Farní kronika roku 2012

Přehled událostí, statistika úkonů a oprav kostelů v roce 2012 v naší farnosti.

Farní kronika 2011

Prožili jsme „Rok křtu“, který vyhlásili biskupové v rámci očekávání 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Mnozí jsme vyhledali upomínku na den, kdy jsme byli pokřtěni – křestní svíci. Tu jsme si přinesli na sobotní noční liturgii, zapálili od velikonočního paškálu a obnovili při ní své křestní sliby.

7. ples děkanství se konal v Komořanech, hrála Túfaranka.

Největší poutní událostí roku byla pouť slavkovského děkanství do Izraele 26. března až 4. dubna 2011. Z naší farnosti se účastnilo 11 osob, z děkanství kolem 80. Zavítali jsme na všechna důležitá místa, spojená s Ježíšovým životem a vírou lidu Starého zákona. V postní době jsme pořádali starozákonní večeři, které se účastnilo téměř 50 farníků, hlavně mládeže. Na pěší pouť do Žarošic nás šlo 7. května pěšky nejméně za celé období, jen osm. Většina mladých totiž maturovala.

Zdařilou akcí pro občany byla Noc kostelů, pořádaná na 7 bohoslužebných místech tří církví v pátek 27. května ve Slavkově. Účastnilo se jí přes 600 návštěvníků se 2650 vstupy. K této příležitosti byly upraveny oratoře ve farním kostele i na Špitálce, předtím skladové prostory. Díky našim pořadatelům a všem ostatním, kteří se ve velkém množství zapojili, jsme mohli účastnit koncertů, vystoupení, komentovaných prohlídek a výstav.

Při Svatourbanských hodech 4. – 5. června bylo požehnání a představení obnoveného slavkovského kroje, o který se zasloužila mládež ze sdružení Mládež pro tradice. Od roku 2000 nosí stárci každoročně při průvodu od radnice do kostela sochu sv. Urbana na nosítkách. Mši sv. sloužil a kroje požehnal P. Vít Rozkydal, rodák z Hodějic, nyní působí v Jemnici.

Ve Slavkově se konaly 19. června za účasti biskupa Vojtěcha slavné sliby sester Benedikty a Josefy.

Dne 9. července přijal v Brně jáhenské svěcení Martin Kohoutek z Hodějic, v neděli 10. července byl přivítán v Hodějicích a ve Slavkově a nastoupil do služby ve farnosti Pohořelice.

Výročí 150. let od prvního z osmi zázraků uzdravení na Lutrštéku jsme připomenuli 7. července noční poutí se mší svatou v kostele, světelným průvodem a s modlitbou za uzdravení u studniční kaple.

Tábor v Rakoveckém údolí s tématem „Putování se svatými Konstantinem a Metodějem“ připomenul dětem dobu Velké Moravy a život našich svatých. Vedoucí připravili ukázky ze života Slovanů a při mši sv. s o. Milanem zazněla i staroslověnština.

Dne 22. července zemřela ve věku 57 let paní Ludmila Lokajová z Letonic, která vykonávala 8 let službu technického administrátora slavkovského děkanství.

Početná skupina 26 mladých s o. Milanem se vydala v horkých dnech 8. – 23. srpna na Světové dny mládeže do Španělska. První týden prožili v katalánském městě Tarragona, mši sv. v Barceloně a týden se sv. Otcem Benediktem XVI. v Madridu, kde zažili společenství světové církve, což převýšilo únavu a problémy spojené s poutí.

V září otevřely školské sestry Mateřskou školu Karolínka s křesťanskou výchovou. Mateřské škole požehnal 1. září 2012 otec biskup Vojtěch Cikrle.

Farář P. Milan Vavro poděkoval 15. září při mši svaté na Lutrštéku za 20. let kněžské služby. Poutní bohoslužby v neděli 18. září vedl Mons. Karel Janoušek z Valtic.

V den památky bl. Restituty Kafkové, 29. října 2011, byl posvěcen nový oltář a kostel sv. Antonína v Němčanech. Byla to zárověň velká návštěva otce biskupa Vojtěcha Cikrle, který se potom osobně pozdravil s každým, kdo přišel po slavnosti na obecní sál.

Druhým rokem jsme pokračovali v tom, co bylo před léty běžným adventním zážitkem, adventní ranní mše svaté, zvané Roráty. Obdivuhodně přicházelo až 50 dětí se svými rodiči.

V tomto roce sehrálo farní divadlo Simsala Bim dvě hry, mladší hráli pohádku „Honza a Zlatovláska“ a starší „Zkrocení zlé ženy“. K 10. výročí založení divadla pořádalo divadlo v září Shakesparovské divadelní dny v sále Bonaparte s velkou účastí diváků.

Na podzim začal kurz víry pro přípravu dospělých ke svátostem, z nich je 5 katechumenů ke křtu.

Během roku jsme přivítali dvě návštěvy kněží z Indie. Za účasti příchozích z jiných farností sloužil v pondělí 30. května mši sv. s modlitbou za uzdravení P. Anthony Saji a v neděli 9. října při obnově lidových misií P. James Manjackal. Při obnově misií 23. října kázali také kněží P. Miroslav Slavíček a P. Jan Hanák, odpoledne se konala pouť do Křtin.

Vzpomenuli jsme také naše bývalé kněze. P. Václav Drbola, bývalý slavkovský kaplan, umučený komunistickým režimem, byl v červnu v Bučovicích připojen do procesu beatifikace (blahořečení). V neděli 4. prosince jsme si připomenuli při ranní mši sv. 70. let od úmrtí nejdéle působícího kněze ve Slavkově (47 let), Mons. Václava Uhýrka. Účastnili se jeho příbuzní.


