Posvěcení kostela a oltáře v Nížkovicích

Po 284 letech se dočkal kostel sv. Kunhuty konsekrace (posvěcení). S novým oltářem jej posvětil náš otec biskup Vojtěch v sobotu 8. června 2013.

Fotografie ze svěcení kostela.

Nový oltář a ukončení dlouholetých oprav nížkovického kostela a fary byly podnětem k posvěcení kostela biskupem Vojtěchem, jehož návštěva byla historickou událostí – poslední biskup, který měl v Nížkovicích bohoslužbu byl brněnský biskup Huyn v roce 1906.

Nížkovice kostel

Kostel byl od svého postavení po necelých 300 letech posvěcen, protože v době postavení nebylo ještě v Brně biskupství a olomoucký biskup zřejmě z nějakého důvodu do malé vesnice nepřijel. Nyní budou v Nížkovicích slavit slavnost posvěcení kostela, neboli „posvícení“, každého 8. června.

Kostel sv. Kunhuty byl postaven roku 1727-28 na místě bývalého gotického kostela, z něhož jsou pozůstatky žebroví a portálů. Pro špatnou konstrukci byl několikrát opravován (1770, 1790, 1852, 1860, 1870, 1883 a 1905. Velké statické zajištění podbetonováním věže bylo roku 1948, v roce 1950 musela být zbourána klenba v kostele a nahrazena dřevěným stropem. Kolem roku 1980 byl farníky celý kostel podezděn a tím izolováno zdivo, které je od té doby suché. Poslední opravy interiéru a celkové fasády proběhly v letech 1998 – 2002. Po skončení těchto oprav se projevily nečekaně problémy se statikou kostela, které souvisejí se zprávami z 18. až 20. stol. o opětovných opravách statiky. V roce 2003 bylo provedeno statické zajištění objektu, v roce 2010 zajištění a nové omítky klenby.

svěcení kostela

Cesta k novému oltáři vedla přes úpravy v presbytáři, kde bylo v 50. letech použito mramorových stupňů a oltářů ze zrušeného kostela v Olomouci. Byly ponechány dva boční oltáře a materiál z hlavního oltáře byl použitý ke stavbě nového oltáře a ambonu. Pod svatostánkem byla vybudována nová menza (oltář).

mazání olejem křižmem

mazání stěn kostela

Nový oltář se skládá z masivní, profilované oltářní desky z kararského mramoru, kterou vpředu podpírají dvě dvojice sloupů z červeného mramoru s korintskými hlavicemi a v zadní části mramorová deska. Pro ambon se použily dva sloupky, jejichž dřík je prodloužen. 

položení plátna

Do oltáře byl vložen kámen z Golgoty z chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě se zápisem o svěcení oltáře a ostatky svatých mučedníků z římských katakomb – sv. Innocence, sv. Celestýna a svaté Kolumby.

ostatky

pečeť biskupa kolem roku 1900

Mezi krásné části obřadu svěcení patří pálení kadidla, symbolizující stoupající modlitby k Pánu. Samotné posvěcení se stalo modlitbou a pomazáním oltáře a stěn olejem křižmem, na stěnách jsou 4 místa pomazání označená konsekračními kříži. Potom byl oltář „oblečen“ do plátna a ozdoben svícemi a květinami. Postavení kříže bude připomínat Ježíšovu oběť, která se bude zpřítomňovat na oltáři při každé mši svaté. 

svěcení kostela

Slavnosti se účastnili kněží: duchovní správce Nížkovic P. Vojtěch Oldřich Divácký, farní vikář P. Petr Mareček, děkan P. Milan Vavro, farář z Lahžhota a bývalý slavkovský děkan P. Josef Chyba a farář z Blučiny P. Hynek Šmerda, který má v Nížkovicích prarodiče.

svěcení kostela

Otce biskupa uvítal starosta Petr Plotěný, který uspořádal na obecním úřadě pro hosty setkání s obědem.

kněžský hrob

na návsi

Otec biskup navštívil po slavnosti faru a farní zahradu, hřbitov, kde se pomodlil u kněžského hrobu, a prošel návsí do místní sokolovny.

pohoštění

Poděkování patří všem místním farníkům, kteří slavnost připravovali, obecnímu úřadu za spolupráci, hudebníkům ze Slavkova a ministrantům z Hodějic za průběh liturgie.

asistence

farníci

Mgr. Milan Vavro, děkan