Indický kněz a modlitby za uzdravení ve Slavkově

Mši svatou s modlitbami za uzdravení bude sloužit P. Anthony Saji VC, indický kněz a misionář z Kongregace vincentinů, v pondělí 30. května 2011 v 18.00 hodin v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna.

Můžeme zakusit uzdravující moc Ježíše v Eucharistii a budeme moci svěřit Pánu své radosti i těžkosti, zdraví i nemoci, touhy a přání, své blízké i vše, co nám leží na srdci. Ježíš vrací život i tam, kde panuje smrt.

Staňme se Lazarem a nechme se vzkřísit!

Kontakt:

777 870 231

anthony2010@seznam.cz

P. Anthony Saji VC a dílo evangelizace

30. 5. 2011 v 18 hodin bude ve Slavkově sloužena mše svatá s modlitbami za uzdravení. Přijede P. Anthony Saji VC, mladý kněz z Kongregace vincentinů provincie Marymatha, který byl v roce 2008 pověřen pokračováním v díle P. Billa, světoznámého evangelizátora a misionáře. Řekneme si pár slov o tom, kdo byl otec Bill, jak celé dílo začalo, a seznámíme se blíže s otcem Anthonym.

P. Bill začal svou evangelizační dráhu ve věku 48 let, kdy byl zázračně uzdraven. Do té doby byl řádným členem Kongregace vincentinů, dobrým knězem, ale jak sám říká, začal být příliš připoután k penězům a světským záležitostem, a tak mu Pán Ježíš „daroval“ dva těžké infarkty. Byl po mnoho dní upoután na lůžko, nemohl se hýbat, mluvit… Jen o vlásek unikl třetímu infarktu, který by pro něj byl smrtelný. Čekala ho nevábná budoucnost – již nikdy nemůže vyjít schody, nemůže kázat… Tehdy ho přítel pozval na exercicie. Tam se nad ním modlil jeden biskup a otec Bill neviděl biskupa, ale Ježíše. Týž Ježíš, který kráčel před dvěma tisíci lety Jeruzalémem, stál před ním. Otec Bill byl nevýslovně šťasten. A pak zjistil, že byl uzdraven. Lékaři neshledali na jeho srdci žádné známky infarktu. Na znamení svého uzdravení zlezl otec Bill vysokou horu a požádal svého představeného o povolení hlásat tohoto Ježíše po celém světě. Od té doby cestoval po světě a vedl šestidenní exercicie zaměřené na setkání s Ježíšem a celkové uzdravení a obrácení člověka. Až do své smrti ve věku 80 let neúnavně hlásal Boží lásku týden co týden v jiné zemi, jiné kultuře, s jiným jídlem. Když se ho lidé ptali, jak snáší třeba rozdíly ve stravě, pravil, že má katolický žaludek. Existují nesčetná svědectví účastníků exercicií, kteří se díky působení otce Billa obrátili k Bohu, uzdravili se, byli schopni odpustit, získali pokoj, napravili své vztahy s blízkými.

Otec Bill měl velmi srdečný vztah k otci Anthonymu. Kdykoli se s ním setkal, vždy mu kladl tutéž otázku: Postaráš se o mě, až zestárnu? A poslední dny trávil jen s ním. Přenechával mu své záležitosti a nechal ho např. sloužit mši svatou s modlitbami za uzdravení pro 300.000 lidí, aniž by s tím měl o. Anthony sebemenší zkušenosti. Otec Bill zemřel 14. března 2008 otci Anthonymu v náručí.

Po jeho smrti se celá kongregace i všichni lidé po celém světě, kteří otce Billa a jeho dílo znali, modlili za jeho nástupce. I otec Anthony se modlil, vždyť v jejich kongregaci bylo tolik svatých kněží. Netušil, že volba padne na něj.

