Poslední večer Alfy 2022

Ve čtvrtek Velikonočního týdne proběhl závěrečný večer kurzu Alfa.

Ohlédnutí: poslední večer Alfy
Ve čtvrtek Velikonočního týdne proběhl závěrečný večer kurzu Alfa. Počet míst byl tentokrát dvojnásobný – pozvání přijalo několik dalších pozvaných hostů, schola rodin, která program hudebně doprovázela, a také zástupci jednotlivých slavkovských společenství. Mezi pozvanými jsme přivítali bývalého slavkovského kaplana o. Petra Marečka. Slovo duchovního povzbuzení měl připravené pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul. Nejdříve vyzdvihl důležitost vztahů ve společenství víry – jsme „vekřteni“ do Krista a není možné, abychom svoji víru prožívali sami. Právě vztahy pomáhají růstu naší víry. Víra je také spojena s uměním snášet pochybnosti – ani ne tak těch, které pramení z nedostatečného rozumového poznání, ale spíše těch, které jsou spojeny s nedostatečným investováním do vztahu nebo s nevyřešeným konfliktem. Pochybnost ve vztahu k Bohu je třeba zkoumat. Je nebezpečná – může víru ohrozit nebo ji i vzít. Proto by měla mít svůj prostor v osobní modlitbě. V takové modlitbě, která je spočinutím v Bohu, odevzdáním, uklidněním v Něm. V modlitbě, která je vztahovou, ne výkonnostní záležitostí.

Na podporu slov o. biskupa pozvali zástupci slavkovských společenství absolventy alfy do svých řad, aby tak jejich víra mohla růst. Celý večer se odvíjel v příjemné atmosféře, hosté si přišli na své i po labužnické stránce, a ani víno nedošlo. Poděkování za zdárný běh celé alfy patří týmu a všem kteří alfu podporovali svými modlitbami. A zvláště Bohu. Bude-li chtít, tak na shledanou při večerních setkáních Alfy opět v příštím roce!

S. Josefa

Ohlédnutí za 11. večerem Alfy: A co církev?

Přednášku si pro nás připravili Ludmila a Jiří Palečkovi.

Zde jsou podněty z této přednášky:

Církev – shromáždění lidí, tvořená lidmi z celého světa během celé historie, kteří vyznávají Ježíše Krista jako spasitele.

Dnes je ve světě 2,4 miliardy křesťanů ve 270 zemích, roste ve 3. světě, klesá v Evropě a USA

6 obrazů církve: Boží lid, Boží rodina, Tělo Kristovo, Polní nemocnice, Svatý chrám, Nevěsta Kristova

Církev – Boží lid

Do církve se dostáváme přijetím Krista, křtem. Máme základní 3 typy shromáždění

–     Velké – národní poutě, světová setkání

–     Střední – farní bohoslužby

–     Malé – spolča, přátelské vztahy

Navzájem se doplňují

Cílem shromáždění je posilovat růst ve víře, aby to co bylo zaseto křtem, se prohlubovalo, rozšiřovalo, obnovovalo.

Obraz ohně – když se jedno hořící poleno z krbu dá bokem, zhasne, nebo způsobí nežádoucí požár. Důležité je držet pohromadě, jinak nám to „ujede“!

Církev – Boží rodina

–     Máme Boha Otce, my jsme jeho milované Boží děti, Ježíš Kristus nás spasil a Duch svatý v nás přebývá

–     Jedna církev – bohužel jsme rozdělení (Jan 17, 11), špatným příkladem pohoršujeme

–     „V důležitých věcech jednota, ve sporných svoboda, ve všem láska“

Církev – Tělo Kristovo Ef 4, 11-16

–     Jsme údy jednoho těla, Kristus je hlavou, jednota v různosti x jednotvárnost

–     Máme různá obdarování, každý je obdarován, má nezbytný dar pro celek

–     Dokud každý z nás nebude dělat to, k čemu nás Bůh určil, nebude církev fungovat tak jak má.

