Charita konečně i ve Slavkově

Nové středisko Charitní pečovatelské služby ve Slavkově bude společně s Charitní ošetřovatelskou službou poskytovat na území slavkovska komplexní sociální služby.

Dne 4. května převzali zástupci Oblastní charity Pečovatelskou službu ve Slavkově u Brna a tak konečně vzniklo nové středisko Charitní pečovatelské služby, které společně s Charitní ošetřovatelskou službou (odbornou zdravotní) bude poskytovat na území slavkovska komplexní sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. V těchto dnech probíhá registrace služby na Jihomoravském kraji a služba dostane akreditaci. Co to vlastně znamená? Péči o seniory, handicapované a zdravotně znevýhodněné občany bude poskytovat tým profesionálních pečovatelek , které se budou neustále vzdělávat v nových trendech, budou pružně reagovat a přizpůsobovat se novým požadavkům ze strany uživatelů sociálních služeb.

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelskou službu, která vznikla 1.2.2007, pod vedením paní Jitky Chramostové, již mnozí z vás znají. Sídlí na poliklinice a telefon na vedoucí je 608709283. Všeobecné zdravotní sestry navštěvují nemocné na základě indikace ošetřujícím lékařem. Tato forma následné péče je velmi důležitou součástí při léčbě o nemocné. Ošetřuje pacienty bez rozdílu věku, vyznání, rasy, sociálního postavení dle stavu pacienta. Péče probíhá v jejich domácím prostředí. Zdravotní výkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Jedná se především o převazy , ošetření dekubitů, bércových vředů, nácvik soběstačnosti, infuze, injekce, odběry, ošetření stomií, aplikace inzulínu, a další zdravotní úkony. Neméně důležitá je i léčba bolesti v domácí hospicové péči, kdy společně s Pečovatelskou službou pomáháme rodinám postarat se o své blízké v nejtěžších chvílích života.

Charitní ošetřovatelská služba

Propojenost Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby zajišťuje komplexní péči o pacienta.

Charitní pečovatelská služba sídlí na Pečovatelském domě na Polní ulici č.1444, telefon 544221798, nabízí svým uživatelům sociální služby. Jedná se o pomoc a podporu při zvládání péče o vlastní osobu, při přípravě a podání jídla a pití, zajištění stravy odpovídající věku, pomoc a zajištění chodu domácnosti úklidu, nákupy, pochůzky, doprovod k lékaři na úřad, půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a další zajištění potřeb uživatelů. Pečovatelské služby jsou služby plně hrazené uživatelem, ceny se řídí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. Uživatelé služeb jejichž věk nebo zdravotní stav jim nedovoluje zvládat běžnou péči o svou osobu si mohou od 1.1.2007 požádat o novou sociální dávku „Příspěvek na péči“, která je určena na nákup sociálních – pečovatelských služeb. Bližší informace o této dávce a kdo na ni má nárok Vám podají naše pečovatelky nebo sociální pracovnice naší Charitní sociálně – právní poradny.

Odborné sociální poradenství

Nedílnou součástí Charity je tedy i bezplatné Odborné sociální poradenství. V sociální poradně sice nepracují právníci, ale sociální pracovnice pečlivě vyslechnou klienta, který se nachází v životní krizi, nebo jen neumí a neví jak vyřešit svůj problém, a pokud jeho problém nevyřeší sami tak ho nasměrují na příslušná zařízeni – sociální úřad, nebo zajistí schůzku s notářem, právníkem. V případě domácího násilí využíváme dalších charitních zařízení jako je Domov pro matky s dětmi v tísni aj. Případ sledují až do úplného vyřešení. Návštěvy poradny se nikdo nemusí bát, návštěva může být i anonymní – bez udání jména. Sociální pracovnice mají dlouholeté zkušenosti a jsou vázány mlčenlivostí.

Věřím, že tento historický krok je začátkem velkého díla, které je před námi a uvítali bychom i dobrovolnickou pomoc z vašich řad.

Naše práce je velmi náročná a vyčerpávající, není to jen o samotné péči, ale našim nejtěžším úkolem je získávání financí. Jako nezisková organizace jsme závislí na dotacích od státu, nadací, příspěvků měst a sponzorů.

Na provoz služeb jsou kladeny stále vyšší požadavky a tak se neustále potýkáme s nedostatkem odborného personálu především všeobecných zdravotních sester. Najde-li se mezi Vámi někdo, kdo by se nebál pomoci v budování společného díla budeme rádi.

Jaroslava Dvořáčková, vedoucí pečovatelské služby

Jitka Chramostová, vedoucí ošetřovatelské služby

Další odkaz najdete na stránkách Oblastní charity Hodonín

Charitní ošetřovatelská služba