a poprvé navštívila místo umučení a hrob svaté Marie Goretti v Nettunu, jejíž ostatky jsou uloženy v oltáři ve Slavkově.

Slavnost 30. výročí posvěcení oltáře ve farním kostele ve Slavkově se konala v neděli 16. října a byla spojená s italskou světicí Marií Goretti. Mši sv. v 8.30 sloužil o. Pavel Habrovec s modlitbou za děti a mládež, odpoledne měl promluvu na téma Boží milosrdenství.

Uzavření Bran roku milosrdenství v diecézi se konalo 13. listopadu, kdy ve Slavkově prošly děti symbolickou Svatou bránou.

Bohoslužby, modlitba

Konaly se přípravy na křest dětí, ke sňatku, pravidelně týdně přípravy dospělých, mládeže na biřmování, hodinové eucharistické adorace v neděli ve farním kostele. Měsíčně návštěvy nemocných a starých, večery chval v klášterní kapli, bohoslužby v DPS a psychiatrické léčebně.

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů jsme se sešli k ekumenické bohoslužbě 20. 1. u sv. Matouše v Heršpicích a 21. 1. ve Slavkově na faře Husova sboru.

Křížové cesty v postě: 20. 3. na Květnou neděli na Urbánek, 25. 3. velkopáteční noční křížová cesta městem, každou neděli 17.15 ve Slavkově a odpoledne v Němčanech a Hodějicích. Setkání s koordinátorkami hnutí Modlitby matek 14. 11. ve Slavkově na faře. K výročí bitvy u Slavkova byla 30. 11. mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova a 3. 12. otevřený kostel k návštěvě.

Liturgie

V kostele Vzkříšení Páně účinkoval během roku slavkovský soubor Collegium musicale bonum, vedený Karolem Frydrychem: na Bílou sobotu a Boží hod velikonoční, při slavnosti Seslání Ducha svatého, na pohřbu Jindřicha Kotvrdy, při slavnosti Krista Krále, na Štědrý den a Boží hod vánoční. Zazněly sborové skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, J. I. Linka, F. Mendelssohna-Bartholdyho, W. A. Mozarta, V. K. H. Rovenského a A. Vivaldiho; dále ordinária a liturgické skladby.

Latinskou mši 21. 2. doprovodila ve Slavkově Svatomichalská gregoriánská schola z Brna.

Maminky se ujaly vedení scholy děvčat, která začala své pravidelné zkoušky každý pátek od 16,00 h. 15 děvčat ve věku 6 – 15 let poprvé vystoupilo 9. října 2016. Zpěvem doprovázeli měsíčně úterní dětskou bohoslužbu, nedělní, štědrovečerní a štěpánskou mši. Při dětské mši hrála měsíčně schola rodin.

Ve farnosti je 11 varhaníků (4 muži a 7 žen), z toho ve Slavkově 8.

Do služby bylo přijato ve Slavkově 6 nových malých ministrantů.

Duchovní obnovy

Obnovu pro ženy 12. 3. na téma svátost smíření vedl P. Jiří Topenčík, pro manžele s obnovou manželských slibů a s adorací 13. 3. jáhen Jan Špilar, duchovní obnovu pro ženy 22. 10. Mons. Adam Rucki a obnovu pro muže 26. 11. „Být mužem a křesťanem v dnešní době" P. Pavel Kafka.

Pouti

Lurdská pouť 11. 2. na Lutršték při světovém dni nemocných, pouť na Urbánek 22. 5.

s žehnáním nových obrazů zastavení křížové cesty, pouť 15. 9. a hlavní pouť 18. 9. k P. Marii Bolestné na Lutršték, pouť mužů 15. 10. do Vítkovic k bl. Antoníně Kratochvílové s návštěvou muzea železáren. Pouť na Zelenou Horu ve Žďáře n. Sáz., do Chlumku u Luže a Litomyšle se konal 19. 5. Zájezd do Vídně po stopách sv. Klementa Hofbauera s návštěvou katedrály sv. Štěpána a Přírodovědného muzea se konal ve středu 26. října.

Přednášky

V rámci nově založené slavkovské pobočky Moravskoslezské křesťanské akademie se konaly v kině Jas přednášky: 22. 9. prof. Jan Sokol „Bible z pohledu současného filozofa", 11. 10. M. C. Putna „Královská tradice v českém prezidentství", 24. 11. svědectví Věry Sosnarové „Žena, která přežila gulag". V rámci KLASu proběhly přednášky: 18. 1. Mlčochovi „Putování po Portugalsku", 15. 2. Dana Šimková „Příběhy lidí z Titaniku", 24. 10. Vzpomínání P. Oldřicha Chocholáče na letní olympijské hry v Riu, 7. 11. Mgr. Martin Rája, Ph.D. "Slavkov v době prusko-rakouské války", 5. 12. Mgr. Radomíra Charvátová "Expedice na Kilimandžáro".

Kulturní akce

Ples slavkovského děkanství se konal ve Slavkově 16. ledna, hrála kapela Šohajka z Dolních Bojanovic, mládež přispěla předtančením a kněží scénkou Vizitace. Noc kostelů 2016 proběhla 10. 6. v Hodějicích za účasti téměř 130 vstupů osob. Na programu byla mše svatá, prezentace o historii kostela a liturgických předmětech, prohlídka věže a půdy, na závěr koncertoval Pěvecký chrámový sbor z Pozořic, Pěvecký sbor z Rakouska „DaKoa" a Kvintet Jiřího Preisingera.

Konaly se koncerty: 2. 1. novoroční koncert slavkovského žesťového kvinteta na Špitálce, 3. 1. vánoční koncert Collegia musicale bonum v DSR, 24. 4. varhanní koncert MgA. Davida Postráneckého v kostele, 1. 10. koncert Oratorium G. F. Händela MESIÁŠ, třebíčský soubor Musica animata, ve farním kostele, 1. 5. a 9. 10. recitál Popelka Nazaretská, Špitálka a farní kostel, 23. 10. varhanní koncert Patrika Buchty, farní kostel.

Měsíčně se konaly divadelní kavárny na různá témata.

Společenské akce

První zapojení farnosti do úklidu Slavkova 16. dubna v akci „Ukliďme Česko" s účastí přes 40 dětí a mládeže.

Rodiny

Dovolená rodin 2. – 9. 7. v Cizkrajově a cyklopouť 11. 9. do Šaratic.

Děti

28. - 29. 1. Denaf - den pro děti na faře, 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu ve Slavkově s žehnáním svící a zahájením přípravy na I. sv. přijímání dětí, 7. 2. karneval pro děti, 12. až 13. 2. víkendová příprava dětí na I. sv. přijímání, svátosti smíření, 28. 5. první svátost smíření pro děti, 29. 5. první svaté přijímání a slavnost Božího Těla s průvodem ve Slavkově a na Lutrštéku, 27. 6. výlet dětí z náboženství na Hostýn, 2. až 9. 7. tábor ministrantů v Čučicích, 5. až 14. 8. farní tábor v Rakoveckém údolí na téma „Hledání pokladu Aztéků", 4. 9. mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům, manželé Šaňkovi vedli pobyt dětí 5.-7. ročníku na faře v Nížkovicích.

Mládež

Největší událostí byly Světové dny mládeže Krakov 2016 s papežem Františkem ve dnech 21. až 31. 7. Skupina 22 mladých pobývala první týden v rodinách v polské farnosti Svatého Ducha v Debici v tarnovské diecézi, druhý týden v Krakově. Letošní motto „Blahoslavení milosrdní" zrcadlilo Rok milosrdenství, prožívaný v celé církvi.

Další akce: 19. 3. diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně, 23. 4. výjezd biřmovanců na brigádu na faru do Hrádku u Znojma, 10. až 18. 7. pouť mládeže k svaté Marii Goretti v Itálii, 28. až 29. 10. pouť pro biřmovance a mládež k českým svatým do Prahy a Staré Boleslavi, 4. 12. mikulášská nadílka ve všech kostelích. Setkání mládeže děkanství se konalo 12. 11. v sále Domu Svaté Rodiny, kde se setkaly tři desítky mladých z farností děkanství.

Co se letos podařilo? Účast 40-60 dětí na dětské mši svaté a na rorátech, příprava mládeže na tábor a různé akce během roku, rozběh scholičky děvčat s maminkami, vedení ministrantských schůzek, zahájení přednášek MSKA.

Poděkování farníkům za aktivity: společenství modlitby po domech, Modlitby matek a otců, živý růženec, katecheté, náboženství, KMŠ a řeholní sestry v katechezích, duchovních obnovách, přípravách, večery chval a vedení Včelek, kostelníci, varhaníci, akolyté, lektoři, přípravy snoubenců, vedení nedělní adorace, farní rady, uklízečky, zdobení, ministranti, sbor, schola rodin, scholička, farní kavárníci, farní knihovníci, přispěvovatelé do farního zpravodaje Urbánek, KLAS a přednášky, sobotní tělocvičny, tříkrálová sbírka, farní charita, sbírky koruna denně, misijní aktivity, hlídání kostela. Za přípravu rorátů, farních dnů, táborů, výletů, zájezdů, Nocí kostelů, liturgických slavností, divadelních představení, pomoc při opravách.

Hospodaření farnosti a opravy kostelů 2016

V roce 2016 činily ve farnosti Slavkov u Brna příjmy 3.622.100 Kč (z toho dotační příjmy 2 456 000 Kč) a výdaje byly celkem 3.449.800 Kč. (částky jsou zaokrouhleny)

Slavkov: Příjmy 2.998.000 Kč. Sbírky nedělní 739.000, dary 59.000, účelové sbírky 144.000, pachty z polí a nájmy z internetu a márnice 130.000, dotace: Ministerstvo kultury 1.115.000, Město Slavkov u Brna 386.000, Jihomoravský kraj 425.000.

Výdaje 2.921.000 Kč. Ve Slavkově se podařilo za 1.648.000 Kč dokončení opravy střechy a krovu kostela Vzkříšení Páně, za 425.000 Kč restaurování dvou bočních schodišť a za 160.000 Kč restaurování mříží v kostele na Špitálce (uvedené tři stavební akce byly hrazeny ze sbírek farnosti ve výši 562.000 Kč, Město Slavkov u Brna přispělo z rozpočtu 374.000 Kč, Jihomoravský kraj 425.000 Kč a Ministerstvo kultury ČR-MPZ 1.115.000 Kč). Mimo tyto akce jsme ze stavebních věcí provedli v celkové výši 59.000 Kč opravu šikmých svodů střechy portiku farního kostela, opatření proti holubům nad hlavním vchodem, oprava hodin na faře, oprava svodů na Urbánku. Na Špitálce: oprava podlahy márnice, nové čalounění a nátěry lavic, restaurátorský záměr oltáře 32.000 Kč. Výdaje provozní, daně, bohoslužebné 51.000 Kč, nájmy prostor, akce farní a mládeže 52.000 Kč, oprava varhan, výmalba chodeb, údržba 59.000 Kč, energie 153.000 Kč (elektřina 47.000, plyn 56.000, vodné a srážkové stočné 27.500), účelové sbírky 144.000 Kč, příspěvek diecézi na mzdy kněží a pastoraci PULS 138.000 Kč.

Ze sbírky děkanství se podařilo ve výši 84.000 Kč vybudování kanceláře na faře pro službu děkanství - manažera stavebních investic a účetního, kteří se starají o opravy a údržbu objektů a vedení podvojného účetnictví pro 28 farností slavkovského děkanství.

Němčany: Příjmy 348.500 Kč, (sbírky nedělní 183.700, účelové sbírky 24.700, dary 5.100, dotace Ministerstvo kultury 100.000, dotace obce 35.000). Výdaje 365.100 Kč (opravy na Lutrštéku: nová fasáda průčelí a věže, vnitřní omítky věže a nátěr okenic 173.000, potahy lavic 3.000, opravy v kostele sv. Antonína: oprava rámu a restaurování obrazu sv. Antonína 30.000, oprava obrazu Narození Páně 17.000, nový hlavní el. rozvaděč 33.000, ošetření krovu a nátěr jehlanu věže 19.500, oprava nátěru betléma 16.000, oprava zvonů a kotle 8.000, elektřina 6.900, plyn 23.000, režie a výzdoba 11.000, odeslané účelové sbírky 24.700).

Hodějice: Příjmy 175.600 Kč (sbírky 64.500, dotace obce 80.000, dary 15.500, účelové sbírky 15.600). Výdaje 164.700 Kč (nová dubová zpovědnice 15.000, opravy elektroinstalace s výměnou starých vodičů za měděné, nové osvětlení půdy a věže a osvětlení v lodi kostela 82.000, oprava omítek a výmalba po elektroinstalaci v kostele 15.000, elektřina topení 27.000, oprava varhan 2.700, režijní 7.000, účelové sbírky 16.000). Brigádně byly opraveny podlahy ve věži, strop a výmalba u schodiště na kůr, úklid půdy a věže.

Heršpice: Příjmy 100.000 Kč (sbírky a dary 75.000, dotace obce 10.000, účelové sbírky 15.000). Výdaje 49.000 Kč (elektřina 7.000, plyn 22.000, režie 5.000, účelové sbírky 15.000).

Charitní sbírky ve farnosti na různé účely byly celkem 600.601 Kč (loni 379.050 Kč). Tato částka obsahuje tři položky:

1. Farní sbírky odeslané: 345.536 Kč (Haléř sv. Petra 27.752 Kč, na charitu 19.590 Kč, na mládež - Krakov 17.835, na bohoslovce 22.103 Kč, na misie 34.219 Kč, Misijní koláč ve Slavkově 6.552 Kč a misijní jarmark 23.890 Kč, na Ukrajinu 24.486 Kč, na pastoraci diecéze – fond PULS 169.109 Kč.

2. Tříkrálová sbírka v lednu 2016: 197.065 Kč, z toho ve Slavkově 131 669 Kč, v Němčanech 21.158 Kč, v Hodějicích 22.988 Kč a v Heršpicích 21.250 Kč. Ve Slavkově koledovalo ve 26 skupinkách 104 koledníků – 31 dospělých a 73 dětí.

3. Ženy v projektu „Koruna denně" shromáždily 58.000 Kč na podporu projektů (Biblická společnost - bible pro Afriku, stavba kostela Brno – Líšeň, TV Noe, Proglas, Domov sv. Josefa Červený Kostelec, podpora pastorace diecéze, stavba kostela Brno – Lesná, Klášter naší Paní nad Vltavou, adopce na dálku – Nithin, Na počátku – azylový dům, PONS 21 – stavba školy v Indii).

V tomto roce byl vydán další farní majetek ze zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi – malé polnosti o celkové výměře do 1 ha.

Statistika farnosti za rok 2016

Křty 34 (loni 31) z toho Sl 20, Ně 3, Ho 2, He 0, z jiné farnosti 9, z toho 27 dětí do 1 roku, 5 do 7 let, 1 do 14 let, 4 od 14 let. Katechumené 2 (odjinud). Biřmování 2. Sňatky 19 (loni 22) ve Sl 18, v Ně 1 (svatby podle původu snoubenců: 7 ze Sl, 1 z Ně, 1 z He, jiných farností 10). První sv. přijímání 24 (loni 29), z toho Sl 12 dětí a 3 dospělí, Ně 4, Ho 2, He 2, cizí 1. Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000. Svátost nemocných 36 jednotlivě. Pohřby 54 (loni 43), z toho Sl 34, Ně 8, Ho 11, He 1, z toho na hřbitov 29 a kremací 25. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 23 z 54. Vyučování náboženství 128 žáků (Sl 75, Ně 18, Ho 9, He 12, z jiných obcí 14). Školní žáky učí 2 sestry, 2 katechetky a farář v 10 skupinách (8 na faře, 1 v ZŠ Ně, 1 v ZŠ Ho). Společenství – 2 skupiny mládeže (35), 11 skupin dospělých (100). Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 9.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

FARNÍ KRONIKA 2015
V církvi probíhaly tři tématické roky. Na národní úrovni to byl Rok Eucharistie, jeho vrcholem byla ve farnosti neděle 7. června jako Den eucharistie a Slavnost Božího Těla s průvodem ve Slavkově a ve všech obcích. Účastnili jsme se mše svaté na Národním eucharistickém kongresu (NEK) na náměstí Svobody v Brně a průvodem na Zelný trh v sobotu 17. října. V celé církvi probíhal Rok zasvěceného života, slavkovské Školské sestry se nám představily ve farním časopise. Významnou událostí bylo zahájení Svatého roku milosrdenství v Římě 8. prosince, které pokračovalo pro náš kraj otevřením Svaté brány v Žarošicích 16. prosince. Významnou událostí byla návštěva kardinála Miloslava Vlka při Slavkovské iniciativě smíření 3. října 2015.

Duchovní programy

Jednodenní duchovní obnovy se konaly ve Slavkově pro muže (Boží zbroj, o. Jan Szkandera), pro ženy (Boží milosrdenství, o. Adam Rucki) a pro mládež (O společenství, o. Milan Vavro). Obnovy v Duchu svatém se účastnilo v Pozořicích 11 lidí ze Slavkova. Týdně probíhaly Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer, svátost smíření každou středu, měsíčně bohoslužby v penzionu a návštěvy nemocných doma a v psychiatrické léčebně.

Modlitební setkání

Během roku se konaly ekumenické bohoslužby v Heršpicích a ve Slavkově, postní křížová cesta na Urbánek a křížová cesta městem, v květnu svatodušní novéna, poděkování za úrodu s výzdobou kostela, 3. 10. Slavkovská iniciativa smíření s kardinálem Miloslavem Vlkem, v dušičkovém týdnu pobožnost za zemřelé a mše na hřbitově, 15. 11. adorační den farnosti se střídáním modlitebních skupin, 3. 12. ekumenická modlitba za padlé v zámecké kapli a 5. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy s meditativním programem.

Společenství

K modlitbám se scházeli farníci ve 14 skupinách ob týden na faře nebo v domácnostech: Modlitby otců, Modlitby matek, společenství svobodných, manželů, mladých rodin a seniorů. Mládeži patřily na faře páteční večery, seniorům v KLASu pondělky.

Liturgie

Při bohoslužbách se střídali svou službou 5 kostelníků, 2 varhaníci, 6 varhanic, Pěvecký sbor CMB, schola rodin, schola děvčat, jednotliví hudebníci, 30 ministrantů, 6 akolytů k podávání přijímání, 15 lektorů, 2 skupiny na úklid kostela, 8 skupin na úklid farního sálu, 2 na zdobení květin.

Farnost

K zajištění aktivit farnosti se věnovala ekonomická a pastorační farní rada, technici děkanství pro opravy, farní časopis a farní knihovna.

Katecheze

Vyučování náboženství žáků ZŠ a přípravu k Eucharistii pro děti 3. třídy zajišťovali farář, 2 školské sestry a 1 katechetka, přípravu snoubenců vedly 3 manželské páry. Kněží vedli katechumenát, kurz víry pro dospělé s přípravou na svátosti, přípravu mládeže na biřmování, každé úterý mše svaté pro děti s tématem Ježíš v nedělních evangeliích a soutěže dětí. Ve farnosti působí KMŠ Karolínka.

Aktivity pro děti

Týdně se konaly ministrantské schůzky a sobotní tělocvična. V lednu proběhl pro děti Denaf - den na faře, v únoru karneval pro děti, v červnu ministrantský den a výlet dětí z náboženství do Mikulova, o prázdninách farní tábor v Rakoveckém údolí pro 53 dětí a tábor ministrantů v Býkovicích, bohoslužby na zahájení školního roku s žehnáním školních tašek a s požehnáním žákům a učitelům, v Adventu ranní mše (roráty) a mikulášská besídka.

Rodiny

Probíhaly setkávání maminek s malými dětmi v Domě Svaté Rodiny, rodinná pouť, dovolená rodin v Praze, cyklopouť po kostelech farnosti, adventní modlitba v rodině a byl vydán zpěvník koled.

Mládež

Program pro mládež každý pátek - modlitba mládeže a večerní program společenství, Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně, expedice starší mládeže do Francie - Provance a mladší mládeže do Schwendtu Tyrolských Alpách.

Misie

Pro pomoc potřebným se uskutečnila Tříkrálová sbírka 2015, sbírky během roku pro potřebné, sbírka na charitní projekty koruna denně, Misijní koláč, Misijní jarmark, pomoc uprchlíkům několika slavkovských dobrovolníků na srbské hranici.

Pouti

Konaly se pouti: pěší pouť do Žarošic (20 pěších), z místních malých poutí se konala 11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, 24. 6. pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce a 20. 9. hlavní pouť k P. Marii Bolestné na Lutrštéku (Mons. Ing. Josef Pospíšil, emeritní farář z Číhoště, novokněz P. Jaroslav Rašovský, kaplan z Hodonína). Poutní zájezdy v květnu do klášterů v Želivi a Naší Paní Nad Vltavou u Poličan, v září do Dolních Kounic a Znojma, v červenci s děkanstvím do francouzských Lurd, Taizé a Arsu.

Společenské aktivity

V roce 2015 proběhly společenské aktivity: ples slavkovského děkanství v Nesovicích, Svatourbanské hody, varhanní koncert Concentus Moraviae, Noc kostelů kopaná ženatí-svobodní, nedělní Farní kavárna po ranní mši. Měsíčně se konal cyklus přednášek na faře a divadelní kavárna s vystoupením divadelního spolku.

V roce 2015 proběhly společenské aktivity: ples slavkovského děkanství v Nesovicích, Noc kostelů ve Slavkově, Svatourbanské hody, varhanní koncert Concentus Moraviae, kopaná ženatí-svobodní, nedělní Farní kavárna po ranní mši a divadelní kavárna s vystoupením divadelního spolku. Měsíčně jsme od listopadu zahájili cyklus přednášek na faře: 9. listopadu přednáška otce Jana Krbce z Milonic na téma „Základy komunikace", 7. prosince přednáška Dr. Štouračové „Křesťan v dnešním světě - Stýkání a potýkání křesťanství a islámu v Evropě", 14. prosince se podělili naši mladí farníci při přednášce s promítáním o zkušenost při dvou návštěvách uprchlíků v Srbsku.

Opravy kostelů v roce 2015

Opravy kostela ve farnosti Slavkov u Brna

Ve Slavkově probíhaly v roce 2015 práce na kostele Vzkříšení Páně ve dvou etapách. Na jaře se prováděly práce v podstřeší. Bylo provedeno nové dřevěné dvouramenné schodiště do prostoru půdy, namísto již nevyhovujícího stávajícího, které bylo ve špatném stavu a jehož užívání nebylo zcela bezpečné. Dále bylo provedeno vyztužení konstrukce krovu, opravy pozednic, vzpěr krovu, vyčištění klenby nad varhanami a oprava podlahy nad varhanami. V letních měsících začaly práce na obnově střešního pláště. Na větší části východní roviny střechy byly provedeny nové žlaby, nové laťování a krytina. Dále bylo provedeno zpevnění krovu vložením výztuh v úrovni pozednic mezi vaznými trámy. Finanční krytí těchto akcí v hodnotě 640.000 Kč bylo zajištěno z příspěvků Ministerstva kultury 310.000 Kč, Města Slavkov u Brna 70.000 Kč, Jihomoravského kraje 150.000 Kč a z vlastních prostředků farnosti 110.000 Kč. V dalším roce chceme pokračovat další etapou prací na opravě střešního pláště.

