Novéna za nemocné s bl. Zdenkou

Novéna za nemocné s bl. Zdenkou a modlitby nemocných

„Ježíš může všechno, důvěra v něho dělá zázraky“. bl. Zdenka

Kongregace milosrdných sester Svatého kříže 2016

NOVÉNA ZA NEMOCNÉ S BL. ZDENKOU

Tuto novénu se můžeme modlit všeobecně za nemocné devět dní za sebou v pořadí, v jakém úmysly jdou, nebo se modlit na jeden úmysl devět dní, podle druhu onemocnění toho, za koho se modlíme.

Úvodní modlitba

Pane Ježíši, lékaři duše i těla, ty přijímáš na sebe tvář každého trpícího a potřebného, vždyť jsi řekl: „..byl jsem nemocen a navštívili jste mě ….cokoli jste učinili jednomu z těchto nepatrných bratří, mně jste učinili“ (Mt 25, 36,40).

Přicházím k tobě plný(á) důvěry a spolu se sestrou Zdenkou tě chci v těchto dnech prosit za uzdravení těžce nemocného (nemocné)…..Zkušenost sestry Zdenky vyjádřená slovy že ty , Pane, můžeš všechno, že důvěra v tebe dělá zázraky, mě povzbuzuje s pokornou modlitbou přicházet k tobě a s důvěrou prosit: Skloň se k mé prosbě a vyslyš mě, když v této novéně s vírou prosím o potřebné zdraví a pomoc.

1. Za onkologicky nemocné

„Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen“ (J 11,3)

„Vyplatí se trpět pro Ježíše. Velikost Ježíšova utrpení mi dává pochopit a ocenit jeho velkou lásku. Proto i moje bolesti se musí zcela ztratit v lásce“ bl. Zdenka

Milovaná Zdenko, ty jsi byla onkologickou pacientkou. Na svém těle jsi zakusila zákeřnost této choroby se všemi jejími následky. Prosím tě o tvoji mocnou a účinnou přímluvu u Pána za nemocného (nemocnou). Vypros mu (ni), zázrak uzdravení z této nemoci a milost, aby on (ona) ve svém utrpení a nemoci vzýval (vzývala) a důvěřovala, že jeho láska ho (ji) nikdy neopustí. Vypros mu (jí) trpělivost a jistotu o milující Boží přítomnosti v situacích, v kterých se nacházejí.

Blahoslavená Zdenko, prosím tě, vyslyš mojí prosbu a přimlouvej se u Pána Ježíše za uzdravení podle jeho vůle.

Denní modlitba v době novény

Milosrdný Otče, ve svém Synovi, Ježíši Kristu nám zjevuješ svoji lásku a v Duchu Svatém, Těšiteli, nás s ní obdarováváš.

Děkuji ti za dar života blahoslavené sestry Zdenky, která vynikala milosrdnou láskou k nemocným a k těm, kteří trpěli pro víru. Na její přímluvu vyslyš moji pokornou prosbu za uzdravení nemocného (nemocné) ….

Pomáhej mi, prosím, abych se vždy a s láskou díval (a) na nemocné, kteří trpí a potřebují moji pomoc. Ať jsou pro mne povzbuzením slova papeže Františka, že čas strávený po boku nemocného je svatý čas. Je oslavou Boha, který nás formuje k obrazu svého Syna.

Dej, abych i já zakusil (a) tvoje milosrdenství. Prosím tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Blahoslavená Zdenko, oroduj za nás.

2. Za nemocné před vážnou operací nebo transplantací

„Jeho rány vás uzdravily“ (1P2,24).

„ Náš život je v Kristových rukou. Cokoliv nás potká dnes nebo zítra i do smrti, Bůh o tom ví a při všem nám žehná. Jeho dobrota urovnává všechny cesty našeho života.“ bl. Zdenka

Milovaná sestro Zdenko, ty jsi byla plna důvěry v Boží pomoc a plná vnitřní jistoty o Boží přítomnosti ve tvém životě. Vypros potřebnou pomoc pro lékaře a pro těžce nemocného (nemocnou) ……,Který (á) je před vážnou operací a jehož (její) život závisí na úspěšné operaci (transplantaci).

Blahoslavená Zdenko, vypros mu (jí) dar víry a jistotu o Boží přítomnosti. Přimlouvej se u Pána, kterému jsi zasvětila svůj život, za zázrak úplného uzdravení, aby po uzdravení mohl(a) vzdávat díky Bohu svým životem víry, naděje a lásky a modlitbou posvěcovat sebe i své blízké.

(denní modlitba jako první den).

Modlitba onkologicky nemocného

„Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen“ (J 11,3)

„Vyplatí se trpět pro Ježíše. Velikost Ježíšova utrpení mi dává pochopit a ocenit jeho velkou lásku. Proto i moje bolesti se musí zcela ztratit v lásce“ bl. Zdenka

Milovaná sestro Zdenko, ty jsi byla onkologickou pacientkou. Na svém těle jsi zakusila zákeřnost této choroby se všemi jejími následky. Též tě prosím o milost, abych ve svém utrpení a chorobě důvěřoval (a) Pánu, že jeho láska mě neopustí. Vypros mi trpělivost a jistotu o milující Boží přítomnosti v mém životě i v situaci, ve které se nacházím

Blahoslavená Zdenko, prosím tě, vyslyš tuto mojí prosbu a přimlouvej se za zázrak mého uzdravení u Pána podle jeho vůle. Blahoslavená Zdenko, přimlouvej se za mne.