Rok 2019 v naší farnosti

Průřez rokem 2019 ve farnosti můžete shlédnout na videu i fotografiích.

Fotogalerie – souhrnné fotky za rok 2019.

Film Rok 2019 ve farnosti.

Farní kronika 2019

V loňském roce jsme si připomenuli 230. výročí postavení kostela. O slavnosti Vzkříšení Páně sloužil mši sv. pomocný biskup Pavel Konzbul, následovalo společné foto rodin s dětmi před kostelem, a poté odjel na mši do Heršpic, kde překvapil místní farníky. Výročí připomenula také Noc kostelů 24. 5. programem o našem kostele: průvodce kostelem „Ježíšův příběh dnes“, hrané scénické obrazy „Kníže Kounic staví kostel“ a následná jedinečná prohlídka kostela „Reliéfy v záři reflektorů“. Následoval malý varhanní koncert, prohlídky zázemí kostela a promítání filmu o opravách kostela. Na Dny Slavkova 1. 6. byl celý den otevřený kostel s výstavou o Janu Pavlovi II.

Evangelizační kurz Alfa k seznámení s křesťanstvím, doprovázený modlitbou farnosti, proběhl podruhé v Domě svaté Rodiny za účasti 31 přihlášených a 15 farníků v pořadatelském týmu.

Mnoho programů jsme pořádali pro děti, mládež a rodiny. Světových dnů mládeže s papežem Františkem se v Panamě v lednu účastnila Kristýna Paterová z Němčan. Již 14. ples děkanství se konal v Dražovicích, hrála moderní skupina Blackhats. Mládež připravila opět karneval pro děti. Potřetí se mládež a ministranti zapojili do jarního úklidu Slavkova. Poprvé na sv. Valentýna 14. 2. byla mše sv. pro zamilované. Kromě vyučování náboženství provázelo děti při úterní dětské mši téma zvířátek z Noemovy archy. V soutěži získávaly dřívka, z kterých postavily na závěr školního roku modely archy. Na výlet dětí z náboženství jsme vyjeli k sv. Antonínkovi u Blatnice a do Kyjova.

Mezi nové aktivity patřily katecheze Dobrého pastýře pro děti 3 – 6 let a středeční setkávání maminek nejmenších dětí k povídání, hře a modlitbě. Každý pátek probíhaly na faře schůzky dětí – děvčata ve scholičce a kluci na ministrantských schůzkách. Na ministrantské olympiádě v Telnici se naši kluci dobře umístili.

Farní tábor v Rakoveckém údolí na téma z pravěku „Údolí mamutů“ vedl Tomáš Fries, účastnilo se 77 dětí a 25 dospělých – vedoucí a asistenti, kuchařky, zdravotník a péče o zázemí. Během prázdnin se uskutečnily výlety a dovolené rodin, pobyt mládeže v tyrolských Alpách, týdenní Akce T pro mládež, na svůj tábor v srpnu vyjeli také ministranti. V září se konal děkanátní zájezd pro mládež 6.–9. třídy „Za sv. Klementem Maria Hofbauerem“ do Znojma a Vídně.

Během roku proběhly také bohoslužby a poutě spojené s církevními svátky. V postní době jsme využili aktivitu „Vy jste moji přátelé“ a v adventu „Choďme po jeho cestách“. Po mši si každý vzal lístek s motivací k nějakému skutku na týden. V neděli 28. 4. po žehnání dopravních prostředků jsme odpoledne vyšli v počtu 5 řeholních sester, 9 farníků a faráře k modlitbě za déšť s žehnáním zahrad, luk a polí. Všimli jsme si, že od následujícího týdne začalo být přes léto více deštivo. Na pěší farní pouť 8. 5. do Žarošic vyšlo procesí v počtu 41 poutníků. Svatourbanská pouť 26. 5. na Urbánek začala průvodem cesty světla po křížové cestě. Následovala mše svatá v 11.00 hodin, navštívená hlavně rodinami s dětmi, a společný táborák. Každodenní modlitba svatodušní novény vrcholila večerní svatodušní vigilií v kostele na Špitálce. Slavnost Božího Těla 23. 6. začala mší sv. v kostele a pokračovala průvodem k oltářům u Domu svaté Rodiny a na náměstí.

