Novéna za biřmovance a informace

Svátost biřmování udělí v neděli 15. října ve Slavkově v 8,30 hodin brněnský pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Večer Božího milosrdenství v pátek 13.10. od 19 hodin. Zvu vás všechny ve farnosti, podpořme naše biřmovance z řad mládeže i dospělých modlitbou novény k Duchu Svatému, od čtvrtka 5. října.

Také jste všichni zváni na duchovní přípravu na biřmování, na Večer milosrdenství s modlitbou, zpěvy a svědectvími, který povede komunita Emanuel v pátek 13. 10. od 19.00 ve farním kostele ve Slavkově. Během večera bude svátost smíření pro biřmovance.

Příležitost ke zpovědi ve Slavkově bude ve středu 19,00 – 20,00 h, zpovídá o. Tomáš Fránek z Bučovic a o. Milan. Zvláště mohou využít kmotři a rodiny biřmovanců. Zpovídá se také přede mší v úterý a v pátek.

Další informace níže.

Novéna – desátkem růžence a modlitbou k Duchu svatému z kancionálu č.003.

Desátek slavného růžence k Duchu Svatému

Otče náš …

1.     Ježíš, který Ducha Svatého seslal.

2.     Ježíš, kterého prosíme, aby svým Svatým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku.

3.     Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.

4.     Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně rozuměli.

5.     Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích správně rozhodovali.

6.     Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co po nás Bůh žádá.

7.     Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich Stvořitele, našeho nejvyššího Pána.

8.     Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou.

9.     Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.

10.     Ježíš, o němž chceme v síle Ducha Svatého vydávat svědectví.

Sláva Otci ….

Modlitba 003

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země.

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Informace o přípravě a průběhu biřmování:

Příprava v pátek 6. října:
18,00 mše svatá
19,00 modlitba
19,30 O povolání – sestra Zdislava Nosková
vyplnění údajů na biřmovacím lístku
donesení úkolu – četba z Písma sv.

Příprava v pátek 13. října:

18,00 mše svatá
18,45 nácvik obřadu
19,00 duchovní obnova „Večer milosrdenství“ vedená Komunitou Emanuel z Brna pro všechny farníky
20,00 svátost smíření pro všechny biřmovance
(kmotři si vykonají svátost smíření ve dnech před biřmováním)

Biřmování v neděli 15. října:
8,15 sraz ve farní kapli 
8,30 mše svatá
10,00
malý raut a setkání biřmovanců a kmotrů s o. biskupen ve farním sále
11,15 odchod na oběd v rodinách

Na biřmování si vezmou biřmovanci svou křestní svíci (pokud nemají, dostanou v pátek).