Farní kronika 2017

Přehled událostí ve farnosti časově uspořádaných.

Únor

Karneval se Sněhurkou připravila mládež pro děti v neděli 26. února v Domě sv. rodiny.

Březen

Kanonická vizitace proběhla v naší farnosti ve čtvrtek 2. března. Vykonal ji vizitátor R.D. Dr. Łukasz Andrzej Szendzielorz, polský kněz a farář z Břeclavi-Poštorné.

Biskup Pavel Konzbul poprvé ve Slavkově. Poté, co nemoc znemožnila jeho návštěvu v lednu, přijel nový pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul do Slavkova v pátek 3. března. Po mši svaté v 18.00 měl na faře setkání s biřmovanci a mládeží.

Zádušní mše svatá za otce kardinála Miloslava Vlka byla sloužena ve Slavkově o slavnosti sv. Josefa, v pondělí 20. března v 18 hodin. V sobotu 18. března 2017 zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk. Naši slavkovskou farnost navštívil dvakrát, 4. prosince 2005 a 3. října 2015. První návštěva otce kardinála Miloslava Vlka ve Slavkově byla při 200. výročí bitvy u Slavkova a shodou událostí po dokončení výmalby kostela, na 1. neděli adventní 4. prosince 2005. Mši svatou za padlé v bitvě u Slavkova a za mír ve světě sloužil Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius a Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, přítomni všichni farníci i z obcí. Významnou událostí byla návštěva kardinála Vlka po dalších 10 letech při Slavkovské iniciativě smíření 3. října 2015.

Duchovní obnovu pro ženy vedl 25. března v Domě svaté rodiny otec Pavel Habrovec z Radostína nad Oslavou.

Divadelní kavárna v neděli 26. března na téma „Folklór Slavkovska“ přiblížila písně a tance z našeho okolí.

Duben

90. narozeniny Benedikta XVI. V neděli 16. dubna se dožil emeritní papež Benedikt XVI. jubilea 90. let. Ve Slavkově na něj máme několik památek: Misijní kříž, křížová cesta, klekátko a odpověď na náš dopis.

Národního pochodu pro život a rodinu se v sobotu 22. dubna účastnilo v Praze několik našich farníků.

K výročí 150 let od prvního ochotnického představení ve Slavkově připravil Divadelní spolek Slavkov výstavu o historii slavkovského ochotnického divadla a inscenaci Shakespearova Snu noci svatojánské o víkendu 22. a 23. dubna ve Společenském centru Bonaparte. V historii ochotníků se podílela v rámci farnosti Cyrilská jednota a Farní divadlo Simsala Bim. První záznam o ochotnickém divadle ve Slavkově pochází z 23. dubna 1867. Tehdy slavkovští studenti, kteří se vrátili na prázdniny do svých domovů, sehráli dvě jednoaktové komedie.

Přednášku o „rodových kořenech aneb tajemství matrik“ o sestavování rodokmenu připravil Ing. Zdeněk Mlčoch v pondělí 24. dubna.

Květen

Ministrantský den pro ministranty brněnské diecéze se konal v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci v sobotu 6. května za účasti našich 13 ministrantů.

Na XIII. pěší pouť do Žarošic k jubileu 100. výročí zjevení ve Fatimě vyšli farníci 8. května 2017 ze Slavkova v počtu 32 poutníků, z Jalováku 47 a na mši sv. se kostel zaplnil dalšími poutníky, kteří přijeli ze Slavkova a obcí. Někteří poutníci šli pěšky i domů.

Přednášku na téma: „Proč Církev zakazovala úrok“ pro nás připravil v rámci MSKA dne 10. května v kině Jas doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Duchovní obnova pro děvčata od 15 – 26 let se uskutečnila ve dnech 12. – 14. května ve slavkovském klášteře pod vedením o. Karla Matloka z Kongregace kněží mariánů.

Žehnání nového automobilu pro služby oblastní charity ve Slavkově bylo v úterý 16. května v 10.00 hodin před farním kostelem.

Generální úklid farního kostela a Špitálky proběhl v sobotu 20. května dopoledne.

