700. výročí kostela sv. Jakuba (7) – Odpustková listina z Avignonu

700. výročí kostela sv. Jakuba (7) – Odpustková listina z Avignonu

700. výročí kostela sv. Jakuba (7) – Odpustková listina z Avignonu

Druhá nejstarší odpustková listina v Evropě

První explicitní písemná zmínka o farním kostele sv. Jakuba a Panny Marie pochází z roku 1323, kdy měli návštěvníci kostela ve Slavkově možnost spatřit nevídaný dokument: odpustkovou listinu s vyobrazením Kristovy tváře. Druhou nejstarší takto vyzdobenou odpustkovou listinu v Evropě získal od kuriálních (arci)biskupů slavkovský měšťan Václav.

Pergamenová listina má neobvyklý prvek – její součástí je vyobrazení Kristovy hlavy v úvodní iniciále. Na listině o rozměrech 58 x 42 cm, uchovávané Zemským archivem Opava, pobočka Olomouc, se zachovalo pouze 5 původních voskových pečetí.

Privilegium potvrdil olomoucký biskup Konrád listinou vydanou v Brně 18. kalendy měsíce ledna, tedy 15. prosince 1323. Proč byla listina vydána zrovna v Avignonu? Papež a kurie totiž v jihofrancouzském městě Avignon sídlili v letech 1309-1378 (toto období se také někdy nazývá avignonské zajetí, doba, kdy byli papežové v područí Francie).

Původ 12 biskupů zapsaných na listině

Na listině kolektivní indulgence, vydané 9. listopadu v Avignonu skupinou biskupů, jsou vyjmenováni:

barský arcibiskup Ondřej (Černá Hora),

cenedský biskup František Ramponi (severovýchodní Itálie),

feltreský a bellunský biskup Řehoř Tanzi (severovýchodní Itálie),

ravelský biskup František Castaldo (jižní Itálie),

connorský biskup Robert Wirsop (severní Irsko),

biskup Gilbert Ó Tigernaig z Annaghdownu (západní Irsko),

sagonský biskup Vilém de Villeneuve (Franchi) (Sagona je biskupství na Korzice, nedaleko Napoleonova rodiště),

lebuský biskup Štěpán (Lubusz, historické biskupství, pomezí dnešního Polska a Německa),

drivostský biskup Mikuláš (Drivasto leží v dnešní Albánii),

catanzarský biskup Venuto da Nicastro (jižní Itálie),

pomocný biskup z Hnězdna v Polsku Dominik (byl zároveň titulárním biskupem v Mytileně na ostrově Lesbos, Řecko)

a biskup Tomáš dei Tebaldeschi z Terni (střední Itálie).

Sdělení odpustkové listiny

Tito biskupové z pověření papeže udělovali poutníkům do kostela sv. Jakuba a P. Marie ve Slavkově, lidem činícím vyjmenované zbožné skutky (mezi které patřilo přijímání Těla Páně, návštěva hřbitova, modlitba) a dobrodincům kostela (např. dárcům vybavení a knih) 40 dní odpustků. Biskupové také vyjmenovali, kromě obligátního svátku sv. Jakuba a dnů zasvěcených Panně Marii, též řadu dalších svátků v roce, kdy bylo možné odpustky získat.

Z pramenů Elbel: Pod ochranou svatého Petra (2021), Rája: Přednáška o kostele sv. Jakuba (2023), uspořádal P. Milan Vavro

 

 

Kolektivní indulgence pro kostel ve Slavkově, foto Milan Vavro