Modlitba za dobrou volbu nového prezidenta

Do volební kampaně prezidentské volby se zapojme modlitbou. V kostele, doma, ve chvíli volného času. Prosme za nového prezidenta a hlavně v této době za voliče, kteří mají v rukou budoucnost naší vlasti. Během kampaně, ve které se také objevují pomluvy, lži a polopravdy, prosme o dar Ducha Svatého - moudrosti, rozumu a rady, potřebné k správnému rozlišování.

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ (1 Tim 2,1-2)

Další odkazy:
Modlitba za prezidenta – Saleziáni
                                      Církev.cz

Můžete si vybrat z následujícících modliteb.

Modlitba za voliče:

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.

Modlitba za prezidenta

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.

Děkujeme Ti, že´s nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.

Prosíme Tě, dej nám dnes dobrého prezidenta, který povede naši zemi po vzoru sv. knížete Václava moudře a spravedlivě tak, abychom Ti ve vzájemném porozumění každý na svém místě zodpovědně sloužili.

Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitbu složil P. P. Prof. Petr Piťha

Možno přidat desátek růžence.


Novéna od Petra Piťhy:


Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás,

přijď do srdce všech věrných svých

a naplň je svou milostí,

vždyť ty sám jsi nás utvořil.

Ty se nazýváš Těšitel,

Bůh nejvyšší nám tebe dal,

tys pramen živý, lásky žár,

pomazání jsi duchovní.

Dárce darů jsi sedmera,

prst pravice jsi Otcovy,

ty jsi ten Otcem slíbený,

správně dáváš nám promlouvat.

V duši světlo nám rozžehni

a do srdce nám lásku vlej

a naše tělo ubohé

stále silou svou posiluj.

Nepřítele pryč odežeň

a ve světě svůj nastol mír,

nás cestou správnou vždycky veď,

ať nás mine vše škodlivé.

Boha Otce nás nauč znát,

dej vyznávat nám Ježíše

a tobě, Otci i Synu

vírou se vždy víc otvírat.


Litanie k Duchu Svatému

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás!

Kriste, vyslyš nás!

Otče, s nebes Bože,                                         smiluj se nad námi!

Synu, Vykupiteli světa, Bože,

Duchu Svatý, Bože!

Svatá Trojice, jeden Bože,

Duchu Svatý, jenž vycházíš z Otce a Syna!                      Přijdi k nám!

Božský Duchu, jenž jsi roven Otci a Synu!

Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce!

Dare nejvyššího Boha!

Paprsku nebeského světla!

Původce všeho dobra!

Prameni vody života!

Ohni všechno stravující!

Ohnivá lásko a duchovní pomazání!

Duchu lásky a pravdy!

Duchu moudrosti a rozumu!

Duchu rady a síly!

Duchu vědění a zbožnosti!

Duchu bázně Boží!

Duchu míru a mírnosti!

Duchu stydlivosti a čistoty!

Duchu Svatý, přijď a obnov tvářnost země!                 Prosíme tě, vyslyš nás!

Vlej světlo do našich duší!

Vtiskni svůj zákon do našich srdcí!

Rozněť je svou láskou!

Otevři nám poklady svých milostí!

Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím!                Prosíme tě, vyslyš nás!

Upevni nás svou účinnou milostí!

Uděl nám milost jedině potřebného vědění!

Pomoz nám, abychom se navzájem milovali a snášeli!

Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí!

Nauč nás správně se modlit a sám se modli s námi!

Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám!

Vlej nám velký odpor ke každému zlu!

Veď nás k správnému konání dobra!

Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti!

Buď ty sám naší věčnou odplatou!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                      odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa!                     vyslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                      smiluj se nad námi!

Modleme se:

Bože, Duchu Svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se tak naše srdce stala tvým pravým chrámem. Jenž jsi živ a kraluješ s Bohem Otcem i Synem na věky věků.           Amen.

Tuto Litanii nám 20. ledna 1966 poslal z Říma J. Em. Josef kardinál Beran, arcibiskup pražský a primas český.