Farní kronika 2013

Ze života farnosti v roce 2013

Rok víry a jubileum 1150. let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu nám připomenuly při dětských bohoslužbách příběhy ze života světců. Nové sousoší sv. Cyrila a Metoděje požehnal biskup Vojtěch na Petrově 6. června. Farnosti se na díle zapojily sbírkou. O. Milan sloužil v rámci roku několik staroslověnských bohoslužeb východního obřadu. Tyto liturgie sv. Jana Zlatoústého doprovázela sborovým zpěvem schola mládeže. Bohoslužby se konaly: 24. května o Noci kostelů (ve 23 hodin) ve Slavkově, 22. června v Hustopečích u Brna, 23. června v Hodějicích, 7. září v Žarošicích, 28. září ve Slavkově a 10. listopadu ve Šlapanicích. Doprovázeno promítaným překladem a vysvětlivkami. Dalším počinem bylo natáčení amatérského filmu Srdce Evropy s odkazem svatých Cyrila a Metoděje do současného života, na kterém spolupracovalo Farní divadlo a někteří farníci jako herci a komparzisté.

Vrcholem jubilea byla Národní pouť 5. července na Velehradě, ve farnosti byly mše sv. ve Slavkově a na Lutrštéku.

V říjnu jsme zakončili jubileum Cyrilometodějskou poutí děkanství po stopách svatých Sedmipočetníků. Navštívili jsme řeckou Soluň, rodiště Cyrila a Metoděje, makedonský Ochrid s hroby sv. Klimenta a sv. Nauma a albánský Berat s ostatky svatých Gorazda a Angelára.

Další událost roku by se dala nazvat „Dva papežové“. Benedikt XVI. oznámil 11. února 2013 rezignaci na papežský úřad, který opustil k 28. únoru. Naposledy se rozloučil s věřícími na Svatopetrském náměstí 27. února. Při pátém hlasování kardinálů byl 13. března 2013 zvolen novým papežem Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. Narodil se 17. prosince 1936 v Buenos Aires v Argentině. Kněžské svěcení přijal 13. prosince 1969. V roce 1992 byl jmenován pomocným biskupem v Buenos Aires, roku 1998 arcibiskupem, v roce 2001 kardinálem. Během svého duchovního působení byl vždy člověkem, který měl blízko k chudým a slabým.

Události ve farnosti podle kalendáře: V sobotu 5. ledna byla pořádána Tříkrálová sbírka. Výsledek tříkrálové sbírky v celé farnosti je 155.775 Kč (ve Slavkově vybralo 90 koledníků ve 25 skupinkách 97.654 Kč, v Němčanech 18.975 Kč, v Hodějicích 22.037 Kč, v Heršpicích 17.109 Kč). Děti z KMŠ Karolínka vystoupily 6. ledna po mši v kostele v krátké vánoční hře.

Nová farní rada ve Slavkově byla představena 13. ledna. Ve volbách byl počet hlasovacích lístků 128, počet platných hlasů pro kandidáty byl 574. DENAF – Den na faře pro školáky s přespáním na faře prožilo kolem 40 dětí ze čtvrtka na pátek 1. února s programem, který připravila mládež. V sobotu 9. února se konal na Bonaparte ve Slavkově VIII. ples slavkovského děkanství. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Túfaranka, mládež připravila polonézu a Klub aktivních seniorů přispěl „tancem vsedě“. Ze 340 účastníků bylo kolem 120 ze Slavkova. Karneval pro děti 3. února provázelo společenství mládeže Maňána na téma Sněhurky a 7 trpaslíků. Do celostátního kola soutěže „Bible a my“ na velehradském Stojanově gymnáziu se účastnila 6. února děvčata z naší farnosti: Tereza Blaháková, Hana Kučerová, Anežka Šujanová a Hana Mlčochová. Koncem února se ministranti účastnili víkendové akce na faře v Nížkovicích, tématem byla hra na partyzány.

