Darney

DARNEY – delegace Slavkova na pietním aktu ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Během pobytu v družebním městě jsem se stetkal také s farností a mohl pro ně sloužit mši svatou.

Fotografie z Darney.

Něco k setkání s farností v Darney (P.Milan Vavro)

Během pobytu nás doprovázel pan Come, který zastává funkci akolyty. Po smrti pana faráře Simoniniho koná všechny funkce kolem kostela a farního života.Farář v Darney již není. Dojíždí kněz z jiné farnosti, má na starost celkem 16 kostelů. Mše svaté jsou v neděli střídavě v kostelích, v Darney mívá pan Come bohoslužby slova. Sám ve svých 81 letech velmi čilý. Věnuje se jako původním povoláním hodinář, také údržbě hodin ve věži, které zcela rekonstruoval.

Fara je nyní nově opravená a probíhají v ní katecheze dětí, přípravy na svátosti, páteční zkouška sboru, který doprovází každou mši svatou – a to vždy v jiném kostele. Má asi 30 členů a styl kostelních písní je jiný než u nás, spíše jsou to zpěvy s opakovanými refrény a antifonami. 

Kněží ve Francii je málo, ve vedlejším městě Contrexeville jsou dva kněží a mají na starost 55 kostelů. Kněžím pomáhají laici, při vedení bohoslužeb i katechezích. 

Mše svatá, kterou jsme spolu prožili, byla navšívena asi 90 věřícími, z toho 30 členů sboru. Ptal jsem se, aby se přihlásili, kdo je místní – kolem 20 věřících bylo z vesnice, ostatní na mši přijeli. Sdělil jsem, že u nás máme bohoslužby v neděli v každé vesnici, dostatek kněží nás ještě tolik jako u nich netíží.

pan Come

S panem Comem jsme potom prožili dvě hodiny, kdy mi ukazoval další kapli, svoji domácí dílnu a hřbitovFrancouzsky neumím, tak naše konverzace probíhala spíše posunky, ale rozuměli jsme si.

A ptáte se, jak proběhla česko-francouzská mše svatá? Byla česky, jen několik vět během ní byly ve francouzštině, foneticky přepsané, abych to zvládl.

O. Milan Vavro

Darney muzeum

DARNEY – delegace Slavkova na pietním aktu ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války. (Ing. L. Jedlička)

V tomto letním období si připomínáme 100. výročí vypuknutí 1. světové války, která začala 28. července 1914, kdy Rakousko-Uhersko po atentátu (28. června 1914) srbského radikála Gavrila Principa na arcivévodu a následníka trůnu Ferdinanda d´Este vyhlásilo válku Srbsku. Více jak čtyřletý konflikt si ve světě vyžádal kolem 10 milionů mrtvých, 8 milionů pohřešovaných a 20 milionů zraněných. V řadách naší císařské armády a československých legií padlo téměř 150 tisíc obyvatel českých zemí. Pomníky v mnoha městech i vesnicích jsou svědky toho, jak tragická válka to pro nás byla. Je na nich mnohem více jmen než na pomnících připomínajících naše oběti v době druhé světové války. O důležitosti tohoto období v historii našeho města svědčí také dlouhý soupis jmen padlých občanů ze Slavkova u Brna uveřejněný v minulém čísle Slavkovského zpravodaje a seriál věnovaný tomuto období. (Je zřejmé, že i Slavkov by si pomník obětem této války zasloužil.)

památník

Ve dnech 28. a 29. června se delegace našeho města vedená členkou rady ing. Jedličkovou a skupina našich dobrovolných hasičů zúčastnili v našem družebním francouzském městečku Darney slavnostního shromáždění při příležitosti 100 let od zahájení 1. světové války a 96. výročí shromáždění šesti tisíc československých legionářů ve výcvikovém táboru „Kleber“ na okraji Darney, na kterém dne 30.6.1918 tehdejší francouzský prezident Poincaré za účast Dr. Edvarda Beneše a M. R. Štefánika jako první státník v Evropě uznal jménem Francie právo Čechoslováků na samostatný stát. Tento den je v České republice také oficiálně oslavován jako Den armády.