Celá farnost se sešla 21. 7. na Farním dni, při kterém oslavil o. Stanislav Pacner své 50. narozeniny. Setkání v zahradě KMŠ doprovázely soutěže, hry pro děti, vystoupení scholy a pohádka dramatického kroužku. Duchovní obnova farnosti Dny víry v září se konala k 10. výročí Lidových misií. Jednotlivé dny byly tematicky zaměřené: pro děti a rodiče mše s P. Kafkou, večer pro modlitební společenství s komunitou Blahoslavenství, promluva pro mládež Mons. Carmela Pellegrina z Itálie a následná duchovní obnova s P. Benešem. V sobotu probíhaly před kostelem pro manžele a rodiny celodenní aktivity a wokshopy Centra pro rodinu Ostrava, zakončené večerem pro manžele a snoubence s manžely Makyčovými. Zakončení v neděli 22. 9. modlitbou u misijního kříže a mší svatou s promluvou jáhna Radka Mezuláníka.

Duchovní obnovy v Domě svaté Rodiny pořádané školskými sestrami vedli: pro dívky P. Karel Matlok, pro ženy P. Petr Beneš, pro holky 4-6 tř. P. Petr Soukal, pro ženy P. Petr Václavek, pro muže P. Petr Beneš.

Na Lutrštéku se konala v únoru Lurdská pouť, nedělní mše v květnu a září každou neděli, mezi tím o první neděli, pouť na Lutrštéku 15. 9. vedl bývalý slavkovský farář P. Petr Vrbacký. Slavkovské hody, pořádané k výročí posvěcení oltáře, vyvrcholily v neděli 13. 10. mší sv. s krojovaným průvodem od radnice. Letos byla na podzim poprvé Svatohubertská mše, doprovázená zpěvem sboru CMB a troubením na trubky. Adorační den farnosti s modlitbou farnosti za kněžský seminář v neděli 10. 11. byl odpoledne velmi málo navštívený. Děkanství pořádalo ve dnech 5. – 12. 10. pouť do Itálie po stopách sv. Františka a sv. otce Pia spojenou s poutními místy Assisi, La Verna, San Giovanni Rotondo a Loreto. Vzpomínka na věrné zemřelé a mše sv. ve všední dny v dušičkovém týdnu byly na Špitálce.

K výročí bitvy u Slavkova byly slouženy mše sv. za padlé ve čtvrtek 28. 11. večer a v sobotu 30. 11. odpoledne, kdy byl celý den otevřený kostel.

K 30. výročí svatořečení sv. Anežky České byla uspořádána 11.–13. 11. Národní pouť do Říma. Listopadové události roku 1989 a 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi, jsme si připomenuli v neděli 17. 11. bohoslužbami za národ a svobodu v zemi. V 17:11 hodin se rozezněly zvony (čas 17:11 připomenul 17. listopad) a večer se sešli občané ke vzpomínce u památníku padlým ve světových válkách.

Do adventní běžecké výzvy slavkovské farnosti „Vytrvejme v běhu“ se zapojili sportovci sbírkou dětskému domovu Lila v Otnicích.

Do duchovní služby patřily pravidelně večery svátosti smíření, společné udělení sv. nemocných o Velikonocích, návštěvy nemocných doma a v psychiatrické léčebně, mše sv. v penzionu a v B-Braun Domov s úsměvem, nedělní eucharistické adorace a křížové cesty v kostele a na Urbánek.

Pořádaly se také přednášky: Dr. Rája „Slavkov v období vzniku Československa“ a „Strmý vzestup korsického rodáka“, P. Vavro „Kněz v pohraničí“, L. Nosková „Josef Flavius a židovská válka“, Pavel a Daniela Šaňkovi „Iráčtí křesťané z Ninivské pláně“.

Koncerty byly tři: Koncert duchovní hudby „Laudate Dominum“ Collegia musicale bonum v rámci Noci kostelů, Tříkrálový koncert Česká mše vánoční J. J. Ryby a KPS Danielis, a několik cestopisů s promítáním: Britské ostrovy, Cyrilometodějský odkaz Balkánu, Krásy jižní Francie, Konstantinopol a současný Istanbul. Přes rok byly po ranní mši farní kavárny a odpoledne divadelní kavárny s dramatickým kroužkem dětí.