Křížová cesta na Urbánek na Květnou neděli 24. března se konala za účasti 90 farníků, na křížovou cestu městem na Velký pátek se vydalo kolem 150 farníků. Pouť slavkovské farnosti do Žarošic 8. května v den svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí se vydalo pěšky 16 poutníků. Pěší pouť se konala od roku 2004 podeváté, z toho jednou se putovalo do Křtin. Svatodušní vigilie v sobotu 18. května předcházelo na faře setkání účastníků charismatické obnovy.

Noc kostelů 24. května se nesla v duchu dvou výročí – 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 400 let od prvního vydání Bible kralické. Účast 640 návštěvníků dala výsledných 1.588 jednotlivých vstupů. V programu bylo pásmo dětí KMŠ Karolínka, mše svatá, rozjímání nad biblickými citáty, pěvecký sbor Gloria s pásmem Staroslověnské dědictví, staroslověnská liturgie sv. Jana Zlatoústého, kterou sloužil o. Milan Vavro a zpěvem doprovázela farní schola. Na faře v Husově sboru, v kapli na zámku, v kostele na Špitálce a v modlitebně evangelíků zaznívaly koncerty a pásma slavkovských zpěváků a hudebníků. Výstavy prezentovaly Farní cyrilskou jednotu ve Slavkově, ikony, obrazy, různé vydání Bible, liturgické oděvy a předměty východního obřadu.

Pouť děkanství do Mikulčic 1. května začala v areálu Slovanského hradiště na Valech mší svatou, následovala prohlídka vykopávek, kostela v Mikulčicích a kostelíka sv. Margity u Kopčan z cyrilometodějské doby.

Pouť k otevření kaple sv. Urbana v neděli 26. května začala procesím po křížové cestě na Urbánek, kde byla hostujícím P. Petrem Šikulou z Brna s kněžími o. Milanem Vavrem a o. Petrem Marečkem sloužena mše svatá s požehnáním kopie obrazu sv. Urbana na zrenovovaném oltáři. Starosta města Ivan Charvát přednesl slovo s poděkováním za úspěšné dokončení tříletých oprav. Přítomna byla mládež ve slavkovských krojích a dechová hudba. Po slavnosti bylo malé pohoštění u táboráku. Připomenuli jsme si dvě výročí: 300 let od založení kaple a 150 let od jejího znovupostavení.

Posvěcení kostela a oltáře v Nížkovicích se konalo 8. června za účasti biskupa Vojtěcha. Kostel byl posvěcen od svého postavení v roce 1728 až po 285 letech. Poslední biskup, který Nížkovice navštívil, byl brněnský biskup Dr. Josef Kupka, který zde biřmoval 17. června 1937.

Na Svatourbanské hody ve Slavkově 2. června slavil bohoslužbu rodák P. Jindřich Kotvrda, nyní farář z Brna Komína. Doprovázel pěvecký sbor z Hornu. V neděli 9. června přistoupilo k prvnímu svatému přijímání 14 dětí ve Slavkově a 3 děti v Hodějicích. V sobotu předtím prožily svoji první svátost smíření. Tutéž neděli proběhlo na venkovním hřišti při ZŠ Tyršova první přátelské fotbalové utkání Ženatí – Svobodní s výsledkem 1:5. V rámci partnerství měst se v závěru června pod záštitou města Slavkova u Brna uskutečnil zájezd do polského Sławkówa. Pěvecký sbor Gloria doprovázel ve Sławkówě nedělní mši sv. v kostele Povýšení svatého Kříže.

