Katedrálu zaplnilo slavkovské děkanství

Na pouť farností slavkovského děkanství do brněnské katedrály 6. 5. 2007 přijelo až 700 věřících se svými kněžími. Prožili jsme shromáždění církve kolem svého biskupa. Foto: sestra Gregorie.

Průběh pouti

potníci přijíždějí

Poutníci přijíždějí.

potníci přijíždějí

schola z Bohdalic

schola ze Slavkova v katedrále

Během první části programu zpívaly scholy mládeže ze Slavkova, Bohdalic, Otnic a Kobeřic.

biskup Vojtěch vítá poutníky

katedrála se zaplnila

biskup nás vítá

Ve 13.30 nás přivítal otec biskup Vojtěch Cikrle. Následovalo seznámení s programem od administrátora farnosti u katedrály, P. Petra Šikuly a přednáška o diecézi brněnského děkana P. Václava Slouka.

děkan Milan Vavro představuje děkanství

Po písni slavkovské scholy Toto je tělo mé na nápěv hymny z mariazellské pouti národů následovalo představení děkanátu. Děkan P. Milan Vavro uvedl několik údajů o děkanství, kněžích a farnostech. Paní Dvořáčková z bučovické charity nás seznámila s novými aktivitami, pečovatelskou službou a právní poradnou.

 věřící naslouchají představení farností

Ludmila Nosková představila slavkovskou farnost

Následovalo představení farností, které přednesli většinou laici: Bohdalice, Kučerov, Rostěnice, Drnovice, Křenovice, farní tým Milonice, Otnice, Rousínov, Šaratice a Slavkov s Nížkovicemi. Na závěr měla slovo sestra provinční přestavená Vojtěcha za Školské sestry ze Slavkova, které také vedly modlitbu růžence.

děti měly svůj program

Během představování měly děti svůj program.

ministranti na dvoře rezidence

kněží v průvodu ke mši sv.

kněží s biskupem Vojtěchem

Při mši svaté, kterou sloužil otec biskup s většinou kněží děkanství, se zapojili službou farníci z různých farností: Pěvecký sbor Gloria ze Slavkova, schola ze Slavkova, lektoři z Rousínova, přímluvy z milonické farnosti, obětní dary a průvod z Bohdalic.

sbor Gloria Slavkov v katedrále

kázání o. biskupa

mše svatá

ocenění farníků

Po mši svaté ocenil otec biskup farníky, kteří se významně podíleli na různých službách ve farnostech děkanství. Poděkoval také všem, kteří tuto slavnost uspořádali.

poděkovali manželé Svobodovi

Za děkanství poděkovali otci biskupovi manželé Svobodovi z Němčan, kteří mu předali dárek, knihu o Slavkově u Brna, kde biskup Vojtěch působil jako kaplan.

kněží s biskupem Vojtěchem

biskupské požehnání

katedrála byla plná

rozdávání plánků a programu

občerstvení

diecézní muzeum

v expozici Vita Christi

před budovou kurie

krypta katedrály

na půdě mezi věžemi

Následoval volný program – občerstvení s ochutnávkou vína, prohlídka katedrály s průvodcem, návštěva muzea a Informačního centra, vstup na věže, do klenotnice a krypty, program pro děti se soutěží, otevření restaurace Živá voda, čajovna a prodejny BENEDIKTUS a DONUM.

v Informačním a kontaktním centru

Poděkování patří všem, kteří přispěli různými dobrotami na společné pohoštění. Víno, které nalévali muži ze Šaratic, daroval pro tuto pouť pan Miroslav Martinásek, vinař z Hostěrádek – Rešova, ze šaratické farnosti. Také děkujeme zaměstnancům biskupství, kteří se svou službou na dnešní pouti podíleli.

adorace

 farníci z Nížkovic

požehnání na závěr

Pouť byla zakončena svátostným požehnáním. Celkem se sešlo nad očekávání velké množství věřících. Na předprogramu nás bylo kolem 500, při mši svaté možná k 700 věřících. Z tváří i slov přítomných byla pouť hodnocena jako krásné setkání v katedrále, která je chrámem nás všech. Prožili jsme také shromáždění církve kolem svého biskupa.

