Dům Svaté Rodiny ve Slavkově

Slovo provinční představené S. Marie Vojtěchy k požehnání obrazu Svaté Rodiny

(kostel Vzkříšení Páně, Slavkov u Brna, při mši sv. v 8.30 h)

S.M.Vojtěcha, provinční představená

Chvála Kristu!

Dnes jsme přinesly do našeho chrámu k posvěcení tento obraz Svaté Rodiny, abychom jí zasvětily náš dům určený k apoštolátu; tento dům je mnohým z vás znám jako budova školky (sester).

My, školské sestry naší Paní působíme ve Slavkově u Brna od roku 1883. Jako kongregace jsme vznikly o padesát let dříve v bavorském Řezně. Naše zakladatelka bl. Marie Terezie Gerhardinger vedená Duchem Svatým chtěla obnovou rodiny pomoci v nápravě tehdejší společnosti rozbité osvícenectvím a napoleonskými válkami. Věnovala se výchově a vzdělání děvčat a mladých žen s přesvědčením, že obnova rodin přijde zejména skrze ženu.

Dnes působí sestry naší kongregace ve více než třiceti zemích světa a slouží různými způsoby v oblasti výchovy a vzdělání zvláště mladé generace. Chceme, aby i naše služba, kterou jsme zde ve Slavkově obnovily v roce 1996, pomáhala obrodě církve a společnosti, právě v dnešní době, kdy se vypořádáváme s následky komunismu a čelíme moderním trendům, které ohrožují základní lidské a křesťanské hodnoty. Duchovní programy pro děti, mládež, pro muže a ženy, které pořádáme ve spolupráci s děkanstvím Slavkov jsou jednou z forem naší služby pro místní církev. Dnes chceme naši službu a náš dům pro apoštolát zasvětit Svaté Rodině: Ježíši, Marii a Josefovi a prosit o jejich přímluvu a pomoc pro všechny, kteří v něm budou přebývat. Vás zde přítomné prosíme o modlitební podporu, aby vše, co se koná a bude konat sloužilo Boží chvále a pomáhalo v pohloubení života víry a lásky v našich rodinách a celé společnosti.

Zveme vás k duchovní spolupráci na tomto díle. Kdo z vás by se chtěl stát naším duchovním spolupracovníkem a modlit se spolu s námi a za nás, může si po mši svaté vyzvednout informace a modlitbu k tomu určenou, kterou budeme rozdávat .

Nyní prosíme otce děkana, aby posvětil tuto ikonu, která bude umístěna v Domě Sv. Rodiny.

žehnání ikony Domu Svatéí Rodiny ve Slavkově

Další fotografie jsou na konci článku.

Dodatek:

Duchovní spolupracovníci Chudých školských sester Naší Paní

Kdo jsou duchovní spolupracovníci Chudých školských sester Naší Paní?

Zveme všechny, kdo se chtějí duchovně připojit k našemu apoštolátu zaměřenému na výchovu mladé generace a obnově rodin, k duchovní spolupráci skrze modlitbu a oběť. Duchovním spolupracovníkem se může stát každý věřící nezávisle na věku a stavu, který nás chce podporovat svou modlitbou.

Duchovní spolupracovník se zavazuje:

1.     Ke každodenní modlitbě (pokud je to možné) za apoštolát, za nová povolání a milost věrnosti Školských sester.
2.     Obětovat svá utrpení a těžkosti za obnovu mladé generace a obnovu rodin.

Školské sestry se zavazují:

1.     Denně se modlit za duchovní spolupracovníky a ve spojení s nimi.
2.     Obětovat svá utrpení a těžkosti za duchovní spolupracovníky.

Každou druhou sobotu v měsíci bude v klášterní kapli ve Slavkově sloužena mše sv. za duchovní spolupracovníky

Modlitba spolupracovníků

Trojjediný Bože,
děkuji Ti, že jsi povolal
Chudé školské sestry Naší Paní
ke službě výchovy.
Dej, ať se ve všech, kterým slouží,
prohlubuje víra, naděje a láska.

Daruj sestrám nová povolání
a povolaným milost věrnosti.
Přijmi má dnešní utrpení a těžkosti za děti a mládež,
ať z nich vyrostou lidé svědomí a živé víry.

Pohlédni na rodiny, ať se stanou místem vzájemné lásky,
úcty a odpuštění.
Naplňuj nás všechny
mocí Ducha Svatého, ať jsme
Tvými věrohodnými svědky.

Amen.

Maria, naše Paní a Matko, oroduj za nás!
Svatý Josefe, ochránce rodin, oroduj za nás!


Pokud máte zájem stát se duchovním spolupracovníkem, vyplňte následující přihlášku a předejte ji sestrám popř. pošlete poštou nebo e-mailem.:

Kontakt:
Chudé školské sestry Naší Paní
Zahradní 1433
68401 SLAVKOV U BRNA
email: ssnd@seznam.czPřihláška

Já, _____________________________________________

chci se stát DUCHOVNÍM SPOLUPRACOVNÍKEM Chudých školských sester Naší Paní a svou modlitbou a obětí se chci zapojit k jejich apoštolátu zaměřenému na výchovu mladých a obnovu rodin.

Adresa: ___________________________________________________________

Rok narozeni: _____________ E-mail: ______________________________________

(tyto údaje jsou jen pro naši vnitřní potřebu a pro případný kontakt)


žehnání ikony Domu Svaté Rodiny ve Slavkově

Ikona Svaté Rodiny je přinášena v průvodu sestrou představenou Marií Bohdanou.

žehnání ikony Domu Svaté Rodiny ve Slavkově

Přímluvy za rodiny přednesli zástupci rodin.

žehnání rodinám ve svátek Svaté Rodiny ve Slavkově

Při obětním průvodu žehnal otec Milan každé rodině.

žehnání rodinám ve svátek Svaté Rodiny ve Slavkově

žehnání rodinám ve svátek Svaté Rodiny ve Slavkově

žehnání ikony Domu Svaté Rodiny ve Slavkově

žehnání ikony Domu Svaté Rodiny ve Slavkově

Foto: sestra M. Gregorie