Církev – polní nemocnice

–     Není pro dokonalé, ale pro hříšníky

–     „Je zbytečné ptát se zraněného, zda má zvýšenou hladinu cholesterolu nebo cukru! Je třeba léčit jeho rány. Potom můžeme mluvit o všem ostatním!“ (Papež František)

–     Ježíš Kristus otevřel přístup k Otci pro každého

–     Vycházet z kostelů, hledat nové cesty, vyjádření věčného současným jazykem (T. Halík)

Církev – nevěsta Kristova

–     Krásný obraz církve Ef 5, 25-27

–     Současný stav x budoucnost: bez poskvrny

Církev se rodí o Letnicích z Darů Ducha, stále se obnovuje a tvoří

Synodalita

–     Snaha o reformu církve

–     Společné putování Božího lidu

–     Vyjádření názorů a podnětů vedoucích k rozvoji církve

Lišíme se svými názory, ale nebylo by dobré, abychom se setkávali jen s těmi, se kterými máme stejné názory. Je třeba být otevření a snažit se najít cestu k těm, kdo mají jiné názory než my.

Jsme nenahraditelné kamínky v obrazu Boha těmi dary, které jsme dostali.

Marek Vácha: „Těžko žít s Bohem bez církve.“

Cyril Klinkovský

Tématem 10. večerního setkání bylo: Proč a jak mluvit s druhými o víře?

Celým večerem nás provázela sestra dominikánka Miriam ze Střelic.

Zde je několik postřehů z přednášky:

–     Víra je jako takový štafetový kolík, který je nutné předávat dál a zároveň je i hořící pochodní, která dokáže zapalovat svět. A toto je i posláním křesťana.

–     Křesťana vede k mluvení o Bohu povinnost hlásat Boží slovo, které je radostnou zprávou a je důležité k naší vlastní spáse.

–     Víru dává Bůh a je to nezasloužený dar. O víru musíme prosit, modlit se za ni.

–     Máme si udělat čas na mluvení o víře s druhými a musíme druhým naslouchat.

–     Některé ze zásad, kterých je potřeba se držet při mluvení o Bohu, jsou- názornost, postupnost, přiměřenost, individuální přístup, vybírat si klidné místo,…. (jsou to v podstatě zásady učení J. A. Komenského).

–     Pokud chci mluvit s druhými o víře, musí to být postaveno na modlitbě. Modlit se máme předem za ty lidi, se kterými budeme mluvit, za sebe a prosit o vedení Duchem Svatým. Vést nás má i Písmo Svaté.

–     Tomu, o čem budu mluvit, musím rozumět, ale i věřit a víra musí být vidět na našich skutcích (skutky jsou více než slova).

Po přednášce a dobrém zákusku s kafíčkem nebo čajem jsme odešli diskutovat dál do skupinek.

Velké poděkování patří všem, kteří se na Alfě jakkoli viditelně podílejí i Vám všem, jejichž modlitební a jinou podporu nevidíme, ale vidíme a zažíváme její ovoce.

Anička Lysáčková

Ohlédnutí za 9. večerem alfy

Včera se nás sešlo málo, když jsme vyšli po modlitbě před sedmou z kaple, bylo nás asi osm a to včetně otce Milana a podpůrného týmu. Nakonec se sešla větší polovina účastníků, z týmu nás chybělo myslím pět a dorazilli i přednášející z Brněnské ALFY Pepa Novotný a vozíčkář Ivan Šebeček. Moderování a obsluhu techniky zajistila všestranná Jitka za pomoci vtipů Cyrila a hudebníkům vypomohla dcera Aničky. Občerstvení bylo jako vždy připravené a perfektní – velký dík.

Přednášku na téma Jak odolat zlému, začal Pepa Novotný osobním svědectvím o tom, jak mu ALFA pomohla v jeho duchovním životě. Z přednášky: kdo je zlý duch, satan – pýcha a je sám? Není. Ježíš vyháněl démony. Zlý se snaží být neodhalen.