V roce 2015 byly pořízeny: nové obrazy KC na Urbánek 30.000 Kč, nové dubové lavičky, čalounění lavic a zpovědnic 198.000 Kč, boční lavice v kostele, osvětlení pod kůrem, v sakristii a na chodbách fary 94.000 Kč, oprava podlahy a výmalba farního sálu 39.000 Kč, rozhlas na Špitálce, přímotop a ladění varhan 39.000 Kč.

Němčany

V Němčanech byla dokončena oprava střechy kostela Panny Marie Bolestné na Lutrštéku. Bylo provedeno dokončení střechy nad presbytářem a zákristií a nový nátěr střechy věže kostela. Na opravách ve výši 233.000 Kč se finančně podílelo Ministerstvo kultury 150.000 Kč, obec Němčany 60.000 Kč a vlastním příspěvkem farnost 23.000 Kč.

Byla restaurována vzácná gotická socha Panny Marie z kostela na Lutrštéku v ceně 76.000 Kč. Restaurátor akad. malíř Mario Král odstranil novodobé přemalby a socha je prezentována v nejstarší vrstvě barevné malby. Byly nalezeny barvy modrá, zelená, červená a béžová. Socha tak získá zcela nový vzhled, která zvýší její historickou hodnotu. Socha byla představena v Němčanech 1. ledna 2016 při mši svaté úctě lidu a požehnána. Na oltáři byly restaurovány dvě sochy andělů za 40.000 Kč.

Hodějice

V Hodějicích byla v letních měsících provedena úprava půdy kostela sv. Bartoloměje provedením zateplení stropu. Stávající betonová mazanina s heraklitovými deskami byla odstraněna, došlo k odlehčení stropu a bylo provedeno zateplení minerální vlnou. V rámci zateplení bylo na půdě provedeno nové vedení elektroinstalace pro svítidla v kostele. Na zateplení s nákladem 94.000 Kč se kromě vlastního podílu farnosti ve velké části finančně podílela svojí dotací obec Hodějice 80.000 Kč. Byla pořízena nová dubová skříň do sakristie za 13.000 Kč a digitální ukazatel písní za 12.000 Kč.

Heršpice

V Heršpicích byla provedena úprava vstupu do kostela sv. Matouše a soklu věže. Ve vstupu byl odstraněn stávající povrch z teraca a proveden nový obklad z žulových desek. A to jak ve vlastním vstupu do kostela, tak na soklu věže kostela. Před vstupem bylo provedeno předláždění zpevněné plochy. S časovým předstihem byly provedeny výkopy kolem věže za účelem vyschnutí základového zdiva a následný zásyp makadamem. Kolem celého kostela byly osazeny obrubníky okapového chodníku. Na opravách ve výši 50.000 Kč se podílela finančně farnost. Obec Heršpice přispěla na provoz kostela – na plyn 10.000 Kč.

Hospodaření farnosti 2015

Příjmy celkem za farnost 2.119.000 Kč, výdaje 2.074.000 Kč.

Slavkov: příjmy 1.375.000 Kč (sbírky 591.000, dary 41.000, příjmy z nájmů z polí, věže, márnice 149.000, dotace Ministerstvo kultury 310.000, Město Slavkov u Brna 134.000 Kč, Jihomoravský kraj 150.000), výdaje 1.391.000 Kč, (energie kostela a fary celkem 167 tis. (elektřina 70.000, plyn 88.000, vodné a srážkové stočné 27.000), bohoslužebné a provozní režie 104.000, projekty dětí a mládeže 65.000, opravy střechy 664.000, oprava podlahy a výmalba sálu fary 38.000, nové obrazy KC na Urbánek 30.000, nové dubové lavičky, čalounění lavic a zpovědnic 198.000 Kč, boční lavice v kostele, osvětlení pod kůrem, v sakristii a na chodbách fary 86.000 Kč, rozhlas Špitálka, přímotop a ladění varhan 39.000 Kč.

Němčany: příjmy 474.000 Kč (sbírky 199.000, dotace Ministerstvo kultury 215.000, obec Němčany 60.000), výdaje 411.000 Kč (opravy - střecha Lutršték, socha P. Marie, 2 andělé 355.000, energie 30.000 a režie 26.000).

Hodějice: příjmy 178.000 Kč (sbírky 98.000, obec 80.000), výdaje 179.000 Kč (opravy zateplení půdy 94.000, elektřina topení 30.000, skříň a číselník 25.000, režijní 30.000).

Heršpice: příjmy 92.000 Kč (sbírky 82.000, dotace obce 10.000), výdaje 93.000 Kč (elektřina, plyn 31.000, opravy soklu 50.000, režie 12.000).

Charitní sbírky ve farnosti na různé účely celkem 487.253 Kč. Tato částka obsahuje tři položky:

1. Farní sbírky odeslané na biskupství: 220.188 Kč (Haléř sv. Petra 32.678 Kč, na charitu 17.599 Kč, na NEK 4.000, na bohoslovce 20.977 Kč, na misie 32.061 Kč, desátek na potřeby diecéze 96.084 Kč).

2. Tříkrálová sbírka 2015 byla celkem 197.065 Kč. Z toho ve Slavkově 131 669 Kč, v Němčanech 21.158 Kč, v Hodějicích 22.988 Kč a v Heršpicích 21.250 Kč. Ve Slavkově koledovalo 104 lidí: 31 vedoucích a 73 dětí - králů.

3. Ženy v projektu „Koruna denně" shromáždily 70.000 Kč na podporu projektů (na misie, TV Noe, Cesta 121, Na počátku, auto misie Haiti, kostel Lesná, dům rodin Smečno, Domov sv. Josefa Červený Kostelec, adopce na dálku – Nithin a Merable, Hospic a poutní dům Prachatice).

V tomto roce pokračuje vydávání farního majetku, hlavně polností, které jsou předmětem „restitucí", neboli zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Stát vydává malé pozemky o celkové výměře kolem 1 ha.

Statistika farnosti za rok 2015

Křty 31 (loni 41) z toho Sl 20, Ně 1, Ho 1, He 4, z jiné farnosti 5, z toho 25 dětí do 1 roku, 5 do 7 let, 1 do 14 let. Katechumené: 2 (Sl 2). Biřmování 0. Sňatky 22 (loni 18) ze Sl 7, He 1, z jiných farností 14. První sv. přijímání 9 (Sl 7, Ně 1, He 1). Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000. Svátost nemocných 36 (udělené jednotlivě). Pohřby 43, z toho Sl 24, Ně 8, Ho 9, He 2, z toho na hřbitov 23 a kremací 20. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 12 ze 43. Vyučování náboženství 110 žáků (Sl 63, Ně 12, Ho 17, He 8, z jiných obcí 10). Školní žáky učí 2 sestry, 1 katechetka a farář v 11 skupinách (8 na faře, 1 v ZŠ Ně, 2 v ZŠ Ho). Společenství – 2 skupiny mládeže (35), 11 skupin dospělých (100). Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 10.

P. Mgr. Milan Vavro, farář


FARNÍ KRONIKA 2014
Výsledek sčítání Tříkrálové sbírky byl 11. ledna opět rekordní, celkem v celé farnosti.

Ve Zlíně byly v Domě umění k dispozici koncertní mechanické varhany stáří 25 let v zachovalém stavu. Farář se vypravil v lednu s organologem p. Mučkou na prohlídku, varhany se však pro velikost do Slavkova nevejdou, Zlín je později prodal do nového kostela na Slovensko.

Filmová pohádka Vendulka a 11 trpaslíků, kterou natočil v roce 2010 o. Milan s herci farního divadla, se dočkal premiéry 19. 1. v místním kině, sešlo se 160 diváků, hlavně rodiče s dětmi a příbuzní herců.

Přednáška Dr. Martina Ráji, historika slavkovského zámku o pozoruhodném životě Dr. Václava hraběte Kounice se uskutečnila 20. ledna na faře.

Ekumenická bohoslužba středu 22. ledna v Heršpicích na evangelické faře a 29. ledna ve Slavkově.

IX. Ples slavkovského děkanství byl v Dražovicích 15. února, hráli Ištvánci ze Šardic. Účastnilo se kolem našich 120 farníků, celkem bývá účast kolem 450 lidí z děkanství.

Biskupové vyhlašují modlitby za Ukrajinu, kde probíhají boje v Kyjevě a na Krymu.

Pro školáky jsme uspořádali DENAF – den na faře ze čtvrtka 30. ledna na pátek. Program byl naplněný aktivitami, hrou i modlitbou.

Duchovní obnovu pro mládež „Apoštol Jan" vedl 22. února v DSR o. Milan Vavro.

Z pouti děkanství do Svaté země v roce 2011 byl promítnut 3. března film.

Farní karneval pro děti pořádala 2. března mládež nejmladšího spolča AVG.

V březnu se farář o. Milan zúčastnil v Olomouci setkání farářů, z jejichž farnosti jsou bohoslovci v kněžském semináři. Z naší farnosti studuje ve 4. ročníku bohoslovec Martin Šujan z Heršpic.

Duchovní obnovu pro ženy „Samařská žena", vedl 22. 3. náš bývalý pan farář o. Stanislav Forst.

V Křesťanském magazínu uvedla 23. 3. Česká televize reportáž z filmové tvorby v naší farnosti, zejména ukázka amatérského filmu o Cyrilu a Metodějovi.

Na Velký pátek byla na faře velikonoční tvořivá dílna pro školáky na téma Křížové cesty. Maminky ze Společenství modliteb matek vyšly s dětmi na křížovou cestu na Urbánek. s úmyslem za děti celého světa.

V neděli 27. dubna se konalo v Římě Svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. Papež František za přítomnosti emeritního papeže Benedikta XVI. svatořečil své předchůdce.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání začala v dubnu setkáním dětí s rodiči a katechezí o křtu.

Celovečerní film Cyril a Metoděj, natočený režisérem Petrem Nikolajevem se promítal v kině ve Slavkově. Jde o první zfilmování života našich věrozvěstů.

Benefiční koncert dětí z KMŠ Karolínky a dětí z farnosti 4. května podpořil stavbu dřevěného draka ve školní zahradě.

Po několikaměsíční přípravě bylo přijato do řad slavkovských ministrantů 9 chlapců. Stalo se tak při mši svaté po ministrantském slibu v neděli 4. května. V Němčanech začaly letos poprvé v historii ministrovat 4 děvčata a 1 chlapec. Ministrantského dne v Olomouci 10. května se účastnila také skupina našich ministrantů.

Kolem 40 školních dětí přijelo 29. 5. na Jeden den na Petrově s celodenním programem o postavách svatých, které ztvárnili zaměstnanci biskupství.

Pouť na Urbánku začala modlitbou Cesty světla v 17,00 po křížové cestě, mši sv. v 18,00 sloužil P. Martin Kohoutek. Po mši svaté byl táborák.

Ve Slavkově opravili varhanáři v květnu varhany a nad píšťaly instalovali sítě proti hmyzu, který padal do píšťal a působil rozladění.

1. června byly ve Slavkově Svatourbanské hody, mši sv. sloužil slavkovský rodák P. Oldřich Chocholáč, farář z Mikulova.

Utkání v malé kopané ŽENATÍ – SVOBODNÍ se konalo v tělocvičně ZŠ Komenského 8. června.

V rámci 6. farního dne v neděli 15. června proběhla soutěž o nejlepší pomazánku, vystoupení a dobročinný Jarmark na zakoupení draka do zahrady KMŠ, která byla slavnostně otevřena.

V sobotu 14. 6. uděloval kněžské svěcení saleziánovi Ladislavu Banďouchovi z Hrušek, který měl 22. června v rodných Hruškách před kaplí primici.

Pouť pro seniory byla 19.6. do Zlatých hor, botanické zahrady, Karlovy Studánky a Šternberku.

Děti z náboženství měly 20.6. výlet do skanzenu v Modré s ukázkami ze života Slovanů a na Velehrad.

Varhanní koncert Concentus Moraviae se konal 25. 6. ve farním kostele na téma disharmonických melodií. Vystoupila mladá norská trumpetistka Tine Thing Helseth a Petr Rajnoha, který ji doprovodil na varhany.

Děti a mládež připravili farní tábor v Rakoveckém údolí na téma Křižáci.

Farář o. Milan se účastnil ve dnech 27.-30. 6. s delegací města Slavkova cesty do Darney, kde sloužil česko-francouzskou mši sv.

V červnu zemřel ve věku 89 let bývalý slavkovský kaplan P. Ludvík TICHÝ. Ve Slavkově působil krátkou dobu před 60 lety, později působil 28 let jako děkan na poutním místě v Hlubokých Mašůvkách.

Biskup Vojtěch vyzval, aby se 28. července, v den, kdy válka před sto lety vypukla, rozezněly k uctění a připomenutí všech obětí kostelní zvony. Pobožnost za padlé s prosbou za mír se konala v rámci Iniciativy smíření 4. října.

V srpnu cestovala mládež s o. Milanem po Balkánu po stopách svatých Sedmipočetníků a o. Petr s nejmladšími po Beskydech.

V září začaly mše sv. pro děti a školáky s tématem biblické příběhy Starého zákona.

Pouť na Lutrštéku vedl v září P. Pavel Habrovec z Radostína nad Oslavou.

Občanské sdružení „Pěvecký sbor Gloria" pozastavilo svou činnost. Ve farnosti rozvíjí svou činnost Smíšený pěvecký sbor Collegium musicale bonum pod vedením sbormistra Karola Frydrycha.

Poutníci senioři se vydali ve čtvrtek 16.10. na Hostýn a do Starého Města na prohlídku muzea Slovanů a nového kostela sv. Ducha.

Pouť mužů byla 8. listopadu do Kopřivnice s prohlídkou technického muzea Tatra a do Štramberku.

V neděli 12. 10. proběhlo v celé ČR sčítání účastníků bohoslužeb. V celé farnosti sečteno 655 osob, z toho Slavkov 444 (ranní 324, večerní 120), Němčany 98, Hodějice 68, Heršpice 45. Věkové skupiny po desetiletích jsou docela vyrovnané: od 1 roku do 10 let 89, do 20 let 66, do 30 let 62, do 40 let 64, do 50 let 78, do 60 let 90, do 70 let 77, do 80 let 87, do 90 let 40, do 100 let 2. Podíl mužů 254 a žen 401. Podíl výdělečně činných 236 a nevýdělečných 419. Od roku 2009 ubylo 54 osob, nejvíce na vesnicích.

Adorační den farnosti se konal 15. listopadu, zaměřený na modlitbu za země, ve kterých lidé trpí válkou a násilím. Adoraci vedly společenství, účast farníků byla ve Slavkově velmi malá.

Sbírka při misijní neděli byla neobvykle velká: 50.135 Kč, také sbírka na trpící křesťany vynesla 46.613 Kč.

17. listopadu 2014 jsme si připomenuli 25. výročí pádu komunismu a poděkovali Bohu i přímluvě svaté Anežky za získanou svobodu v naší zemi, především za svobodu církve a vyznávání víry.

Vánoční svátky zpestřil 25. 12. tradiční průvod svaté Rodiny městem a koledování dětí v kostele.

Školské sestry a slavkovské děkanství pořádali v listopadu duchovní obnovu Apoštol Jan pro mládež, vedl o. Milan. Obnovu pro muže 29. listopadu vedl o. Jan Szkandera na téma prorok Daniel – svědek víry.

V sobotu při výročí bitvy byl kostel ve Slavkově otevřen a vyzdoben dekorací s biblickými motivy a citáty.

Pro děti i dospělé se konaly ve Slavkově v úterý ráno v 6.45 opět na roráty za účasti kolem 40 dětí. Děti si přinesly lucerničky a po mši byl na faře čaj a buchta.

Během roku probíhalo setkání KLASu s programem pro seniory, schůzky ministrantů, Farní divadlo Simsala Bim představilo v roce 2014 hru Dračí princezna a Strašidlo z Canterville.

Opravy v roce 2014

V roce 2014 pokračovaly opravy sakrálních staveb.

Dokončení opravy střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem

V letech 2013 a 2014 proběhla oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem ve Slavkově u Brna na ulici Špitálská.

Práce byly prováděny firmou OK PYRUS s.r.o. z Brna. Protože se jedná o památkově chráněné objekty, tak práce probíhaly za dozoru zástupců památkové péče. Kaple i špitál se nacházejí v městské památkové zóně, díky čemuž bylo možno požádat o dotaci na obnovu kulturní památky z ministerstva kultury – Regenerace městské památkové zóny a z rozpočtu města Slavkov u Brna. Farnost jako vlastník objektů kaple a špitálu nebyla schopna z vlastních prostředků akci zrealizovat a podpory poskytované ministerstvem kultury a městem Slavkov u Brna si velmi váží.

Na střechách byla nově položena tašková krytina z bobrovek, bylo provedeno nové laťování a opravy poškozených prvků krovu. Krov nad špitálem byl zcela vyměněn. Střechy kopulí a klempířské prvky byly opatřeny novým nátěrem.

Celkové náklady na opravu v letech 2013 - 2014 činily 1.186.609 Kč. Z toho příspěvek z programu Regenerace městské památkové zóny 784.000 Kč, příspěvek z rozpočtu města Slavkov u Brna 232.000 Kč a vlastní podíl Římskokatolické farnosti činil 170.109 Kč (z dědictví po paní Langové 120.000 Kč, z farních sbírek 50.109 Kč).

Oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem stála letos 136.609 Kč. Za projekt opravy statiky krovu farního kostela 17.000 Kč, oprava a ladění varhan po 6 letech a instalace sítí proti hmyzu nad píšťaly 34.500 Kč, pojistné objektů 7.800 Kč, usazení náhrobku na Špitálce 6.500 Kč, oprava mechanizmu zavírání hlavních dveří a výměna zámků 9.300 Kč, pořízení 3 stolů do sálu 14.000 Kč, další opravy 26.000 Kč (nátěr malých lavic, oprava nátěru podlah lavic, zapojení rozhlasu v lavicích, horolezci za opravy a čištění rýn od holubího trusu, oprava nosítek na sv. Urbana).

Volnočasové aktivity mládeže a dětí (táborové zařízení, nájem tělocvičny, aktivity) 28.000 Kč (město Slavkov přispělo 21.000 Kč). Provedení scénické technologie farního sálu (elektrorozvody pro osvětlení s rozvaděčem, zabudovaný projektor u stropu, zesilovací zařízení, projekční plátno, přehrávač DVD) ve výši 95.000 Kč (dotace města Slavkova 60.000 Kč).

Od roku 2013 jsme povinni ze zákona hradit stočné z dešťových vod, které se vypočítává z ročního úhrnu srážek a z plochy střech. Za Špitálku a farní kostel s farou platíme ročně kolem 20.000 Kč. Letos nám fakturovali i zpětně za rok 2013, tedy celkem 38.000 Kč. Z neziskových organizací nemusí platit stočné zoologické zahrady.

Pokračování v opravě střechy kostela Panny Marie Bolestné na Lutrštéku

V minulém roce 2013 začala, v letošním roce 2014 pokračuje a v příštím roce 2015 věříme, že dokončíme opravu střechy kostela Panny Marie Bolestné v Němčanech.

Práce provádí firma Tesařství Drápal s.r.o. z Viničných Šumic. Tento kostel je kulturní památkou, proto práce probíhají i za dozoru orgánů památkové péče. Oprava spočívá ve výměně poškozených prvků krovu, provedení nového laťování a pokládky nové krytiny s provedení nových klempířských prvků střechy.

Celkové náklady na obnovu střechy budou činit cca 850.000 Kč

V letošním roce 2014 se podařilo zrealizovat práce za 405.000 Kč (ze střešního fondu ministerstva kultury 200.000 Kč, z ORP 116.000 Kč, z Obce Němčany 60.000 Kč a ze sbírek farníků 28.000 Kč). Pro příští rok zbývá provést práce v částce cca 215.000 Kč.

V Němčanech: Kostel sv. Antonína: druhá splátka za nové dveře pod věří 15.300 Kč. Na Lutrštéku: oprava části krovů a krytiny kostela s projektem ve výši 404.000 Kč (farníci se podíleli 28.000 Kč), plynování proti červotoči 14.000 Kč, oprava desek soklu 17.000 Kč, oprava a seřízení varhan 10.000 Kč. Připravujeme výrobu nového nábytku do sákristie.

V Hodějicích: výroba nových vstupních dveří do kostela z dotace obce Hodějice za 60.000 Kč. Ze sbírek: oprava dveří sakristie 5.000 Kč, oprava a ladění varhan po 20 letech 16.000 Kč, nová klekátka v lavicích 25.000 Kč.

V Heršpicích se připravuje projekt na izolaci vlhkosti základu věže a obložení kamenným obkladem, otec Pavel Kryl připravuje dokončení poslední části liturgického vybavení kostela, zhotovení nového svatostánku. Obec Heršpice přispěla na provoz kostela – na plyn 10.000 Kč.

Hospodaření farnosti 2014

Příjmy celkem za farnost 2.853.000 Kč, výdaje 2.323.000 Kč.

Slavkov: příjmy 671.000 Kč (sbírky 519.000, dary 20.000, dotace 132.000), výdaje 544.000 Kč, (energie kostela a fary - elektřina 61.000, plyn 86.000, vodné a stočné 20.000, celkem 167 tis., režie 50.000, na seminář a kláštery 50.000, opravy 277.000.

Němčany: příjmy 342.000 Kč (sbírky 116.000, dotace 376.000), výdaje 283.000 Kč (opravy Lutršték 469.000, režie 35.000, a energie 6.000).

Hodějice: příjmy 143.000 Kč (sbírky 83.000, obec 60.000), výdaje 137.000 Kč (opravy 127.000, elektřina topení 10.000).

Heršpice: příjmy 86.000 Kč (sbírky 76.000, dotace obce 10.000), výdaje 34.000 Kč (elektřina, plyn 22.000, režie 12.000).

Společné příjmy 128.000 Kč (nájmy 91.000, dotace 21.000, z nájmu fary Nížkovice 25.000).

Charitní sbírky ve farnosti na různé účely celkem 574.951 Kč. Tato částka obsahuje tři položky:

1. Farní sbírky odeslané na biskupství: 342.740 Kč (Haléř sv. Petra 23.245 Kč, na charitu 15.523 Kč, na bohoslovce 18.480 Kč, na misie 50.135 Kč, na pronásledované křesťany 46.613 Kč, na Televizi NOE 23.378 Kč, na potřeby diecéze 165.366 Kč).

2. Tříkrálová sbírka 2014 byla celkem 172.911 Kč (loni 155.775 Kč). Z toho ve Slavkově 113.626 Kč (loni 100.082 Kč), v Němčanech 18.647 Kč, v Hodějicích 21.189 Kč a v Heršpicích 19.449 Kč. Ve Slavkově koledovalo 105 lidí: 27 vedoucích a 78 králů.

3. Ženy v projektu „Koruna denně" shromáždily 59.300 Kč na podporu projektů (na Filipíny, TV Noe, Cesta 121 pro nemocné kněze, evangelizační činnost, Lumen Christi, adopce na dálku – Nithin a Delphin, hospic Prachatice, Domov sv. Josefa Červený Kostelec, na Ukrajinu).