P. Anthony pochází stejně jako otec Bill z Indie. Je nejstarším ze čtyř sourozenců. Již od útlého věku se toužil zasvětit Bohu, ale jeho cesta ke kněžství byla plná těžkostí a protivenství. Ve dvanácti letech přišel jeho tatínek o práci a celá rodina o zdroj příjmů, museli všechno prodat, aby splatili dluhy, a obživa celé rodiny padla na bedra P. Anthonyho. Po nocích přenášel kešu ořechy přes hranice do sousedního státu, aby je tam výhodněji prodal, vracíval se kolem třetí hodiny ranní, kdy se s maminkou pomodlil desátek růžence. Pět let spal jen tři hodiny, do školy se neměl čas připravovat a absolvoval ji se špatnými známkami. Myslel si tehdy, že je tím jeho sen o kněžství nenávratně ztracen. Když se však situace zlepšila a rodina měla opět dobrý příjem, ozvala se v jeho srdci touha po kněžství znovu. Požádal o přijetí v několika řádech a kongregacích, ale bez úspěchu. Někde vadil jeho špatný prospěch, jinde jeho ostýchavost a tréma. Nakonec byl přijat k vincentinům. Jak on sám často říká – Bůh má plán!

Tři roky studoval filosofii ve městě Bangalore a v roce 2002 byl poslán do východní Afriky, do misie založené otcem Billem. V Nairobi absolvoval rok v pastoraci a poté vystudoval teologii na jedné z nejznámějších univerzit v Africe – Tangaza College v Nairobi.

Hned po vysvěcení byl pověřen zástupem za faráře v odlehlé farnosti Uvinza v Tanzánii. Poté byl přeřazen do Entebbe, kde byl představeným o. Bill a kde nyní o. Bill odpočívá. Měl tehdy dvojí pověření: zodpovídal za finanční a operativní záležitosti modlitebního a exercičního centra v Entebbe a zároveň měl za úkol vystavět nové exerciční centrum u města Masaka vzdáleného 180 km. Kdo nezná Afriku, nepochopí, jak obtížné je tam působit. Nemoci, špatná hygiena, zločinnost… Avšak s Bohem je všechno možné.

P. Anthony se spolupodílel na výstavbě chrámu Zázračné medailky v Entebbe vysvěceném v září 2007. Během pěti měsíců vystavěl dům pro kněze v Masace, který v únoru 2008 pár dní před svou smrtí požehnal o. Bill. V březnu roku 2009 následovalo v Masace vysvěcení kostela zasvěceného Božímu milosrdenství.

Zásadní změnu pro otce Anthonyho znemanalo jeho ustanovení nástupcem otce Billa. On, který nikdy dříve nevedl exercicie, nebyl zcestovalý a neznal svět, měl vést šestidenní exercicie v různých zemích. Do Irska, kde svou službu začínal, si s sebou vzal poznámky, které by pokryly možná 2 dny exercicií. V Corku šel přímo do kaple k Panně Marii a padl před ní na kolena. „Maminko, ty víš, že jsem si tohle nevybral, Tvůj Syn mě sem přivedl. Pomoz mi.“ V hluboké sklíčenosti byla nebeská Matka jeho jedinou nadějí. Najednou ucítil jakýsi lehký vánek, který směřoval od Panny Marie, zlehounka se ho dotkl a uplynul. Spadlo z něj napětí, úzkost a strach. Slyšel ve svém srdci: „Musíš učit o mém Synu pravdu.“ Začal exercicie a najednou si uvědomil, že už končí. Po všech těch šest dnů mu na mysl přicházela slova, která už dávno zapomněl, znalosti a myšlenky dávno zasuté. Byl jakoby v opojení, Duch svatý se ho zmocnil.

Se stejným zápalem a nasazením pokračuje otec Anthony v celosvětové evangelizaci již tři roky. Nechává se vést Duchem svatým, Bůh mu v jeho díle žehná a rozdává hojné dary a milosti účastníkům exercicií i mší svatých, které jsou zaměřené na celkové uzdravení člověka. Celé jeho působení je založeno na Písmu svatém, hluboké úctě k Eucharistii a důvěrném spojení s Pannou Marií. Jeho přáním je, aby se všichni lidé setkali s Ježíšem, zakusili Jeho bezvýhradné přijetí a odpuštění, smířili se s Bohem, s Církví a uzdravili se na duši, na duchu i na těle.

Otec Anthony je duchovním vůdcem skupiny mladých lidí, která se pravidelně schází k modlitbám na různých místech České republiky a jednou za rok absolvuje exercicie pro mládež s o. Anthonym. Letos se tyto exercicie uskuteční 17. – 23. července 2011 ve Štěkni u Strakonic. Exercicie pro dospělé s o. Anthonym proběhnou ve Starých Splavech u Máchova jezera v období 13. – 19. listopadu 2011. Všichni jsou srdečně zváni!