Představení slavkovského děkanství

Z dějin brněnské diecéze je patrné, že slavkovské děkanství procházelo určitým vývojem. Jeho hranice se postupně měnily. V roce 1999 proběhla reforma děkanství v diecézi, bylo sloučeno děkanství slavkovské, rousínovské a bučovické a vzniklo tak nově uspořádané děkanství slavkovské.

Nyní má 28 farností. V 10 farnostech bydlí duchovní správce, 18 farností je neobsazených, neboli spravovaných z jiné farnosti. Počet kněží v děkanství je 14, další 2 jsou vojenští kaplani na faře v Lulči, která patří do vojenského vikariátu.

Slavkovské děkanství má 51.000 obyvatel, z nichž je 3.550 věřících, kteří navštěvují nedělní bohoslužby, tj. 7,1 % obyvatel. Mše svatá je v neděli sloužena ve 41 kostele.

Celkem je v děkanství 69 objektů, z toho je 28 farních kostelů, 16 filiálních kostelů a kaplí, a 25 farních budov. V posledních 15 letech se opravily fary a kostely, které se nacházely ve špatném technickém stavu, v celkové hodnotě 70 milionů korun. Několik kostelů ještě čeká kompletní rekonstrukce.

Máme několik malých poutních míst – P. Maria Bolestná na Lutrštéku u Němčan, sv. Martin v Lulči a sv. Urban nad Slavkovem.

Ve Slavkově je klášter Chudých školských sester Naší Paní, které působí v pastoraci v děkanství.

Oblastní charita provozuje v Bučovicích Charitní domov pokojného stáří a poskytuje pečovatelskou službu pro staré a nemocné, kterou nyní rozšiřuje i v okolních obcích. Farní charita Bučovice zřídila charitní sociálně – právní poradnu, zvláště pro starší občany a osamělé matky. Farní charita ve Slavkově provozuje šatník, kde je možné odevzdat dary do misií.

Představujeme vám farnost Slavkov u Brna

Máme farní kostel s málo obvyklým zasvěcením – Vzkříšení Páně. Zvláštností jsou také tři kazatelny a fara spojená s kostelem. Do farnosti patří obce Němčany, Hodějice a Heršpice s filiálními kostely. Ve farnosti je kolem 8.000 obyvatel, nedělní návštěvnost na všech 5 bohoslužbách je 750 věřících.

Nabízíme vám několik pohledů do farního života ne ke chlubení, ale k inspiraci a na povzbuzení:

Povzbuzením pro život věřícího člověka je společenství, které se ve farnosti nabízí mládeži, manželům, rodinám i seniorům. Rozšířené je hnutí Modlitby matek a modlitba živého růžence.

Společenství rodin pořádá pro rodiny s dětmi – i z jiných farností děkanství – letní dovolené.

Netradiční modlitbou by se dala nazvat křížová cesta městem Slavkovem, kterou se modlíme večer na Velký pátek. Cítíme, že bychom se několikrát v roce měli modlit jinde, než v kostele. Po městě nosíme velký kříž a jednotlivá zastavení odpovídají různým místům, kde se dnešní člověk setkává s utrpením, nebo kde je třeba se modlit za různé oblasti života naší společnosti. Například zastavení s modlitbou za nemocné je u polikliniky, za svět kultury před kinem, nebo za rodiny na sídlišti.

Farní charita pořádá několik let sbírku, která by se dala nazvat „Koruna denně“. Akce získává stále nové příznivce a spočívá ve spoření jedné koruny za den. Částka se odevzdává koncem měsíce a získané dary se posílají na ověřené humanitární projekty u nás a ve světě. Ročně se posílá kolem 60 tisíc korun.

Sedmým rokem hraje na faře divadelní hry pro děti i pro dospělé Farní divadlo Simsala Bim. Děti i mládež se učí být tvůrčí, uplatnit své nadání a spolupracovat na díle, kterým přinesou radost dalším. Zveme vás na jejich představení, která jsou dvakrát do roka.

Pro různé víkendové aktivity opravujeme svépomocí již několik let faru v Nížkovicích. Pokud se letos podaří oprava dokončit, může fara sloužit pro pobyty dětí, mládeže a rodin z našeho děkanství.


Doplněno 9.5.2007: Další fotografie z pouti si můžete prohlédnout ve fotogalerii Pěveckého sboru Gloria.Doplněno 10.5.2007: Další fotografie z pouti si můžete prohlédnou ve fotogalerii na www.spolecenstvi.com