V tomto roce pokračuje jednání v navrácení farního majetku, hlavně polností, které jsou předmětem „restitucí", neboli zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Stát zatím na mnoho podaných výzev neodpověděl (ačkoli to měl učinit do půl roku), biskupství proto všechny žádosti v souladu se zákonem znovu obnovilo, neboť mohlo dojít k prodlení a ztrátě nároku. Protože se jednalo o výčet původních parcelních čísel, v mnoha případech ani nevíme, o které parcely se vlastně jedná.

Z dědictví po paní Marii Langové ve výši 628.000 Kč jsme zatím pořídili:

•     doplacení oprav kaple sv. Urbana 107.000 Kč (nová okna, dláždění před kaplí, elektroinstalace, schod u oltáře)

•     podíl na opravu střechy kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce 120.000 Kč

•     pořízení nových koberců 76.000 Kč

•     odvedení desátku na pastorační aktivity diecéze 62.000 Kč

•     zbývá 263.000 Kč.

Statistika farnosti za rok 2014

Křty 41 (loni 24) z toho Sl 28, Ně 1, Ho 4, He 3, z jiné farnosti 5, z toho 33 dětí do 1 roku, 3 do 7 let, 2 do 14 let a 3 dospělí. Katechumené: 3 (Sl 1, He 1, z jiných farností 1). Biřmování 3 dospělí při křtu. Sňatky 18 (loni 22) ze Sl 7, Ně 2, Ho 1, He 1, z jiných farností 7. První sv. přijímání 16 (Sl 10, Ho 5, He 1). Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000. Svátost nemocných 153 (Sl 70, Ně 34, Ho 29, He 14, ostatní 6), z toho udělené jednotlivě 40, společně 113. Pohřby 46, z toho Sl 30, Ně 4, Ho 7, He 4, z jiné farnosti 1, z toho na hřbitov 16 a kremací 30. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 15 ze 46. Přijetí do církve 1. Vyučování náboženství 110 (Sl 63, Ně 12, Ho 17, He 8, z jiných obcí 10). Školní žáky učí 2 sestry, 2 katechetky a farář v 10 skupinách (7 na faře, 2 v ZŠ Ně, 1 v ZŠ Ho). Společenství – 3 skupiny mládeže (25), 10 skupin dospělých (80). Seminaristé – 1 z He. Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 11.


FARNÍ KRONIKA 2013
Rok víry a jubileum 1150. let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu nám připomenuly při dětských bohoslužbách příběhy ze života světců. Nové sousoší sv. Cyrila a Metoděje požehnal biskup Vojtěch na Petrově 6. června. Farnosti se na díle zapojily sbírkou. O. Milan sloužil v rámci roku několik staroslověnských bohoslužeb východního obřadu. Tyto liturgie sv. Jana Zlatoústého doprovázela sborovým zpěvem schola mládeže. Bohoslužby se konaly: 24. května o Noci kostelů (ve 23 hodin) ve Slavkově, 22. června v Hustopečích u Brna, 23. června v Hodějicích, 7. září v Žarošicích, 28. září ve Slavkově a 10. listopadu ve Šlapanicích. Doprovázeno promítaným překladem a vysvětlivkami. Dalším počinem bylo natáčení amatérského filmu Srdce Evropy s odkazem svatých Cyrila a Metoděje do současného života, na kterém spolupracovalo Farní divadlo a někteří farníci jako herci a komparzisté.

Vrcholem jubilea byla Národní pouť 5. července na Velehradě, ve farnosti byly mše sv. ve Slavkově a na Lutrštéku.

V říjnu jsme zakončili jubileum Cyrilometodějskou poutí děkanství po stopách svatých Sedmipočetníků. Navštívili jsme řeckou Soluň, rodiště Cyrila a Metoděje, makedonský Ochrid s hroby sv. Klimenta a sv. Nauma a albánský Berat s ostatky svatých Gorazda a Angelára.

Další událost roku by se dala nazvat „Dva papežové". Benedikt XVI. oznámil 11. února 2013 rezignaci na papežský úřad, který opustil k 28. únoru. Naposledy se rozloučil s věřícími na Svatopetrském náměstí 27. února. Při pátém hlasování kardinálů byl 13. března 2013 zvolen novým papežem Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. Narodil se 17. prosince 1936 v Buenos Aires v Argentině. Kněžské svěcení přijal 13. prosince 1969. V roce 1992 byl jmenován pomocným biskupem v Buenos Aires, roku 1998 arcibiskupem, v roce 2001 kardinálem. Během svého duchovního působení byl vždy člověkem, který měl blízko k chudým a slabým.

Události ve farnosti podle kalendáře: V sobotu 5. ledna byla pořádána Tříkrálová sbírka. Ve Slavkově se vybralo 100.080 Kč. Děti z KMŠ Karolínka vystoupily 6. ledna po mši v kostele v krátké vánoční hře.

Nová farní rada ve Slavkově byla představena 13. ledna. Ve volbách byl počet hlasovacích lístků 128, počet platných hlasů pro kandidáty byl 574. DENAF - Den na faře pro školáky s přespáním na faře prožilo kolem 40 dětí ze čtvrtka na pátek 1. února s programem, který připravila mládež. V sobotu 9. února se konal na Bonaparte ve Slavkově VIII. ples slavkovského děkanství. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Túfaranka, mládež připravila polonézu a Klub aktivních seniorů přispěl „tancem vsedě". Ze 340 účastníků bylo kolem 120 ze Slavkova. Karneval pro děti 3. února provázelo společenství mládeže Maňána na téma Sněhurky a 7 trpaslíků. Do celostátního kola soutěže „Bible a my" na velehradském Stojanově gymnáziu se účastnila 6. února děvčata z naší farnosti: Tereza Blaháková, Hana Kučerová, Anežka Šujanová a Hana Mlčochová. Koncem února se ministranti účastnili víkendové akce na faře v Nížkovicích, tématem byla hra na partyzány.

Křížová cesta na Urbánek na Květnou neděli 24. března se konala za účasti 90 farníků, na křížovou cestu městem na Velký pátek se vydalo kolem 150 farníků. Pouť slavkovské farnosti do Žarošic 8. května v den svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí se vydalo pěšky 16 poutníků. Pěší pouť se konala od roku 2004 podeváté, z toho jednou se putovalo do Křtin. Svatodušní vigilie v sobotu 18. května předcházelo na faře setkání účastníků charismatické obnovy.

Noc kostelů 24. května se nesla v duchu dvou výročí – 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 400 let od prvního vydání Bible kralické. Účast 640 návštěvníků dala výsledných 1.588 jednotlivých vstupů. V programu bylo pásmo dětí KMŠ Karolínka, mše svatá, rozjímání nad biblickými citáty, pěvecký sbor Gloria s pásmem Staroslověnské dědictví, staroslověnská liturgie sv. Jana Zlatoústého, kterou sloužil o. Milan Vavro a zpěvem doprovázela farní schola. Na faře v Husově sboru, v kapli na zámku, v kostele na Špitálce a v modlitebně evangelíků zaznívaly koncerty a pásma slavkovských zpěváků a hudebníků. Výstavy prezentovaly Farní cyrilskou jednotu ve Slavkově, ikony, obrazy, různé vydání Bible, liturgické oděvy a předměty východního obřadu.

Pouť děkanství do Mikulčic 1. května začala v areálu Slovanského hradiště na Valech mší svatou, následovala prohlídka vykopávek, kostela v Mikulčicích a kostelíka sv. Margity u Kopčan z cyrilometodějské doby.

Pouť k otevření kaple sv. Urbana v neděli 26. května začala procesím po křížové cestě na Urbánek, kde byla hostujícím P. Petrem Šikulou z Brna s kněžími o. Milanem Vavrem a o. Petrem Marečkem sloužena mše svatá s požehnáním kopie obrazu sv. Urbana na zrenovovaném oltáři. Starosta města Ivan Charvát přednesl slovo s poděkováním za úspěšné dokončení tříletých oprav. Přítomna byla mládež ve slavkovských krojích a dechová hudba. Po slavnosti bylo malé pohoštění u táboráku. Připomenuli jsme si dvě výročí: 300 let od založení kaple a 150 let od jejího znovupostavení.

Posvěcení kostela a oltáře v Nížkovicích se konalo 8. června za účasti biskupa Vojtěcha. Kostel byl posvěcen od svého postavení v roce 1728 až po 285 letech. Poslední biskup, který Nížkovice navštívil, byl brněnský biskup Dr. Josef Kupka, který zde biřmoval 17. června 1937.

Na Svatourbanské hody ve Slavkově 2. června slavil bohoslužbu rodák P. Jindřich Kotvrda, nyní farář z Brna Komína. Doprovázel pěvecký sbor z Hornu. V neděli 9. června přistoupilo k prvnímu svatému přijímání 14 dětí ve Slavkově a 3 děti v Hodějicích. V sobotu předtím prožily svoji první svátost smíření. Tutéž neděli proběhlo na venkovním hřišti při ZŠ Tyršova první přátelské fotbalové utkání Ženatí - Svobodní s výsledkem 1:5. V rámci partnerství měst se v závěru června pod záštitou města Slavkova u Brna uskutečnil zájezd do polského Sławkówa. Pěvecký sbor Gloria doprovázel ve Sławkówě nedělní mši sv. v kostele Povýšení svatého Kříže.

Farní tábor se konal opět v Rakoveckém údolí 16. - 25. července a tématem táborové hry bylo Antické Řecko. Tábor vedl Jiří Paleček ml. Všech 49 dětí bylo rozděleno do 7 skupinek, představující města starověkého Řecka. U příležitosti kulatého jubilea faráře o. Milana se konalo v neděli 28. července přátelské setkání farníků. Začalo modlitbou poděkování v kostele a pokračovalo při cimbále a občerstvení. Mafiánská Sicílie byla tématem letošního ministrantského tábora, kterého se v srpnu zúčastnilo 18 kluků v prostředí lesů a rybníků na Vysočině u Bohdalova. Uspořádali jsme dvě expedice mládeže. Po třech letech se slavkovská mládež domluvila na pouti do Říma. Karavana tří aut se 22 poutníky, vedená o. Petrem Marečkem, vyrazila na týdenní cestu v neděli 18. srpna. Další skupina 8 mladých se vydala o týden později s o. Milanem Vavrem přes Německo do Lucemburska, Belgie a Holandska.

Na Zlaté sobotě 7. září v Žarošicích se poprvé vydali do procesí se sochou Panny Marie také slavkovští stárci. Pouť na Lutrštéku 15. září navštívil bývalý slavkovský farář P. Stanislav Forst, který sloužil všechny tři bohoslužby. Svátost biřmování udělil v neděli 29. září ve Slavkově při mši svaté otec biskup Vojtěch Cikrle. Biřmování přijalo 36 mladých z naší farnosti (22 ze Slavkova, 6 z Hodějic, 5 z Němčan a 3 z Heršpic) a 7 z jiných farností děkanství.

Tříletý diecézní program četby Písma svatého „Vezmi a čti", kterého se účastnilo odebíráním textů kolem 60 lidí, vystřídal od podzimu nový dvouletý program „Vezmi a čti celou Bibli". Obnova pro ženy 9. listopadu, vedená P. Adamem Ruckim, měla téma o setkání s Bohem, které proměňuje. Obnovu pro muže 23. listopadu vedl P. Jan Szkandera, spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Ministrantský pobyt na chatě Jelenice v říjnu se odehrával na pomyslné Aljašce. Výročí bitvy u Slavkova provázela farnost 28. listopadu zádušní mší za padlé v bitvě u Slavkova a v sobotu 30. listopadu byl celý den otevřený kostel s možností prohlídky a zastavení nad citáty z bible. Rorátů – ranních mší pro děti v Adventu se každé úterý od 6,45 účastnilo až 40 dětí, těšících se na průvod s lampičkami a po mši na čaj a buchtu na faře. Vánoční koncert Hudců z Kyjova, který rozezvučel v sobotu 28. prosince slavkovský farní chrám, navštívilo 350 lidí. Je to dosud největší zaznamenaná účast na koncertu. Stovky návštěvníků využily silvestrovského dne k návštěvě kostela a k prohlídce jeho hodinového stroje a zvonů. Na otázky ohledně chodu hodin odpovídal hodinářský mistr pan Vladimír Kocourek z Křenovic. Dne 10. prosince zemřel P. Josef Daněk, SDB. Sloužil v letech 1981 – 1990 v Kobeřicích a v Nížkovicích a vypomáhal ve Slavkově a v Heršpicích. Pohřben byl v Brně.

Farní divadlo Simsala Bim představilo v roce 2013 dvě obnovené reprízy Zkrocení zlé ženy, premiéru komedie G. Feydaua Dámský krejčí a premiéru frašky na motivy hry Sluha dvou pánů, pod názvem Trufaldino. Hru Poklad na ostrově sehráli nejmladší členové. Několik herců divadla se účastnilo natáčení amatérského filmu Srdce Evropy s odkazem svatých Cyrila a Metoděje do současného života.

Nová farní rada ve Slavkově byla představena 13. ledna. Ve volbách byl počet hlasovacích lístků 128, počet platných hlasů pro kandidáty byl 574. Ekonomickou radu tvoří Ing. Pavel Galata, Ing. Zdeněk Mlčoch, Ing. Lukáš Svoboda, Věra Slováčková a Miloš Šaněk. Pastorační radu sestra M. Gregorie Ing. Roman Červinka, Ing. Karel Doleček, Ing. Pavel Hlaváček, Ing. Jitka Hrabovská, Ing. Marie Charvatová, Mgr. Pavel Kočica, Magdalena Melicharová, Mgr. Ludmila Palečková a Marie Šujanová.

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele ve Slavkově: neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30. V Němčanech: středa 18.30 (v zimě 18.00), neděle 9.45. V Hodějicích pátek 17.00 a neděle 11.00. V Heršpicích středa 17.00 a neděle 11.00.

Pravidelné aktivity farnosti 2013

Adorace před Eucharistií je každou neděli večer, mimořádná svátost smíření ve středu večer. Děti mají tématické mše týdně v každém kostele a zapojují se četbou a přímluvami. Děvčata zpívají ve scholičce. Ministrantské schůzky jsou každé úterý pro mladší a v pátek pro starší ministranty. Pro mládež je v pátek mše svatá, modlitba mládeže a setkání společenství na faře. Schola má zkoušku v pátek a zpívá v neděli ob týden. Pěvecký sbor Gloria zkouší v úterý. Setkávání maminek s malými dětmi bývá v Domě Svaté Rodiny každé úterý, na faře se střídá skupinka Modlitby otců a Modlitby matek. Čtvrtletně se koná Modlitební triduum matek jako společné modlitební setkání všech skupinek MM. Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů) se koná v pondělí za dva týdny. Farní divadlo zkouší hry na faře 3x týdně. Farní kavárna bývá mimo léto v neděli po ranní mši sv. na faře.

V tomto roce žádala církev o vrácení majetku podle nového zákona o vyrovnání státu s církví. Na farnost přišly z biskupství výpisy nemovitého majetku, hlavně polností, které jsou předmětem restitucí. Ve Slavkově jsme prošli farní archiv a shromáždily seznamy pozemků za posledních 115 let. Shodovaly se s parcelami, které biskupství vypátralo v pozemkových knihách. Koncem prosince byly za farnost podány výzvy k navrácení pozemků na Pozemkový fond ČR a Lesy ČR. Bude se jednat řádově o několik hektarů.

Opravy kaple sv. Urbana 2011 – 2013

Během roku 2011 byla opravena fasáda a střecha kaple, instalovány nové mříže. Následující rok 2012 jsme se věnovali interiéru – omítky, výmalba, nová okna, elektroinstalace a opravy dlažeb. Byly vydlážděny také plochy před vstupem a u laviček. Letos bylo v kapli umístěno retabulum barokního oltáře, získaného z depozitáře ve Šlapanicích. Tam jej v šedesátých letech dovezl z neznámého kostela a opravil farář Josef Románek a v 70-letech byl umístěn v místním kostele. Po roce 1983 byl uskladněn na půdě šlapanické fary a do roku 2012 značně zchátral. Opravu a nátěr retabula umělým mramorem provedl restaurátor Pavel Kučera z Brna, taktéž nátěr podstavce a obětního stolu, který vyrobil Miloš Jindřich, stolař z Němčan. Zpracování matrice pro kopii obrazu a výrobu plátna věnoval pan Bedřich Maleček, typograf ze Slavkova.

Obraz sv. Urbana v nově vyrobeném rámu je z důvodů ochrany před odcizením pouze v tištěné kopii původního díla z roku 1712, umístěného na zámku. Mobilní oltář, který je přenosný, bude sloužit při poutních bohoslužbách před kaplí.

Každý návštěvník může shlédnout okénkem ve dveřích interiér s oltářem a obrazem sv. Urbana a pamětní desku se základními údaji o historii kaple a seznamem dárců na její opravu.

Opravy byly provedené firmou Zednictví pana Reného Šemory ze Slavkova (fasáda a střechy) a firmou Rekonstruktiva pana Zdeňka Miroše z Holešova (interiér), poděkování patří brigádníkům z řad farníků a mládeže, kteří odpracovali mnoho brigádnických hodin v pomocných a přípravných pracích. Technickým službám města, zvláště panu Lánskému za průběžnou pomoc při zajišťování různých prací v okolí kaple.

Oprava kaple stála celkem 1.273.000 Kč. Práce byly uhrazeny z několika příjmů: Dary občanů činily 184.000 Kč, sbírky farníků 98.000 Kč, dotace 891.000 Kč (Město Slavkov 157.000 Kč, MK ČR 534.000 Kč, JM Kraj 200.000 Kč), dědictví paní Marie Langové 100.000 Kč.

Podle roků činily příjmy a výdaje:

Urbánek 2011 exteriér: Příjmy celkem 662.000 Kč (dary 131.000 Kč, dotace 471.000 Kč, sbírky 60.000 Kč), výdaje 525.000 Kč.

Urbánek 2012 interiér: Příjmy celkem 417.000 Kč (dary 53.000 Kč, dotace 364.000 Kč), výdaje 542.000 Kč.

Urbánek 2013 oltář a dokončení: Příjmy celkem 194.000 Kč (dary 100.000 Kč z dědictví paní Marie Langové, sbírky 38.000 Kč, dotace 56.000 Kč), výdaje 206.000 Kč

Během opravy Urbánku se nám podařilo vybudovat 14 zastavení křížové cesty, která je pojata jako součást tohoto slavkovského poutního místa. Návrh je od výtvarníka Milivoje Husáka z Lelekovic u Brna a výroba od Jiřího Zimovčáka z Rosic.

Obrázky pro zastavení ještě nejsou zhotoveny nejen z důvodů finančních, ale také pro zvažování způsobu ztvárnění.

Otevření opravené kaple a požehnání oltáře se konalo v neděli 26. května 2013 odpoledne. Hostem byl farář brněnské katedrály P. Petr Šikula.

Všem, kteří se zapojili do obnovy kaple i postavení křížové cesty prací i příspěvkem, vyslovuje farnost upřímné poděkování.

V kapli byla zavěšena pamětní deska:

POUTNÍ MÍSTO KAPLE SVATÉHO URBANA

Zasvěcená svatému papeži Urbanu († 230 v Římě), ochránci města Slavkova.

Pouť 25. května.

Připomenuli jsme si dvě nedávné výročí: 300 let od založení kaple a 150 let od jejího znovupostavení.

POUTNÍ MÍSTO KAPLE SVATÉHO URBANA

Zasvěcená svatému papeži Urbanu († 230 v Římě), ochránci města Slavkova.

Pouť 25. května.

Nad Slavkovem na kopci Urban (361 m)

1712 kaple založena listinou města

1716 postavena podle Martinelliho

1784 uzavřena císařem Josefem II.

1816 pro špatný stav zbořena

1861 nově vybudována stavitelem Pahsatim

1955 opravena děkanem Janem Meixnerem

1987 opravena farářem Stanislavem Forstem

2011 - 2013 celkově obnovena

2012 vybudována křížová cesta

2013 pořízen oltář s kopií obrazu.

Při opravě 2011 – 2013 dotacemi a finančními dary přispěli: (Eliško – psát za sebe do řádku): Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Město Slavkov u Brna, Římskokatolická farnost Slavkov, Hana Florianová

Lucie Florianová

Ing. Ladislav Jedlička

Jiří a Eva Karkoškovi

Radoslav Lánský

Ludmila Lokajová

Bedřich Maleček BM TYPO

Ondruškovi

MUDr. Oldřich Pospíšil

Alena Pospíšilová

PhDr. Dagmar Stryjová

Miroslav Synek

Mária Šikutová

Milan Šimoník

Miroslav Štěrba - Hodinářství

Jiří Tesák

Děkujeme všem dárcům. Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

Dne 26. května 2013 při pouti znovuotevření kaple a připomínky 300 let od založení kaple a 150 let od znovupostavení kaple.

Oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele

Práce začaly na střeše kaple sv. Jana Křtitele opravou statické části krovu pokládkou nové střešní krytiny z keramických pálených tašek – bobrovek. Dodavatelem stavby je firma OK PYRUS s.r.o. z Brna. Kaple i špitál se nacházejí v městské památkové zóně, díky čemuž bylo možno požádat o dotaci na obnovu kulturní památky z ministerstva kultury – z programu regenereace městské památkové zóny. Byl také vypracován projekt opravy.

Na objektu špitálu byla provedena oprava krovu a provedení nového krovu nad částí špitálu. Nad celým objektem kostela i špitálu byla položena nová krytina.

Byl proveden nátěr dvou bočních kopulí kaple a oba objekty doplněny hromosvodem. Oprava zbývajících stříšek a nátěr hlavní kopule budou provedeny v příštím roce. Prostor půdy a kleneb byl vyčištěn od sutě.

Pro rok 2013 byly provedeny práce v objemu 1.076.000 Kč (dotace z ministerstva kultury 725.000 Kč, dotace Města Slavkova 220.000 Kč a podíl farnosti 131.000 Kč).

Stav některých prvků krovu byl místy až havarijní. Stejně tak stávající střešní krytina, která byla na hranici životnosti a odlupovala se. Objevil se místy výskyt dřevomorky domácí na ložné straně pozednic, uhnívání prvků krovu v místech námětků a uhnilá římsová prkna.

Oprava střechy kostela Panny Marie Bolestné v Němčanech

V letních měsících 2013 započala oprava střechy kostela na Lutrštéku a to obnovou střechy nad lodí kostela. Na podzim byl zpracován průzkum krovu a projektová dokumentace. Podařilo získat prostředky z ministerstva kultury i z JM kraje, finančním příspěvkem pomohla i Němčany.

Z výběrového řízení vyšla vítězně firma Tesařství Drápal s.r.o. z Viničných Šumic. Jako první byly opraveny nosné části krovu, stav některých prvků byl místy až havarijní. Byly provedeny výměny napadených trámů – vaznic, pozednic, vazných trámů i krokví (prvky v havarijním stavu vyměněny kompletně, u lokálně napadených prvků odstraněna pouze poškozená část). V částech střechy po stranách věže bylo započato i s výměnou střešní krytiny a novým laťováním.

Náklady na obnovu střechy nad lodí kostela budou činit 800.000,- Kč. V letošním roce se podařilo zrealizovat práce za 250.000,- Kč (z ministerstva kultury 126.000 Kč, z JM kraje 50.000 Kč, Obce Němčany 50.000 Kč a farníci 24.000 Kč).