Dva pohledy člověka na satana:

•     děláme si z něho srandu (přiblblej roztomilej čertík z českých pohádek – koloval plyšák)

•     hodně se ho bojíme (had v ráji GN 3,1-6, koloval plyšák had)

Zbraně zlého:

o     pokušení

o     obviňuje nás

o     nastražuje pasti (magie, horoskopy, špatné filmy, modlářství, new age, věštění, léčitelství atd.)

Jak se bránit zlému: Pán Ježíš to za nás vybojoval (EF 6,10-20).

Být ve spojení s Ježíšem: v modlitbě, zříci se zlého, číst písmo, půst (vytváří prostor), inspirace (příběh někoho jiného), vyhýbat se zlému.

Super zpráva: zlý je poražen. Snaží se však napáchat co nejvíc zla – nedávat mu příležitost.

Svědectví vozíčkáře Ivana Šebečka: „Na doporučení jsem se vydal za léčitelkou, sám jsem v té době vnímal duchovní věci, velice jsem si s ní rozuměl. Vedla mě k tomu, abych se uzdravil sám. Ale zdravotní stav se mi stále zhoršoval, psychiku jsem měl v kýblu, špatně jsem spal, samoléčitelství nefungovalo. Nakonec jsem se svěřil známému a ten mi doporučil kněze exorcistu, kterému jsem se vyzpovídal. Vzdal jsem se Zlého a poznal jsem, že mě osobně Ježíš vykoupil. Po dlouhé době jsem zase celou noc spal.“ Svědectví pana Šebečka bylo velmi silné.

Zaznamenal Jiří Paleček

Tématem 8. večerního setkání bylo: Kdo je Duch Svatý a co dělá?

Celým večerem nás provázel páter Jiří Topenčík – farář ze Šitbořic.

Zde je několik postřehů z přednášek:

–     Duch Svatý je jedna ze tří Božských osob. Je láskou mezi Bohem Otcem a Bohem Synem.

–     Duch Svatý je především osoba, která je silná a může v našem životě působit. Když se člověk setká s Duchem Svatým, tak to „bouchne“ = je naplněn radostí a pokojem. Člověk cítí, že se něco změnilo. Že je v našem životě ještě něco daleko důležitější, než to, co jsme si myslili dříve. Má touhu o Bohu mluvit a o tuto radost, kterou prožívá se podělit s ostatními.

–     Duch Svatý může do našeho života vstoupit jedině skrze modlitbu.

–     Bůh obdarovává Duchem Svatým každého, kdo po něm touží.

–     Máme mu v modlitbě (i jen vlastními slovy) odevzdávat svůj život a  prosit ho, aby náš život proměnil, aby nás vedl.

–     Duch Svatý může obdarovávat různými dary – uzdravování (tělesné i duševní), prorokování, mluvení v jazycích, …

–     Bůh nám dává Ducha Svatého a jeho dary ne pro naši slávu, ale pro dobro ostatních.

Po přednášce a velice dobrém občerstvení jsme se rozešli do skupinek. Během skupinek byla možnost odcházet i na přímluvnou modlitbu. Během této modlitby se dvojice přímluvců modlila za potřeby příchozích.

Anička Lysáčková

Ohlédnutí za 7. večerem Alfy.

Dnes jsme přivítali mezi sebou manžele Lstibůrkovy, kteří k nám promluvili na téma Jak nás Bůh vede.

Vystoupila nejprve Jana.

Ke správnému rozhodnutí potřebujeme Boží pomoc

Velmi důležitá je pokora. Způsoby vedení jsou různé.

1. skrze Písma, z Božího slova

2. skrze Ducha svatého

3. skrze touhu

4. neobvyklým způsobem (sny, andělé, proroci)

5 .skrze zdravý rozum

6. skrze okolnosti, dle Boží vůle

Své vystoupení Jana naplnila příklady a svědectvím z vlastního života.

