Koncert a představení oltáře na Špitálce

Koncert PS Danielis završil 8. 5. 2022 opravy oltáře na Špitálce.

Fotografie z koncertu Danielis.
Nynější kostel svatého Jana Křtitele se nachází v místě, kde byl ve středověku špitál, jako útulek pro chudé a nemohoucí. Byl založen řádem německých rytířů, kterým Slavkov tehdy náležel, a kteří měli v místě nynějšího zámku ve 13. století komendu.

Středověký špitál za husitských válek zanikl a byl znovu založen koncem 15. století vlastníkem Slavkova, rytířem Janem Zeleným z Šenova. Za 30leté války byl špitál zdevastován a opuštěn.

V roce 1676 jej opět obnovil Dominik Ondřej z Kounic.

Roku 1743 byl špitální kostel rozšířen Maximiliánem Oldřichem z Kounic do nynější barokní podoby v půdorysu rovnoramenného kříže. Byly zde tři oltáře: hlavní svatého Jana Křtitele, ve vedlejších bočních kaplích Panny Marie a Ukřižovaného spasitele. Rok po úmrtí knížete Václava Kounice zde zřídil roku 1795 kníže Arnošt z Kounic novou rodinnou hrobku Kouniců se zvláštní vstupem ze hřbitova.

Další úpravou prošel kostel v roce 1882. V roce 1938 následovala oprava omítek a oltáře. Omítky totiž byly opatřeny olejovým nátěrem, který způsobil zpuchření omítek. Stejně tak měl být očištěn hlavní oltář z umělého mramoru a přeleštěn na původní stav. Došlo také k doplnění ornamentální štukové výzdoby. Práce pokračovaly také v roce 1941. Restaurování velkého oltářního obrazu svatého Jana Křtitele prováděl akademický malíř Otto Stritzko. Farní kronika také uvádí, že koncem třicátých let byl interiér kostela zasažen bleskem, který způsobil poškození ornamentů v okolí rámu obrazu. 2. listopadu 1941 v 10 h byla sloužena mše sv. v obnoveném kostele sv. Jana Křtitele, kázání a posvěcení nově opraveného chrámu, pak hrubá mše sv. s asistencí. Faráři Mons. Uhýrkovi je velmi líto, že se nemůže pro nemoc sám slavnosti svěcení zúčastnit, proto vyslovuje všem dobrodincům, kteří na opravu chrámu přispěli, dík.

Během let 2003 – 2007 byl kostel se špitálem odvlhčen a provedeny opravy interiéru, dlažeb, výmalby, elektroinstalace a fasády.

V roce 2020 byla opravena vyzděná menza s nástavcem.

Z štukové výzdoby zůstalo pouze torzo. Následkem velké vlhkosti totiž všechny omítky a štuky opadaly. Po téměř detektivním pátrání ze starých fotografií a pozůstatků štuku byla menza rekonstruována do nynější podoby.

V roce 2021 pokračovaly práce na restaurování rámu obrazu, štukové výzdoby a kartuše se znakem Václava Kounice z Rietbergu.

Došlo také k barevnému vyladění jednotlivých částí rámu a nástavce s anděly, kartuší a korunou podle zjištěné původní barevnosti.

Zrestaurován byl také svatostánek. Pod pozdější béžovou přemalbou bylo objeveno původní barokní mramorování a zlacení. Veškeré práce provedl restaurátorský a umělecký ateliér Rest ART Markéta Mullerová SRO.

Náklady na opravu ve výši 753.000 Kč byly hrazeny z dotace poskytnuté z rozpočtu Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových zón v České republice prostřednictvím města Slavkova. Farnost se podílela nákladem 30.000 Kč a svépomocnými pracemi na zabezpečení staveniště, montáži lešení, úklidu a víceprací na zlacení svatostánku.

V letošním roce 2022 byla také opravena hrobka pod boční kaplí nákladem 130.000 Kč, na které se podílelo Ministerstvo kultury ve výši 50% nákladů, město Slavkov u Brna podílem 10% a farnost podílem 40%. Byly zde hlavně odstraněny zvlhlé omítky, opravena a nalíčena omítka stropu a obnoveno osvětlení krypty. Ještě plánujeme osazení dvou kamenných desek se jmeny pohřbených v této Hrobce.

V presbytáři si můžete také všimnout takzvaného ikonostasu. Je to stěna s ikonami pro sloužení bohoslužby východního obřadu v staroslověnském jazyce. Tento ikonostas byl v letošním roce též opraven.

Je v majetku Společenství svatého Gorazda a druhů, mých přátel, se kterými se zde scházíme ke zpívané východní liturgii.

Kromě této aktivity jsou zde bohoslužby na svátek Narození svatého Jana Křtitele 24. června a v dušičkovém týdnu od 2. do 8. listopadu. Konají se zde také poslední rozloučení a pro svou výbornou akustiku koncerty.

Chci při této příležitosti poděkovat vedení města Slavkova, zde přítomnému panu starostovi Michalu Budnému a paní místostarostce Marii Jedličkové za podporu tohoto díla.

Poté následovat koncert sboru Danielis.

P. Milan Vavro, děkan