Opravy v roce 2013

V roce 2013 pokračovaly opravy sakrálních staveb. Ve Slavkově: Opravy Urbánku trvaly 3 roky a vyžádaly si celkem 1 milion 273 tisíc Kč. V roce 2013 byl restaurován oltář a instalován obraz sv. Urbana, uhrazeny opravy oken, elektroinstalace a dláždění okolí za 206.000 Kč. V kapli byla instalována pamětní deska a seznam dárců. Oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem stála 1.076.000. Šlo o celkovou opravu krovu, výměnu laťování a pokrytí novou pálenou taškou bobrovkou. Na budově špitálu byl provedena zcela nová konstrukce krovu. V roce 2014 mají být práce dokončeny. Další opravy a údržba farního kostela a fary si vyžádaly dalších 210.000 Kč z farních sbírek. Bylo provedeno zejména zateplení stropu farní části, zapojení reproduktorů a topení v lavicích, instalace nových klekátek a háčků do lavic, výroba nových sedadel pro kněze a ministranty, zařízení oratoře pro rodiče s dětmi, úpravy odvedení dešťových vod, nová nástěnka před kostelem, čištění okapů od holubího trusu a další údržbové práce. V Němčanech: Oprava části krovů a krytiny kostela na Lutrštéku s projektem ve výši 250.250 Kč. Pořízeny nové zámky a klíče za 7.000 Kč a započaty práce na nových dveřích u sv. Antonína. V Hodějicích: splátka dluhu na nový oltář, nové zámky, klíče a reflektory za 15.000 Kč. V Heršpicích se spíše spořilo, byl pořízen nový číselník písní za 15.000 Kč a připravuje se projekt na nový svatostánek.

Hospodaření farnosti 2013

Příjmy celkem za farnost 2.853.000 Kč, výdaje 2.323.000 Kč.

Slavkov: příjmy 2.147.000 Kč (sbírky 647.000 Kč, dary 91.000 Kč, dotace 781.000 Kč, dědictví pí Marie Langové 628.000 Kč), výdaje 1.789.000 Kč (energie kostela a fary (elektřina, plyn, vodné, stočné 182.000 Kč, režie 115.000 Kč, opravy 1.492.000 Kč).

Němčany: příjmy 342.000 Kč (sbírky 116.000 Kč, dotace 226.000 Kč), výdaje 283.000 Kč (opravy Lutršték 250.000 Kč, režie a klíče 15.000 Kč, a energie 18.000 Kč).

Hodějice: příjmy, sbírky 121.000 Kč, výdaje 54.000 Kč (režie a klíče 25.000 Kč, elektřina topení 29.000 Kč).

Heršpice: příjmy 115.000 (sbírky 75.000 Kč, dotace obce 40.000 Kč), výdaje 86.000 Kč (plyn na topení 33.000 Kč, číselník a režie 21.000 Kč).

Společné příjmy 128.000 Kč (nájmy 91.000 Kč, dotace 40.000 Kč, dary 33.000 Kč), výdaje na aktivity a pastoraci farnosti 111.000 Kč. Také jsme splatili dluh z roku 2012 ve výši 178.000 Kč.

Charitní sbírky ve farnosti na různé účely celkem 538.652 Kč. Tato částka obsahuje tři položky:

1. Farní sbírky odeslané na biskupství: 331.177 Kč (Haléř sv. Petra 25.745 Kč, na charitu 18.926 Kč, na bohoslovce 19.080 Kč, na misie 39.630 Kč, na potřeby biskupství 16.970 Kč, na CM památník 11.130 Kč, na potřeby diecéze 199.696 Kč).

2. Tříkrálová sbírka 2013 ve Slavkově 100.082 Kč.

3. Ženy v projektu „Koruna denně" shromáždily 62.393 Kč na podporu projektů (na Lepru, Syrii, charitní projekty, adopce na dálku, TV NOE, povodně, Lumen Christi, Cenap, sestry Trapistky, Filipíny a drogově závislé). Na podporu kláštera karmelitek v Praze farnost poslala sbírky a dary 45.000 Kč.

V tomto roce byly podány výzvy k navrácení farního majetku, hlavně polností, které jsou předmětem „restitucí", neboli zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Statistika farnosti za rok 2013

Křty 24 (Sl 10, Ně 6, Ho 2, He 2, z jiné farnosti 4, z toho 21 dětí do 1 roku, 3 do 7 let). Katechumené: 3 (Sl 1, He 1, z jiných farností 1). Biřmování 43 (Sl 22, Ho 6, Ně 5, He 3, z jiných farností 7). Sňatky 22 (ze Sl 8, He 1, z jiných farností 13). 1. sv. přijímání 17 (Sl 8, Ně 2, Ho 3, He 2, z jiných farností 2). Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000. Svátost nemocných 189 (Sl 82, Ně 30, Ho 26, He 23, nemocnice 28), z toho udělené jednotlivě 48, společně 141. Pohřby 48, z toho Sl 32, Ně 7, Ho 5, He 4, z toho na hřbitov 22 a kremací 26. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 16 ze 48. Výstup z církve 3. Vyučování náboženství 89 (Sl 55, Ně 10, Ho 14, He 5, z jiných obcí 5). Školní žáky učí 2 sestry, 1 katechetka a farář v 11 skupinách (8 na faře, 2 v ZŠ Ně, 1 v ZŠ Ho). Společenství – 4 skupiny mládeže (38), 12 skupin dospělých (100). Seminaristé – 1 z He. Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 11. Přehled sbírek ve farnosti bude v dalším čísle Urbánku.


FARNÍ KRONIKA 2012

V rámci očekávaného 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu jsme letos prožili „Rok biřmování". V lednu začala na faře příprava na svátost křesťanské dospělosti pro mládež od 14 let. K biřmování se také připravovali i dospělí, kteří se scházeli v 15 členné skupině v rámci katechumenátu. Tři dospělí byli pokřtěni, dva přistoupili poprvé k eucharistii a deset bylo biřmováno farářem o. Milanem ve farním kostele 27. května při slavnosti seslání Ducha svatého. V tomto roce měli děkani povolení biřmovat. Další starší farníci byli biřmováni otcem biskupem Vojtěchem 10. listopadu v Rousínovci.

Radostnou událostí byla Tříkrálová sbírka, do které se zapojilo 90 koledníků ve Slavkově a další desítky v obcích. V neděli 8. ledna jsme prožili u Betléma Tříkrálové koledování s koncertem cimbálové muziky „Hudci z Kyjova", ke které se zpěvem přidala slavkovská schola. 7. ples slavkovského děkanství se konal v Drnovicích, z farnosti se účastnilo přes 130 lidí.

Seminář charismatické obnovy byl zahájen 14. ledna farností Dolní Bojanovice pod vedením P. Petra Karase. Přihlásilo se kolem 60 zájemců (z toho bylo 20 z okolních farností), kteří se každý týden setkávali na pravidelný duchovní program s přednáškou a modlitbou. O Velikonocích seminář vyvrcholil bohoslužbou „Rozeslání" a následně vznikla nová tři společenství, vycházející z této obnovy. Dalším novým společenstvím je setkávání rodin s dětmi, otevřené pro rodiny s malými i většími dětmi. Brigádnickou prací mužů se v zimě podařilo očistit a vysát sochy reliéfů v kostele od prachu, který se usadil za posledních 6 let. Místo k setkání a sdílení farníků i mimo kostel je farní kavárna, jejíž provoz byl letos zahájen díky vytrvalým pořadatelům. Přes počáteční nezájem kavárna znovu pokračuje po ranní mši od podzimu. 1. března nastoupil na místo pastoračního asistenta pro technické záležitosti slavkovského děkanství pan ing. Pavel Galata, který svou odborností vykonává důležitou práci v zajišťování oprav a dalších záležitostí v našich farnostech. Pro novou křížovou cestu na Urbánek, která byla vyrobena v zimních měsících firmou pana Zimovčáka, se staly patrony jednotlivých zastavení rodiny naší farnosti. Ti vykopali v sobotu 17. března základy, 20. března byly zabetonovány a jednotlivá zastavení byla vztyčena v úterý 27. března 2012. První křížové cesty se účastnilo asi 100 farníků. Obrázky zastavení zatím nejsou vyrobené. Na pěší pouť do Žarošic 8. května se ze Slavkova vydalo kolem 45 poutníků. Den na Petrově prožilo 17. května z naší farnosti 29 dětí s biblickými postavami, které ztvárnili zaměstnanci biskupství. Při Svatourbanských hodech 2. až 3. června byl hostem P. Jan Daněk z Nového Města na Moravě, který ve Slavkově působil v 80 letech jako kaplan. Poutní farní zájezd na Šumavu, do Bavorska a Rakouska se uskutečnil 11. až 14. června. U příležitosti zakončení tříletého varhanického kurzu uspořádala Jednota Musica sacra 17. června v kostele ve Slavkově zpívanou liturgii nešpor. Hlavní kazatel byl P. Dr. Karel Cikrle, po liturgii proběhl krátký varhanní koncert v podání prof. MgA. Davida Postráneckého. Z naší farnosti získali varhanickou kvalifikaci: Veronika Andrlová, Eva Červinková, Jana Dolečková, Elena Knotková, Markéta Šemorová, čestné uznání Anežka Šujanová a Richard Zukal. V tomto roce MŠ Karolínka začala ve spolupráci s rodiči budovat dětské hřiště v zahradě školky.

Zdařilou akcí byl V. Farní den v neděli 24. června, v jehož programu vystoupily rodiny tak jak je neznáme - se svým pěveckým vystoupením. Představily se i jednotlivé aktivity naší farnosti: Klas, divadlo, muži netradičně s bláznivou scénkou „Domácí práce v rukou mužů". Pěkně připravený program a dobré občerstvení byly milým prožitím nedělního odpoledne v zahradě školky.

Významnou událostí farnosti bylo kněžské svěcení, které přijal z rukou otce biskupa Vojtěcha v sobotu 30. června v brněnské katedrále jáhen Martin Kohoutek a primice, kterou oslavil v sobotu 7. července ve 14.00 hodin v rodných Hodějicích. Kazatelem byl P. Petr Vrbacký z Brna od sv. Tomáše, koncelebrovali P. Milan Vavro, P. Petr Mareček a P. Vít Severa z Pohořelic. Velkou přípravu primice zvládli s velkým nasazením místní farníci z Hodějic i přes velkou bouři, která v předvečer primice celý venkovní areál téměř zničila. Další radostnou událostí byly slavné sliby sestry Terezky – Markéty Paterové z Němčan, které jsme spolu s ní prožili 5. července v krásné atmosféře kláštera na Karmelu v Praze na Hradčanech. Po dopolední mši svaté bylo občerstvení a odpoledne jsme se mohli se setrou Terezkou a ostatními sestrami setkat na klášterním dvoře.

V červnu se začalo s výrobou nových podlah v lavicích farního kostela, která byla zakončena montáží nových klekátek začátkem prosince. Lavice byly zároveň posunuty tak, aby vzniklo více prostoru vpředu i za zadními lavicemi. Při rozebírání podlah, předláždění dlažeb a přenášení lavic pomáhali mladí hoši i muži, s nutným častým úklidem nezklamaly naše věrné obětavé ženy. Tábor v Rakoveckém údolí se statečným indiánským kmenem Irokézů byl dobrou zkušeností pro děti a příkladem, jak neztratit dobrou náladu i v nelehkých deštivých podmínkách. S otcem Petrem a vedoucím Jirkou Palečkem připravila mládež hodnotný program, rodiče zvládli výborně kuchyni a zázemí. Tři prázdninové výpravy mládeže s otcem Milanem do Tyrolských Alp s pobytem v rakouské vesničce Schwendt, rozdělené podle věku a společenství, proběhly během prázdnin a posílily přátelství a dobré vztahy mládeže naší farnosti. Dalším povzbuzením pro mladé bylo Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 14. srpna, kam se vydalo kolem 30 mladých. Nedělní pouť na Lutrštéku vedl novokněz P. Martin Kohoutek. Poutní zájezd do Polska do Wadowic a k Božímu Milosrdenství do Krakova se uskutečnil 28. až 30. září. V září byla v kostele instalována výstava o životě kněží, mučedníků, navržených k blahořečení, otce Jana Buly a otce Václava Drboly (který působil také ve Slavkově) s následnou přednáškou Mons. Karla Orlity o životě těchto kněží. Jáhen Josef Kubeš, který u nás před deseti lety působil jako jáhen, byl vysvěcen na kněze v Brně 5. října a primici slavil v rodné Budči 14. října. Na svěcení jsme byli přítomni ve velkém počtu. Pouť mužů 27. října 2012 se vydala na prohlídku kláštera v Tišnově se mší svatou. Odpoledne byla exkurze do pivovaru v Černé Hoře. Světový den misií jsme si připomenuli při ranní mši, kde natáčela Česká televize průběh misijní neděle a obětní průvod dětí v oblecích různých národů.

Otec biskup Vojtěch Cikrle posvětil nový oltář a kostel sv. Bartoloměje v Hodějicích při mši svaté v pátek 26. října v 17.00 hodin. Oslava byla zakončena setkáním v sokolovně, kde se otec biskup pozdravil jednotlivě se všemi přítomnými. Přednáška jáhna Jana Špilara z Brna v rámci obnovy Lidových misií 9. listopadu ve Slavkově byla na téma "Rodina a výchova dětí". Novokněžské požehnání ve Slavkově a na obcích udělil 18. listopadu novokněz Josef Kubeš. S novým církevním rokem jsme vstoupili do Roku víry. Třetím rokem jsme pokračovali v tom, co bylo před léty běžným adventním zážitkem, adventní ranní mše svaté zvané Roráty. Na první z nich nás navštívil svatý Mikuláš a Česká televize. Přišlo 51 dětí se svými rodiči.

Farní divadlo Simsala Bim sehrálo v tomto roce na jaře hru pro děti Princezna Ryba a na farním dni část představení z Ostrova pokladů. Na podzim pro dospělé diváky komedii Kostlivec ve skříni a hru ze života svaté Terezičky při misijní neděli. Divadlo uspořádalo v březnu v kulturním domě Bonapart divadelní festival a v říjnu se účastnilo na bučovickém divadelním festivalu Miroslava Doležala.

V prosinci proběhly volby do farní rady ve Slavkově, v obcích byla platnost farních rad prodloužena o dva roky.

Stavby a opravy ve farnosti 2012

Ve Slavkově pokračovala oprava interiéru a okolí kaple sv. Urbana za 585.000 Kč. Práce obsahovaly omítky interiéru a soklu zvenčí, nová kovová okna s umělým sklem, výmalba v bílé barvě, vnitřní elektrorozvody pro budoucí napojení el. sítě, nové dláždění presbytáře, oprava stávající dlažby a repase vstupních dveří. Práce provedla firma Zdeňka Miroše z Holešova Rekonstruktiva. V lokalitě Vinohrady při polní cestě od sochy sv. Jana Nepomuckého ke kapli sv. Urbana byla postavena křížová cesta 14 zastavení podle návrhu Milivoje Husáka. Výrobu 14 ks výdusků sloupků zastavení z umělého kamene výšky 2,3 m včetně osazení provedla za 200.000 Kč firma Kamenické práce Jiřího Zimovčáka z Brna. Byly vyměněny podlahy lavic ve farním kostele včetně konstrukce a klekátka ze smrkového dřeva za 260.000 Kč. Pod podlahou je cihelná dlažba a zbytky původní dlažby z pískovce 50x50 cm. Rošty jsou položeny na izolačních páskách a celý prostor pod podlahou je odvětráván. V Hodějicích instalován nový liturgický prostor - oltář, ambon, svatostánek, sedes kněze a lavice ministrantů za 250.000 Kč. V Němčanech nové boční dveře a zábradlí k sakristii za 55.000 Kč).

Hospodaření 2012

Příjmy celkem za farnost 2.077.000 Kč, výdaje 1.958.000 Kč. Nájmy 97.000 Kč, dotace na mládež 33.000 Kč, společné příjmy 268.000 Kč, společné výdaje 307 Kč.

Slavkov: příjmy 1.178.000 Kč (sbírky 566.000 Kč, dary 178.000 Kč, dotace 434.000 Kč), výdaje 1.267.000 Kč (energie, režie 306.000 Kč, opravy Urbánek a kostel lavice 793.000 Kč, křížová cesta 168.000 Kč).

Němčany: příjmy 232.000 Kč (sbírky 202.000 Kč, dotace obce 30.000 Kč), výdaje 101.000 Kč (dveře v kostele 47.000 Kč, režie a energie 54.000 Kč).

Hodějice: příjmy 185.000 Kč (sbírky 155.000 Kč, dotace obce 30.000 Kč), výdaje 205.000 Kč (nový oltář 180.000 Kč, režie a energie 25.000 Kč).

Heršpice: příjmy 84.000 (74.000 Kč sbírky, 10.000 Kč dotace obce), výdaje 86.000 Kč (energie a režie 66.000 Kč, monstrance 10.000 Kč, režie 10.000 Kč).

Charitní sbírky ve farnosti na různé účely celkem 330.148 Kč. Tato částka obsahuje tři položky:

1. Farní sbírky odeslané na biskupství: 110.099 Kč (Haléř sv. Petra 16.290 Kč, na charitu 20.635 Kč, na bohoslovce 18.780 Kč, na misie 46.170 Kč, na školství 8.224 Kč).

2. Tříkrálová sbírka 2012 celkem 155.775 Kč (Slavkov 97.654 Kč, Hodějice 22.037 Kč, Heršpice 17.109 Kč, Němčany 18.975 Kč).

3. Ženy přispěly na různé charitní projekty ve sbírce „Koruna denně" kolem 65.000 Kč.

Statistika farnosti 2012

Křty 32 (Sl 21, Ně 1, He 4, z jiné farnosti 6, z toho 25 dětí do 1 roku, 2 do 7 let, 1 do 14 let, 4 nad 14 let). Sňatky 16 (ze Sl 3, He 1, Ně 2, z jiných farností 10). 1. sv. přijímání 13 (Sl 8, He 1, dospělí 4). Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000. Katechumené: 5. Biřmování 15 (ve Slavkově 10 a 5 bylo v Rousínově). Vyučování náboženství – předškolních v KMŠ Karolínka 81, žáků základní školy 94 (Sl 58, Ně 10, Ho 13, He 6, z jiných obcí 7). Školní žáky učí 2 sestry, 2 katechetky a farář ve 13 skupinách na faře a na ZŠ v Němčanech a v Hodějicích. Společenství – 3 skupiny mládeže (30), 12 skupin dospělých (100). Svátost nemocných 160 (Sl 83, Ně 36, Ho 26, He 15), z toho udělené jednotlivě 41, společně 119. Pohřby 50 (Sl 31, Ně 5, Ho 13, He 1), z toho na hřbitov 27 a kremací 23. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 22 z 50. Seminaristé – 1 z He. Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 10.

P. Milan Vavro, farář

FARNÍ KRONIKA 2011

Prožili jsme „Rok křtu", který vyhlásili biskupové v rámci očekávání 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Lidé vyhledali upomínku na den, kdy jsme byli pokřtěni – křestní svíci. Tu jsme si přinesli na sobotní noční liturgii, zapálili od velikonočního paškálu a obnovili při ní své křestní sliby.

VI. ples děkanství se konal v Komořanech, hrála Túfaranka. Největší poutní událostí roku byla pouť slavkovského děkanství do Izraele 26. března až 4. dubna 2011. Z naší farnosti se účastnilo 11 osob, z děkanství kolem 80. Zavítali jsme na všechna důležitá místa, spojená s Ježíšovým životem a vírou lidu Starého zákona. V postní době jsme pořádali starozákonní večeři, které se účastnilo téměř 50 farníků, hlavně mládeže. Na pěší pouť do Žarošic 7. května nás šlo pěšky nejméně za celé období, jen osm. Většina mladých totiž maturovala.

Zdařilou akcí pro občany byla Noc kostelů, pořádaná na 7 bohoslužebných místech tří církví v pátek 27. května ve Slavkově. Účastnilo se jí přes 600 návštěvníků se 2650 vstupy. K této příležitosti byly upraveny oratoře ve farním kostele i na Špitálce, předtím skladové prostory. Díky našim pořadatelům a všem ostatním, kteří se ve velkém množství zapojili, jsme mohli účastnit koncertů, vystoupení, komentovaných prohlídek a výstav.

Při Svatourbanských hodech 4. - 5. června byl požehnán a představen obnovený slavkovský kroj, o který se zasloužila mládež ze sdružení Mládež pro tradice. Od roku 2000 nosí stárci každoročně při průvodu od radnice do kostela sochu sv. Urbana na nosítkách. Mši sv. sloužil a kroje požehnal P. Vít Rozkydal, rodák z Hodějic, nyní působí v Jemnici.

Ve Slavkově se konaly 19. června za účasti biskupa Vojtěcha slavné sliby sester Benedikty a Josefy. Dne 9. července přijal v Brně jáhenské svěcení Martin Kohoutek z Hodějic, v neděli 10. července byl přivítán v Hodějicích a ve Slavkově a nastoupil do jáhenské služby ve farnosti Pohořelice.

Výročí 150. let od prvního z osmi zázraků uzdravení na Lutrštéku jsme připomenuli 7. července noční poutí se mší svatou v kostele, světelným průvodem a s modlitbou za uzdravení u studniční kaple. Kostel byl plný poutníků. Tábor v Rakoveckém údolí s tématem „Putování se svatými Konstantinem a Metodějem" připomenul dětem dobu Velké Moravy a život našich svatých. Vedoucí připravili ukázky ze života Slovanů a při mši sv. s o. Milanem zazněla i staroslověnština. Dne 22. července zemřela ve věku 57 let paní Ludmila Lokajová z Letonic, která vykonávala 8 let službu technického administrátora slavkovského děkanství.

Početná skupina 26 mladých s o. Milanem se vydala v horkých dnech 8. – 23. srpna na Světové dny mládeže do Španělska. První týden prožili v katalánském městě Tarragona, mši sv. v Barceloně a týden se sv. Otcem Benediktem XVI. v Madridu, kde zažili společenství světové církve, což převýšilo únavu a problémy spojené s poutí.

V září otevřely školské sestry Mateřskou školu Karolínka s křesťanskou výchovou. Farář P. Milan Vavro poděkoval 15. září při mši svaté na Lutrštéku za 20. let kněžské služby. Poutní bohoslužby v neděli 18. září vedl Mons. Karel Janoušek z Valtic. V den památky bl. Restituty Kafkové, 29. října 2011, byl posvěcen nový oltář a kostel sv. Antonína v Němčanech. Byla to zárověň velká návštěva otce biskupa Vojtěcha Cikrle, který se potom osobně pozdravil s každým, kdo přišel po slavnosti na obecní sál. Druhým rokem jsme pokračovali v tom, co bylo před léty běžným adventním zážitkem, adventní ranní mše svaté, zvané Roráty. Obdivuhodně přicházelo až 50 dětí se svými rodiči.

V tomto roce sehrálo farní divadlo Simsala Bim dvě hry, mladší hráli pohádku „Honza a Zlatovláska" a starší „Zkrocení zlé ženy". K 10. výročí založení divadla pořádalo divadlo v září Shakesparovské divadelní dny v sále Bonaparte s velkou účastí diváků.