Na pastorační praxi přijížděl přes rok do farnosti bohoslovec Milan Werl, který se účastnil veškerého dění ve farnosti a služby faráře. Uspořádali jsme také sbírku proviantu pro olomoucký seminář.

Během května a června se konaly po 7 letech volby do farních rad – první nominační kolo bylo s výběrem kandidátů, druhé kolo vlastní volby z navržených kandidátů do farní rady pastorační a ekonomické, a do rad obcí. Nominováno bylo celkem 214 farníků se ziskem celkem 1377 hlasů, v druhém kole voleno 27 kandidátů.

Na závěr chci poděkovat velkému množství dobrovolníků v naší farnosti, kteří připravují uvedené aktivity farnosti a zajišťují průběh bohoslužeb s údržbou a úklidem objektů.

Uspořádal P. Milan Vavro

Statistika farnosti za rok 2019

Křty 42 (loni 26) z toho Sl 20, Ně 2, Ho 4, He 4, z jiné farnosti 12, z toho 37 dětí do 1 roku, 4 do 7 let, 1 do 14 let. Katechumené 3.

Sňatky 13 (loni 18). Sňatků mezi katolíky 8, s nepokřtěným 5. Svatby podle původu snoubenců: ze Sl 5, Ně 1, Ho 0, He 0, jiných farností 7.

První sv. přijímání 1 dospělý a 18 dětí (loni 21), z toho Sl 12, Ně 0, Ho 2, He 1, z jiných farností 3.

Svátost nemocných 30 jednotlivě.

Pohřby 37 (loni 41), z toho Sl 18, Ně 8, Ho 7, He 4, z toho na hřbitov 22 (loni 22) a kremací 15. Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 20 ze 37.

Vyučování náboženství 122 žáků (loni 108): ze Slavkova 72, z Němčan 10, z Hodějic 8, z Heršpic 11, z Nížkovic 2, z jiných obcí 19. Učí se 10 hodin týdně, vyučují: farář, 2 řeholní sestry a 3 katechetky, na faře 74, v ZŠ Slavkov 28, škola Ně 4, Ho 9, Ní 7.

Společenství – 10 skupin modlitebních (95 osob), 3 mládeže, liturgických 5, katechumenátní 1, senioři 1. Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic v klášteře 7.

Výčet z hospodaření farnosti a opravy kostelů 2019

V roce 2019 činily ve farnosti Slavkov u Brna příjmy 2.060.421 Kč (z toho dotační příjmy 438.000, nájmy a pachty 170.100) a výdaje byly celkem 1.595.588 Kč.

Slavkov: Příjmy 1.381.712 Kč: Sbírky nedělní 785.002, dary 59.000, účelové sbírky 149.710, dotace MK 204.000, dotace JMK 100.000, dotace Město Slavkov 42.000 Kč, příspěvky kněží na bydlení 42.000. Výdaje 1.228.927 Kč: Elektřina 41.500, plyn 24.522, vodné a srážkové stočné 19.641, odvedené účelové sbírky 149.710 Kč, souhrn oprav 747.890, mikrofony a stojany pro scholu 26.900, bohoslužebné – 3 kněžské alby, 6 ornátů, kadidelnice, desky evangeliáře 28.000, lavičky ministrantů 14.800, ostatní výdaje režijní (zvony, zámky, ladění varhan, revize, režijní) 33.800, společné farní výdaje 142.164 Kč.

Němčany: Příjmy 315.767 Kč: Sbírky nedělní 210.255, dary 19.300, účelové sbírky 26.212, dotace obce 60.000. Výdaje 197.240 Kč: Elektřina 5.780, plyn 21.750, katecheze 2.000, odeslané účelové sbírky 26.212, oprava kotle 3.100, servis zvonů 2.560, lavičky ministrantů 14.800, květiny 11.000, ostatní režie 3.200 Kč. Lutršték – opravy oken, podlahy věže a ostění vstupu 63.000, projekční práce oltáře 9.200, kněžské alby 2.900 a režijní při pouti 5.800 Kč, společné farní výdaje 25.938 Kč.

