Cyrilometodějské výročí a Pouť na Velehradě

Letošní národní poutí na Velehradě vyvrcholí oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Program v příloze.

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2013

Červencové oslavy Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou každoročně plné lidí dobré vůle. Čtrnáctý ročník bude výjimečný, protože na Velehradě vyvrcholí oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Čtvrtek 4. července Dny lidí dobré vůle

9.00 – 18.00 programy pro děti, rodiny a dospělé (soutěže, dovednosti, přednášky a výstavy).

19.30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR s koncertem (Jiří Pavlica a Hradišťan, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Franco Vassallo a další).

21.30 Promítání historického dokudramatu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“ v Archeoskanzenu v Modré.

21.00 – 23.00 program církevních hnutí a komunit v bazilice.

Pátek 5. července Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

8.00 mše sv. novokněží České republiky

10.30 slavnostní poutní mše svatá, hlavní celebrant papežský legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský

Od 8.15 předprogram, z parkovišť osobních autobusů bude kyvadlová doprava. Mši přenáší v přímém přenose Česká televize a Český rozhlas Praha. Otevřeny výstavy ve Stojanově gymnáziu, Velehradský rukopis – vlastnoruční přepisování Bible.

Převzato z www.velehrad.eu

Svatí Cyril a Metoděj dříve a dnes

Na prvním místě je třeba říci, že Cyril s Metodějem byli především svatí. Byl to život zakotvený ve víře v Krista a jeho učení. Tak je vychovali rodiče, tak se v jejich době žilo v celé byzantské říši. To je první odkaz pro nás. Pamatuji si na Jubilejní pouť v roce 1985, výročí úmrtí svatého Metoděje. Komunistický režim si troufnul udělat z pouti mírovou slavnost. Když ministr kultury citoval v projevu jména věrozvěstů pouze jmény Cyril a Metoděj, lidé spontánně volali „svatý, svatý“.

Přinesli nám víru, kterou žili od svého dětství. Křtili, ale učili pokřtěné podle víry žít. Vedli k životu ze svátostí, hlavně účastí na bohoslužbě, svatém přijímání a ke vnímání zpovědi jako smíření s Bohem a druhými. Nežádáme o křest svých dětí, o sňatek před Bohem, zatímco praktický život se odvíjí bez víry? Přijímáme svátosti jako setkání se vzkříšeným Kristem, který nás chce proměnit?

Vedli lidi k osobnímu vztahu k Bohu a k modlitbě. Bible se pro ně stává prvním, co je třeba zpřístupnit ve srozumitelné mateřštině. Každý dnes máme doma bibli, vyznáme se v ní? Dokážeme ji číst tak, aby nás zajímala a vedla k modlitbě?

Vedli lidi k morálnímu životu podle svědomí a Božího zákona. Pravidla pro život mají základ v poznání Boží moudrosti, kterou je třeba nacházet v Božím slově bible. Zákon sudnyj ludem vycházel z biblického základu. Morálka je dána člověku ve svědomí, které bylo třeba v lidech probudit a korigovat Božím slovem. Nepotřebujeme totéž ve velké míře i dnes pro naši současnou společnost?

Měli spolupracovníky, které vyučili, aby pokračovali v jejich díle. To je apoštolská moudrost, bez které by misie apoštolů, svatého Pavla i svatých Cyrila a Metoděje skončila. Když byli žáci po smrti sv. Metoděje vyhnáni, dílo zapustilo kořeny na Balkáně v Bulharské říši. Jak se nám daří předávat víru a dobré způsoby života nové generaci? Je víra obrazem žitého křesťanství?

Posledním je písmo a slovesnost. Dali Moravanům možnost psát, číst knihy, zapisovat myšlenky a tvořit knihy nové. To vedlo k tříbení jazyka. Nepotřebujeme v dnešní době něco podobného, když dochází ke zkracování slov, tvoření novotvarů z jiných řečí a „komolení“ našeho jazyka?

Letošní cyrilometodějské výročí nám opět připomíná, co znamená a obnáší křesťanský život. Není to jen názor, postoj, ale konkrétní přijetí Krista a jeho slova do svého každodenního života.

otec Milan