Primice novokněze Martina Kohoutka

Novokněz Martin Kohoutek poděkoval za dar kněžství při primiční mši svaté v Hodějicích v sobotu 7. července 2012. Foto v příloze.

Foto z přivítání v Hodějicích 30.7.2012

Foto z primiční mše svaté 1 (Kábrtovi)

Foto z primiční mše svaté 2  (Kábrtovi)

Foto z přípravy zázemí primice (Vavro)

Foto z požehnání a hostiny (Kábrtovi)

Foto ze slavné mše sv. ve Slavkově (Kábrtovi)

primice

Přivítání novokněze farářem

Milý otče novoknězi Martine, stal ses knězem a my tě vítáme v rodných Hodějicích.

Tato slavnost se netýká jen tebe osobně, ale je slavností naší farnosti a celé církve, kdy děkujeme Pánu za kněžské povolání, které ti dal, a ty jsi je přijal. Při této Boží oslavě chceme vložit vděčnost za další povolání z naší farnosti, a dokonce z jednoho společenství – spolča Vrba, za povolání k řeholnímu životu, sestry Terezky od Eucharistického Ježíše, Markéty Paterové z Němčan, která složila své slavné sliby o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze na Karmelu.

Svatý otec Benedikt XVI. řekl: „Být knězem znamená stávat se přítelem Ježíše Krista, a to stále více celou naší existencí. Svět potřebuje Boha – Ježíše Krista. Tento Bůh má žít v nás a my v něm. Toto je naše kněžské povolání a jedině tak může naše kněžské působení přinášet plody“.

Vyprošujeme ti věrnost Kristu a službě v církvi po celý život.

o Martin

Primice v Hodějicích
V sobotu 30. června 2012 přijal z rukou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení jáhen Martin Kohoutek v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Novokněze jsme tentýž den v podvečer přivítali v kostele v Hodějicích, kde nám udělil novokněžské požehnání. Za dar kněžství poděkoval při primiční mši svaté v sobotu 7. července 2012. Slavnostní primice se konala na hřišti místní sokolovny. Přípravy probíhaly již několik týdnů předem a účastnily se jich desítky občanů z Hodějic. K vyzdobené tribuně se připravovala místa k sezení, k občerstvení, prostory pro pěvecký sbor Gloria, hudebníky, slavkovskou scholu mládeže a muzikanty ze Zámecké kapely. Připravil se také prostor pro zdravotní pomoc. Počasí však zahrozilo den před primiční mší, když se připraveným areálem prohnala bouřka s průtrží mračen a celodenní práci téměř zničila. Díky šikovnosti místních se podařilo vše opravit a znovu přichystat. Velké díky patří také místním ministrantům a mládeži, kteří ochotně se vším pomáhali i při náročnějších pracích a celý areál také hlídali ve dne i v noci. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dobrému dílu. Vždyť primice je velkou oslavou, která se v Hodějicích nekoná každý rok. Za zmínku také stojí primice otce Antonína Němčanského, od které letos v červenci uplynulo přesně 70 let a také primice otce Víta Rozkydala v roce 1999. Za všechna tato duchovní povolání jsme vděční. Novoknězi Martinu Kohoutkovi vyprošujeme Boží požehnání a děkujeme za primiční mši svatou, které se účastnilo 35 kněží a asi 850 lidí z širokého okolí. Všichni účastníci primiční bohoslužby byli pohoštěni a mohli obdržet také novokněžské požehnání. Bohu díky.

za farníky z Hodějic

Mgr. Kateřina Šujanová

s kněžími