Poutní krojovaná mše sv. na Urbánku se konala v neděli 21. května, sloužil o. Milan. Předcházela jí po trase křížové cesty velikonoční cesta světla.

Poutní zájezd do Koclířova, Kalvárie u Jevíčka a Mohelnice se konal 22. května.

Na Svatourbanské hody ve Slavkově 28. května sloužil mši sv. o. Petr Mareček.

Poznávací hru Poklady brněnské diecéze připravilo u příležitosti 240. výročí založení diecéze katechetické centrum. Byla do ní zapojena také naše poutní místa Urbánek a Lutršték.

Červen

Svatodušní setkání charismatické obnovy proběhlo 3. června na faře s modlitbou, přednáškou a sdílením ve skupinkách. Následovalo slavení Svatodušní vigilie.

Noc kostelů nabídla 9. června ve Slavkově program na téma „oživené sochy a obrazy ve farním kostele“.

První svaté přijímání jsme slavili 11. června ve Slavkově a na Lutrštéku.

Poutní zájezd na Slovensko se konal 12. – 15. června. Navštívili jsme Turzovku, Vysoké Tatry, Skalnaté a Štrbské pleso, poutní místo Litmanová, kostel v Levoči, Spišskou kapitulu, Spišský hrad a skanzen Pribilinu.

Mariánskou fatimskou pouť v Žarošicích vedl 13. června biskup Pavlem Konzbul.

Slavnost Božího Těla se konala ve Slavkově v neděli 18. června s průvodem ke dvěma oltářům u KMŠ a na náměstí před radnicí.

Děti z náboženství se vydaly 26. června na výlet do kostela ve Starovicích, chodeb v Kurdějově a do nového kostela v Hustopečích.

Červenec

Dovolenou rodin pořádalo 1. – 8. července společenství Vrba na faře v Branné v Jeseníkách. Další mladé rodiny prožily týden v Králíkách.

Mládež putovala na dvě expedice, spolčo AVG 10. – 15. července do Slovinska a mladší spolčo 17. – 22. července do Beskyd.

Farní tábor „Nositelé dubového listu“ na motivy knihy Hraničářův učeň připravila mládež s vedoucím Tomášem Friesem v Rakoveckém údolí od 29. července do 8. srpna pro 65 dětí.

Ministrantský tábor „Sever proti Jihu“ se konal na faře ve Zděchově 18. – 23. července.

Srpen

Celostátního setkání mládeže 15. – 20. srpna v Olomouci se účastnilo 30 mladých z naší farnosti. Na Den s rodinami se přidalo několik našich rodin.

Návštěva mládeže a rodin z Polska byla odpovědí na Světové dny mládeže 2016 v Krakově. Naše rodiny mohly 26. – 27. srpna oplátkou pohostit naše ubytovatele na předprogramu v polské farnosti Svatého Ducha v Debici.

Září

Na cyklovýlet 2017 jsme vyjeli 10. září v nevelkém počtu přes Lutršték do rousínovských kostelů a zakončili táborákem na faře v Rousínovci.

Pouť na Lutrštéku navštívil poprvé v historii kostela biskup. V neděli 17. září 2017 bylo přesně 140. výročí posvěcení Lutrštéku. Pozvání přijal pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul, který sloužil mši sv. v 10.30 hodin. Ten den pěší poutníci vyšli ze Slavkova od misijního kříže a z Rousínova se vydala celá farnost s kněžími. Mše svaté sloužili v 8.00 P. Milan Vavro, v 9.00 P. František Nechvátal z Dražovic.

Ke 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě se konala 17. září v Brně – katedrále slavnost Putování sochy Panny Marie z Fatimy. Mši v 10.30 sloužil P. Milan Vavro, mši v 16.30 biskup Pavel Konzbul. Na závěr se vydal průvod se sochou P. Marie Fatimské Brnem, se zasvěcením Panně Marii na Zelném rynku. Putování sochy Panny Marie pokračovalo 30. září v Žarošicích a 1. října ve Křtinách.

