Posvěcení kostela v Hodějicích

Nový oltář a celá liturgická úprava v hodějickém kostele byla podnětem k posvěcení kostela. Od letošního posvěcení oltáře a kostela biskupem Vojtěchem budou v Hodějicích sklavit každý rok 26. října slavnost Výročí posvěcení kostela, lidově "posvícení".

Kaple sv. Bartoloměje byla roku 1884 pouze benedikována. Po přestavbě v roce 1971 se nazývala již kostelem. V roce 2008 začaly práce na návrhu konečné liturgické úpravy, během roku 2012 byly realizovány oltář, ambon, svatostánek, sedes kněze a lavičky ministrantů. Obraz dostal nový rám, presbytář byl nově vymalován a jasněji osvětlen.

Ostatní fotografie ze svěcení kostela.

Fotografie ze setkání farníků s biskupem.

biskup

Biskup Vojtěch potvrdil dekretem svěcení kostela.

dekret

1. Požehnání vody a pokropení lidu, stěn kostela, oltáře a ambonu

Otec biskup nyní požehná vodu, kterou pokropí nás, kteří tvoříme duchovní chrám, na znamení pokání a na připomínku našeho křtu; voda v kropenkách u vchodu kostela nám tuto milost bude stále připomínat. Pak budou pokropeny i stěny kostela a oltář.

kropení

kropení

2. Průvod lektorů k bohoslužbě slova

Následuje bohoslužba slova. Boží slovo je pro nás velkým darem a od dnešního dne nás Bůh bude sytit tímto darem také v tomto chrámě. Proto nejdříve lektoři i zpěvák předstoupí před otce biskupa.

čtení

3. Litanie

Chrám je viditelným znamením církve putující na zemi i obrazem církve přebývající v nebi. Proto se nyní spojíme ve společné prosbě k našemu Bohu a poprosíme o pomoc Pannu Marii i ostatní naše nebeské přátelé. Při litaniích budeme stát.

litanie

4. Vkládání ostatků svatých

Podle starého římského zvyku se do oltáře vkládaly ostatky mučedníků, aby se tak znázornilo, že oběť svatých má svůj původ a sílu v oběti Ježíše Krista. Do našeho nového oltáře budou proto vloženy ostatky svatých Redempta, Victoriana a Felixe.

ostatky svatých

ostatky svatých

5. Konsekrační modlitba

Slavení Eucharistie je nejdůležitější a vlastně jediný nezbytný úkon, kterým je kostel a oltář posvěcen. Přesto však podle společné tradice východní i západní církve otec biskup přednáší také zvláštní konsekrační modlitbu; v ní se vyjadřuje úmysl navždy zasvětit kostel Bohu a vyprošuje se jeho požehnání. 

modlitba

6. Pomazání oltáře a stěn kostela křižmem

Pomazáním křižmem se oltář stává znamením Krista, který je – a také se nazývá „Pomazaným“ – vždyt‘ ho Otec pomazal Duchem Svatým a ustanovil ho za nejvyššího Velekněze, aby na oltáři svého těla přinesl svůj život jako obět‘ za spásu všech lidí. Pomazáním stěn kostela křižmem se znázorňuje, že kostel je celý a navždy zasvěcen křest’anské bohoslužbě. Podle liturgické tradice se na stěnách kostela označují křižmem konsekrační kříže.

mazání

mazání

7. Okuřování oltáře a kostela

Pálením kadidla na oltáři se naznačuje, že Kristova obět‘, která se na něm tajemně a bez přestání zpřítomňuje, vystupuje k Bohu jako příjemná vůně. Zároveň znázorňuje, že modlitby věřících, kterými Boha odprošují a jemu děkují, vystupují až k Božímu trůnu.

Především se však okuřuje Boží lid. Vždyt‘ právě on je živým chrámem a v něm se každý věřící stává duchovním oltářem.

okouření

okouření

8. Přikrytí plátny a osvětlení oltáře

Přikrytí oltáře plátny se vyjadřuje, že křest’anský oltář je místem eucharistické oběti a Pánovým stolem. Boží lid na oltáři slaví památku Kristovy smrti a zmrtvýchvstání a přijímá Pánovu večeři. Proto se oltář připraví jako stůl obětní hostiny a slavnostně se ozdobí a kolem kterého se radostně scházejí všichni věřící, aby se posilnili Božským pokrmem, Tělem a Krví obětovaného Krista.

plátno

děti

9. Eucharistie

Když je oltář připraven, jsou přineseny dary a slavíme Eucharistii, která je nejdůležitější a nejstarší částí celého obřadu.

eucharistie

10. První uložení eucharistie do svatostánku

eucharistie

11. Poděkování

poděkování

Otci biskupovi Vojtěchovi

Tvůrci

Tvůrcům – sklenáři Zdeňku Svobodovi (vlevo) a výtvarníku Milivojovi Husákovi (vpravo).

kameník

Tvůrce oltáře kameník Milan Kupkár s manželkou a synem Josífkem

po mši sv.

s ministranty

presbytář

Presbytář

svatostánek

Svatostánek

ambon

Ambon

oltář

Oltář