Oprava střechy na Špitálce

Oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem zahájena.

Fotografie z opravy střechy (Ing. Pavel Galata).

I ti méně pozorní z nás si jistě všimli při cestě po Špitálce, že vzápětí po noci kostelů byly zahájeny práce na opravě krovu a střechy objektů kaple sv. Jana Křtitele se špitálem ve Slavkově. Oba tyto objekty, které spolu tvoří jeden ucelený soubor, jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna.

Práce začaly na střeše kaple sv. Jana Křtitele. Intenzivně se pracuje na opravě statické části krovu a po jeho opravě bude provedena pokládka nové střešní krytiny z keramických pálených tašek – bobrovek. Dodavatelem stavby je firma OK PYRUS s.r.o. z Brna. Protože se jedná o památkově chráněné objekty, tak práce probíhají za dozoru zástupců památkové péče. Kaple i špitál se nacházejí v městské památkové zóně, díky čemuž bylo možno požádat o dotaci na obnovu kulturní památky z ministerstva kultury – z PROGRAMU REGENEREACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY.

Na objektu špitálu je v plánu jednak oprava krovu a jednak provedení nového krovu nad částí špitálu. Nad celým objektem špitálu bude položena nová krytina.

oprava střechy

Na objektu kaple se v letošním roce se plánuje provedení opravy krovu a pokládka nové střešní krytiny na kapli, nátěr dvou bočních kopulí kaple a nová krytina nad vstupem do hrobky. Oba objekty budou doplněny hromosvodem. Oprava zbývajících stříšek a nátěr hlavní kopule budou provedeny v příštím roce.

Pro letošní rok jsou plánovány práce v objemu 1.050.000, – Kč, z čehož dotace z ministerstva kultury činí 725.000,- dotace od města Slavkov u Brna činí 220.000,- Kč a podíl farnosti je ve výši 105.000,- Kč. V letošním roce bude pokryto cca 85 – 90% nákladů na obnovu střech kaple a špitálu.

Stav některých prvků krovu byl místy až havarijní. Stejně tak stávající střešní krytina, která postrádá dostatečnou kvalitu, je na hranici životnosti. Místy degraduje i podélným odlupováním. Bohužel se po odkrytí doposud nepřístupných míst objevují nové neblahé skutečnosti, které nebylo možné zjistit v rámci předprojektového průzkumu, jako výskyt dřevomorky domácí na ložné straně pozednic, uhnívání prvků krovu v místech styků námětků na krokvích, uhnilá římsová prkna apod.

Věříme, že práce budou provedeny ku prospěchu nejen stavbě jako takové, ale i ku prospěchu zachování a zvýšení prezentačních kvalit těchto významných kulturních památek.

Oprava tak nebude přínosem jen pro farnost, ale pro všechny občany i návštěvníky našeho města.