Následně se ujal slova Mirek. Jeho vystoupení bylo naplněno vzpomínkami

od jeho dětství až ke vzájemnému poznání své partnerky.

Citace za svého deníku, kdy Janu poznal a s ní se se sbližoval, byla vyznáním toho,

jak ho Bůh vedl tou správnou cestou.

Velkým potleskem jsme děkovali manželům Lstibůrkovým za jejich vystoupení,

i když tentokráte jsme nehleděli na hodinky a značně jsme přetáhli.

Ve skupinkách jsme hodnotili přednášku velmi kladně,

nad vedením Božím jsme se zamýšleli a nechyběla ani svědectví

o tomto vedení.

Marie Šujanová

6. večer Alfy

Otec Stanislav přednášku shrnul do několika bodů:

1. 1. Čím je Bible pro lidi?

– Bible je nejčtenější, nejprodávanější a nejcitovanější knihou v dějinách lidstva.

2. 2. Čím je Bible pro křesťana?

– Bible má moc změnit a naplnit život člověka.

3. 3. Proč je četba Bible náročná?

– Má na to vliv stáří textu. Bibli psalo více autorů, jsou zde různé literární druhy, byla psána semitskými jazyky a také semitské uvažování je odlišné od našeho.

4. 4. Jaké jsou předpoklady pro správnou četbu Bible?

– Je třeba si dopředu naplánovat čas, dát si realistický cíl (např. 10 minut četby denně) a také si vybrat klidné místo k četbě. Číst pomalu a pozorně. Důležité je prosit, aby Bůh ke mně promluvil skrze čtený text a poté se i nad tím zamýšlet – Jak se to, co čtu, dotýká mého života?

5. 5. Jak číst Bibli?

– Je nejlépe začít číst snadnější texty (Nový zákon, evangelia, Skutky apoštolů), pokračovat náročnějšími (listy apoštolů, zbytek Nového zákona, žalmy, proroctví).

6. 6. Jaké jsou důsledky četby Bible?

– Poneseme ovoce, nebudeme bloudit a bude se nám dařit v tom, co je v životě skutečně důležité (ve vztahu s Bohem).

Po přednášce a dobrých buchtách s kafíčkem nebo čajem jsme se opět rozdělili do skupinek a diskutovali jsme až do pozdních hodin.

Velké poděkování všem, kteří se na Alfě jakkoli viditelně podílejí i Vám všem, jejichž modlitební a jinou podporu nevidíme, ale vidíme a zažíváme její ovoce.

Anička Lysáčková

5. večer Alfy

Jako vždy jsme si nejprve v příjemném prostředí popovídali a snědli připravené dobroty. Pak následovala přednáška jáhna Jana Špilara s názvem Proč a jak se modlit.

Jaká je podstata modlení? Být spolu s Bohem, sám se sebou i s lidmi.

Nejjednodušší modlitba je nadechovat a vydechovat Boha.

Duch svatý je nám hodně blízký, je nám bližší než si dokážeme představit.

Proč se modlit, když Bůh všechno ví? Je to o nás, abychom dokázali vyjádřit, jak se cítíme, co chceme a co nechceme. Modlíme se proto, abychom byli plně lidmi. Potřebujeme mluvit. Nejvyšší mluvení je mluvení s Bohem.

Co je při modlitbě důležité? Uvědomit si Boží velikost, pravá pokora, pocit vděčnosti, prosby.

Na závěr malá rada. Napsat si, o co prosím. Budeme pak překvapeni, kolikrát nás Bůh vyslyšel.

