Jak se zpovídat?

Tématem bude povzbuzení ke svátosti smíření a úskalí porušení 1. přikázání a jeho dopad na duchovní život. Mládež má tuto přednášku jako přípravu na biřmování.