Na podzim začal kurz víry pro přípravu dospělých ke svátostem, z nich je 5 katechumenů ke křtu. Během roku jsme přivítali dvě návštěvy kněží z Indie. Za hojné účasti příchozích z jiných farností sloužil ve Slavkově v pondělí 30. května mši sv. s modlitbou za uzdravení P. Anthony Saji a v neděli 9. října při obnově lidových misií zaplnil kostel věřícími P. James Manjackal. Při obnově misií 23. října kázali také kněží P. Miroslav Slavíček a P. Jan Hanák, odpoledne se konala pouť do Křtin. Vzpomenuli jsme také naše bývalé kněze. P. Václav Drbola, bývalý slavkovský kaplan, umučený komunistickým režimem, byl v červnu v Bučovicích připojen do procesu beatifikace (blahořečení). V neděli 4. prosince jsme si připomenuli při ranní mši sv. 70. let od úmrtí nejdéle působícího kněze ve Slavkově (47 let), Mons. Václava Uhýrka. Účastnili se jeho příbuzní.

Opravy 2011

Kaple sv. Urbana ve Slavkově. Největší stavební dílo roku byla obnova posledního zchátralého objektu - kaple sv. Urbana na Urbánku. Jako náhodou se letos připomínalo 150. výročí od znovupostavení kaple. Na opravu fasády, výměnu krytiny věže, nátěr kopule a nové mříže se shromáždilo celkem 652.000 Kč, z toho 121.000 Kč byly dary z vyhlášené sbírky od 31 dárců. Dále to byly dotace JM kraje 130.000 Kč, Ministerstva kultury 290.000 Kč, Města Slavkova 51.000 Kč a sbírky v kostele 60.000 Kč. Roku 2012 zahájíme opravu interiéru, omítky, výmalby, opravy dveří a instalaci kopii původního obrazu.

Křížová cesta na Urbánek prošla složitým schvalováním, bylo vyřízeno stavební povolení a zastavení by měly být instalovány na jaře 2012.

Ve farním kostele dokončeny zpovědnice za 67.000 Kč, různé opravy 47.000 Kč, nové zámky dveří na systém G klíče 42.000 Kč. Připravujeme opravu podlah lavic, klekátek a čalounění sedaček.

Kostel sv. Antonína v Němčanech byl letos posvěcen. Předcházely tomu opravy v celkové hodnotě 213.000 Kč, které spočívaly v dokončení nátěru fasády lodi kostela za 148.000 Kč, osazení nových dveří do sakristie za 23.000 Kč a výstavbě nového schodiště do sakristie za 32.000 Kč. Byla také skácena velká lípa u sakristie, která narušovala základy a ohrožovala okolí, opraven plot a odvezena suť za 10.000 Kč. Dotace na fasádu byla z ORP Slavkov 123.000 Kč a z obce na dveře 20.000 Kč. Z prodeje pozemku vedle hřbitova a pole za ním Obci Němčany jsme získali 70.000 Kč. Dluh z oprav zůstává 158.000 Kč.

Do kostela v Hodějicích byl dokončen a dovezen nový kamenný oltář s podstavci pod ambon a svatostánek v hodnotě 129.000 Kč. Vytesal je kameník Milan Kupkár z Tasovic u Znojma. Byly také pořízeny dvě nová akumulační kamna z příspěvku obce ve výši 47.000 Kč.

V Heršpicích bylo pořízeno 14 obrazů nové křížové cesty od brněnské malířky Kamily Veroniky Planerové za 65.000 Kč, nové osvětlení spořivými halogenidovými reflektory (22.000 Kč), nové dva ornáty (2.000 Kč), pozlacen kalich a patena (3.700 Kč). Celkové výdaje byly 92.700 Kč, obec věnovala dar 10.000 Kč.

Hospodaření 2011

Příjmy celkem za farnost 2.343.000 Kč, výdaje 2.185.000 Kč. Nájmy 86.000 Kč, dotace na mládež 33.000 Kč.

Slavkov: příjmy 1.225.000 Kč (sbírky 516.000 Kč, dary 172.000 Kč, dotace 501.000 Kč), výdaje 1.072.000 Kč (energie, režie 263.000 Kč, opravy kostela 596.000 Kč, dlouhodobý majetek 103.000 Kč, ostatní 88.000 Kč).

Němčany: příjmy 410.000 Kč (sbírky 187.000 Kč, dotace ORP 123.000 Kč, dotace obce 20.000 Kč, dary 10.000, prodej pole 70.000 Kč), výdaje 270.000 Kč (opravy v kostele 219.000 Kč, režie a energie 51.000 Kč)

Hodějice: příjmy 163.000 Kč (sbírky 109.000 Kč, dotace obce 48.000 Kč, dary 6.000), výdaje 231.000 Kč (nový oltář 160.000 Kč, režie a energie 71.000 Kč)

Heršpice: příjmy 91.000 (81.000 Kč sbírky, 10.000 Kč dotace obce), výdaje 123.000 Kč (energie 35.000 Kč, křížová cesta 65.000 Kč, režie a opravy 23.000 Kč)

Charitní sbírky ve farnosti na různé účely celkem 361.606 Kč. Tato částka obsahuje dvě položky:

Farní sbírky odeslané na biskupství: 201.557 Kč.

Haléř sv. Petra 25.571 Kč, na charitu 15.082 Kč, na bohoslovce 15.220 Kč, na misie 40.000 Kč, na potřeby diecéze 83.086 Kč, na TV Noe 16.757 Kč, na chrám Božího hrobu 710 Kč, na 5.131 Kč.

Farní sbírky na charitativní účely: 160.049 Kč.

Postní almužna 8.126 Kč, tříkrálová sbírka 2011 celkem 151.923 Kč (Slavkov 94.956 Kč, Hodějice 23.065 Kč, Heršpice 17.433 Kč, Němčany 16.469 Kč).

Statistika farnosti 2011

Vysvětlivky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

Křty 32 (Sl 17, Ně 1, Ho 6, He 4, z jiné farnosti 4, z toho 23 dětí do 1 roku, 7 do 7 let, 2 do 14 let). Sňatky 8 (jednotlivých snoubenců: ze Sl 1, Ně 1, Ho 2, z jiných farností 12 ). 1. sv. přijímání 19 (Sl 11, Ně 5, Ho 3). Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000. Katechumené: 5. Biřmování 0. Vyučování náboženství 113, z toho předškolních 23, základní škola 90 (Sl 56, Ně 8, Ho 13, He 7, z jiných obcí 6). Učí 4 sestry, 1 katechetka a farář ve 13 skupinách ve školce, ZŠ a na faře. Společenství – 4 skupiny mládeže (35), 6 skupin dospělých (35). Svátost nemocných 179 (Sl 93, Ně 37, Ho 28, He 21), z toho udělené jednotlivě 54, společně 125. Pohřby 45 z toho Sl 32, Ně 8, Ho 2, He 3, z toho na hřbitov 23 a kremací 22. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 15 z 45. Seminaristé – 1 z He. Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 15.

Zpracoval P. Milan Vavro, farář


FARNÍ KRONIKA 2010

Začalo tříleté období duchovní přípravy na cyrilometodějské jubileum. Biskupství připravilo aktivitu k prohloubení nedělního Božího slova „Vezmi a čti". Každou neděli se v kostelích rozdávaly texty k Božímu slovu na neděli. Tříletý varhanický kurz pokračoval letos druhým rokem jednou měsíčně na faře v počtu asi 40 účastníků, z naší farnosti bylo 8 zájemců, ostatní z děkanství i vzdálenějších farností. Každý pátek patřil mládeži, začal mší svatou s promluvou pro mládež, pokračovala společná modlitba s písněmi v kapli, potom program podle jednotlivých společenství a čas pro vzájemná setkání a hry. Přicházelo kolem 30 mladých. Modlitby maminek s malými dětmi se konaly každou druhou středu v Domě sv. Rodiny.

Na 5. děkanském plese v Brankovicích 23. 1. hrála dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic, vystoupil dětský národopisný soubor Kyjovánek. Celonárodní kostelní sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti vyhlásila Česká biskupská konference na neděli 24. 1. a vybralo se 74.832 Kč. Farní divadlo sehrálo dvě benefiční představení „Vendulka a 11 trpaslíků" pro postižené zemětřesením na Haiti. Ekumenické bohoslužby proběhly v lednu v modlitebně Českobratrské církve evangelické ve Slavkově, kázal Libor Škrla, kazatel Církve adventistů a v kostele sv. Matouše v Heršpicích kázala Jarmila Řezníčková, farářka Českobratrské církve evangelické. Děkanátní setkání mládeže ve Slavkově 6. února bylo nazvané „MOST - Milosrdenství chci a ne oběť."

Jarní výstava velikonočních kraslic a jarních dekorací byla na faře 6. a 7. března. Postní farní pouť se konala v neděli 21. 3. ke Svatým schodům a do Lorety k Minoritům do Brna. Po prohlídce lorety zpíval při mši sv. sbor Gloria, následovala pobožnost na svatých schodech, obnova manželských slibů a požehnání rodinám v Loretě se zpěvem slavkovské scholy a prohlídka krypty. Mládež se scházela před Květnou nedělí celý týden k modlitbám Týdne modliteb za mládež a také se ve velkém počtu účastnila setkání s o. biskupem v Brně, poprvé byla také skupinka mladých z Hodějic. V postní době se farníci účastnili Postní almužny, která vynesla 12.000 Kč. Schola od sv. Jiljí a Líšeňský komorní orchestr uvedli krásné sbory s hudebním doprovodem a zvonohrou "Missa brevis" od Jiřího Pavlici při mši svaté v neděli 25. 4. v kostele Vzkříšení Páně.

Na 7. pěší farní pouť jsme se vydali 8. 5. do Křtin, kde se slaví 800. let od zjevení Panny Marie. Varhanní koncert Jana Šprty ze Ždánic se konal ve farním kostele 9. 5. Na programu byly skladby Johanna Sebastiana Bacha a Maxe Regera. Uslyšeli jsme naše varhany v rozmanitých tónech píšťal. Stárci pořádali v rámci příprav Svatourbanských hodů 1. a 2. 5. výstavu krojů včetně ukázky oblékání kroje v prostorách slavkovské radnice. Svatourbanské hody ve Slavkově navštívil a mši sv. sloužil P. Jindřich Petrucha, který působil ve Slavkově 1972 – 1975 jako kaplan a nyní působí v Nosislavi.

Pouť farníků se konala 16. až 20. 5. do Turína k Turínskému plátnu a k sv. Donu Boskovi, do Benátek, Verony a Padovy. Koncert Eliáš od Mendelssohn-Bartholdyho přednesl Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko v kostele na Špitálce v neděli 13. června. IV. farní den plný vystoupení všech skupin z farnosti se uskutečnil 20. 6. za účasti kolem 450 farníků v parku na zámku. V programu soutěžily rodinné týmy ve velké soutěži „O svatých".

Při sbírce na postižené povodněmi a na Charitu se vybralo ve farnosti 50.060 Kč a část byla poskytnuta postiženým přímo ve Slavkově, který byl také červnovými povodněmi zasažen. Na výlet dětí z náboženství 22. 6. jsme se vydali na znojemsko, do poutního kostela se studnou v Hnánicích a k poutní popické kapli P. Marie Bolestné. Ve Znojmě jsme si prohlédli louckou baziliku, kde působil o. Milan a znojemské podzemí. Farní tábor na téma „Dračí stezkou" prožili 2. – 12. 7. naše děti a mládež s o. Petrem v Rakoveckém údolí.

Novou provinční představenou Československé provincie Chudých školských sester Naší Paní byla zvolena S. M. Mgr. Bogdana Božena Glezner, z kláštera ve Slavkově. Slavné řeholní sliby složila sestra Anežka - Věra Novoměstská ze Slavkova v sobotu 21. 8. v Praze v kongregaci školských sester františkánek. Z farnosti přijel autobus přátel. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 29. srpna uvítala představení našich mužů s baletem „Labutího jezera". V Heršpicích oslavili v neděli 5. září 10. výročí postavení kostela sv. Matouše. Mši svatou sloužil P. Pavel Kryl, potom bylo setkání farníků a kněží na obecním sále s cimbálkou a byl promítnut film o stavbě kostela.

Expedice pro mládež měly za cíl Řecko a Řím. Koncem srpna 2010 se vydala mládež ze spolča Smajlíci s o. Milanem po stopách sv. Pavla, svatých Cyrila a Metoděje a jejich žáků do Makedonie, Albánie a Řecka. Mladí ze spolča S.R.O. se vydali s o. Petrem do Říma a dalších míst v Itálii. TV NOE uvedla v září 20 minutový film o životě slavkovské farnosti, část byla natáčená při farním dni. Pouť mužů slavkovského děkanství s návštěvou letecké základny v Náměšti nad Oslavou a baziliky sv. Prokopa v Třebíči proběhla v sobotu 9. října. Při pouti na Lutrštéku sloužil o patrociniu na P. Marii Bolestnou 15. 9. novokněz P. Petr Košulič z Hustopečí u Brna, hlavním celebrantem v neděli 19. 9. byl brněnský děkan, kanovník Václav Slouk.

Přednáška s promítáním o projektu Adopce na dálku v misii Bwindi Orphans v Africe proběhla 24. 9. O své práci mezi dětmi v misii se podělila paní Kateřina Andrlová ze Slavkova. V Heršpicích požehnal v neděli 26. 9. při hodové mši svaté P. Karel Cikrle nové dvoumanuálové digitální varhany Ahlborn. Na svátek svatého Václava jsme slavili poděkování za úrodu. Farníci poskytli ovoce, zeleninu a potřebný materiál k dekoraci. Mládež připravila z ovoce a zeleniny středem kostela koláže na biblické texty. Mši svatou k 1. výročí návštěvy Svatého otce sloužil biskup Vojtěch v pondělí 26. 9. v katedrále. Slavkovské dny smíření 2010 mělo téma „Světlo pro Evropu – liturgie stále živá", na zámku se konal se koncert skupiny Súrodencú Jendruchovcú z Bratislavy, kteří také zazpívali při bohoslužbě v kostele.

U školských sester proběhly podzimní duchovní obnovy: pro dívky a chlapce „Boží volání a jeho rozlišování" a pro děvčata promluvil P. Pavel Lacina na téma „Hlavou zeď neprorazíš aneb o síle modlitby". Obnovu na téma „Duchovní rozměr života ženy" vedl pro 150 zúčastněných žen o. Pavel Habrovec v sobotu 30. října v Domě Svaté Rodiny. Pro muže vedl v listopadu obnovu vojenský kaplan Martin Vařeka na téma „Starozákonní mužské vzory". Obnova lidových misií ve Slavkově a ve všech obcích se konala 15. – 17. října. Účast byla mnohem menší než loni o misiích, obnovu zakončila v neděli odpoledne poutˇ farnosti do Křtin.

Národní pouť do Říma na poděkování papeži za návštěvu v ČR proběhla ve dnech 8.-12. listopadu. Farní divadlo uvedlo v říjnu evangelizační hru NICKY. Hra byla nastudována mládeží podle skutečného příběhu. Přípravy na křty a první sv. přijímání dospělých byly zahájeny od neděle 14. listopadu na faře.

Dne 10. listopadu 2010 zemřel ve věku 92 let P. Antonín Němčanský, rodák z Hodějic. Narodil se 22. 5. 1918 v Hodějicích, na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1942 v Brně. Kněžskou službu vykonával celkem 68 let. Působil jako kaplan ve Velkém Meziříčí a v Brně na Křenové, 16 roků působil v Hrušovanech nad Jevišovkou, od roku 1962 byl 46 let farářem v Horních Kounicích, od r. 2008 žil v Charitním domově na Moravci. Se zesnulým knězem jsme se rozloučili ve středu 17. 11. v kostele v Horních Kounicích.

Zádušní mši svatou za oběti Bitvy tří císařů sloužil 2. 12. v kostele ve Slavkově generální vikář Jiří Mikulášek. Dětské mše v adventu jsme letos začali způsobem rorátů každé úterý ráno v 6,45 h. Sešlo se kolem 30 dětí, které si přinesly lucerničky nebo lampičky a po mši svaté mohly na faře posnídat. Na zvláštní list si lepily hvězdy jako dárek do jesliček. Mikulášskou besídku s návštěvou sv. Mikuláše a dílničkami připravili pro děti rodiče v neděli 5. 12. v Domě Sv. Rodiny. Vánoční koncert komorního pěveckého sboru Danielis se konal 22. 12. v sále v Domě Svaté Rodiny. Živý betlém 25. 12. ve Slavkově byl zahájen průvodem tří králů na koních a ostatních postav z dolní části náměstí před radnici a ukončen společným požehnáním v kostele o slavnosti Narození Páně.

Opravy 2010

Ve farním kostele ve Slavkově byly vyrobeny podle návrhu Milivoje Husáka dvě nové dubové zpovědnice, dva abaky – stolky na kalich a misál, nástěnky pod kůrem a police na zpěvníky v kapli (125 tis. Kč). Socha P. Marie s Ježíškem vlevo od oltáře byla restaurovaná Pavlem Kučerou za 29 tis. Kč. Bylo pořízeno nové elektrium – el. varhany do kaple s reproduktorem (26 tis. Kč), nové stoly do farního sálu (25 tis. Kč), opraveno ovládání zvonů (13 tis. Kč).

V kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce byly opraveny dveře z dotace Města Slavkova (30 tis. Kč) a z farních sbírek zprovozněny varhany (12 tis. Kč).

Kaple svatého Urbana by se měla letos dočkat opravy fasády.

V kostele sv. Antonína v Němčanech pokračovaly opravy. V hodnotě 332.000,- Kč byly provedeny tyto opravy: sanační omítky fasády, vnější okapový a odvětrávací kanál, zateplení klenby na půdě, elektroinstalace a rozvaděč, nový měch varhan, dvoukřídlé dveře do sakristie, zabezpečovací zařízení.

Obec Němčany věnovala 50 tis. Kč, příspěvek z ORP Slavkov (okres) 131 tis. Kč, ostatní ze sbírek a darů farníků, dluh z loňska 301 tis. Kč. Letos bude dokončena fasáda (vyspravení a nátěr), opraveno schodiště k sakristii a dokončeno mramorování tumby oltářů. Svěcení oltáře je naplánováno s otcem biskupem na sobotu 29. října 2011.

V Hodějicích byly pořízeny dvě nová akumulační kamna z příspěvku obce (47 tis. Kč). Je vypracován návrh nového kamenného oltáře, ambonu a svatostánku, okenních vitráží a sedadel pro kněze a ministranty. Návrh byl schválený komisí na biskupství a hledá se dodavatel na kamenické práce.

V Heršpicích byly pořízeny nové dvoumanuálové elektronické varhany s pedálem značky Ahlborn (115 tis. Kč, z toho 10 tis. přispěla obec), pamětní deska abaky a podstavce soch (23 tis. Kč), opravena socha P. Marie (11 tis. Kč). Byla zadána malba nové křížové cesty a řeší se osvětlení lustry.

Hospodaření 2010

Za celou farnost byly příjmy 2.062.000 Kč, výdaje 1.510.000 Kč.

Sbírky odeslané na různé účely dosáhly celkem rekordní výše 469.186 Kč, částka obsahuje dvě položky:

Farní sbírky odeslané na biskupství: 286.113 Kč (Haléř sv. Petra 21.210 Kč, na charitu - povodně 50.060 Kč, na bohoslovce 22.192 Kč, na misie 36.897 Kč, na papežskou návštěvu 18.940 Kč, na pomoc obětem zemětřesení na Haiti 74.832 Kč a příspěvek na potřeby diecéze 61.982 Kč).

Farní sbírky na charitativní účely: 183.073 Kč (postní almužna 12.013 Kč, farní divadlo na Haiti 6.987 Kč, sbírka u Betléma na sirotky v Africe a pro malomocné 12.150 Kč, tříkrálová sbírka celkem 151.923 Kč, z toho Slavkov 94.956 Kč, Hodějice 23.065 Kč, Heršpice 17.433 Kč a Němčany 16.469 Kč).

Za nájmy (vysílač internet, márnice, pole) 144.000 Kč. Z prodeje farního skladu 203.000 Kč.

Finance Slavkov: Příjmy celkem 667.000 Kč (sbírky 491.000 Kč, dary 43.000 Kč, dotace na mládež 33.000 Kč, dotace Města 30.000 Kč). Výdaje celkem 547.000 Kč (opravy 258.000 Kč, plyn fara 111.000 Kč, elektřina fara a kostel 85.000 Kč, režie, údržba, kancelář, vodné, bohoslužebné 92.000 Kč). Zůstatek 181.000 Kč.

Finance Němčany: Příjmy celkem 342.000 Kč (sbírky 156.000 Kč, dary 5.000 Kč, dotace obce 50.000 Kč, dotace okresu ORP 131.000 Kč). Výdaje celkem 385.000 Kč (opravy 332.000 Kč, plyn 38.000 Kč, elektřina 9.000 Kč, režie 6.000 Kč). Zůstatek - dluh 305.000 Kč.

Finance Hodějice: Příjmy celkem 156.400 Kč (sbírky 109.000 Kč, dotace obce 47.400 Kč). Výdaje celkem 104.000 Kč (akumulační kamna 47.400 Kč, elektřina 38.000 Kč, režie 6.600 Kč). Zůstatek 94.000 Kč.

Finance Heršpice: Příjmy celkem 143.000 Kč (sbírky 83.000 Kč, z prodeje skladu 50.000 Kč, dotace obce 10.000 Kč). Výdaje celkem 188.000 Kč (varhany 115.000 Kč, vybavení kostela 34.000 Kč, plyn 21.000 Kč, elektřina 7.000 Kč, režie 11.000 Kč).

Zůstatek 89.000 Kč.

Statistika farnosti 2010

Vysvětlivky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

Křty 40 (Sl 22, Ně 4, He 1, z jiné farnosti 13, z toho 37 dětí do 1 roku, 3 dospělí). Sňatky 14 (jednotlivých snoubenců: ze Sl 3, Ně 1, z jiných farností 10 ).

Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000.

1. sv. přijímání 9 (Sl 9, z toho 6 dětí a 3 dospělí).

Katechumené: 3. Biřmování 3 (při křtu).

Vyučování náboženství – dětí 122, z toho školních 82 (z toho Sl 55, Ně 9, Ho 13, He 5, z jiných obcí 12), předškolních 40 (ze Slavkova 30, cizí 10). Učí 4 sestry a farář ve 12 skupinách ve školce, ZŠ na vesnicích a na faře.

Společenství – 4 skupiny mládeže (35), 6 skupin dospělých (35).

Svátost nemocných 60 jednotlivě navštěvovaných.

Pohřby 49 z toho Sl 32, Ně 5, Ho 9, He 3, z toho na hřbitov 22 a kremací 27. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 17 z 49.

Seminaristé – 2 (z Ho 1, z He 1).

Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 12.

Zpracoval P. Milan Vavro, farář


FARNÍ KRONIKA 2009

V roce 2009 jsme ve farnosti prožili 3 velké události. První historickou událostí byla papežská návštěva, na jejíž organizaci se naše farnost také podílela. Papež nám požehnal základní kámen křížové cesty a misijní kříž. Druhou byly týdenní Lidové misie v říjnu, kterých se účastnili téměř všichni farníci ve Slavkově i v obcích. Třetí byla návštěva biskupa Vojtěcha Cikrle s udílením svátosti biřmování. Po deseti letech sloužil nedělní mši svatou v našem farním kostele biskup a shromáždili se na ní všichni farníci.