Vtip na závěr:

Jde mravenec po pláži a vidí slona, jak se koupe v moři. Mravenec volá na slona: „Slone, pojď sem.“ Slon se ptá: „Proč?“ „No tak slone, pojď sem.“ „A proč?“povídá slon. „Tak pojď sem.“ „Tak dobře,“ povídá slon a vyleze z moře. „Tak co jsi chtěl?“ Mravenec na to povídá: „Já jsem se chtěl jenom podívat, jestli nemáš moje plavky.“

Pěkný den

Zdislava Nováková

4. večer Alfy 2022

Po příjemném posezení nad dobrotami a vtipném uvítání s písněmi, si pro nás připravila přednášku Zdeňka Kaňová. Nádhernému osobnímu svědectví předcházelo úvodní zamyšlení, z něhož bych připomněl:

Bez víry se neobejdeme, každý v něco věří naprosto běžně: řidiči autobusu věříme, že nás doveze do cíle, děti bezmezně věří rodičům, manželé si věří navzájem atd. Každý člověk je tedy vybaven věřit.

Získat víru v Boha nejde žádným univerzálním postupem. Existuje tolik způsobů víry, kolik je na světě lidí. Není to krok rozumu, na získání víry není univerzální postup. Víra je dar, je to odpověď Boha na naše chtění, odpověď na to, že si uvědomíme, že Bůh existuje. V ten moment stačí Boha přijmout a On k nám přijde s darem víry.

Víra je tedy vztah. A tak jako o jiné vztahy, se o ni musí pečovat. Je třeba Boha neustále hledat a nepřestávat v hledání. I věřící lidé čas od času potřebují posílit ve víře. A hledání je jeden ze způsobů, jak víru posílit. Hledat můžeme ve stvoření kolem sebe (příroda a její řád), v darech a schopnostech, které nám byly dány atd. Pomoci nám mohou i druzí lidé, ať je to předání víry v rodině, nebo setkávání s ostatními věřícími při aktivitách ve farnosti. Hledat nemusíme sami, ostatní nám mohou pomoci.

A to berte jako pozvánku na pátý večer Alfy, opět ve čtvrtek 10.2.2022, tentokráte na téma: proč vůbec, a jak se modlit.

Honza Marek

3. večer kurzu Alfa 2022
Ve čtvrtek 27. ledna večer jsme se sešli na třetím setkání Alfya Pavel Kočica si pro účastníky připravil přednášku na téma „Proč Ježíš zemřel?“.

Kromě toho, že se jednalo o nepopiratelnou historickou událost a kříž nás jako znamení provází celými dějinami,

se Pavel v přednášce zamýšlel, co pro nás znamená,

1)že Ježíš zemřel jako Bůh (-> usmíření člověka s Bohem )

2)i jako člověk (při Křížové cestě můžeme v některých zastaveních vidět sami sebe -> vše prožíval jako my -> povzbuzení pro nás, že i naše utrpení má smysl)

Odnesli jsme si poselství, že tak jako Bůh přijal Ježíšovo sebeobětování a proměnil ho ve vzkříšení, tak i nás vzkřísí k věčnému životu.

Musíme pro to udělat jediné: chtít přijmout Ježíšovu oběť každý sám za sebe tak jako ji přijal Bůh

Petr Šujan

2. večer kurzu Alfa 2022

Je za námi druhé setkání kurzu Alfa a tentokrát jsme se zamýšleli nad otázkou- Kdo je to Ježíš?

Večer moderovala sestra Josefa a přivítala přednášejícího otce Martina Höniga (působícího ve Velkém Meziříčí). Přednáška byla obsáhlá- zazněly mnohé fakta a nechyběly ani humorné příběhy.

Pokusím se o shrnutí promluvy:

Kdo to Ježíš byl, je? Je víc než obyčejný člověk? Mnoho lidí bere Ježíše jako významnou osobnost, významného náboženského učitele, jako jednoho z mnoha (např. Budha, Mohamed, Konfucius,…) kteří inspirovali lidi, ale křesťané ho považují za mnohem víc- za Boha. Ježíš sám o sobě říká: Já jsem syn Boží. V Matoušově evangeliu 16 (13-17)- „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého!“ Ježíš směřoval lidi, aby pochopili, kým je. Sám se prohlašoval za Boha, který přišel na svět, abychom měli život, život v plnosti. Stal se jedním z nás.

