Adventní motivace

Milí farníci, k letošnímu adventu vám nabízíme několik podnětů pro obohacení duchovního života v našich rodinách.

Máme v životě mnoho zaběhlých věcí, některé můžeme obnovit, o jiné se můžeme obohatit. Nabízíme vám do rodiny modlitbu Anděl Páně, adventní aktivitu Choďme po Božích stezkách a modlitbu na Štědrý večer.

V některých rodinách je zvykem se společně modlit, v jiných k tomu bude třeba nové odvahy. Advent je dobou, kdy se nám to může víc podařit. Adventní věnec nám bude modlitbu připomínat.

Je velmi důležité, aby se někdo ujal vedení modlitby a ostatní k modlitbě svolal. Bez něj se modlitba neuskuteční. Je možné části modlitby rozdělit mezi ostatní.

Radostné prožití adventní doby vám přejí

     P. Milan a P. Stanislav

Modlitba do rodiny – nedělní modlitba Anděl Páně

Papež se modlí s věřícími modlitbu Anděl Páně o nedělích a svátcích ve 12 hodin na Svatopetrském náměstí, aby zdůraznil, že je to společná modlitba celé církve. Můžeme se každou adventní neděli připojit a osvojit si tuto modlitbu.

Když třikrát denně zvoní na kostelích zvony, připomínají si křesťané velkou událost lidských dějin, vtělení Božího Syna. Tuto událost přišel oznámit od Boha archanděl Gabriel Panně Marii, a ona řekla k této Boží nabídce vtělení své ano.

Modlitba „Anděl Páně“ je složena z textu evangelia a modlitby Zdrávas Maria. Většina lidí si toto zvonění spojuje pouze s tím, že je poledne a „zvoní se k obědu“. Dříve se zvonění říkalo „klekání“, kdy se přerušovala práce na poli, doma i ve škole a lidé klekali k modlitbě.

Modlitba „Anděl Páně“ vznikla ve 13. století a jejím původcem je sv. František z Assisi. V roce 1456 určil papež Kalixt III., aby se polední modlitba obětovala za vítězství křesťanských vojáků proti muslimským Turkům.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii,

a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,

ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas Maria…

A Slovo se stalo tělem,

a přebývalo mezi námi.

Zdrávas Maria…

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba je také v kancionálu č. 005

Adventní projekt Choďme po Božích stezkách

Diecézní katechetické centrum opět připravilo adventní projekt pro děti i dospělé, který je možné realizovat ve farnosti nebo v rodině. Letošní projekt nese název Choďme po Božích stezkách. Máme obnovit své rozhodnutí kráčet za Ježíšem, aby se mohl zrodit nejen v městě Betlémě, ale i v našem srdci. Důležitými prvky jsou stopy, cesty, světlo a tma.

Doba adventní je v našich přírodních podmínkách spojena s kontrastem temnoty a světla. Dny jsou krátké, tmavé večery i rána je potřeba prosvěcovat světlem, abychom se dokázali na svých cestách orientovat. Do tohoto temného období roku zaznívají při bohoslužbách slova Písma Svatého, jež nás vybízejí k tomu, abychom se obrátili, neboť den se přiblížil (srov. Řím 13,12), abychom se oblékli do výzbroje světla a kráčeli v Hospodinově světle po jeho stezkách (srov. Iz 2,1 5), protože brzy přijde Spasitel, který nás zachrání z temnoty našich hříchů. Na motivy světla a tmy, cesty a stop jsme se letos zaměřili v naší adventní aktivitě pro farnosti. Máme obnovit své rozhodnutí kráčet za Ježíšem, aby se mohl zrodit nejen v městě Betlémě, ale i v našem srdci.

Aktivita byla inspirována čteními z 1. neděle adventní, kde se mluví o ochotě vyjít na cestu a změnit svůj život. Hlavním motivem jsou stopy, které připomínají naši ochotu vyjít za Ježíšem. Obraz, který ze stop vznikne, je symbolem naděje. Spasitel Ježíš přináší „světlo do temnoty“. I my můžeme, pokud budeme chodit po Božích cestách, přinášet světlo Boží lásky do našeho okolí. Do aktivity se mohou zapojit nejen děti, ale i dospělí.