Během roku jsme prožili různé události duchovního i společenského významu. V červnu vrcholil Rok sv. Pavla. K němu směřovalo tématicky únorové setkání mládeže slavkovského děkanství a hra Farního divadla Simsala Bim „Vím, komu jsem uvěřil", uvedená i v katedrále v Brně. Pro rodiče jsme pořádali s Centrem pro rodinu v Brně Kurz efektivního rodičovství. Farní rady se zabývaly návštěvou papeže a hlavně organizováním lidových misií. Na Špitálce se koanl duchovní koncert Haydnova Velkopátečního oratoria Sedm slov Vykupitelových v provedení Studentského orchestru pod vedením dirigenta Jaroslava Martináska. Z výstav se konaly na faře Jarní výstava velikonočních kraslic, paličkované krajky a jiných ručních výrobků a Výstava obrazů a kreseb pana Víta Noska. Kromě únorového karnevalu pro děti jsme pořádali druhým rokem i Mikulášskou besídku. Farní divadlo připravilo hry Kupec benátský a Jak se zbavit Alberta.

V postní době se konala zpívaná chorální latinská mše svatá v Němčanech, se Svatomichalskou gregoriánskou scholou. Misijní koláč ve Slavkově vynesl za napečené dobroty 4.857,- Kč pro sirotky v misiích. Svátost smíření před Velikonocemi udělovalo ve Slavkově po dva dny vždy 6 kněží, zpovídalo se i na vesnicích, celkem 38 hodin. S poutí jsme se vydali do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích, kde sloužil kardinál Miloslav Vlk. Pěší farní pouť 8. května do Žarošic, byla ve znamení prosby za Lidové misie a 16. května se naši ministranti vydali na Diecézní pouť ministrantů z Adamova do Vranova u Brna. Účastníci farního poutního zájezdu do Rakouska a západních a jižních Čech 1. – 4. června navštívili Svatou Horu, Meditační zahradu v Plzni, Nepomuk, Pasovskou katedrálu s varhanním koncertem, alpská jezera, poutní místo sv. Wolfganga, pohoří Dachstein, Český Krumlov a poutní místa Kájov a Římov.

Pouť na Urbánku 24. 5. byla obohacená o soutěže, hry a táborák pro rodiny s dětmi a s malým pohoštěním po bohoslužbě pro všechny poutníky. Svatodušní vigilie se mší svatou byla 30.5. večer v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce.

Na jubilejní desáté Svatourbanské hody sloužil mši sv. 31. 5. bývalý farář P. Stanislav Forst. V rámci Dnů Slavkova na náměstí Premiéra komedie farního divadla "Jak se zbavit Alberta" a slavnostní nástup stárků. Krojovanou hodovou zábavu doprovázeli Vracovjáci.

Noc kostelů se udála poprvé v Brně a jiných městech 29. května. Návštěvníci měli příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí a nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat se ve ztišení a modlitbě.

V červnu byla oficiálně oznámena návštěva papeže Benedikta XVI. do České republiky ve dnech 26. až 28. září 2009. Byly rozdány modlitby za zdárný průběh návštěvy Benedikta XVI.

První sv. přijímání 7 . 6. bylo v Němčanech na Lutrštéku a v Heršpicích.

Slavnost Těla a Krve Páně 11. června byla spojena s prvním sv. přijímáním dospělých ve farním kostele, s průvodem Božího Těla a s adorací v kostele.

Svátost biřmování udělil otec biskup Vojtěch Cikrle 54 mladým i dospělým farníkům v neděli 14. června ve Slavkově při mši svaté v 8,30 h. Po deseti letech sloužil nedělní mši svatou biskup v našem farním kostele, byli pozváni všichni farníci, na obcích se nekonaly nedělní bohoslužby.

Papež Benedikt XVI. vyhlašuje 19. 6. při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského, Rok kněží, jehož téma je "Věrnost Kristova, věrnost kněze".

Závěrečná mše sv. pro děti 23. 6. na Špitálce, děti přinesly k vyhodnocení mapy s cestami sv. Pavla a nalepenými obrázky. Na výlet dětí z náboženství jsme se vydali na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce a do blízké ZOO, v Olomouci jsme navštívili katedrálu, kapli svatého Jana Sarkandera a Arcibiskupský kněžský seminář.

Řeholní sliby složila 5. 7. v klášteře Karmelitek v Praze na Hradčanech sestra Terezka od Eucharistického Ježíše - Markéta Paterová z Němčan. Katolické charismatické konference na výstavišti v Brně 8. - 12. 7. se účastnili také naši farníci.

Sbírka na pomoc postiženým povodněmi 12. 7. vynesla 71.200,- Kč.

Schůzka ekonomické a pastorační farní rady 31. 7. - příprava Lidových misií, organizace návštěvy Svatého otce, návrhy základního kamene křížové cesty a Misijního kříže k požehnání Sv. otcem v Brně. Objednání místenek na bohoslužbu se Svatým otcem v Brně a ve Staré Boleslavi. Biskupství prosí o pomoc v pořadatelské službě při papežské bohoslužbě.

Mládež byla o prázdninách na několika akcích: Sardinky na kolech v okolí Palavy a v Lednici, Smajlíci v tyrolských Alpách a v Bavorsku, Spolčo S.R.O. v Ostrově u Macochy. Pro děti a mládež se konal farní tábor v Rakoveckém údolí na téma Divoký západ.

Slavkovská iniciativa smíření pořádala 30. 8. vzpomínkové setkání na zakladatele SIS Ing. Jana Špatného, OLJ při ekumenické bohoslužbě v kostele, u hrobu na hřbitově a na zámku. Od září je ve školce na Malinovského otevřeno oddělení Oveček s křesťanským zaměřením, kde učí také školská sestra Josefa. 20. 9. Pouť na Lutrštéku vedl P.Pavel Kopeček, farář z Podolí. Na patrocinium 15. 9. slavil mši sv. P. Zbyšek Wawrowski, nový farář z Drnovic.

Návštěva Svatého otce: 8. – 15. září modlitba Novény za setkání se Svatým otcem, ve čtvrtek 24. 9. odvoz základních kamenů a předmětů k požehnání z kostela ve Slavkově na letiště s pomocí našich mužů, v pátek 25. 9. ve Slavkově mše svatá za Svatého otce a adorace za papežskou návštěvu. Otec biskup zve k přijetí svátosti smíření. Svatý otec navštívil 26. 9. Prahu, kde bylo setkání s duchovními. 27. 9. mše svatá s papežem na letišti v Tuřanech, večer byly požehnané základní kameny a předměty přivezeny slavkovskými muži z letiště do farního kostela. Náš misijní kříž a základní kámen křížové cesty na Urbánek byly položeny v kostele před oltářem. O. Petr se účastnil setkání papeže s akademickou obcí v Praze. V pondělí 28. září byla mládež s o. Milanem a řeholní sestry na pouti se Svatým otcem ve Staré Boleslavi. 1. října sloužil děkovnou mši svatou za návštěvu Svatého otce biskup Vojtěch v katedrále na Petrově.

V říjnu byl zahájen Varhanický kurz, který bude probíhat na faře ve Slavkově 3 roky. Mše sv. za oběti komunistické totality se konala 16. 11. v rámci výročí dvaceti let od návratu ke svobodě církve. Duchovní obnova pro ženy „Eucharistie - pramen síly pro každý den" byla v listopadu s P. Adamem Ruckim a pro mládež v prosinci s P. Marcelem Javorou na téma Adventu. Vánoce obohatili PS Gloria zpěvem „II. pastýřské mše Fr. Kolaříka" s nástroji, schola zpěvem koled, Živý betlém dětí křesťanské třídy oveček mateřské školky, „Koledová žesťová mše" v provedení Zámecké kapely a Silvestrovská prohlídka zvonů a hodin s výstavkou „Návštěva Benedikta XVI. V ČR".

P. Milan Vavro, farář

Opravy 2009

V kostele sv.Antonína v Němčanech proběhla 7 měsíční generální oprava interiéru. Kostel byl od května do listopadu uzavřen, nedělní mše svaté byly každou neděli na Lutrštéku. V hodnotě 1.400.000,- Kč byly provedeny tyto opravy: odvlhčení podlahy a nová dlažba, nové omítky a okna, výmalba, elektroinstalace, plynové topení, nová úprava presbytáře s posunutím oltářů, restaurování hlavního oltáře, nové lavice a provedena přístavba zpovědní místnosti. Obec Němčany věnovala 200 tis. Kč, státní příspěvek 256 tis. Kč, ostatní ze sbírek a darů farníků, 330 tis. dluh. Při otevření 24. 11. sloužil mši sv. otec Pavel Kryl, který pomáhal při architektonickém řešení oprav a úpravě liturgického prostoru.

Ve farním kostele ve Slavkově proběhla oprava varhan po 20 letech od postavení. Šlo o vyjmutí a vyčištění všech píšťal, drobné opravy a naladění nástroje. Cena byla 145 tis. Kč, Město Slavkov přispělo 42 tis. Kč. Práce provedla firma Antiqus Qualitatis.

V Heršpicích byly instalovány nové vchodové dubové dveře, lavičky pro ministranty a nová zpovědnice.

Statistika farnosti 2009

Vysvětlivky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

Křty 28 (Sl 14, Ně 5, Ho 2, He 1, z jiné farnosti 6, z toho 23 dětí do 1 roku, 5 do 7 let). Z 28 rodičů dětí má 16 církevní sňatek.

Katechumeni – 3 ze Slavkova.

Sňatky 15 (jednotlivých snoubenců: ze Sl 6, Ně 2, Ho 1, z jiných farností 21).

1. sv. přijímání 20 (16 dětí: Sl 9, Ně 2, Ho 3, He 1, jiné 1, dospělých 4).

Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000.

Biřmování 54 (z toho 17 nad 22 let).

Vyučování náboženství – dětí 127 z toho Sl 63, Ně 8, Ho 11, He 5, z jiných obcí 5, předškolních 35. Učí 4 sestry a farář ve 12 skupinách ve školce, ZŠ a na faře. Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní nedělní mše sv.

Společenství – 4 skupiny mládeže (35), 6 skupin dospělých (35).

Svátost nemocných 228 – udělená společně při mši 170, jednotlivě navštěvovaných nemocných 58.

Pohřby 35 z toho Sl 23, Ně 5, Ho 5, He 2, z toho na hřbitov 18 a kremací 17.

Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 20 z 35. Máme odpovědnost k vážně nemocnému zavolat kněze.

Seminaristé – 2 (z Ho 1, z He 1)

Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 13.

Celkem bylo ve farnosti vybráno a odesláno na různé účely ,- Kč. Tato částka obsahuje dvě položky:

Farní sbírky odeslané na biskupství: ,- Kč.

Haléř sv. Petra 29.257,- Kč, na charitu 9.848,- Kč, na bohoslovce 18.480,- Kč, na misie 24.630,- Kč, na potřeby diecéze 72.408,- Kč, Boží Hrob 1.000,- Kč, Televize NOE 8.333,- Kč, na papežskou návštěvu 41.630,- Kč.

Farní sbírky na charitativní účely: ,- Kč.

Sbírka na pomoc obětem povodní 71.200,- Kč, misijní koláč ve Slavkově 4.857,- Kč, sbírka u Betléma ve Slavkově (seniorům v Rumunsku a pro malomocné) 15.026,- Kč, tříkrálová sbírka celkem 135.695,- Kč (Slavkov 96.233,- Kč, Hodějice 23.342,- Kč, Heršpice 16.120,-Kč, v Němčanech nebyla).

Zpracoval P. Milan Vavro, farář


FARNÍ KRONIKA 2008


Novoroční bohoslužbu doprovodila zpěvy gregoriánského chorálu při ranní mši sv. ve Slavkově a v Heršpicích Svatomichalská gregoriánská schola z Brna.

Modlitby Prvních sobot začaly ve Slavkově v novém roce s modlitbou růžence s knězem a mší svatou. Přesto, že došlo k posunutí začátku na 7,30 h, účastníků nepřibylo. V některých farnostech je všední ranní mše svatá (někdy každodenní) navštěvovaná důchodci, kteří se tímto způsobem modlí za své děti a vnoučata. Škoda, že této možnosti využije jen kolem 15 seniorů.

Výsledek tříkrálové sbírky byl celkem 130.510,- Kč a zde je třeba pochválit ochotné rodiče, děti, mládež i seniory, kteří v mrazu obcházeli domy naší farnosti. (Slavkov 79.260,- Kč, Němčany 16.780,-Kč, Hodějice 20.550,- Kč, Heršpice 13.920,-Kč). Sbírka u Betléma ve Slavkově byla ve výši 11.000,- Kč rozdělena na dva účely: na bible pro Argentinu a na malomocné - Likvidaci lepry.

Příprava na biřmování začala po čtyřech letech v únoru, máme 37 mladých a 16 dospělých ve dvou skupinách. Setkání bývá na faře každé dva týdny. Prošli jsme kapitoly Vyznání víry a přikázání Desatera.

V sobotu 5. 1. zemřel Mons. Ludvík Horký, bývalý kapitulní vikář brněnské diecéze, který byl ve Slavkově naposledy na hodech v roce 2001. Pohřben byl v sobotu 12. ledna 2008 na ústředním hřbitově.

Pěkné posezení a zazpívání s cimbálkou Drahan, na které se těžko sehnal počet účastníků potřebný alespoň k uhrazení režie hudby, bylo v sále Domu Sv. Rodiny 19. ledna.

Ekumenické bohoslužby se konaly u evangelíků v Heršpicích ve středu 23. 1. a u adventistů ve Slavkově ve čtvrtek 24. 1. Sbírka byla určena na bibli pro Argentinu. Účast na těchto bohoslužbách však rok od roku klesá.

Pro mládež našeho děkanství bylo připravené setkání v sobotu 26. ledna ve Slavkově. Účastnilo se přes 90 mladých, kteří si podle farností rozdělili zajištění scénky, zpěvu, občerstvení a promítání. Známý kazatel Tomáš Řehák přišel s netradiční formou přednášky na téma láska, vztahy, sex a AIDS.

DeNaF – den pro školáky na faře byla nová akce o pololetních prázdninách v lednu pro 40 dětí, které chtěly prožít den s přespáním na naší faře ve Slavkově. Proběhl na téma Stroj času a připravila jej mládež ze spolča Smajlíků. Dětem se na faře líbilo.

III. ples slavkovského děkanství jsme prožili 2. 2. v Drnovicích za účasti 550 farníků z 28 farností.

Tradiční karneval pro děti před postní dobou byl ve znamení večerníčků v neděli 3. 2. v sále Domu Svaté Rodiny, zajistilo jej Spolčo s.r.o. včetně ozvučení, hudby a scének.

Kostel na Špitálce byl nominován do soutěže „O nejlépe opravenou památku roku 2007". Přesto, že internetová soutěž byla napadena hackery, nesehnali jsme moc hlasů. Svědčí to o tom, že jsme pořád nenašli pro kostel na Špitálce využití. Konat odtud pohřby je zatím problém, nejdou varhany, kostel je malý a větší část lidí stojí venku. Navíc musíme všechno vybavení včetně rozhlasu přivážet a odvážet.

Zvláštní pouť pro muže z farností děkanství jsme uspořádali 8. 3. - exkurze do Elektrárny Dukovany a pouť do pohraničního hnanického kostela s dvěmi starobylými studnami. Při mši svaté se konal zvláštní jev – zpěv chlapů doprovázený houslemi. Závěrečný bod programu se také chlapům líbil, zastavení ve vinném sklepě pana Juráka na výborném víně a guláši.

Otec Pavel Habrovec nás pozval 31.3. na svěcení nového kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Jeli jsme autobusem a mnozí přijeli auty, po svěcení jsme byli pozvaní na pohoštění. Svěcení bylo mimořádně navštíveno 5 tisíci poutníků.

Příprava na svatodušní svátky devítidenní novénou se konala letos poprvé každý den od 2. do 10. května společnou modlitbou ve farní kapli od 20,00 hodin, poslední den v sobotu při vigilii svatodušní.

V postní době byly v kapli ve Slavkově v pátek po mši sv. biblické hodiny otce Petra na téma velikonočních událostí s úvodem do Bible a s promítáním. O 4. postní neděli se uskutečnila akce na pomoc misiím „Misijní koláč". Po mši svaté se prodávaly koláče, jejich výtěžek ve Slavkově 7.000 Kč a v Hodějicích 1.440 Kč byl poslaný Papežskému misijnímu dílu na misie. V pátek před květnou nedělí se sešli kněží řeckokatolíci a biritualisté na Lutrštéku k bohoslužbě ve východním obřadu, který sloužili podle tradice sv. Cyril a Metoděj.

K velikonocím patřilo setkání mládeže s biskupem Vojtěchem v brněnské katedrále před květnou nedělí, našich mladých bylo kolem dvaceti. Tradiční křížová cesta na Urbánek snad některé odradila trochou bláta na cestě, škoda, že nás i na křížové cestě městem nechodí tolik, jako na začátku. Ke svátosti smíření před velikonocemi přistoupilo ve Slavkově velké množství věřících, během roku je však frekvence daleko menší. Cítím, že v této oblasti je třeba dát letos více prostoru v kázání. Letos také začaly pravidelné příležitosti ke zpovědi ve čtvrtek před prvním pátkem. Svátost nemocných bývala před několika lety udělována společně v neděli, pro dlouhou mši sv. jsme ji začali udělovat ve všední den. Zajímavým zjištěním je, že ve všední dny mnozí ke svátosti nemocných prostě nepřijdou.

V. pěší farní pouti do Žarošic ve čtvrtek 8. 5. května se za krásného počasí účastnilo po celou trasu kolem 30 poutníků, ze Zdravé Vody nás přišlo o něco více. Úmysl pouti byl za naši mládež a děti.

Boží Tělo jsem plánoval prožít společně i s farníky z vesnic ve Slavkově v neděli 25. května v 8,30 h. Mše sv. v obcích v tu neděli nebyly, většina věřících z vesnic však šla na mše do svého kostela den předtím večer, přestože byla pro ty, kteří v neděli nemohou. Je pro mne otázkou, zda má vůbec smysl konat něco společně, přestože patříme do jedné farnosti. Proč nejsme schopni tuto slavnost Pána Ježíše slavit všichni touto jedinou společnou farní mší sv. v roce? Jel autobus a pro většinu není problém se kamkoliv dopravit autem, takže problém bude spíš v tom, že jsme si zvykli jít na mši v neděli a to stačí (kéž by aspoň toto bylo pravidlem). Díky vám, kteří jste přijeli.

Svatourbanské hody ve Slavkově se konaly podeváté. Letos byl problém sehnat stárky, kteří byli v minulých letech většinou z nevěřící mládeže. Nyní se konaly hody poprvé ve spojení a akcí města „Dny Slavkova". V neděli 1. 6. se konal průvod se sochou sv. Urbana od radnice a mše sv. v 9.30 h za účasti starosty Ivana Charváta. Na hody zveme od letošního roku hosta z kněží rodáků nebo dříve působících, letos sloužil mši sv. otec Pavel Kryl z Tasova.

Životního jubilea 90. let se dožil 22. 5. P. Antonín Němčanský, rodák z Hodějic a farář důchodce v Horních Kounicích.

III. farní den se konal v neděli 22. 5. v zámeckém parku. Vystoupil písničkář Slávek Janoušek a zpěvák Richard Čanaky s kapelou, známý mládeži z Celostátního setkání v Táboře. Pro děti byly připraveny hry a soutěže, pro všechny občerstvení. Letos bylo časté přání mít farní den, kde by nás bavili druzí, a my měli čas si popovídat (loni bylo zapojeno 190 lidí!) a přesto, že bylo pěkné počasí, byla účast znatelně menší, přímo poloviční, než v minulých létech. Pokud nemáme úkol, nebo se nám nezdá program zajímavý a navíc je horko (vše bylo ve stínu), nepřijdeme. Příprava parku byla dost náročná… Díky chlapům a klukům kteří připravili prostor parku, babičkám za upečení buchet.

Výlet dětí z náboženství se konal už podesáté. Cíl se začal znovu opakovat - děti se po 10 letech vyměnily. Tak jsme 25. 5. vyjeli na Pálavu, nového kostela v Hustopečích a podzemního labyrintu v pevnostním kostele v Kurdějově.

Katolická charismatická konference byla podruhé na výstavišti v Brně v červenci. Někteří jste se účastnili poprvé, duchovní program byl velmi oslovující a kvalitní. Brněnský biskup zahájil v neděli 29.června Rok sv. Pavla v brněnské diecézi. Letos bude konference opět.

Otec Petr zastupoval Českou republiku v Africe na plenárním shromáždění Katolické biblické federace v městě Dar-es Salaam v Tanzánii (střední Afrika).

O prázdninách se mládež účastnila několik akcí. Je chvályhodné, že má naše mládež snahu být společně. Během setkání papeže s mládeží v Sydney se konalo setkání české a slovenské mládeže na Velehradě Activ 8, ze Slavkova přijelo kolem 20 mladých. Farní tábor na téma Král Artuš vedl v Rakoveckém údolí otec Petr. Jsou stále větší těžkosti sehnat dospělé na pomoc do kuchyně. Mladší mládež jela s o. Petrem na týdenní pobyt na faru do Bílých Karpat, starší Smajlíci s o. Milanem na faru v Petrovicích, odkud jsme projeli celou Šumavu na kolech. Pro kluky uspořádal Jirka Paleček v Rakoveckém údolí týdenní akci Originál, zaměřenou na bojové hry a různé aktivity „zvláštní jednotky bojového nasazení".

Nedělní sbírkou na nový klášter sester trapistek z Komunity Naší Paní nad Vltavou jsme přispěli částkou 9.430,- Kč. V úterý 5. 8. bylo svěcení a položení základního kamene kláštera při mši sloužené nunciem Diegem Causero.

V červenci putovala mládež z Brna na Velehrad a potřebovala přenocovat ve Slavkově. Na výzvu diecézního centra mládeže se přihlásilo tolik našich rodin, že jsme mladé rozdělovali jen po dvou. Díky za tuto pohotovou štědrost a připravená lůžka, mladí spacáky ani nepotřebovali.

Po delší době jsme uspořádali především pro seniory třídenní zahraniční zájezd, tentokrát 17. – 19. června do Německa a Rakouska. Navštívili jsme poutní místo Altöting, podívali se do rodného domu papeže Benedikta XVI. a obdivovali krásu rakouských Alp. Navštívili jsme Hitlerovo Orlí hnízdo, jezero Königsee a alpskou silnicí přijeli ke Grossglockneru s vyhlídkou Franze Josefa. Všichni jsme se ze zájezdu vraceli plni zážitků.

Nový zvon sv. Bartoloměje a sv. Andělů strážných jsem posvětil v Hodějicích v neděli 24. 8. v 10 hodin u obecního úřadu. Průvodem byl zvon dopraven koňským spřežením na voze ke kostelu, vyzdvižen jeřábem do věže a během mše sv. zavěšen. Zvon s vybavením stál 400 tisíc korun, obec věnovala 250 tisíc, ostatní ze sbírek a darů. Zvon byl odlit v německém Pasově 10. 6. 2008 v 15.00 h za požehnání o. Milana a modlitby dalších 12 hodějických farníků.

Poutní mše sv. sloužil 21. 9. na pouti na Lutrštéku P. Petr Vrbacký, farář u sv. Tomáše v Brně, bývalý farář ve Slavkově.