Když se poctivě zamyslíme nad tím: Jak je možné, že se Ježíš prohlašoval za Boha, vycházejí 3 možná vysvětlení:

1) BLÁZEN- Ježíš se pletl, upřímně si myslel, že je Bůh, ale není.

2) PODVODNÍK- že nás klamal, tahá lidi za nos.

3) JE TO PRAVDA- byl Bůh, věděl to a proto to říkal.

Napadá Vás i nějaké jiné vysvětlení?

Křesťané věří, že je to pravda. Když se podíváme na Jeho učení a Jeho život. Učení Pána Ježíše je obecně považováno za nejlepší na světě, dosud nepřekonáno. Jeho činy- dělal zázraky, zachraňoval, křísil mrtvé, uzdravoval nemocné, nasytil lid z 5 chlebů, osvobozoval spoutané zlem, a to vše dělá i dnes. Mohl by takové věci dělat blázen nebo podvodník? Naplnil na sobě mnohá proroctví (asi 300, z toho 29 v den Jeho utrpení), která vyprávěla o tom, že jednou přijde Mesiáš.

Jedno dítě kreslilo obrázek:

babička se zeptala: Co kreslíš?

dítě: Kreslím Boha.

babička: Ale vždyť nikdo neví, jak má Bůh vypadat.

dítě: Tak počkej, až dokreslím ten obrázek.

Podobně mluví i Pán Ježíš: Chcete vidět Boha? Tak se dívejte na mě, kdo vidí mě, vidí Boha. Ježíš má plán zachránit lidi tím, že si láskou získá naše srdce, že nás vysvobodí, nejen ze všech nemocí a nedostatků tady a teď, ale že nás vysvobodí nejdřív z příčiny veškerého zla- našeho hříchu. Ježíš je s  námi, je živý, skutečný a každému, kdo se nechává pokřtít říká: dám mu své srdce, svého Ducha, svůj Božský život (lásku, jistotu, pokoj, radost, spojení s ním).

Po přednášce jsme se sešli ve skupinkách a diskutovali na toto téma.

Děkujeme otci Martinovi, všem zúčastněným i nezúčastněným, kteří na nás myslíte v modlitbách.

Také díky za celou organizaci, výborné občerstvení, hudební doprovod.

Lucie Beníčková

1. večer Alfy

Po roční odmlce jsme 13. 1. 2022 zahájili 3. běh kurzů Alfa. Letos poprvé jsme nezačali „zhurta“ hned o Pánu Ježíši, ale započali jsme otázkou „Jde v životě o víc?“

Navzdory tomu, že jsme neměli vlastního řečníka a použili jsme videozáznam z nulté přednášky Alfy z Dejvic, byla přednáška velmi podnětná.

Pár myšlenek z promluvy: otázka Jde v životě o víc evokuje hledání smyslu života. V podstatě snad téměř každý chce být v životě šťastný. To však je pro každého něco jiného – zdraví, rodina, peníze, barák, auto, vzdělání, moc, vliv, popularita, uznání. I když vše vyjmenované je v životě velmi důležité, nedokáže trvale nasytit naše bytí. V našem srdci je touha po něčem, co my sami nedokážeme naplnit. A přednášející nabízí odpověď – Bůh. S Bohem můžeme zažít to, že s ním se budeme TETELIT BLAHEM. Slovy svatého Augustýna: „Neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě Bože“.

Tak co, jdeme do toho? Jde nám v životě o víc?

Po organizační stránce, přihlásilo se 14 účastníků. Moderace prvního setkání se chopila Jitka Hrabovská, o hudební doprovod se postaralo známé populární trio. Technika fungovala výborně, lahodné občerstvení, prima zázemí.

Díky všem, kteří přispěli svým dílem k tomu, že se Alfa mohla konat.

Pavel Klouda

Více:

https://www.farnostslavkov.cz/clanky/kurz-alfa-ve-slavkove/