O dějinách studánky, která letos ožila a poutního místa Lutršték

Rok 2021 zůstane spolu s rokem 1861 zaznamenaný na mozaice Panny Marie vložené ve výklenku obnovené studánky pod Lutrštékem, aby připomínal 160. výročí vzniku poutního místa a zároveň rok velké obnovy celého poutního areálu.

Vrcholnou událostí k zakončení oprav rámují dvě slavnosti – posvěcení kostela a nového oltáře za účasti brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho v neděli 22. srpna 2021 a požehnání obnovené studánky Panny Marie při hlavní pouti 19. září 2021 novoříšským opatem Mariánem Rudolfem Kosíkem.

Historie poutního místa Lutršték u Němčan

Při svěcení kříže dne 7. července 1861 došlo na přímluvu Panny Marie u místní studánky k zázračnému uzdravení slepého vysloužilého vojáka Jakuba Holomčíka z Němčan. Tato událost se stala podmětem k velkému rozvoji poutí na toto místo a je zaznamenáno ještě dalších osm zázračných uzdravení. Ze sbírek poutníků byl v letech 1867 – 1877 postaven poutní kostel Panny Marie Bolestné. Poutě se konaly na P. Marii Bolestnou v neděli po 15. září a procesí přicházely i s kněžími ze Slavkova, z Letonic, Dražovic, Rousínova, z Lulečské farnosti, z Vážan a Habrovan, z německých osad u Vyškova, z Hrušek a Křenovic. Poutníků bývalo až 10.000, k tomu i deset kněží. O nanebevzetí P. Marie z Brankovic, Chvalkovic a farnosti Milonické, z Vyškova a Pustiměře, na den Andělů strážných z Maref a Mouřínova, na sv. Annu z Kučerova, dále ze Senetářova, Kotvrdovic, Ruprechtova a z Divák. Na jaře mnoho procesí ze Slovácka, z Lanžhota a Dubňan.

Další zázračná uzdravení

Od svěcení kříže a zázraku uzdravení podle zápisu od Františka Šujana z Němčan „začalo tam přemnoho lidu ze všech stran putovati, předně jen tak každý pro sebe, dále s procesím, ze všech stran, jak s blízka tak i ze zdaleka, a horlivé modlitby Bohu všemohoucímu odesílali a k uctění Blahoslavené Panny Marie a ku zvelebení toho chatrného stánečku oběti dle možnosti přinášeli.“ F. Šujan zaznamenal tyto další zázraky, „které se během toho času přihodily a které se k uším představenstva obce s pravým důkazem přednesly: 2. Šikl Viktor z Lisovic, 11 let, slepý 7 roků, úplného zraku dosáhl. 3. děvčátko z Podbřežic, 9 roků staré, slepé, zraku dosáhlo. 4. Štěpáník, pacholek pošmistra, rok neduživý, plně uzdravený. 5. Žena nějakého Chlupa z Vážan u Slavkova, měla ruku bolavou, úplně vyhojena. 6. Dorota Přikryl z Bohuslavic, na kříže celá porouchaná, od jejího neduhu uzdravena. 7. Leopold Mikoš z Prostějova, mistr tkalcovský, uzdraven zrak. 8. Děvčátko Františka Černá z Kojetína, 8 roků, od těžké padoucí nemoci úplného zdraví dosáhlo. Ti všichni Blahoslavenou Rodičku Boží za přímluvu u Pána Boha prosili a zázraku dosáhli. 9. Antonín Bílek, 1946 proražená břišní dutina ojí, uzdraven a dožil se vysokého věku. Ostatní vyslyšené prosby dokazuje 40 votivních darů, bohužel o nich neudělal nikdo záznam.

O kapličce a studánce

Dle výpovědi starých němčanských obyvatelů stávala na tom místě kaplička od nepaměti a v ní se nalézala socha. Po zboření kapličky byla prý postavena zeď s výklenkem, do kterého byla dána malá dřevěná soška P. Marie. Tato je nyní restaurovaná a přináší se na hlavní pouť. Tuto kapličku nahradila kolem roku 1860 nynější kaple, v níž se nalézá 2,5 m hluboká studna, ze které vede potrubí do spodní vyzděné studánky. Tato byla vybudovaná roku 1941 a pro špatný stav letos zbouraná a nově vybudovaná podle návrhu brněnského výtvarníka Milivoje Husáka. Zajímavostí je skutečnost, že pramen, který se před 35 zcela vytratil, v letošním roce opět vyprýštil. Nová studánka Panny Marie bude požehnaná o pouti 19. září.