Říjen

Loutkové divadlo Dřeváček z Heršpic uvedl na faře v neděli 1. října loutkovou hru Král Lávra.

Slavkovská iniciativa smíření SIS na téma „V konání dobra neustávejme“ se konala 7. října s odpolední ekumenickou bohoslužbou, vedenou biskupem Slezské církve evangelické a. v. Janem Wacławkem.

Svátost biřmování udělil 15. října ve Slavkově při ranní nedělní mši biskup Pavel Konzbul 27 biřmovancům. Příprava trvala dva roky, mládež se scházela každý pátek, závěrečnou duchovní obnovu Večer milosrdenství vedla 13. října komunita Emanuel.

Na téma „Československá pohraniční opevnění z let 1935 až 1938“ přednášel 16. října na faře Mgr. Zdeněk Farkaš.

Přednáška MSKA Jarmily Bednaříkové „Stěhování národů – střety kultur v minulosti i současnosti“ se konala 19. října v kině Jas.

Duchovní obnovu pro ženy vedl 21. října v Domě svaté Rodiny o. Petr Václavek z Přímětic u Znojma.

Poutní zájezd do Krakova s mládeží 6.-9. třídy z farností našeho děkanství směřoval o podzimních prázdninách 26.-27. října na místa Božího milosrdenství. Navštívili jsme Wadowice s rodným domem sv. Jana Pavla II., v Krakově Lagiewnikách klášter a moderní baziliku sv. Faustyny a sanktuárium sv. Jana Pavla II. Na závěr jsme si prohlédli historický Krakov s katedrálou na Wawelu a hlavní náměstí zvané Rynek.

Listopad

Duchovní obnovu pro manžele „Milovat a ctít – jak prožívá muž a žena manželský slib“ vedl 12. listopadu na faře salezián P. Milan Mihulec.

Cestopisná přednáška paní Rubešové o Solné komoře v Rakousku s promítáním se konala 13. listopadu na faře.

Adorační den farnosti připadající v rámci diecéze na 15. listopad se konal ve farním kostele.

Přednášku v rámci MSKA „SpaceX – Fenomén současné kosmonautiky – historie, současnost i budoucnost“ vedl 22. listopadu Dušan Majer.

Víkend pro děti z náboženství 4. a 5. třídy na téma o svatých pořádala mládež 24. – 26. listopadu na naší malebné faře v Nížkovicích.

Duchovní obnovu pro muže na téma „Dá se dnes předejít krizi otcovství?“ vedl 25. listopadu minorita P. MUDr. Bogdan Sikora, OFM.

Zádušní mše sv. za oběti bitvy u Slavkova byla sloužena ve čtvrtek 30. listopadu večer ve farním kostele. Na zámku následoval koncert duchovních písní ze zpěvníku Marie Terezie.

Prosinec

„Otevřený kostel“ – akce pro návštěvníky Vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova. Konal se v sobotu 2. prosince od 9.00 do 21.00 h a během dne ve 13.00 hodin sloužil o. Milan Vavro zádušní mši svatou za padlé. U vchodu probíhal předvánoční prodej křesťanské literatury, mešního vína a dárkových předmětů.

Rorátní mše svaté navštěvovalo každé úterní adventní ráno od 6.45 kolem 60 dětí od dvouletých až po velké školáky.

Svatý Mikuláš rozdával v neděli 3. prosince nadílku po mši ve Slavkově, v Němčanech a v Hodějicích.

V cestopisné přednášce „Památky Bulharska“ nás 11. prosince seznámil o své cestě s mládeží o. Milan Vavro.

Předvánoční koncert Komorního pěveckého sboru Danielis 17. prosince v Domě sv.

Hudba o Vánocích – sbor CMB doprovázel při půlnoční mši svaté a na Boží hod, schola děvčat zpívala na odpolední štědrovečerní a svatoštěpánské mši.

Divadelní spolek připravil folklórní pořad Lidové Vánoce na slavkovsku v sále KMŠ.

Výstava betlémů probíhala na faře 28. – 30. prosince.

Uspořádal o. Milan Vavro