Pouť ke Svatým schodům a do Lorety

Pouť k Minoritům do Brna v neděli 21. března začala prohlídkou lorety. Po mši svaté, při které zpíval sbor Gloria, následovala pobožnost na Svatých schodech, obnova manželských slibů a požehnání rodinám v Loretě. Někteří se účastnili prohlídky krypty.

Foto z pouti (Oldřich Svoboda).

Foto z minoritského kostela z noci kostelů.

Svaté schody – rozjímání o utrpení Páně

Brněnská Loreta v sobě ukrývá mnoho uměleckých i duchovních skvostů. Jedním z nich jsou Svaté schody.

Jedná se o 28 stupňů z pretoria Piláta Pontského, za jeho prefektury v Jeruzalémě, které byly posvěceny Kristovou krví při jeho umučení. Dle středověké tradice je měla roku 326 převézt z Jeruzaléma do Říma svatá Helena, císařovna a matka Konstantina Velikého, kde pro ně byla vystavěna nádherná kaple nazvaná „Scala Sancta – Svaté schody“.

Svaté schody v Římě se těšily od samého počátku veliké vážnosti. Proto byla podle římského vzoru budována podobná místa rozjímání o utrpení Páně. A tím je i brněnská Loreta.

Z brožurky o Svatých schodech:

Svaté schody“Ze svatého evangelia víme, že Kristus Pán, po svém potupném zajetí a nespravedlivém odsouzení židovskou veleradou, byl ráno v den svého umučení přiveden k římskému vladaři Pilátu Pontskému. Zde Božský Spasitel po prvé kráčel do soudní síně po 28 mramorových schodech, které vedly do Pilátova paláce. Vladař Pilát nenašel na Kristu Pánu viny a poslal Beránka nejnevinnějšího k soudu Herodovu. Svaté schody Po druhé kráčí Ježíš Kristus po schodech, které později tolika milostmi byly obdařeny. Herodes však zesměšnil Krista a posla ho zpět k Pilátovi. Znovu kráčí Pán po schodech v paláci Pilátově a posvěcuje je svou přítomností. Po nespravedlivém Pilátově rozhodnutí byl Pán Ježíš odvlečen katany po těchto schodech do palácového dvora k ukrutnému bičování. Spasitel světa Svaté schody po bolestném bičování a nelítostném trním korunování kráčel opětně po těchto schodech skrápěje je svou přesvatou krví. Byl vyveden na místo, které slulo Lithostrotos, hebrejsky Gabbatha. Tam Pilát ukázal Krista Pána rozvášněnému davu se slovy: „Ejhle člověk!“ (Jan 19,5). Svaté schody Na tomto místě byl Kristus Pán svým vlastním národem a Pilátem odsouzen k potupné smrti na kříži: „Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ (Jan 19,15). Naposledy kráčí Božský Spasitel po těchto schodech, skrápí je svými slzami a posvěcuje je svou nejsvětější krví. Jde, aby vzal svůj kříž a dokončil své vykupitelské dílo.

Ježíš Kristus – Syn Boží – Spasitel světa, kráčel třikráte nahoru a dolů po těchto schodech. Posvětil je svým přehořkým umučením a utrpením, které za nás na těchto stupních vytrpěl.“