Opravy v roce 2014

V roce 2014 ve farnosti proběhly velké opravy na třech objektech: dokončení opravy střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem, pokračování v opravě střechy kostela na Lutrštéku a provedení scénické technologie farního sálu.

Dokončení opravy střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem

V letech 2013 a 2014 proběhla oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem ve Slavkově u Brna na ulici Špitálská.

Práce byly prováděny firmou OK PYRUS s.r.o. z Brna. Protože se jedná o památkově chráněné objekty, tak práce probíhaly za dozoru zástupců památkové péče. Kaple i špitál se nacházejí v městské památkové zóně, díky čemuž bylo možno požádat o dotaci na obnovu kulturní památky z ministerstva kultury – Regenerace městské památkové zóny a z rozpočtu města Slavkov u Brna. Farnost jako vlastník objektů kaple a špitálu nebyla schopna z vlastních prostředků akci zrealizovat a podpory poskytované ministerstvem kultury a městem Slavkov u Brna si velmi váží.

Na střechách byla nově položena tašková krytina z bobrovek, bylo provedeno nové laťování a opravy poškozených prvků krovu. Krov nad špitálem byl zcela vyměněn. Střechy kopulí a klempířské prvky byly opatřeny novým nátěrem.

Celkové náklady na opravu v letech 2013 – 2014 činily 1.186.609 Kč. Z toho příspěvek z programu Regenerace městské památkové zóny 784.000 Kč, příspěvek z rozpočtu města Slavkov u Brna 232.000 Kč a vlastní podíl Římskokatolické farnosti činil 170.109 Kč (z dědictví po paní Langové 120.000 Kč, z farních sbírek 50.109 Kč).

Fotogalerie opravy střechy kaple sv. Jana Křtitele

Pokračování v opravě střechy kostela na Lutrštéku

V minulém roce 2013 začala, v letošním roce 2014 pokračuje a v příštím roce 2015 věříme, že dokončíme opravu střechy kostela Panny Marie Bolestné v Němčanech.

Práce provádí firma Tesařství Drápal s.r.o. z Viničných Šumic. Tento kostel je kulturní památkou, proto práce probíhají i za dozoru orgánů památkové péče. Oprava spočívá ve výměně poškozených prvků krovu, provedení nového laťování a pokládky nové krytiny s provedení nových klempířských prvků střechy.

Celkové náklady na obnovu střechy 2013-2015 budou činit cca 850.000 Kč.

V roce 2014 byly provedené práce v hodnotě 404.000 Kč hrazeny: z dotace ministerstva kultury ČR 200.000 Kč, Jihomoravského kraje 116.000 Kč, z obce Němčany 60.000 Kč a ze sbírek farníků 28.000 Kč. Pro příští rok zbývá provést práce v částce cca 215.000 Kč.

Foto z opravy střechy kostela na Lutrštéku.

Provedení scénické technologie farního sálu

Farní sál byl vybudován při rekonstrukci objektu fary v roce 1999. Tento sál je využíván pro potřeby farnosti i pro potřeby široké veřejnosti za účelem aktivit spočívajících v setkáních mládeže, farního sboru a scholy, divadelních představeních, zajišťování přednášek, prezentací, setkání seniorů a podobných akcí. V současné době nám schází k zajištění kvalitní prezentace uvedených aktivit technické vybavení odpovídající současným nárokům na očekávanou úroveň popsaných akcí.

Rozhodli jsme se vybavit sál scénickou technologií, která obsahuje provedení úpravy rozvodů elektroinstalace pro větší počet zásuvek, abychom při představeních nemuseli překračovat množství kabelů, vedoucích k reflektorům. Bude pořízena příslušná technika v objektu sálu: videoprojektor při stropu s dálkovým ovládáním, projekční nástěnné plátno, multimediální přehrávač, ozvučovací technika – zesilovač, a reproduktory.

Na tuto akci nám poskytlo dotaci ve výši 60.000 Kč město Slavkov, dalších 35.000 uhradíme z nedělních sbírek. Provedením scénické technologie se zvýší prezentační kvalita aktivit i rozšíří možnosti o další využití farního sálu.

Dále uvažujeme o výměnu oken v sále, které jsou ve špatném stavu a při opravách byly jen částečně vyspraveny. Termokamerou bylo zjištěno, že okny uniká mnoho tepla, netěsní a uzavírací mechanizmy jsou poškozené. Pokud se okna podaří začátkem roku vyměnit, necháme přebrousit podlahu a sál vymalovat.

Foto z prací na scénické technologii farního sálu