Jak bude probíhat? Každou adventní neděli po mši svaté si může každý z nás vzít lísteček s citátem z Bible a s drobným úkolem. Ten bude pro každého z nás novým podnětem pro adventní cestu.

V kostele bude nástěnka s tmavým podkladem a obrysem betlémské jeskyně, na kterou budou věřící po splnění úkolu přidávat papírové symboly stop, které postupně prozáří okolí jeskyně. Na Štědrý den se pak do prázdné jeskyně umístí obrázek Svaté rodiny. Zvýrazňuje myšlenku, že Ježíš přináší spásu všem lidem a zároveň je cílem naší životní cesty, který nemáme ztrácet.

Lístečky jsou rozdělené na tři různé druhy podle věku. Když se nás hodně zapojí, budeme vidět, jak temnota ustupuje a přichází světlo nejen do tohoto obrazu, ale i do našeho života. A může se stát, že i my budeme moci být takovým malým světýlkem Ježíšovy lásky pro ostatní. Ježíš má moc proměnit temnotu našeho života ve světlo, má moc odpustit hříchy, přinést nám pokoj a naději. Chce po nás jen to, abychom ho následovali, aby se stal cílem našeho života. Stojí o každého z nás.

Shrnutí na závěr:

1. Každou adventní neděli si vezmu lísteček s citátem z Bible a s drobným úkolem.

2. Během týdne se snažím vzpomenout na citát a plnit úkol.

3. Příští neděli po splnění úkolu přidám na nástěnku symbol stopy (bude v košíčku).

Modlitba v rodině na Štědrý večer

Je dobré se jí účastnit před večeří. U modlitby se moho členové rodiny střídat.

Modlitba u betlémského světla

Bože, ty jsi Světlo a nejsou v tobě žádné temnoty.

Ty jsi poslal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jako světlo na tento svět.

Ať nám to připomíná toto světlo zažehnuté v Betlémě, kde zazářilo pastýřům při Ježíšově narození.

Ať toto laskavé světlo otevírá lidská srdce přicházejícímu Spasiteli.

Žehnej nám, když si toto světlo přinášíme do našeho domova jako poselství lásky, radosti a nebeského míru.

Ať tyto vzácné dary vstoupí s tímto světlem do našeho příbytku i do srdcí nás a všech lidí dobré vůle.

Amen.

Čtení z evangelia podle Lukáše (Lk 2, 1–14)

Prosby:

1. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro nás narodil a že při oslavě tvého narození naše rodina může být spolu. Zachovej nás a naše blízké ve své milosti, ať naší rodině vládne vždy láska, radost a pokoj. Prosíme tě …

2. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za církev, do které patříme. Prosíme Tě, ochraňuj a veď Svatého otce Františka, otce biskupa Vojtěcha, naše duchovní otce a všechny věřící, aby o tobě vydávali věrohodné svědectví, a aby našim farnostem nechyběli dobří pastýři.

3. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, žes k nám přišel a sdílíš s lidmi jejich život. Prosíme tě, pomáhej všem, kteří trpí válkou a nemocemi, kteří dnes nemají domov nebo hladoví, i těm, kteří se cítí opuštěni.

4. Pane Ježíši, děkujeme ti za uplynulé dny, měsíce a roky, ve kterých jsi nás provázel. Dej, prosíme, nám i celému našemu národu své požehnání do nového roku a veď svým Duchem všechna naše rozhodování, slova i skutky.

5. Pane Ježíši, děkujeme ti za chvíle prožité s těmi, kteří nás v tomto světě již opustili. Shlédni, prosíme, na zemřelé členy naší rodiny a přátele (můžeme vyjmenovat) a dopřej jim, aby se mohli radovat s tebou v nebi.

6. Narozený Spasitel nám přinesl smíření s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme jeden druhého za odpuštění a podejme si ruce na znamení pokoje.

A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus: Otče náš…

Modlitba nad jídlem

Nebeský Otče, požehnej nás i toto jídlo, které od tebe dostáváme. Dej také pokrm těm, kteří ho nemají a svůj pokoj každému lidskému srdci. Skrze Krista, našeho Pána.

Koleda Narodil se Kristus Pán.