Opravy kostelů 2011

Kaple sv. Urbana ve Slavkově. Největší stavební dílo roku byla obnova posledního zchátralého objektu – kaple sv. Urbana na Urbánku. Jako náhodou se letos připomínalo 150. výročí od znovupostavení kaple. Na opravu fasády, výměnu krytiny věže, nátěr kopule a nové mříže se shromáždilo celkem 652 000 Kč, z toho 121 000 Kč byly dary z vyhlášené sbírky od 31 dárců. Dále to byly dotace JM kraje (130 000), Ministerstva kultury (290 000), Města Slavkova (51 000) a sbírky v kostele (60 000). Letos zahájíme opravu interiéru, omítky, výmalby, opravy dveří a instalaci kopii původního obrazu.

Děkuji všem, kteří se zapojili do díla obnovy kaple a přispěli do sbírky, která pokračuje na krytí prací, které budou pokračovat v letošním roce 2012.

Křížová cesta na Urbánek prošla složitým schvalováním, bylo vyřízeno stavební povolení a zastavení by měly být instalovány na jaře 2012.

Ve farním kostele ve Slavkově se dokončily zpovědnice (67 000), různé opravy (47 000), nové zámky dveří na systém G klíče (42 000). Letos připravujeme opravu podlah lavic, klekátek a čalounění sedaček.

Kostel sv. Antonína v Němčanech byl posvěcen 29. 10. 2011. Předcházely tomu opravy v celkové hodnotě 213 000 Kč, které spočívaly v dokončení nátěru fasády lodi kostela (148 000), osazení nových dveří do sakristie (23 000) a výstavbě nového schodiště do sakristie (32 000). Byla také skácena velká lípa u sakristie, která narušovala základy a ohrožovala okolí, opraven plot a odvezena suť (10 000). Dotace na fasádu byla z ORP Slavkov 123 000 Kč, z Obce na dveře 20 000 Kč. Z prodeje pozemku vedle hřbitova a pole za ním Obci jsme získali 70 000 Kč. Dluh z oprav zůstává 158 000 Kč.

Do kostela v Hodějicích byl dokončen a dovezen nový kamenný oltář s podstavci pod ambon a svatostánek v hodnotě 129 000 Kč. Vytesal je kameník Milan Kupkár z Tasovic u Znojma. Byly také pořízeny dvě nová akumulační kamna z příspěvku obce (47 000 Kč). Letos připravujeme instalaci kamenného oltáře, ambonu a svatostánku, okenních vitráží a sedadel pro kněze a ministranty. Svěcení oltáře a kostela bude v pátek 26. října 2012 v 17.00 hodin za účasti otce biskupa Vojtěcha Cikrle.

Do kostela v Heršpicích bylo pořízeno 14 obrazů nové křížové cesty od brněnské malířky Kamily Veroniky Planerové (65 000), nové osvětlení spořivými halogenidovými reflektory (22 000), nové dva ornáty (2 000), pozlacen kalich a patena (3 700). Celkové výdaje 92 700 Kč. Obec věnovala dar 10 000 Kč.

Všem dárcům i těm, kteří při opravách pomáhali, patří poděkování.


Statistika farnosti 2011

Vysvětlivky: Sl = Slavkov, Ně=Němčany, Ho=Hodějice, He=Heršpice.

Křty 32 (Sl 17, Ně 1, Ho 6, He 4, z jiné farnosti 4, z toho 23 dětí do 1 roku, 7 do 7 let, 2 do 14 let).

Sňatky 8 (jednotlivých snoubenců: ze Sl 1, Ně 1, Ho 2, z jiných farností 12 ).

1. sv. přijímání 19 (Sl 11, Ně 5, Ho 3). Svaté přijímání při mši sv. kolem 40.000.

Katechumené: 5.

Biřmování 0.

Vyučování náboženství 113, z toho předškolních 23, základní škola 90 (Sl 56, Ně 8, Ho 13, He 7, z jiných obcí 6). Učí 4 sestry, 1 katechetka a farář ve 13 skupinách ve školce, ZŠ a na faře.

Společenství – 4 skupiny mládeže (35), 6 skupin dospělých (35).

Svátost nemocných 179 (Sl 93, Ně 37, Ho 28, He 21), z toho udělené jednotlivě 54, společně 125.

Pohřby 45 z toho Sl 32, Ně 8, Ho 2, He 3, z toho na hřbitov 23 a  kremací 22. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 15 z 45.

Seminaristé – 1 z He. Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 15.

Sbírky ve farnosti pro druhé: ve farnosti bylo vybráno a odesláno na různé účely celkem 361.606 Kč. Tato částka obsahuje dvě položky:

1. Farní sbírky odeslané na biskupství: 201.557 Kč (Haléř sv. Petra 25.571 Kč, na charitu 15.082 Kč, na bohoslovce 15.220 Kč, na misie 40.000 Kč, na potřeby diecéze 83.086 Kč, na TV Noe 16.757 Kč, na chrám Božího hrobu 710 Kč, na 5.131 Kč).

2. Farní sbírky na charitativní účely: 160.049 Kč – z toho:  Postní almužna 8.126 Kč, tříkrálová sbírka 2011 celkem 151.923,- Kč (Slavkov 94.956,- Kč, Hodějice 23.065,- Kč, Heršpice 17.433,-Kč, Němčany 16.469,- Kč).

Zpracoval P. Milan Vavro, farář