20. výročí postavení varhan ve farním kostele ve Slavkově bylo připomenuto při slavné mši sv. v neděli 28. 9. Pěvecký sbor Gloria zazpíval Fibichovu Missa brevis, na varhany hrál doc. Jan Král z Brna. 5. 10. se konal zdařilý varhanní koncert studenta konzervatoře Jana Šprty ze Ždánic.

Slavnostní otevření Charitních středisek v Domě s pečovatelskou službou na Polní ulici ve Slavkově u Brna se konalo 8. 10. za účasti prezidenta Oblastní charity Mons. Josefa Zouhara z Hodonína. Otevřeno bylo nově zřízené Centrum denních služeb, Charitní poradna a Charitní ošetřovatelská služba.

Pro děti se uskutečnil další Den Na Faře ve volném dni v pondělí 17. 11.

K petici proti eutanázii a za obnovení ústavního práva na život jsme se mohli připojit svým podpisem v kostele v prosinci.

Zádušní mši sv. za padlé v bitvě u Slavkova sloužil kanovník Václav Slouk 22. 11. O týden později se farníci střídali po hodině při Celodenní modlitbě za mír.

Mikulášskou besídku pro děti s návštěvou sv. Mikuláše zorganizovali v neděli 7. 12. v Domě Sv. Rodiny rodiče a mládež ze spolča Sardinky, kteří sehráli scénku o návštěvě sv. Mikuláše. Kromě nadílky vyráběly děti v malých dílnách vánoční dárečky a soutěžili.

Farní divadlo uvedlo za velkého ohlasu v 7 představeních Shakespearova Kupce benátského. Hru hraje mládež. Děti hrály na jaře Pohádky pro nejmenší.

Duchovních obnov proběhlo v Domě Sv. Rodiny několik: v březnu pro mládež „Počítá Bůh také se mnou? aneb Setkání s Bohem proměňuje" (P. Marcel Javora), v dubnu pro děvčata (P. Marek Dunda), v říjnu pro ženy „Jednota v manželství a v rodině v síle Ducha Svatého" (P. Adam Rucki), v listopadu pro muže „Modlitba, vztahy a práce" ( P. Martin Vařeka), a pro mládež „Dobrodružství s Bohem" (P. Jan Pacner).

Na závěr děkuji vám všem farníkům a našim řeholním sestrám, kteří jste zapojení při bohoslužbách, běžné údržbě nebo zařizování různých aktivit ve farnosti a nesete břemeno služby, kterou konáte dobrovolně a nezištně. Díky také vám, kteří využijete těchto příležitostí ke svému duchovnímu obohacení.

Pokud jsem byl v letošním hodnocení v některých oblastech víc kritický, tak mi promiňte. Možná je toho všeho opravdu hodně. Jednou jsem na farní radě navrhoval nějakou aktivitu zrušit, ale byl jsem přesvědčen, že by to nebylo dobré. Nejde o kvantitu a aby se všichni všeho účastnili. Jen by bylo škoda nechat se unášet proudem doby, kdy má přednost kritika, osobní zájem před společným, nebo lhostejnost či maření času u televize. Je škoda nepřijmout nabídku toho, co pro nás druzí s námahou připravují.

o. Milan

Opravy

V kostele sv.Antonína v Němčanech proběhla 7 měsíční generální oprava interiéru. Kostel byl od května do listopadu uzavřen, nedělní mše svaté byly každou neděli na Lutrštéku. V hodnotě 1.400.000,- Kč byly provedeny tyto opravy: odvlhčení podlahy a nová dlažba, nové omítky a okna, výmalba, elektroinstalace, plynové topení, nová úprava presbytáře s posunutím oltářů, restaurování hlavního oltáře, nové lavice a provedena přístavba zpovědní místnosti. Obec Němčany věnovala 200 tis. Kč, státní příspěvek 256 tis. Kč, ostatní ze sbírek a darů farníků, 330 tis. dluh. Při otevření 24. 11. sloužil mši sv. otec Pavel Kryl, který pomáhal při architektonickém řešení oprav a úpravě liturgického prostoru.

Ve farním kostele ve Slavkově proběhla oprava varhan po 20 letech od postavení. Šlo o vyjmutí a vyčištění všech píšťal, drobné opravy a naladění nástroje. Cena byla 145 tis. Kč, Město Slavkov přispělo 42 tis. Kč. Práce provedla firma Antiqus Qualitatis.

V Heršpicích byly instalovány nové vchodové dubové dveře, lavičky pro ministranty a nová zpovědnice.

Statistika farnosti 2008

Zkratky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

Křty 23 (Sl 14, Ně 3, Ho 2, He 2, z jiné farnosti 2, z toho 20 dětí do 1 roku, 3 do 7 let). Z 23 rodičů dětí má 17 církevní sňatek.

Katechumeni – nebyli.

Sňatky 18 (jednotlivých snoubenců: ze Sl 4, Ně 3, z jiných farností 11).

1. sv. přijímání 9 (9 dětí: Sl 7, jiné 2, ).

Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000.

Vyučování náboženství – dětí 134 z toho Sl 64, Ně 12, Ho 14, He 6, jiné obce 7, předškolních 19 ze Sl a z jiných obcí 12. Učí 3 sestry a farář ve 13 skupinách ve školce, ZŠ a na faře. Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní nedělní mše sv.

Společenství – 3 skupiny mládeže (32), 4 skupin dospělých (30).

Svátost nemocných 180 – udělená společně při mši 124, jednotlivě navštěvovaných nemocných 56.

Pohřby 45 z toho Sl 30, Ně 13, He 2, z toho na hřbitov 22 a kremací 23.

Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 14 z 45. Máme odpovědnost k vážně nemocnému zavolat kněze.

Seminaristé – 1 z Ho

Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 14.


FARNÍ KRONIKA 2007

 

Přehled událostí roku 2007

 

  1.1.    Pastýřským listem vyhlásil biskup Vojtěch Rok diecéze 2007.

  6.1.    Tříkrálová sbírka 2007 začala ve Slavkově mší svatou s žehnáním vody, křídy a kadidla při které dostalo požehnání 76 koledníků v 19 skupinkách. Vybralo se celkem 133.900,- Kč (loni 121.850). Z toho Slavkov 87.200,- Němčany 14.200,- Hodějice 18.900,- Heršpice 13.500,- Kč. Děkujeme koledníkům i dárcům.

20.1.     Premiéra hry divadla Simsala Bim „Kašpárkova dobrodružství".

24.1.    Ekumenická bohoslužba ve farní kapli ve Slavkově, kázal kazatel Adventistů Roman Mach.

 

10.2.    Den pro holky uspořádaly školské sestry (36 děvčat).

11.2.    Druhý společenský ples farností slavkovského děkanství v Nesovicích, hrála kapela Mistříňanka, účast 480 lidí, z naší farnosti kolem 90 farníků.

18.2.     Karneval pro děti v Domu sv. Rodiny provázené postavami Karafiátových Broučků.

 

  3.3.    Kurz pro spolupracovníky ve farnostech na téma kostel v sále Domu sv. Rodiny. O kostele jako středu farnosti a kostelnické praxi přednášel 60 účastníkům P. J.Bartoš ze Znojma, o liturgickém prostoru P. P. Kopeček z Podolí, .

  9.3.    Přednáška a svědectví komunity Podané ruce o pomoci drogově závislým.

10.3.    Prof. P. Petr Piťha přednášel o „Duchovní a kulturní identitě českého národa"

Přehled událostí ve slavkovské farnosti roku 2007

Mimo pravidelných bohoslužeb jsme v uplynulém roce prožívali v naší farnosti různé události a aktivity k prohloubení křesťanského života a společenství. Přinášíme přehled těch nejdůležitějších.

V Domě sv. Rodiny probíhalo pod záštitou Školských sester několik setkání s duchovní tématikou: duchovní obnova pro manžele s komunitou Emanuel / přednáška prof. P. Piťhy „Duchovní identita národa" / duchovní obnovy pro ženy, muže a mládež / kurz pro spolupracovníky ve farnostech. Akce „Misijní koláč" byla uspořádaná v postní době Farní charitou. Výtěžek z prodaných koláčů byl zaslán na misie. O Velikonocích se opět konaly křížové cesty, na Květnou neděli na Urbánek a velkopáteční celým městem. V květnu pak Svatourbanské hody, kterým předcházela poutní bohoslužba na Urbánku. 10. června jsme uspořádali II. farní den s mnoha vystoupeními a cestou pohádkovým lesem pro děti. Oživením byly soutěže „O nejlepší buchtu" a „Farník roku". Farníci měli také možnost vyjádřit se v anonymní anketě o farnosti. Děti podnikly výlet do Napajedel ke hrobu Aničky Zelíkové a na prohlídku kroměřížských zahrad a zámku.

Prázdninový farní tábor pro děti se konal v Bukovince, mládež si připomenula období totality při tématickém pobytu ve Fryšavě. Rodiny zase vyjely na společnou dovolenou na Seč. Přes dvacet mladých prožilo týden na Národním setkání mládeže v Táboře – Klokotech. Každý, kdo přijel první říjnovou neděli do kostela nějakým dopravním prostředkem, dostal požehnání s prosbou za ochranu na cestách. V září proběhly volby do nové farní rady.

V rámci Roku diecéze se někteří účastnili konference ve Skalském dvoře na Vysočině a sympozia v Brně. Některé děti se umístily v diecézní výtvarné a vědomostní soutěži. S ostatními farnostmi jsme putovali 6. května na neobvyklou pouť do brněnské katedrály. Na pěší pouť jsme se vydali v květnu do Žarošic a v srpnu na Velehrad.

S pěveckým sborem Gloria jsme se v květnu vydali na Svatojánské oslavy do Würzburgu v Německu a na vánoční návštěvu do polského Slavkova. Zdařilý koncert třebíčského sboru Musica animata s orchestrem se konal v červnu. O Vánocích přijel dětský národopisný soubor Kyjovánek, koledovala Zámecká kapela a při bohoslužbách zpíval PS Gloria a schola děvčat. Farní divadlo Simsala Bim sehrálo hry Kašpárkova dobrodružství a Jonáš.

Po 13. letech byly dokončeny stavební opravy farního kostela, letos v hodnotě 600.000,- Kč. Bylo opraveno: krytina římsy na věži kostela, vymalovány schodiště k hodinám, instalováno zábradlí, osvětlení a schodiště ve věži, vyměněny srdce zvonů firmou Perner z Pasova. Proběhlo restaurování jedné velké lampy věčného světla v hodnotě 49.000,- Kč ( obě budou zavěšeny u oltáře na původní místo). Zcela byla dokončena rekonstrukce špitálu u kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce, fasáda od stavebnin a opraven interiér špitálu v hodnotě 990.000,- Kč.

Děkujeme všem, kteří akce připravovali nebo podpořili finančně či modlitbou!

P. Milan Vavro, farář

Statistika farnosti 2007

Vysvětlivky: V závorce je uveden počet z předchozího roku 2006! Zkratky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

Křty 29 (26) (Sl 17, Ně 4, Ho 2, He 1, jiné 5, z toho byli 3 dospělí.

Sňatky 16 (14) 10 z jiných f. z naší farnosti 6 (Sl 3, Ho 2, He 1).

1. sv. přijímání 19 (19) (děti: Sl 8, Ho 4, He 1, jiné 1, dospělí 5).

Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000.

Biřmování 1 (při křtu dospělého).

Vyučování náboženství – dětí 127 (138) z toho Sl 70, Ně 9, Ho 10, He 1, speciální škola 6, předškolních 31. Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní nedělní mše.

Společenství – 2 skupiny mládeže (32), 5 skupin dospělých (51)

Svátost nemocných 187 (181) – počet je menší, svátost byla udělována ve všední den (ukázalo se, kdo má opravdu zájem). Udělená společně při mši 147, jednotlivě navštěvovaných nemocných 40.

Pohřby 52 (45) z toho Sl 34, Ně 10, Ho 7, He 1, z toho na hřbitov 31 a kremací 21.

Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 21 z 52. Máme odpovědnost k vážně nemocnému zavolat kněze.

Duchovní ve farnosti – kněží v činné službě 2, řeholnic v klášteře 15.

Celkem bylo ve farnosti vybráno a odesláno na různé účely 398.198,- Kč. Tato částka obsahuje tři položky:

Farní sbírky odeslané na biskupství: 200.741,- Kč

Haléř sv. Petra 25.030, na charitu 12.971, na bohoslovce 15.954, na misie 28.950, na potřeby diecéze 74.026, Boží Hrob 2.550, Televize NOE 20.630,-Kč.

Tříkrálová sbírka 2007 celkem 133.900,- Kč. Slavkov 87.200,- Němčany 14.200,- Hodějice 18.900,- Heršpice 13.500,- Kč.

Farní charita poslala 63.557,- Kč na humanitární pomoc na různá místa u nás a ve světě.

Zpracoval P. Milan Vavro, farář

Opravy kostelů 2007

Farní kostel ve Slavkově se opravuje již 13. rokem. V roce 2007 celková částka 600 tis. Kč. Za dotace z Ministerstva kultury 500.000,- Kč, JM kraje 70.000,- Kč a sbírek v kostele 30.000,- Kč dokončena oprava kostela: ve výši 221 tisíc Kč byla opravena římsa na věži farního kostela, včetně lešení, pokrývačů, nové bobrovky, klempířů, opravy lemování kolem věže a nových svodů na římse v nejvyšší části. Jednalo se o poslední plánovanou etapu opravy pláště kostela. Na špatný stav bobrovky došli horolezci loni při instalaci oplechování. Tašky nešlo vyměnit, byly nalepeny v betoně. Nátěr fasády věže byl v roce 2002 proveden horolezci z lan, protože lešení kolem celé věže by bylo velmi nákladné. Nyní byla postavena pouze lehká konstrukce pro ochoz kolem římsy.

V hodnotě dalších 215 tisíc Kč jsou obě schodiště k hodinám a na kůr vymalované, levé je opatřené novým zábradlím, osvětlení schodišť a kůru. Stěny v přízemí schodišť jsou nově omítnuty, proveden nový nátěr původní podlahy na kůru, oprava cihelných podlah oratoří. Všechny dubové dveře jsou očištěny od různých nátěrů a napuštěny přírodním nátěrem. U zvonů jsou nové schody a žebříky vedoucí až pod střechu s křížem. Každé schodiště na půdu a na věž je zakončeno bezpečnostními protipožárními dveřmi.

Za 115 tis. Kč byly firmou Perner z Pasova (Německo) opraveny zvony – nekvalitní železná srdce 3 zvonů vyměněna za nová, ručně kovaná, včetně závěsů a zvony očištěny. Proběhlo restaurování jedné velké lampy věčného světla v hodnotě 49 tis. Kč, obě budou potom zavěšeny u oltáře na původní místo.

Špitál u kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce. V letošním roce byla dokončena fasáda od stavebnin a opraven interiér špitálu v hodnotě 990.000,- Kč. Podíl farnosti byl 50 tis. Kč, ostatní z dotací Města Slavkova (200 tis.), Ministerstva kultury (660 tis.), a JM kraje (80 tis.).

V Němčanech v kostele sv. Antonína byl pořízen nový rozhlas, původní rozhlas byl instalován na Lutršték.

V Hodějicích pořízen nový ventilátor k varhanám za 45.000,-Kč, očalounění sedadel v lavicích a opraveny svody zničené vandaly (25,000,- Kč) a omítnutí interiéru věže.

V Heršpicích byly dokončeny lavice a připravuje se dokončení vybavení kostela – sedadla pro ministranty, podstavce pro květiny u svatostánku, zpovědnice, lustry.

Fara v Nížkovicích je téměř opravena, proběhly terénní úpravy dvora, dokončení podkrovní místnosti, podlah, sociálních zařízení a vybavení starobylým nábytkem, chybí však dokončit mnoho detailů. Od prosince se uskutečnilo několik pobytů mládeže a dětí – divadla Simsala Bim, spolča Smajlíků, dětí z Hodějic a z Heršpic, ministrantů ze Slavkova a mládeže z Křenovic a z Podivína.

Poděkování patří vám všem, kteří přispěli ve sbírkách a pomohli svou prací. P. Milan Vavro, farář

FARNÍ KRONIKA 2006

Přehled událostí roku 2006

  7.1.    Tříkrálová sbírka celkem 133.650,- Kč, ve Slavkově 77 tis, Němčany 13 tis, Hodějice 19 tis,  Heršpice 12 tis, Nížkovice 12 tis.

  8.1.    Koledování u Jesliček, zpívala schola spolu s dětmi z náboženství a koledy doprovázela dechová kapela.

  4.2.    První společenský ples farností slavkovského děkanství v Dražovicích, hrála kapela Ištvánci ze Šardic, účast přes 400 lidí, z naší farnosti 100 farníků.

19.1.    Ekumenická bohoslužba v kapli v Heršpicích, kázala evangelická farářka Jarmila Řezníčková z Heršpic

28.1.    Výstava farního divadla Simsala Bim „Procházka pohádkovou zemí" na faře s ukázkami her, kterou navštívil o. biskup Vojtěch Cikrle. O výstavě natočila 19.2. Česká televize krátkou reportáž.

28.1.    Duchovní obnova pro chlapce s P. M. Slavíčkem u sester.

11.2.    Lurdská pouť za duchovní povolání a za nemocné na Lutrštéku, sloužil P. Oldřich Chocholáč.

17.2.    Prof. P. Petr Piťha, bývalý ministr školství, měl v kapli přednášku o svátosti smíření , v sobotu obnovu „Krize rodiny a jak jí čelit" a v neděli sloužil v kostele mši svatou.

24.2.    Dovoz darovaných dubových lavic do farní kaple z Německa, ze zrušeného kláštera v Johannisbergu ve farnosti Geisenheim u Wiesbadenu.

 26.2.   Karneval pro děti a mládež v sále školských sester provázené ukázkami z večerníčků, farář P. Milan byl za Krakonoše.

26.3.    Ženy uspořádaly aktivitu „Misijní koláč" pro misie , výtěžek byl věnovaný do Bangladéže.

  8.4.    Mládež na setkání s o. biskupem v katedrále, papež  Benedikt pozval mladé na světové setkání mládeže do Kolína nad Rýnem.

  8.4.    Muži měli v počtu 16 poprvé duchovní obnovu „O modlitbě" s jáhnem Ladislavem Kincem z Víru.

  9.4.    Křížová cesta na Urbánek s modlitbou za kněžský seminář.

  7.5.    Změna bohoslužeb v neděli ve Slavkově z 8.00 na 8.30 h a v Němčanech z 9.30 na 9.45 h. Večerní mše v létě na 19.00 h.

30.4.    Velikonoční varhanní koncert ve farním kostele, varhany Jan Král, trubka Zbyněk Bílek, sólo Kamila Sokolová, zpíval sbor Gloria.

20.4.    Společné udělování svátosti nemocných ve všech kostelech.

  8.5.    3. pěší farní pouť do Žarošic, 47 pěších, další přijeli autobusem.

21.5     I. sv. přijímání ve Slavkově a v Němčanech na Lutrštéku.

28.5.    Svatourbanské hody za účasti hejtmana Juránka, sloužil P. Petr Mareček.

  3.6.    Kurz „Pantomima, tvořivost a komunikace" u sester, účast herců farního divadla.

  3.6.    Slavnost vigilie seslání Ducha Svatého v sále sester, mše sv. s modlitbou.

10.6.    Odpoledne her pro děti na Urbánku s dětmi z Havlíčkova Brodu, mše sv.

13.6.    Návštěva katolíků z Ackermann Gemeinde z diecéze Wurzburg v Německu, prohlídka Slavkova a bojiště, večer společná mše svatá a posezení na zahradě školky, kde zahrálo naše divadlo krátkou hru.

18.6.    Slavnost Těla a Krve Páně pro všechny farníky, mše sv. v 8.30 s průvodem Božího těla před zámek.

22.6.    Výlet dětí z náboženství s farnostmi Otnice a Šaratice k sv. Antonínkovi u Blatnice, do skanzenu ve Strážnici a na rozhlednu Tvarožná Lhota.

25.6.    V Heršpicích při příležitosti setkání rodáků se konala modlitba za obec a představení obecního praporu a znaku za účasti starosty Jiřího Zieglera a zástupců církví působících v Heršpicích – katolíků (P.Milan Vavro), českobratrských evangelíků (Jarmila Řezníčková) a kazatele církve Křesťanských sborů.

29.6.    Sbor Gloria, P. Milan Vavro a starosta Petr Kostík navštívili farnost v partnerském městě Darney ve Francii. Mši svatou sloužili společně P. Milan a místní farář Andre Simonini v místním kostele sv. Maří Magdaleny z r. 1789, zpíval sbor Gloria.

  1.7.    Primice P. Siarda Kamila Novotného, OPraem, ve Vážanech nad Litavou.

  2.7.    V Nížkovicích při příležitosti setkání rodáků požehnal P. Petr Mareček při mši svaté v kostele obecní prapor a znak za účasti starosty Petra Plotěného. Průvod s krojovanými stárky šel od obecního úřadu.

  1.7.    Webové stránky farnosti s novou adresou www.farnostslavkov.cz  v nové prezentaci.

  2.7.    Dovolená rodin v Hoješíně u Seče za účasti kolem 60 rodičů a dětí.

  6.7.    Farní stanový tábor v Rakoveckém údolí vedl P. Petr Mareček, táborová hra na téma „Putování biblických praotců". Účastnilo se kolem 70 dětí a mládeže.

16.7.    V Hruškách posvětil biskup Vojtěch novou kapli P. Marie Sněžné.

18.7.    Pohřeb P. Jana Pavlů v Řečkovicích. Působil v Nížkovicích, zastupoval ve Slavkově.

  6.8.    Zahájení dalších oprav farního kostela (sokl, elektroinstalace, schodiště, oratoře a střecha) z dotace 1.200.000 Kč.

19.8.    Děkovná mše sv. v katedrále k 60. narozeninám otce biskupa Vojtěcha.

27.8.    Hodová mše sv. v Hodějicích, slouží P. Oldřich Chocholáč.

27.8.    Pouť mládeže do Říma, Assisi a Vitorchiana s 12 mladými, P. Milanem a P. Petrem.

  1.9.    Farnost Nížkovice předána do správy P. Vojtěchovi Oldřichovi Diváckému, který přichází z Drnovic u Vyškova do Vážan nad Litavou.

17.9.    Pouť na Lutrštéku, sloužil P. Josef Pohanka, farář ze Žarošic a P. Michael Macek, nový farář z Rousínova.

  7.10.  Bohoslužbu SIS vedl vojenský biskup ze Slovenska Mons. František Rábek

15.10. Pouť do La Saletty a Arsu ve Francii s duchovní obnovou P. Pavla Habrovce.

  4.11.  Obnovu pro 100 žen z celého děkanství na téma „Být tou, kterou jsem" vedl farář ze Šternberka P. Josef Červenka.

25.11. Obnovu pro muže „Pravé lidství" měl P. František Lízna, účast 50 mužů.

  3.12. Adventní zpívání schol ze Slavkova, Hodějic a Heršpic na Špitálce. Zpívalo 36 dětí, kostel byl zaplněn především jejich rodiči a příbuznými.

