Oprava kaple sv. Urbana při 150. výročí postavení

Fotografie stavu kaple

Fotografie stavby lešení a stavu

Kaple dominující okolní krajině byla postavena v letech 1858 – 1861 na kopci nad městem na místě původní barokní kaple z roku 1712. Stavba je centrálního půdorysu ve tvaru rovnoramenného kříže. Nad kněžištěm je pravoúhlá věž, střecha je zaklenutá kopulí.

Kaple se stala oblíbeným místem návštěv místních obyvatel a vyhledávaným cílem turistů a je zasvěcena svatému Urbanovi, který je patronem (nebeským ochráncem) města Slavkova. Urban I. byl papežem, na počátku 3. století mu byla svěřena duchovní péče o světovou církev. Zemřel 25. května roku 230 v Římě. Jeho hrob byl nalezen při vykopávkách r. 1854 v Pretextatově cemeteriu na Via Appia v Římě. Podle jedné z legend obrátil Urban Valeriána, ženicha Cecílie, a pokřtil ho. Je uctíván jako patron vinařů, vína, vinohradů a bednářů, proti mrazu, bouřce a blesku, také proti opilství. Přesto, že na Urbánku již vinice nejsou, připomíná nám tento světec, že i v dnešní době jsme závislí na přírodě, která je stvořená Bohem a máme být za Boží dary, především úrodu a přírodní zdroje, vděční.

poškozené omítky 

„Slovutní, pradávní předkové, Láskou planuli k nebes Pánu, A stánek svatému Urbanu, Vzdělali zdobný při Slavkově, Když pak dni chmurné ho zbořily, Opět zde jiný utvořili, Vděční dědův zbožných vnukové.“ Tak zněl popěvek z přelomu 50. a 60. let 19. století. V tomto období vzniklo na Moravě u příležitosti blížícího se cyrilometodějského milénia hnutí na obnovu duchovního života a poutních míst. Bylo rozhodnuto o opravě kaple Panny Marie Bolestné na Lutrštéku u Němčan, ve Slavkově o znovuvystavění kaple sv. Urbana (Škvírová, Historie kaple sv. Urbana).

S uvedeným záznamem je velká shoda – i nyní se blíží jubileum 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje, a navíc letošní obnova kaple začíná při 150. výročí jejího znovupostavení. Poslední oprava statiky, krytiny a fasády kaple proběhla v roce 1987. Nyní jsou ve špatném technickém stavu zvláště omítky, namáhané povětrnostními vlivy a vlhkostí. U oken se objevují malé trhliny, krytina věže je poškozena, mříže oken jsou nevyhovující a vstupní dveře strávené.

Obnova fasády bude spočívat v osekání zvětralých omítek a vyspárování zdiva. Ostatní omítky budou vyspraveny v poškozených místech. Bude provedena sanace trhlin zdiva systémem Helifix a fasáda natřena v bílém odstínu. Budou opraveny klempířské prvky a střecha věže, a natřeny včetně kopule v barevnosti shodné se stávající. Zednické práce provede firma Zednictví a zámečnictví – René Šemora. Akce obnovy fasády bude hrazena ze sbírek Římskokatolické farnosti, která je vlastníkem kaple a z dotací Obce s rozšířenou působností (ORP) a Jihomoravského kraje.

V roce 1858 zřídil soudní adjunkt Alois Nekarda a slavkovští měšťané Jan Koláček a Karel Spáčil komitét, který vystoupil s následujícím prohlášením: „Pronáší se to provolání na všechny majetníky vinohradu a sadu na sv. Urbanském kopci, též na všechny obyvatele města Slavkova a osad bližšího okolí, aby oni k tomuto nejen ke cti sv. Urbana, ale i k okrase celého vůkolí směřujícímu skutku dle možností na penězích, stavěcím materiálu dary poskytovali a neb dle okolností a libosti též skrz spřežnou aneb ruční práci toto podniknouti podporovali.“

Podobně jako kdysi, chtěli bychom oslovit vás, občany, o pomoc. Pokud získáme další finanční prostředky, budou provedeny další práce, na které se nám nedostává (sanační omítka soklu, repasování vstupních dveří a výroba nových mříží oken). Na dokončení venkovních oprav kaple můžete přispět na účet římskokatolické farnosti, číslo 1561234389/0800, variabilní symbol 255. Na požádání vám vystavíme doklad o daru, který můžete zahrnout do snížení základu daně. Za Vaši pomoc děkujeme.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

kaple sv Urbana