Farní tábor se konal opět v Rakoveckém údolí 16. – 25. července a tématem táborové hry bylo Antické Řecko. Tábor vedl Jiří Paleček ml. Všech 49 dětí bylo rozděleno do 7 skupinek, představující města starověkého Řecka. U příležitosti kulatého jubilea faráře o. Milana se konalo v neděli 28. července přátelské setkání farníků. Začalo modlitbou poděkování v kostele a pokračovalo při cimbále a občerstvení. Mafiánská Sicílie byla tématem letošního ministrantského tábora, kterého se v srpnu zúčastnilo 18 kluků v prostředí lesů a rybníků na Vysočině u Bohdalova. Uspořádali jsme dvě expedice mládeže. Po třech letech se slavkovská mládež domluvila na pouti do Říma. Karavana tří aut se 22 poutníky, vedená o. Petrem Marečkem, vyrazila na týdenní cestu v neděli 18. srpna. Další skupina 8 mladých se vydala o týden později s o. Milanem Vavrem přes Německo do Lucemburska, Belgie a Holandska.

Na Zlaté sobotě 7. září v Žarošicích se poprvé vydali do procesí se sochou Panny Marie také slavkovští stárci. Pouť na Lutrštéku 15. září navštívil bývalý slavkovský farář P. Stanislav Forst, který sloužil všechny tři bohoslužby. Svátost biřmování udělil v neděli 29. září ve Slavkově při mši svaté otec biskup Vojtěch Cikrle. Biřmování přijalo 36 mladých z naší farnosti (22 ze Slavkova, 6 z Hodějic, 5 z Němčan a 3 z Heršpic) a 7 z jiných farností děkanství.

Tříletý diecézní program četby Písma svatého „Vezmi a čti“, kterého se účastnilo odebíráním textů kolem 60 lidí, vystřídal od podzimu nový dvouletý program „Vezmi a čti celou Bibli“. Obnova pro ženy 9. listopadu, vedená P. Adamem Ruckim, měla téma o setkání s Bohem, které proměňuje. Obnovu pro muže 23. listopadu vedl P. Jan Szkandera, spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Ministrantský pobyt na chatě Jelenice v říjnu se odehrával na pomyslné Aljašce.Výročí bitvy u Slavkova provázela farnost 28. listopadu zádušní mší za padlé v bitvě u Slavkova a v sobotu 30. listopadu byl celý den otevřený kostel s možností prohlídky a zastavení nad citáty z bible. Rorátů – ranních mší pro děti v Adventu se každé úterý od 6,45 účastnilo až 40 dětí, těšících se na průvod s lampičkami a po mši na čaj a buchtu na faře. Vánoční koncert Hudců z Kyjova, který rozezvučel v sobotu 28. prosince slavkovský farní chrám, navštívilo 350 lidí. Je to dosud největší zaznamenaná účast na koncertu. Stovky návštěvníků využily silvestrovského dne k návštěvě kostela a k prohlídce jeho hodinového stroje a zvonů. Na otázky ohledně chodu hodin odpovídal hodinářský mistr pan Vladimír Kocourek z Křenovic. Dne 10. prosince zemřel P. Josef Daněk, SDB. Sloužil v letech 1981 – 1990 v Kobeřicích a v Nížkovicích a vypomáhal ve Slavkově a v Heršpicích. Pohřben byl v Brně.

Farní divadlo Simsala Bim představilo v roce 2013 dvě obnovené reprízy Zkrocení zlé ženy, premiéru komedie G. Feydaua Dámský krejčí a premiéru frašky na motivy hry Sluha dvou pánů, pod názvem Trufaldino. Hru Poklad na ostrově sehráli nejmladší členové. Několik herců divadla se účastnilo natáčení amatérského filmu Srdce Evropy s odkazem svatých Cyrila a Metoděje do současného života.

