Květný pátek na Lutrštéku ve staroslověnštině

Pouť u Panny Marie Bolestné v pátek před Květnou nedělí se nazývá "na květný pátek". Na Lutrštéku se 30. března 2007 poprvé sešli řeckokatoličtí kněží východního obřadu s biritualisty.

proskomidie

Před bohoslužbou sv. Jana Zlatoústého připravuje kněz obětní dary při tzv. „proskomidii“.

Liturgické nádoby a předměty

Kněz vykrajuje z kvašeného chleba částečky a s modlitbou je klade na patenu.

okuřování ikonostasu

Potom okuřuje ikonostas (stěnu, dělící oltářní prostor od chrámové lodi) s ikonami Krista a Bohorodičky. V našem případě se jedná o ikonostas jednoduchý.

P.F.Kozár

Otec František Kozár, římskokatolický farář z Mikulčic a biritualisty, vysvětluje věřícím bohoslužbu.

Lutršték, květný pátek

Bohoslužba začíná ektenií, přímluvami za mír.

kázání o. Kozára

P.Kozár kázal o svém vztahu k P. Marii Bolestné a vzpomenul na své mládí, kdy chodil z rodných Drnovic na pouť na Lutršték s tatínkem.

P. Blaščák okuřuje ikonostas

Řeckokatolický děkan brněnský, o. Josef Blaščák, nakuřuje ikonostas.

Velký vchod

Velký vchod – přinášení darů k oltáři, kterými se žehnají věřící.

pozdrav pokoje

Obcházení oltáře, polibek oltáře a pozdrav pokoje.

sv. přijímání podobojí

Svaté přijímání se podáva lžičkou, Tělo Páně nasycené Krví Páně.

požehnání

Mnohaletí – přání Božího požehnání papeži, biskupům, kněžím a věřícím.

kněží před Lutrštékem

Kněží – zleva: o.Michael Špaček, řím.kat. farář Ždánice, o.Adolf Pleskač, řec.kat. kaplan brněnský, o.Josef Hořák, řec.kat. farář Jihlava, o.Josef Blaščák, řec.kat. biskupský vikář, farář brněnský, o.František Kozár, řím.kat. farář Mikulčice, o.Milan Vavro, řím.kat. farář Slavkov u Brna

Všem kněžím děkujeme jménem věřících za pouť.

Biritualista – kněz dvou bohoslužebných ritů. Římskokatolický biritualista slouží kromě římské mše sv. také východní liturgii s dovolením římské kongregace.

Pro bližší zájem o průběhu mše východní liturgie.

P. Milan Vavro

Foto: s. Gregorie