Oprava střechy kostela Panny Marie Bolestné v Němčanech

V letošním roce v letních měsících započala oprava střechy kostela Panny Marie Bolestné v Němčanech – Lutrštéku a to obnovou střechy nad lodí kostela.

Fotografie z opravy.

Na podzim minulého roku byla zpracován průzkum krovu a projektová dokumentace. Z kraje tohoto roku pak bylo vydáno stavební povolení. Toto bylo nezbytné spolu s vydaným závazným stanoviskem k podání žádostí o dotace. I přesto, že pro letošní rok byly dotace všeobecně kráceny, se podařilo získat prostředky jednak z ministerstva kultury i z rozpočtu JM kraje. Svým finančním příspěvkem pomohla i Němčany.

krovy

Z výběrového řízení vyšla vítězně firma Tesařství Drápal s.r.o. z Viničných Šumic. Jako první krok bylo přistoupeno nejprve k pracem spojeným s opravou nosné části krovu. Stav některých prvků krovu byl místy až havarijní. Byly provedeny výměny napadených trámů – vaznic, pozednic, vazných trámů i krokví. Poškozené prvky, které byly v havarijním stavu, byly vyměněny kompletně, u lokálně napadených prvků byla odstraněna pouze poškozená část. V částech střechy po stranách věže bylo započato i s výměnou střešní krytiny a novým laťováním. Protože se jedná o památkově chráněný objekt, tak práce probíhají za dozoru zástupců památkové péče.

Náklady na obnovu střechy nad lodí kostela budou činit 800.000,- Kč. V letošním roce se díky výše zmíněným dotacím a vlastnímu příspěvku farnosti podařilo zrealizovat práce za 220.000,- Kč.

Protože farnost je z hlediska financování závislá na prostředcích z dotačních titulů, bude v následujícím roce opět požádáno o příspěvek z dotací.

Věříme, že se akce podaří dokončit co nejdříve i z toho důvodu, že kostel je dominantou obce i blízkého okolí a obnova střechy přispěje jak k průběžnému udržování dobrého stavu památky, tak i ke zvýšení prezentačních kvalit tohoto významného poutního místa.

Ing. Pavel Galata, technický administrátor slavkovského děkanství

nová střecha