Lurdská pouť na Lutrštéku

Lurdská pouť na Lutrštéku se koná v pondělí 11. 2. v 15.30 růženec, 16.00 mše svatá. Možnost získat plnomocné odpustky.

DEKRET APOŠTOLSKÉ PENITENCIÁRIE,

JÍMŽ SE UDĚLUJÍ ZVLÁŠTNÍ ODPUSTKY

U PŘÍLEŽITOSTI 21. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH

Zvláštní odpustky u příležitosti 21. světového dne nemocných

Vykoupení se završilo prostřednictvím svatého Kristova Kříže, totiž prostřednictvím jeho utrpení. Veškeré lidské utrpení může vpravdě být účastí na spasitelském utrpení Pánově. Apoštol Pavel říká: „Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z toho prospěch jeho tělo, to je církev“ (Kol 1,24).

V průběhu Roku víry, věnovaného zvláště vyznávání pravé víry a její správné interpretaci, je prospěšné připo¬menout si jasnou nauku Druhého vatikánského koncilu o křesťanském smyslu utrpení a o jeho bratrském sdílení: „Protože činy lásky a milosrdenství představují vynikající svědectví křesťanského života, musí apoštolská výchova vést i k uskutečňování takových činů, aby se věřící už od samého dětství učili soucítit se svými bratry a velkodušně jim pomáhat v nouzi“ (Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam Actuositatem, 31 c).

Svatý otec je veden touhou, aby se výroční připomínka Světového dne nemocných, jež je letos zvláště slavnostní, stávala stále účinnější katechezí o vykupitelském smyslu utrpení a stále více senzibilizovala všechny, kdo se z různého důvodu věnují službě lidem, trpícím na duchu i na těle. Proto pro 21. Světový den nemocných, který se bude slavit od 7. do 11. února, zvolil téma milosrdného Samaritána „Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37), jež nás učí „konat dobro a prokazovat dobrodiní tomu, kdo trpí“ (apoštol. list Salvifici doloris, 30). Na závěr Světového dne, v den liturgické památky Panny Marie Lurdské, bude zvláštní vyslanec Svatého otce, Jeho Excelence Mons. Zygmunt Zimowski, předseda Papežské rady pro zdravotnické pracovníky, v mariánské svatyni Altötting v pasovské diecézi sloužit slavnostní eucharistickou bohoslužbu s udílením svátosti pomazání nemocných.

Aby se věřící mohli duchovně připravit na svoji co nejlepší účast na této události, Jeho Svatost Benedikt XVI. při audienci poskytnuté letošního 18. ledna udělil níže podepsaným, kardinálu hlavnímu penitenciáři a regentovi apoštolské penitenciárie, dar odpustků v souladu s následující dispozicí. Jejich účelem je, aby se věřící, kteří se skutečně

kají a jsou vedeni láskou, příkladem milosrdného Samaritána, v duchu víry a milosrdenství dávali do služby trpícím bratřím a aby, pokud jsou sami nemocní snášeli bolesti a životní nesnáze, s pokornou vírou pozvedali duši k Bohu

a svým životem podle evangelia v utrpení otevřeně vydávali svědectví o víře:

A. Plnomocné odpustky, jež mohou za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysly Svatého otce) v době od 7. do 11. února získat jedenkrát za den ti věřící, kteří se v duchu skutečného pokání a kajícnosti zbožně zúčastní v mariánské svatyni Altötting anebo na jiném místě stanoveném církevní autoritou na bohoslužbě slavené s úmyslem prosit Boha za Světový den nemocných, a přitom se pomodlí Otčenáš, Krédo a modlitbu k blahoslavené Panně Marii; tyto odpustky mohou využít také pro duše věrných zesnulých.

Ti věřící, kteří ve veřejných nemocnicích nebo v jakémkoli soukromém domě z lásky pečují o nemocné jako milosrdný Samaritán, a kteří se z důvodu své služby nemohou zúčastnit na výše uvedených bohoslužbách, získají stejný dar plnomocných odpustků, pokud v těchto dnech velkoryse poskytnou alespoň na několik hodin svou láskyplnou službu tak, jako by ji poskytovali samotnému Kristu Pánu (srov. Mt 25,40), a pomodlí se Otčenáš, Krédo a modlitbu k blahoslavené Panně Marii; mají přitom mít duši odpoutanou od jakéhokoli hříchu a úmysl splnit podmínky, vyžadované pro plnomocné odpustky, hned jakmile to bude možné.

A konečně ti věřící, kterým nemoc, pokročilý věk anebo jiný podobný důvod brání v účasti na výše uvedené bohoslužbě, získají plnomocné odpustky, pokud se s duchem odpoutaným od jakéhokoli hříchu a s úmyslem splnit předepsané podmínky, jakmile to bude možné, ve stanovených dnech duchovně zúčastní na bohoslužbách, zvláště tehdy, když televize a rozhlas budou přenášet liturgické oslavy a poselství Svatého otce, zbožně se pomodlí za všechny nemocné a prostřednictvím Panny Marie, Uzdravení nemocných, obětují Bohu svá fyzická a duchovní utrpení.

B. Částečné odpustky získají všichni věřící, kdykoli se v uvedených dnech se zkroušeným srdcem obrátí k milosrdnému Bohu se zbožnými modlitbami za pomoc nemocným v duchu probíhajícího Roku víry.

Předkládaný dekret platí pro tuto příležitost. Jakékoli opačné ustanovení není překážkou.

Dáno v Římě v sídle Apoštolské penitenciárie 25. ledna 2013, o slavnosti Obrácení svatého Pavla, která uzavírá Týden modliteb za jednotu křesťanů.

     Manuel kardinál Monteiro de Castro     Mons. Krzysztof Nykiel

     hlavní penitenciář     regent