Obnova poutního areálu

V kostele Panny Marie Bolestné probíhaly opravy v roce 1968 a 1990. V letech 2002 až 2019 následovala celková obnova střechy, fasády a interiéru s novou elektroinstalací, omítkami a dlažbou. V roce 2020 bylo pořízeno elektrické ovládání zvonu a začalo restaurování hlavního oltáře a svatostánku, na kterém bylo obnoveno původní barevné mramorování a pozlacení. Po dvouletém plánování obnovy liturgického prostoru provedla v roce 2021 Dílna Všech svatých pod vedením architekta Jiřího Šťasty z Brna novou liturgickou úpravu. Oltář z kararského mramoru je ozdoben čtyřmi velkými mozaikami z Kristova života a Panny Marie. Anděl na ambonu ukazuje směrem k oltáři jako k místu setkání se Vzkříšeným Pánem. Interiér je doplněn sedadly pro kněze a přisluhující. Úpravy zahrnovaly také nové osvětlení kněžiště, změnu dispozice zákristie s novými dveřmi a zacelení trhlin v klenbách s výmalbou. Následovala oprava statiky a fasády kapličky včetně vybudování nové studánky s žulovými schody, a úpravou terénu. Studánku ozdobí mozaikou P. Marie kované zábradlí. Došlo také k restaurování sochy Krista a kříže před kostelem.

Všechny opravy a pořízení nového vybavení za roky 2020 a 2021 si vyžádaly celkovou částku 1.071.000 Kč. Němčanští farníci, dárci a poutníci naspořili na toto dílo během posledních tří let ve sbírkách téměř 500.000 Kč, letošní dary a sbírky činí 125.000 Kč, obec se podílela 175.000 Kč a chybějících 271.000 Kč jak doufáme, naspoříme v budoucím čase. Děkuji všem, kteří pomohli prací a přispěli svými dary.

Slavnost svěcení

Posvěcení oltáře a kostela je významnou událostí, kdy se stává kostel a oltář místem slavení eucharistické bohoslužby – mše svaté, ke které se schází místní Boží lid. Tato liturgie je velmi krásná a plná symbolů. Na začátku biskup požehnal vodu a pokropil jí na znamení pokání a na připomínku křtu shromážděné věřící, kteří tvoří duchovní chrám, a dále stěny kostela, oltář a ambon. Následovalo uvedení lektorů k ambonu a bohoslužba slova. Vzývání svatých při litaniích a vložení ostatků svatých mučedníků papeže Urbana a Felixe do oltáře znázornilo, že oběť svatých má svůj původ a sílu v oběti Ježíše Krista. Kromě ostatků je v oltáři zpráva o opravách s datem posvěcení a jménem biskupa. Je tam také vložen malý kámen z Golgoty (Kalvárie) v Jeruzalémě, pro připomínku Ježíšovy oběti na kříži.

Konsekrační modlitba vyjadřuje úmysl navždy zasvětit kostel Bohu a vyprošuje se jeho požehnání. Pomazání oltáře a stěn kostela na 4 místech označených konsekračními kříži je znamením Krista, který je „Pomazaný“ Duchem Svatým. Tím se znázorňuje, že kostel je celý a navždy zasvěcen křest’anské bohoslužbě. Pálení kadidla na oltáři znázornilo, že modlitby věřících vystupují až k Bohu. Oltář byl přikryt plátnem a celý kostel se rozsvítil, aby začala první oběť mše svaté.

Na závěr slavnosti poděkoval farář P. Milan Vavro všem, kteří pracovali na obnově areálu a příchozím poutníkům a dárcům, kteří podporují dílo finančně. Následovalo slovo architekta Jiřího Šťasty, který vysvětlil význam obrazů vytvořených na mozaikách. Rodina Svobodova s třemi dětmi přišla poděkovat otci biskupovi Vojtěchovi za posvěcení oltáře a zároveň popřála k jeho nedávným 75. narozeninám.

Slavnost výročí posvěcení kostela, neboli „lutrštécké posvícení“ se bude slavit vždy 22. srpna nebo v neděli bližší tomuto dni.

Děkuji všem, kterým leží na srdci naše poutní místo Panny Marie na Lutrštéku a jakkoliv se zapojili do letošní obnovy.

P. Milan Vavro