Křest je začátek

Zamyšlení faráře P. Milana nad křesťanskou výchovou našich dětí a nabídkou aktivit naší farnosti. Článek byl napsán především pro čtenáře Zpravodaje Města Slavkova.

Těchto několik mých slov je určeno k zamyšlení především vám, milí rodiče, kteří jste nechali své děti pokřtít v katolické církvi a tím jste jim zprostředkovali první setkání s Ježíšem. V církvi prvních století žádali o křest dospělí, kteří uvěřili, jinými slovy, rozhodli se žít podle přijaté víry. V historii se postupně stávaly rodiny a národy křesťanskými, proto se ustálil křest dětí. Když dnes žádají rodiče o křest dítěte, má to být především jejich rozhodnutí na základě víry a také se od nich očekává, že se budou snažit dítěti víru předat a v ní je také vychovat.

Je mnoho dobrých vlivů, které dítěti pomohou, jako dobré zázemí v rodině, pravidelná snaha o život s Bohem a především vzor víry alespoň u jednoho z rodičů. Nesmíme také zapomenout na samotnou Boží přítomnost v nitru dítěte ze svátosti křtu.

Chci uvést i některé nedobré vlivy, které hrají roli v náboženské výchově dítěte. V dnešní době je to povýšení materiálních hodnot nad hodnoty duchovní, ke kterým patří mezilidské vztahy a život s Bohem. Negativně ovlivňují některé pořady v médiích, závislost na pasivní zábavě, mezi kterou patří hry na počítači, nadměrné sledování televize a podobně. Dětem chybí opravdové vzory „dobrého člověka“, který rozlišuje mezi skutečným dobrem a skutečným zlem a dokáže se něčeho vzdát nebo něco vydržet pro prosazení dobra.

Jak tedy děti vést k přijetí křesťanského života? Nejdůležitější je příklad života rodičů. Je potřeba se doma s dětmi pravidelně modlit, vyprávět o víře, číst dětskou bibli. Podstatná je účast rodičů s dětmi na nedělní mši svaté, která vytváří v dítěti smysl pro společenství s věřícími a také určitý životní řád.

Jménem naší farnosti ve Slavkově vás zvu na nedělní mši svatou v 8.30 hodin, která je základní formou našeho osobního vztahu k Bohu a svědectvím naší víry. V zimním období se nabízí možnost přítomnosti na mši sv. s menšími dětmi ve vytápěné farní kapli s televizním přenosem. Vyučování náboženství probíhá na faře pro všechny ročníky ZŠ. Pokud dítě ještě náboženství nenavštěvuje, můžete je přihlásit nyní a to i ve vyšším ročníku. Bohoslužby pro děti jsou každé úterý od 18.00 hodin ve farní kapli, kde v malých scénkách představujeme postavy Starého zákona. Každou druhou neděli v měsíci se koná setkání rodin s dětmi. Během roku pořádáme různé aktivity, jako schůzky ministrantů a pěvecké scholy, výlety, soutěže, karneval a farní den. Podrobné informace naleznete na www.farnostslavkov.cz.

Věřím, že se všichni navzájem podpoříme v naší společné snaze přivádět děti k osobní víře a utvářet v nich základ dobrých vztahů k Bohu a k lidem.

P. Mgr. Milan Vavro, farář