Jubilejní slavnost farnosti – ohlédnutí a záznam TV NOE

Odkaz na záznam mše svaté 4. 6. 2023 s nunciem Okolo. Slavnostní bohoslužbu k 700. výročí první zmínky o farnosti a kostele sv. Jakuba sloužil v zámeckém parku na místě původního kostela sv. Jakuba v neděli 4. června 2023 v 10.30 hodin velvyslanec papeže Františka, apoštolský nuncius v České republice, arcibiskup Mons. Jude Thaddeus Okolo.Před slavností přije na faru, kde se zapsal do […]

Odkaz na záznam mše svaté 4. 6. 2023 s nunciem Okolo.

Slavnostní bohoslužbu k 700. výročí první zmínky o farnosti a kostele sv. Jakuba sloužil v zámeckém parku na místě původního kostela sv. Jakuba v neděli 4. června 2023 v 10.30 hodin velvyslanec papeže Františka, apoštolský nuncius v České republice, arcibiskup Mons. Jude Thaddeus Okolo.Před slavností přije na faru, kde se zapsal do farní kroniky. Prohlédl si kostel Vzkříšení Páně a byl přijat starostou na radnici. Během přípravy na mši přišel do zámecké kaple za ministranty a velmi poutavě jim vyprávěl ze svého života a povzbudil je k ministrantské službě, při které získávají mnoho Božího obdarování.

Bohoslužbu oznámilo vyzvánění zvonu sv. Jakuba, který byl odlit v roce 1922 z úlomků rekvírovaného zvonu Jakub z roku 1560. V průvodu přinesli ministranti relikviář sv. Felicia, římského mučedníka, který byl podle záznamu v kronice slavnostně umístěn v původním kostele v roce 1729. Zachoval se také obraz svatého Jakuba, zavěšený na podiu, kalich z roku 1690 se kterým byla sloužená mše svatá. Tři sedadla hlavních celebrantů jsou také původní.

V průvodu šel za ministranty pár ve slavkovském kroji, členové terciáři Řádu německých rytířů, mající v historii správu kostela sv. Jakuba, dále zástupci ekumeny – farářka Církve československé husitské Iveta Hušková a farář Českobratrské církve evangelické v Heršpicích Vladimír Pír. Následuje 14 kněží – slavkovští rodáci, kněží v minulosti ve Slavkově působící, kněží z děkanství a dva jáhni. Hlavní koncelebranté jsou: zástupce biskupství Mons. Jiří Mikulášek, místní farář P. Milan Vavro, zástupce německých rytířů P. Norbert Hnátek z Opavy a za kněze rodáky P. Jindřich Kotvrda z Řečkovic.

Farář Vavro uvítal otce nuncia a přítomné hosty – starostu Michala Boudného, zastupitele města, poslance Jiřího Horáka z Bučovic a hejtmana JMK Jana Grolicha. Starosta města po uvítání hostů odměnil faráře Milana Vavra za 25 let služby ve Slavkově medailí a děkovnou listinou.

Mši svatou doprovázela Schola rodin a varhanice Olga Frydrychová. Čtení četli Pavel Galata a Věra Slováčková ze Slavkova, přímluvy Kristýna Hrabovské a Jan Kyselka z Hodějic, obětní dary nesly rodina Beníčkova z Heršpic a rodina Kovaříkova z Němčan. Na závěr poděkoval nunciovi krojovaný pár Agáta Andrlová a Vojtěch Andrla a předali dar – kytici a puzzle s kostelem sv. Jakuba.

Po bohoslužbě následovala společná fotografie asistence a kněží na nádvoří zámku a po návratu na podium odpovídal na otázky. Hovořil o svém dětství a mládí, studiu a cestě k diplomatické službě, ve které pomáhá v konaktu papeže s místními biskupy.

Následovalo osobní setkání s věřícími, společné fotografování a pozdravy. Následoval společný oběd se zástupcui farnosti a kněžími v zámecké restauraci.

Na krátkou návštěvu mariánského kostela na Lutrštéku přijel otec nuncius kolem 14 hodiny. Přál si zazpívat píseň „Vyvyšuji tebe, Pane“ a po modlitbě Zdrávas měl duchovní zamyšlení o pohledu Matky. Po požehnání přijal od němčanských farníků koláče a němčanské víno pana Pavésky.

V 16.23 zaslal otec nuncius po příjezdu do Prahy tuto zprávu SMS: „Byl to velmi požehnaný den s Vámi a Vašimi lidmi. Také pan starosta a jeho spolupracovníci byli velmi milí. Zdravím a děkuji všem. Všechno nejlepší! Jude Thaddeus“.

Poděkování patří na prvním místě našemu Pánu za požehnání pro pořádání obou slavností a za velmi příhodné počasí. Děkuji městu Slavkovu a Zámku Austerlitz-Slavkov za poskytnutí prostor a podporu, všem organizátorům a dobrovolníkům, zejména Miroslavovi Lstibůrkovi a Jitce Hrabovské, hudebníkům ze Scholy rodin, neúnavnému zvukaři Janu Matyášovi a Miloši Šaňkovi, za krásnou výzdobu Ludmile Jachymiákové, ministrantům s vedoucími Františkem Červinkou a Ondřejem Mlčochem, týmu TV NOE a Radia Proglas.

P. Milan Vavro