Opravy a výdaje na činnost v roce 2013

V roce 2013 pokračovaly opravy sakrálních staveb. Ve Slavkově: Opravy Urbánku trvaly 3 roky a vyžádaly si celkem 1 milion 217 tisíc Kč. V roce 2013 byl restaurován oltář a instalován obraz sv. Urbana, uhrazeny opravy oken a dláždění okolí za 207.000 Kč (151.000 farnost a 56.000 příspěvek Města). V kapli byla instalována pamětní deska a seznam dárců. Oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem stála 1.084.000 Kč (dotace MK 725.000, dotace města Slavkov 220.000 a podíl farnosti 105.000). Šlo o celkovou opravu krovu, výměnu laťování a pokrytí novou pálenou taškou bobrovkou. Na budově špitálu byl provedena zcela nová konstrukce krovu. V roce 2014 mají být práce dokončeny. Další opravy a údržba farního kostela a fary si vyžádaly dalších 192.000 Kč z farních sbírek. Bylo provedeno zejména zateplení stropu farní části, zapojení reproduktorů a topení v lavicích, instalace nových klekátek a háčků do lavic, výroba nových sedadel pro kněze a ministranty, zařízení oratoře pro rodiče s dětmi, úpravy odvedení dešťových vod, nová nástěnka před kostelem, čištění okapů od holubího trusu a další údržbové práce. Za energie kostela a fary (elektřina, plyn, vodné, stočné) bylo vydání 193. 000 Kč. Také jsme splatili dluh z roku 2012 ve výši 178.000 Kč. V Němčanech: Oprava části krovů a krytiny kostela na Lutrštéku s projektem ve výši 250.250 Kč (MK 126.000, Obec Němčany 50.000, JM kraj 50.000, farníci 24.000). Pořízeny nové zámky a klíče a započaty práce na nových dveřích u sv. Antonína. V Hodějicích: splátka dluhu na nový oltář, nové zámky a klíče, reflektory. V Heršpicích se spíše spořilo, bude pořízen nový číselník písní a svatostánek.

Pomáhali jsme

Na charitativní díla jsme odeslali celkem 438.393 Kč. Z toho na misie, kněžský seminář a podporu aktivit diecéze 331.000 Kč, na podporu kláštera karmelitek 45.000 Kč, ženy v projektu „Koruna denně“ shromáždily 62.393 Kč na podporu projektů (na Lepru, Syrii, hharitní projekty, adopce na dálku, TV NOE, povodně, Lumen Christi, Cenap, setry Trapistky, Filipíny a drogově závislé). V tomto roce byly podány výzvy k navrácení farního majetku, hlavně polností, které jsou předmětem „restitucí“, neboli zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Děkuji všem, kteří se podíleli na duchovním i společenském životě naší farnosti a vzali na sebe díl starostí a námahy nebo přispěli finančně.

Statistika farnosti za rok 2013

Křty 24 (Sl 10, Ně 6, Ho 2, He 2, z jiné farnosti 4, z toho 21 dětí do 1 roku, 3 do 7 let). Katechumené: 3 (Sl 1, He 1, z jiných farností 1). Biřmování 43 (Sl 22, Ho 6, Ně 5, He 3, z jiných farností 7). Sňatky 22 (ze Sl 8, He 1, z jiných farností 13). 1. sv. přijímání 17 (Sl 8, Ně 2, Ho 3, He 2, z jiných farností 2). Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000. Svátost nemocných 189 (Sl 82, Ně 30, Ho 26, He 23, nemocnice 28), z toho udělené jednotlivě 48, společně 141. Pohřby 48, z toho Sl 32, Ně 7, Ho 5, He 4, z toho na hřbitov 22 a kremací 26. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 16 ze 48. Výstup z církve 3. Vyučování náboženství 89 (Sl 55, Ně 10, Ho 14, He 5, z jiných obcí 5). Školní žáky učí 2 sestry, 1 katechetka a farář v 11 skupinách (8 na faře, 2 v ZŠ Ně, 1 v ZŠ Ho). Společenství – 4 skupiny mládeže (38), 12 skupin dospělých (100). Seminaristé – 1 z He. Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 11. Přehled sbírek ve farnosti bude v dalším čísle Urbánku.

Zpracoval P. Milan Vavro, farář