14.12. Dokončení oprav farního kostela pro rok 2006 a úklid s vysáváním prachu z 14 m plošiny.

22.12.  Předvánoční koncert koled rousínovského sboru Danielis v sále školských sester.

24.12. Štědrý den a zároveň 4. adventní neděle. Na 7 bohoslužbách účast 1450 věřících. Na mši sv. pro rodiny s dětmi v 15.30 h bylo 200 lidí. Půlnoční ve 23.00 sloužil P. Milan a sbor Gloria zpíval II. Kolaříkovu pastýřskou mši s doprovodem 9 nástrojů.

25.12.  Vánoční koncert sboru Gloria s českými i cizími koledami v zaplněném kostele

26.12. Na Štěpána zpívala dětská schola, odpoledne byl průvod Svaté Rodiny a Tří králů z náměstí do kostela za zpěvu koled s kapelou.

31.12.  Požehnání ikony sv. Rodiny pro Dům svaté Rodiny. Od této chvíle mají prostory školských sester pro duchovní obnovy svůj název.

 

Zpracováno podle ohlášek farnosti

Zápis do kroniky za rok 2006

 

Zkratky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

 

Křtů bylo 26 (loni 24) ze Sl 14, Ně 4 Ho 3 He 1, cizí 4. Ze 26 rodičů dětí má 10 církevní sňatek. Sňatků 14 (loni 11) ze Sl 6, Ně 1, Ho 1, cizí 6. Polovina sňatků je mezi katolíky, polovina věřící s nepokřtěným.

 

1. sv. přijímání 19 (loni 14) (děti: Sl 10, Ně 8, dospělí 1). Svatých přijímání při mši sv. bylo kolem 40.000. Svátost smíření letos před Vánocemi přijalo mnoho farníků (zpovídalo se 38 hodin). Klesá ale četnost, prodlužuje se doba na měsíce mezi zpovědí, i my kněží chceme dát více možností.  Biřmování 1 při křtu dospělého.

 

Nedělní mši sv. slavilo při sčítání 18.4.2004 celkem 753 osob (Sl ranní 322, večerní 143, Ně 131, Ho 99, He 58). Nedělní mše je ve farnosti v každé obci, nemusíme přijíždět do farního kostela. Návštěvnost je někdy nepravidelná (jednou lavice plné, jindy prořídlé), o svátcích bývá někdy méně než o běžné neděli (?). Bohoslužeb za rok celkem 877 (mše sv. nedělní 291, ve všední dny 590, z toho 145 pro děti). V každé obci je mše sv. v neděli a ve všední den.

 

Vyučování náboženství: 138 dětí od 3 do 15 let (loni 133) z toho ze Sl 66, Ně 12, Ho 14, He 6, speciální škola 6, předškolních 31, cizí 3. Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní nedělní mše. Vyučuje se na faře, ve škole v Němčanech a v Hodějicích a v kapli v Heršpicích. Školních dětí je letos 95, před 5 lety jich bylo 131. Nejvíce ubylo dětí v Němčanech (r. 2004 chodilo 28, r. 2005 kleslo na 20 a r. 2006 jen 12. Ubývá dětí v prvních třídách, rodiče je pokřtí, ale nepřihlásí do náboženství. Z 30 pokřtěných dětí před 5 lety chodí do kostela 12.

 

Svátost nemocných 181 (loni 252) – počet je menší, svátost byla udělována ve všední den, dostavilo se méně zájemců. Udělená společně při mši 126, jednotlivě 55. P. Milan s řeholní sestrou Blankou navštěvovali ve Slavkově a obcích měsíčně 35 nemocných ve dnech kolem prvního pátku. Mše sv. v penzionu byla druhý čtvrtek v měsíci, návštěva v psychiatrické léčebně každý pátek.

 

Pohřbů 45 (loni 43) z toho Sl 31, Ně 8, Ho 3, He 3, z toho na hřbitov 22 a  kremací 23. Roste zájem o rozloučení v rodinném kruhu, někdy bez obřadu. Příbuzní berou málo na pohřeb děti. Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 22 ze 45. Máme odpovědnost k  vážně nemocnému zavolat kněze.

 

Duchovní: 2 kněží v činné službě, 15 řeholnic v klášteře Chudých školských sester Naší Paní. Duchovní povolání: do 1. ročníku CMTF a do Arcibiskupského kněžského semináře nastoupil Ing. Martin Kohoutek z Hodějic. Do kláštera karmelitek v Praze na Hradčanech vstoupila Markéta Paterová z Němčan. Rodáků z farnosti působí jinde 5 kněží a 4 řeholní sestry.

 

Společenství mládeže (nejmladší 15, Smajlíci 9 a Piškoti 10) vedou kněží. Při páteční mši svaté ve Slavkově probíráme Kompendium katolického katechismu. Na tuto mši sv. také přichází mládež, která má potom setkání ve dvou skupinách, nejmladší od 14 let a skupina Smajlíků 16-18 let. Starší Piškoti mají setkání v sobotu. Na úvod bývá společná modlitba nebo adorace v kapli, potom na faře biblické téma, diskuze, soutěž, společenská hra nebo vlastní připravený program. Mládež se podílí na diecézních akcích pro mládež, výletech, organizování karnevalu, tábora, sobotních tělocvičen, pomáhá při brigádách atd.

 

Společenství dospělých se setkávají týdně, 14 denně nebo měsíčně: rodiny s dětmi, manželé padesátníci, společenství Vrba přetvářející se do spol. manželů a rodin, modlitby matek – starší ženy a mladé maminky, společenství žen, do modlitby živého růžence je zapojeno 60 farníků. Setkání jsou otevřené dalším, kteří by se chtěli přidat.

 

Podáváním Eucharistie jsou pověřeny sestry Vojtěcha, Gregorie a Bohdana, také Miroslav Lstibůrek a Milan Šaněk, kostelníci, kterým pomáhají jako kostelníci na večerní mši další 3 starší ministranti. Kostelnickou službu v Němčanech koná Jan Formánek, v Hodějicích Pavlína Vykouřilová a v Heršpicích Martin Šujan.

 

Ministrantů ve farnosti je celkem 51. Ve Slavkově 20, ale málo mladších, ministrantské schůzky mají ve dvou skupinách, vede Jirka Paleček a Pavel Hlaváček.  V Němčanech 16, z toho 6 mladších, v Hodějicích 7, v Heršpicích 2 (ve všední dny zastupuje 5 ministrantek).

 

Misijní klubko dětí se od září schází na faře po nedělní mši s programem misijní tématiky a stará se o ně Lucka Křížová s Terkou Čechovou.

 

Farní divadlo Simsala Bim vede Ludmila Nosková s pěti dospělými spolupracovníky, 9 herců mládeže a před vánocemi 2006 došlo k založení nové generace (dorostu) divadla.

 

Tělocvik pro ministranty, mládež a muže je týdně přes zimní období ve 3 školních pronajatých tělocvičnách.

 

Hudebníci ve farnosti: Ve farním kostele hraje na varhany Jana Dolečková. Pěvecký sbor Gloria vede Dr. Petr Hlaváček, zkoušky jsou dvakrát týdně na faře, má koncerty také mimo liturgii, návštěvy v zahraničí (Francie, Polsko), o vánocích sbor doprovází hudebníci. Scholy ve Slavkově vede sestra Benedikta, velká schola zpívá v neděli na ranní, zkoušky má dvakrát týdně, od podzimu začala malá scholička, zpívá na dětské mši. V Němčanech zpívá sbor vedený Stanislavem Vymazalem, varhaníkem je Oldřich Svoboda. V Hodějicích zpívají děti v pátek a příležitostně v neděli, vede je Kateřina Šujanová, která hraje také na varhany. V Heršpicích zpívají děvčata několikrát v roce se Slávkou Šujanovou, varhanicí je Marie Marková. Díky také kostelníkům a lektorům.

 

Úklid kostela a zdobení – ve Slavkově odvedla skupina téměř 20 žen mnoho práce během dvou let výmalby kostela. Bylo by dobré rozšířit služby o skupinu žen středního věku. Za výzdobu farního kostela vděčíme Miroslavovi Lstibůrkovi a Pavle Hrazdílkové. V obcích je o úklid a výzdobu také vzorně postaráno.

 

Farní rady – ekonomická a pastorační se schází na faře k poradám a k plánování aktivit a  oprav.

 

Farní charitu vede Jitka Hrabovská, farní šatník Zdena Schneiderová.

 

Farní časopis rediguje Eva Janková, farní internetové stránky webmajster Jan Matyáš. V těchto farních médiích je třeba více zpravodajů a prosíme fotografy z lidu o případné včasné poskytnutí fotografií.

 

Duchovní obnovy – školské sestry začaly s pravidelnou nabídkou, zvětšila se účast i z děkanátu a vzdálenějších farností. Dne 31. 12. 2007 byly prostory nazvány Dům svaté Rodiny.

 

Celkem bylo ve farnosti vybráno a odesláno na různé účely 401.655,- Kč. Tato částka obsahuje tři položky: 1) Farní sbírky odeslané na biskupství: 202.175,- Kč (r. 2005 bylo 266.412,- Kč). Z toho Haléř sv. Petra 21.760, na charitu 17.130, na bohoslovce 17.270, na církevní školství 2.100, na misie 31.650, na potřeby diecéze 90.000, Boží Hrob 1.000, Televize NOE 21.265,-Kč. 2) Tříkrálová sbírka 2006 celkem 133.650,- Kč. Slavkov 77.900,- Němčany 12.900,- Hodějice 18.800,- Heršpice 12.100,- Kč. 3) Farní charita poslala 65.830,- Kč na humanitární pomoc na různá místa u nás a ve světě.

 

Poděkování všem, zapojených v různých službách, aktivitách a společenstvích v celé farnosti.

Zpracoval P. Milan Vavro, farář

 

 

3. Opravy kostelů 2006 a výhled 2007

 

Farní kostel ve Slavkově se opravuje již 12. rokem. Za dotace z Ministerstva kultury 1.200.000,- Kč, JM kraje 80.000,- Kč a sbírek v kostele 138.000,- Kč dokončena oprava soklu (kamenické práce, sanační omítky s výmalbou, nová elektroinstalace a rozvody rozhlasu vedené v soklu), oprava schodiště na kůr a oratoří (vyspravení omítek, výmalba, podlahy, dubových dveří a bočních oken), uzavření prostor schodiště na půdu prosklenými stěnami a protipožárními dveřmi. Dále opravena místnost za oltářem, která bude využita jako sklad. Na okenní římsy a parapety byly dány ostny proti holubům, tašky na valbách střechy byly připevněny a úžlabí utěsněny proti zavátí sněhu. Zlacené prvky hlavního oltáře, svatostánku a bočních oltářů jsou pozlaceny nebo vyčištěny. Byl instalován větší číselník písní. Do kaple byly darovány lavice z Německa, které byly upraveny a po obroušení nalakovány.

Nábytek farní knihovny byl umístěn do oratoře na protější stranu, kde by mohla vzniknout prohlídková trasa k hodinám, v oratořích nad ní je v budoucnu možné instalovat výstavu starých bohoslužebných předmětů a oděvů. Farní historická knihovna a archiv not budou umístěny v jedné z oratoří vedle kůru.

Letos nás čeká dokončení výmalby levého schodiště na půdu, doplnění zábradlí, oprava cihelných podlah oratoří, nátěr podlahy na kůru, pokračování ochrany fasády proti holubům, oprava schodiště a žebříků ve věži, restaurování venkovního bočního schodiště, osvětlení schodišť a kůru, instalace bočních svícnů v lodi kostela a reflektorů na oltář a svatostánek.

Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce pokračovala oprava fasády ze hřbitovní strany v hodnotě 725.000,- Kč, podíl farnosti byl 35.000,- Kč, ostatní z dotací Města Slavkova (127 tis.) Ministerstva kultury (443 tis.) a JM kraje (120 tis.). V letošním roce bude dokončena fasáda od stavebnin a opraven interiér špitálu.

Sklad na Nerudově ulici byl odprodán Městu Slavkovu za 555.000,- Kč. Pod pozemkem, na kterém stojí sklad, vede hlavní potrubí kanalizace, nešlo jej tedy prodat jako stavební místo. Navíc prostory již nebyly farností využívány. Získané finance budou uloženy na farním účtu a použity v budoucnu po zvážení Ekonomické farní rady.

Na slavkovské faře pokračuje vybavení místností a sálu skříněmi a nábytkem pro uskladnění not pěveckého sboru, pomůcek ke katechezím a her pro děti. Byl instalován domácí telefon na faře, v sakristii a na kůru.

V Němčanech v dolním kostele byl pořízen nový rozhlas, původní rozhlas bude dán na Lutršték. Uvažuje se o výrobě nových lavic do dolního kostela.

V Hodějicích bylo osazeno kvalitní zvonění zvonu včetně hodin v sakristii. Nyní probíhá očalounění sedáků a klekátek lavic. Plánujeme opravu schodiště a prostor ve věži, dokončení omítek ve věži s výmalbou, opravu vstupních dveří.

V Heršpicích byly dokončeny lavice a připravuje se dokončení vybavení kostela – sedadla pro ministranty, podstavce pro květiny u svatostánku, zpovědnice, lustry.

V Nížkovicích v kostele bylo provedeno mramorování tumby pod svatostánkem a pozlaceny ornamenty na mramorových oltářích. Byl opraven nátěr sochy P. Marie Lurdské a Božského srdce na bočních oltářích, víko křtitelnice a svícen na paškál. Varhanní měch byl děravý a nepřiměřeně velký, byl pořízen nový a varhany po 7 letech ošetřeny proti červotoči a naladěny.

Na nížkovické faře byla opravena fasáda, okna ze dvora, dveře, zateplení podkrovní místnosti, instalace ústředního vytápění. Plán letos: dokončení podkroví, sociálního zařízení a podlah v přízemí, úprava plochy dvora. (Fara byla po dohodě farní rady ve Slavkově s farní radou v Nížkovicích pronajata v říjnu 2006 slavkovské farnosti pro prázdninové pobyty dětí, mládeže a rodin s dětmi, ale také pro případný odpočinek kněží ze Slavkova, kde chybí u fary zahrada.)

Poděkování patří vám všem, kteří přispěli ve sbírkách a pomohli svou prací.

 

Zpracoval P.Milan Vavro, farář

 

 

FARNÍ KRONIKA 2005

Přehled událostí roku 2005

 • 8.1.       Tříkrálová sbírka celkem 146.167,- Kč, ve Slavkově rekordní počet 72 koledníků
 • 16.1.     P. Milan Vavro přebírá dočasně (do října) navíc správu farnosti Šaratice
 • 22.1.    ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele v Heršpicích, kázal P. Petr Mareček
 • 6.2.      karneval pro děti a mládež v sále školských sester
 • 11.2.     Lurdská pouť za nemocné na Lutrštéku
 • 13.2.     otevření kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce po opravě interiéru, zpívá sbor Gloria
 • 20.2.     první řeholní sliby sestry Anežky – Věry Novoměstské ze Slavkova v kongregaci Školských sester sv. Františka v Praze - Břevnově
 • 26.2.   postní duchovní obnova, vedl Jindřich Bartoš, děkan ze Znojma
 • 11.3.     židovská pesachová večeře na faře
 • 18.3.      mše sv. na Květný pátek na Lutrštéku
 • 19.3.     mládež na setkání mládeže diecéze s o. biskupem v katedrále
 • 20.3.     křížová cesta na Květnou neděli na Urbánek (velké bahno, malá účast)
 • 2.4.     zemřel Svatý Otec Jan Pavel II.
 • 8.4.     rekviem za papeže ve Slavkově
 • 19.4.      zvolen nový papež Benedikt XVI.
 • 22.4.      diecézní konference Farnost – místo pro každého (3 farníci ze Slavkova)
 • 23.4.      získána dotace od JM kraje, rozhodnuto o výmalbě kostela
 • 26.4.      60. výročí osvobození Slavkova
 • 25.4.     společné udělování svátosti nemocných ve všech kostelech
 • 7.5.      pěší pouť do Žarošic
 • 8.5     I. sv. přijímání ve Slavkově a v Němčanech
 • 14.5.     ministranti v semináři v Olomouci
 • 15.5.     z důvodů oprav tento den nebyla nedělní mše sv. v kostele, ale v sále u sester
 • 21.5.     osekání omítek ve farním kostele před výmalbou
 • 22.5.     Svatourbanské hody s žehnáním praporu a insignií města Slavkova (P. Milan)
 • 4.6.      Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. s průvodem Božího těla na zámek, první Farní den
 • 11.6.     pouť farnosti do Mariadreieichen v Rakousku se sborem Gloria
 • 20.6.     zahájení stavby lešení v kostele
 • 29.6.      výlet dětí z náboženství do Lednice, Janohradu a Břeclavi
 • 1.7.     ustanovení kaplana Marka Slatinského ve Slavkově a Šaraticích
 • 10.7.     brigáda mládeže na opravách interiéru a fasády fary v Nížkovicích
 • 19.7.     farní stanový tábor dětí v Račicích, téma cesty sv. Pavla, 45 dětí, vedl P. Petr Mareček
 • 27.7.      pouť na Horu sv. Klimenta u Osvětiman
 • 11.8.     odjezd 14 mladých a P. Milana na Světové dny mládeže do Kolína nad Rýnem
 • 25.8.     pěší pouť ze Slavkova na Velehrad (15 mladých 60km, 8 se připojilo později)
 • 28.8.     Svatobartolomějské hody v Hodějicích, průvod obcí a žehnání obecního praporu
 • 4.9.      žehnání kříže u hájenky Bílý Vlk u Nížkovic
 • 19.9.     pouť na Lutrštéku, sloužil P. Oldřich Chocholáč, kaplan z Rousínova (15.9. sloužil P. Marek Slatinský)
 • 1.10.     SIS – téma „Hudba, nástroj smíření", koncertuje náš sbor Gloria
 • 7.10.     v kapli promítání fotografií ze setkání mládeže s papežem
 • 9.10.     farní divadlo – pohádka „Jak Ondra ke štěstí přišel"
 • 16.10      P. Marek Slatinský ustanoven administrátorem do Šaratic, požehnání opravené fary, P. Milan končí zástup v Šaraticích
 • 19.10. cyklus 4 přednášek o komunikaci v rodině, pořádají duchovní církví ve Slavkově
 • 2.11. dušičkový týden v opraveném kostele na Špitálce
 • 5.11. obnova pro ženy u sester, vede jáhen L. Kinc
 • 12.11. setkání mládeže děkanátu ve Slavkově u sester
 • 19.11. dokončení výmalby a restaurování ve farním kostele po 6 měsících a 11 dnech
 • 26.11. adventní duchovní obnova, vedl P. Miroslav Suchomel
 • 2.12. rekviem za padlé k 200. výročí bitvy u Slavkova, káže P. Bejček z Letonic, varhany p. Král
 • 3.12. celodenní modlitba za mír v kostele s výstavou fotografií (večer navštívil kostel biskup Vojtěch Cikrle)
 • 4.12. mše sv. za padlé a za mír ve světě, slouží Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius a Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, přítomni všichni farníci i z obcí
 • 24.12. mše sv. pro rodiny s dětmi v 15.30 h a půlnoční ve 23.00 v nově vymalovaném kostele
 • 26.12. benefiční vánoční koncert sboru Gloria
 • 31.12. prohlídky hodin a fotografií z opravy kostela

Zpracováno podle ohlášek farnosti


Statistika farnosti 2005

Vysvětlivky: V závorce je uveden počet z předchozího roku 2005! Zkratky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice, Ní= Nížkovice.

Křty 24 (26) (Sl 18, Ně 2, Ho 2, He 1, Ní 0, cizí 1). Ze 24 rodičů dětí má 18 církevní sňatek.

Sňatky 11 (13) (Sl 3, Ně 4, Ho 1, cizí 3).

1. sv. přijímání 14 (31) (děti: Sl 5, Ně 4, Ho 1, cizí 1, dospělí 3).

Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000

Biřmování nebylo uděleno.

Nedělní mši sv. slavilo při sčítání 18.4.2004 celkem 806 osob. (Sl ranní 322, večerní 143, Ně 131, Ho 99, He 58, Ní 53.

Bohoslužeb celkem 927 (mše sv. nedělní 316, ve všední dny 615, z toho 145 pro děti). V každé obci je v neděli a ve všední den mše sv.

Vyučování náboženství – dětí 133 (138) z toho Sl 62 (67), Ně 20 (28), Ho 11 (10), He 7 (5), Ní 0, speciální škola 6, předškolních 24, cizí 3). Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní nedělní mše.

Svátost nemocných 252 (366) – počet je menší, svátost byla udělována ve všední den (ukázalo se, kdo má opravdu zájem). Udělená společně při mši 210 (309), jednotlivě navštěvovaných nemocných 42 (57).

Pohřby 43 (38) z toho Sl 23 (23), Ně 8 (7), Ho 5 (4), He 2 (2), Ní 5 (2), 29 na hřbitov a 14 kremací.

Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 12 ze 43. Máme odpovědnost k vážně nemocnému zavolat kněze.

Duchovní ve farnosti – kněží v činné službě 2, kněz důchodce 1 (P.Novotný), řeholnic 15.

Sbírky odeslané na různé účely: celkem 266.412,- (r. 2004 bylo 435.057,-) Kč (na Haléř sv. Petra 22.540, na charitu 13.780, na bohoslovce 13.610, na církevní školství 6.700, na misie 27.850, na potřeby diecéze 54.982, Tříkrálová sbírka 133.650).

Zpracoval P. Milan Vavro, farář


Opravy kostelů 2005

Ve Slavkově na farním kostele byla provedena výmalba kostela včetně lešení, restaurování reliéfů, kazatelen, andělů, věnců, svícnů, svatostánků. Uhrazeno z dotace Jihomoravského kraje 1.000.000,- Kč, dotace Města Slavkova 60.000,- Kč, sbírky v kostele 330.151,- Kč, dary věřících a sponzorů 594.000,- Kč, při veřejné sbírce na výmalbu se ve čtyřech pokladničkách vybralo 15.843,- korun.

V kostele sv. Jana Kř. na Špitálce byla provedena fasáda z ulice Cena 745.000,-Kč, hrazeno ze sbírek farnosti 45 tis., dotace státu 200 tis., JM Kraje 300 tis, Města Slavkova 200 tis. Kč. V roce 2006 se bude pokračovat obnovou fasády z hřbitovní strany a budovy špitálu od stavebnin.

V Němčanech na Lutrštéku jsme opravili kamenný sokl a sanační omítku s nátěrem za 95 tis. Kč ze sbírek a 100 tis. Kč z dotace obce.

V Hodějicích jsme splatili dluh 56 tis. Kč z opravy kostela a z dotace 100 tis. Kč postavili přístavbu sakristie včetně tří nových dubových dveří, opravili vstupní portál a omítli vnitřek věže.

V Heršpicích jsme pořídili další část nových lavic v hodnotě 117 tis. Kč, dotací 30 tis. Kč se podílela obec.

V Nížkovicích byl splacen dluh 68 tis. Kč z opravy kostela, opraven vstupní portál, na faře se pokračovalo v opravách interiéru, nové fasádě přední strany, ohradního plotu a bourání přístřešků ve dvoře, vše v brigádnické pomoci mládeže ze Slavkova a místních farníků.

Poděkování patří vám všem, kteří přispěli ve sbírkách a pomohli svou prací.

Zpracoval P.Milan Vavro, farář