Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D. zvolen předsedou Akademického senátu CMTF UP

Akademický senát Cyrilometodějské teologické fakulty má nového předsedu Tiskové středisko ČBK, Z domova, Kateřina Rózsová, 27.10.2006, 10:45

Olomouc: Ve středu 25.10.2006 se konalo 8. (řádné) zasedání Akademického senátu CMTF UP. Předsedou Akademického senátu Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byl zvolen Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
Kromě volby nového předsedy zůstává místopředsedou za učitelskou část senátu prof. Pavel Ambros, Th.D., a místopředsedou za studentskou část senátu Ing. Libor Churý.

V souladu s §3 Volebního a jednacího řádu AS CMTF UP proběhla volba předsedy, protože senátorský mandát dosavadního předsedy Mgr. Pavla Černušky, Ph.D., zanikl k  1.10.2006 v souvislosti s jeho jmenováním proděkanem.

Životopis Doc. Dr. Petra Marečka, Th.D.

Vzdělání

Dr. Petr Mareček, Th.D., v roce 1993 ukončil studium teologie na La­teránské univerzitě v Římě. V létech 1993-1996 absolvoval odborné studium biblických věd na Papežském biblickém institutu v Římě a v Jeruzalémě, které ukončil s akademickým titulem – Licentiatus in re biblica (SSL). který nostrifikovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (11.11. 1996) a byl mu tak přiznán akademicko-vědecký titul doktor „Dr.“. V letech 1997-2000 absolvoval doktorandské studium v oboru biblické teologie na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. V květnu 2000 obhájil disertační práci La preghiera di Gesù nel vangelo di Matteo. Uno studio esegetico-teologico, dosáhl doktorátu teologie a získal titul „Th.D.“. Dne 22. listopadu 2000 byla disertační práce oceněna čestným uznáním rektorky Univerzity Palackého v Olomouci.

Průběh praxe

Po absolvování studia biblických věd na Papežském biblickém institutu, v aka­demickém roce 1996-1997, působil na katedře biblických věd CMTF UP v Olomouci jako odborný asistent. V témž roce byl externím vyučujícím Nového zákona na teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. Nyní jako odborný asistent vyučuje na CMTF UP.

Pedagogická činnost

Po absolvování studia biblických věd na Papežském biblickém institutu v aka­demickém roce 1996-1997 působil na katedře biblických věd CM teologické fakulty UP v Olomouci jako odborný asistent. Vyučoval předměty: Úvod do Nového zákona, Exegezi knih Starého zákona a aramejštinu. V témž roce externě vyučoval Úvod do Nového zákona na teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. Nyní jako odborný asistent vyučuje na CMTF UP Úvod do Nového zákona, Exegezi Nového zákona, Biblickou teologii a aramejštinu. V přednáškové činnosti se zaměřuje především na úvod do Nového zákona, novozákonní exegezi a teologii Starého a Nového zákona. V konzultačních hodinách vede diplomové práce z oboru biblic­kých věd, vypracoval posudky diplomové i licenciátní práce. Je členem oborové rady biblické teologie na CMTF UP.

Vědeckobadatelská činnost

Zaměřuje se na exegezi textů synoptických evangelií a Pavlových listů. Je členem Českého katolického biblického díla a delegátem ČBKv České biblické společnosti. Účastní se setkání České sekce Evropskéspolečnosti pro katolickou teologii a sympozia středoevropských biblistů Colloquium biblicum ve Vídni.

Zpráva převzata z http://tisk.cirkev.cz/