V sobotu v pozdních večerních hodinách bylo slavnostně rozsvíceno nově instalované osvětlení památníku na návrší Kléber, v němž dominují barvy bílého, červeného a modrého světla, tedy základní barvy na české, slovenské a francouzské vlajce. Poté si účastníci akce prohlédli v sále naproti muzea (zaměřeného na historii čs. legií ve Francii) obsáhlou putovní výstavu o letech 1914 až 1918, kterou jsme s sebou přivezli. Tato výstava byla nedávno také zpřístupněna slavkovské veřejnosti na naší radnici. Na 24 panelech velmi názorně a poutavě popisuje události tohoto období. Výstava byla v Darney dobře hodnocena přítomnými návštěvníky a zejména vojenskými odborníky.

románský kostel

V neděli dopoledne odsloužil náš děkan P. Milan Vavro česko-francouzskou mši ve vedlejší malé vesničce Relanges v gotickém chrámu sv. Petra a Pavla z 18. století, jehož románská část pochází z let 994 až 1049. Přítomnými věřícími byla mše velmi dobře přijata, o čemž svědčila srdečná atmosféra v celém jejím průběhu.

mše sv.

mše sv.

Hned poté jsme se zúčastnili hlavního slavnostního ceremoniálu u památníku Kléber v Darney. Před mnoha diváky, nastoupenými čestnými jednotkami české a francouzské armády, hasičů z Darney a ze Slavkova o významu tohoto místa i celé 1. světové války hovořili ve svých projevech starosta Darney, velvyslanci ČR a SR ve Francii i přítomní vysocí vojenští představitelé všech tří armád. Památku zesnulých válečných obětí uctil také P. M. Vavro. Na závěr shromáždění zazpíval česky místní sbor oblíbenou Masarykovu píseň „Teče voda, teče…“.

ceremoniál

delegace

Vřelé přijetí naší delegace představiteli družebního města Darney bylo znatelné na každém kroku. Nejen od jejich nového starosty Yvese Desvernese s manželkou, ale i od nedávno v Praze ministrem zahraničí ČR oceněného neúnavného 86letého nestora družby Darney – Slavkov pana André Poirota a od dalších jejich spolupracovníků. Zabezpečili nám též exkurzi do výrobny bonbonů v Darney, návštěvu muzea piva a pivovarnictví v bývalém pivovaru v de Ville sur Illon a prohlídku muzea skla v Hennezelu, neboť kdysi dávno v této oblasti působili čeští skláři.

skláři

Na závěrečném večerním nedělním setkání zazněly také moravské, slovenské, francouzské i jiné světové melodie v podání člena naší delegace a tam vypůjčených houslí. Jak konstatovali naši hostitelé – hudba sbližuje národy.

Byl jsem v Darney naposledy na podzim v roce 1989 jako člen první větší slavkovské družební kulturní skupiny (dechová hudba „Slavkováci“ a folkl. soubor „Jatelinka“ při ISŠ). Tehdy jsme v Darney v údivu sledovali v televizním zpravodajství i počátky bourání berlínské zdi…

v hasičce

Co všechno se za uplynulé čtvrtstoletí ve Slavkově i v Darney změnilo? Co všechno se změnilo za uplynulé století od vypuknutí 1. světové války?

Velké poděkování patří slečně Barboře Olžbutové za její tlumočnickou činnost. Tvořila s námi jeden tým a její ochota, jazyková vybavenost, pohotovost a laskavost byla všude velmi dobře hodnocena.

Ing. Jedlička, člen delegace

v hasičce

P.S.:

Po návratu slavkovské delegace z Francie přišla z radnice v Darney e-mailová zpráva, z níž vyjímáme:

„….Dovolte mi, abych jménem radnice za vše a všem poděkoval. Věřím, že pan farář byl spokojen z účasti na pobožnosti v Relanges a také u památníku. Jeho vystoupení byla excelentní a všichni účastníci je ocenili. Svým jménem a jménem všech, kteří se zúčastnili závěrečného nedělního večera, velmi děkujeme …i za kvalitní houslové vystoupení. Všichni přítomní, kteří doposud neznají citění a duši Slovanů, byli okouzleni. Bylo to super.“

Některé starší články a fotogalerie z Darney – zde:

http://www.veslavkove.cz/spolecnost/ceske-stopy-ve-francii.aspx

http://www.veslavkove.cz/spolecnost/hasici-ze-slavkova-v-darney.aspx

http://www.veslavkove.cz/spolecnost/30-cerven-2012-dalsi-den-partnerstvi-slavkov-darney.aspx

http://www.veslavkove.cz/spolecnost/navsteva-druzebniho-darney.aspx