Požehnání nových obrazů Křížové cesty na Urbánek

Pouť na Urbánku s žehnáním nových obrazů zastavení křížové cesty bude v neděli 22. května. V 16,00 procesí křížové cesty od sv. Jana, 17,00 mše svatá a zakončení táborákem. Celebrantem bude znojemský děkan Mons. Jindřich Bartoš.

Foto nových obrazů Křížové cesty na Urbánek

Foto z instalace obrazů Milivoje Husáka

Kaple svatého Urbana byla postavena po roce 1712 na návrší nad Slavkovem a zasvěcení svatému Urbanovi, který je patronem vinařů, připomíná dřívější osazení kopce vinohrady. Kaple byla za napoleonské války zničena a v roce 1861 obnovena. Od té doby se stal Urbánek malým poutním místem. Historie vypovídá, že „povinností slavkovského faráře bylo jednou do roka, na svátek svatého Urbana, který připadá na datum 25. května, vést procesí ke kapli zasvěcené patronovi města a tam odsloužit mši“. Tak se také nepřetržitě po mnoho let děje, pouť na Urbánku se mší svatou bývá v neděli blízko 25. května ve večerních hodinách. Od roku 1999 se zde konají každoročně na Květnou neděli před Velikonocemi a při pouti na sv. Urbana koncem května pobožnosti křížové cesty.

Křížová cesta 2006

Když jsem nastoupil do Slavkova, něco mi zde chybělo. Na přístupové cestě k poutním kostelům či kaplím na kopci vedou na mnoha místech křížové cesty. Nejznámější jsou například Hostýn, Mikulov a Znojmo, ale patří mezi ně také Blatnice pod sv. Antonínem, Vracov a Luleč u Vyškova. V roce 2004 byly například nově zbudovány kapličky k Sedmi radostem Panny Marie ve Křtinách. Během křížových cest na Urbánek jsme utvořili místa, na kterých se zastavujeme. Z toho vyšel podnět, postavit zde nějaké viditelné body, u kterých by se procesí zastavovalo k modlitbě. Ten se zvažoval od roku 2006, základní kámen dokonce požehnal při návštěvě Brna papež Benedikt XVI.

Křížová cesta výroba 2012

Během několika let se vykrystalizoval návrh zastavení, který by byl vhodný do krajiny a svým výrazem souzněl s architekturou kaple sv. Urbana. Byla zvolena studie výtvarníka Milivoje Husáka z Lelekovic. V roce 2012 se objevila v tisku zpráva, že Slavkov u Brna bude mít také svou Křížovou cestu. Všech 14 kapliček vyrobila na jaře 2012 kamenická firma Jiřího Zimovčáka z Brna a během úterý 27. března 2012 je instalovala na základy. Ty vykopaly jednotlivé rodiny, které se staly „patrony zastavení“ se závazkem starat se o okolí sezónní údržbou. Na Květnou neděli 2012, při výročí 300. let od založení kaple, jsme se modlili křížovou cestu již u nových zastavení.

Každé ze 14 zastavení se znázorněním utrpení Ježíše Krista připomíná drobná sakrální stavba vysoká 2,3 m na způsob „Božích muk“. Realizace obrazů byla odložena, ještě nebylo jasné, kdo je vytvoří. V roce 2013 dodal autor Milivoj Husák také návrh obrazů v moderní figurální malbě. Návrhy byly umístěny do kaplí při křížové cestě 2014, a protože se lidem líbily, byly zadány k realizaci.

Mezitím byla dokončena oprava kaple sv. Urbana. V letech 2011 byla opravena fasáda a střecha kaple, instalovány nové mříže. Následující rok 2012 jsme se věnovali interiéru – omítky, výmalba, nová okna, elektroinstalace a opravy dlažeb. V roce 2013 bylo v kapli umístěno retabulum oltáře s obrazem sv. Urbana, samozřejmě v tištěné kopii původního díla z roku 1712. Opravy si vyžádaly celkem 1 milion 217 tisíc korun, ze sbírek, dotací Města Slavkova, Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury ČR. Navíc zde bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin v pomocných a přípravných pracích. Křížová cesta si vyžádala náklad celkem 270 tisíc korun, především z darů a sbírek věřících.

Drobné sakrální objekty, mezi které bude patřit křížová cesta, jsou výrazem lidové zbožnosti, dotváří krajinu, dávají jí duchovní rozměr a pocit domova a plní svou roli i v životě dnešního člověka. Utrpení není dobré, avšak v pohledu víry se může stát prostředkem k dosažení dobra. Bůh nikdy nechtěl zlo, člověk však může zlo utrpení přijmout k získání dobra, jako Ježíš vykoupil utrpením na kříži člověka, nebo se nemoc stala prostředkem k usmíření lidí nebo nalezení pravých hodnot a smyslu lidského života.

Křížová cesta návrh