Hodějice: Příjmy 130.838 Kč: Sbírky 87.340, dotace obce 22.000, dary 6.440, účelové sbírky 15.058. Výdaje 93.488 Kč: Elektřina topení 21.925, odvedené účelové sbírky 15.060, plošina k věži 4.975, nový koberec 10.000, ornát, zvonek sakristie a kněžská alba 9.000, výzdoba 2.440, ostatní výdaje 9.100 Kč, společné farní výdaje 20.988 Kč.

Heršpice: Příjmy 97.704 Kč: Sbírky a dary 75.864, dotace obce 10.000, účelové sbírky 11.840. Výdaje 75.933 Kč: Elektřina 4.634, plyn 22.033, vodné 522, nový zvonek sakristie, kněžská alba a svíce 8.990, odvedené účelové sbírky 11.840 Kč, oprava zvonové stolice 16.305, ostatní režie a výzdoba 2.700, společné farní výdaje 8.909 Kč.

Společná pokladna: Jde o příjmy a výdaje, které jsou společné pro celou farnost (rozdíl 197.987 Kč je uhrazen ze sbírek v jednotlivých kostelích poměrně podle počtu věřících při sčítání). Příjmy: nájmy a pachty 170.100. Výdaje: 368.087 Kč: Doplatek příspěvku na kněze a pastoraci PULS 73.905, svíce, hostie a víno 15.561, pojištění, telefon, doména internetu, údržba a drobné opravy 28.600, katechetické výdaje 19.276, evangelizační projekty 29.200, daně 15.655, skříňky kuchyňky ve věži a kancelář 8.600, odeslané misijní dary 22.800, podíl na energie fary 64.630, podíl na opravách společných prostor fary 89.860 Kč.

Zpracoval P. Milan Vavro

Účelové sbírky ve farnosti 2019

Na různé účely činily sbírky ve farnosti (mimo Tříkrálovou, ta je Charity) celkem 581.119 Kč. Tato částka obsahuje tyto položky:

1. Farní sbírky odeslané celkem 170.547 Kč. Haléř sv. Petra 28.762 Kč, na charitu 20.119 Kč, na bohoslovce 23.206 Kč, na pomoc křesťanům na Blízkém Východě 31.493 Kč, na misie 44.308 Kč, církevní školství 22.659 Kč.

2. Příspěvek diecézi na mzdy kněží a pastoraci PULS celkem 176.815 Kč (sbírka 32.310 Kč, dary donátorů 70.603 Kč, doplatek z nedělních sbírek 106.212 Kč).

3. Ženy v projektu „Koruna denně“ shromáždily 60.000 Kč.

4. Sbírky na potřeby a opravy kostelů: celkem 173.757 Kč. (Vánoční sbírky celkem 111.110 Kč – Slavkov 74.448 Kč, Němčany 13.262 a pastýři 11.380 Kč, Hodějice 6.990 Kč, Heršpice 5.030 Kč. Velikonoční sbírky celkem 62.647 Kč – Slavkov 47.057, Němčany 7.040, Hodějice 4.565, Heršpice 3.985 Kč).

5. Tříkrálová sbírka Charity v lednu 2019: celkem za farnost 246 816 Kč ve Slavkově vybralo 130 koledníků ve 32 skupinkách 163.249 Kč. Sbírka v Němčanech činila 27.856 Kč, v Heršpicích 28.686 Kč, v Hodějicích 27.025 Kč.

Opravy kostelů 2019

Oprava podlahy půdy kostela

Proč nešly v prosinci kostelní hodiny? V kostele Vzkříšení Páně byly během roku 2019 provedeny práce spojené s opravou podlahy půdy a nosných trámků v podstřeší nad klenbou. Z toho důvodu musel být hodinový stroj odpojen od ciferníků a odstaven. Napadené a poškozené trámky a podlahová prkna byly vyměněny a bylo provedeno zpětné sestavení celé pochozí podlahy. Současně byla shora z prostoru opravované podlahy provedena i prohlídka, revize a vyčištění klenby stropu a záklopu dřevěné klenby. Poté byly všechny dřevěné konstrukce ošetřeny proti působení dřevokazných škůdců. Z akce bylo odvezeno šest kontejnerů napadených prken a trámků a ochotnými muži pořezáno jako otop na faře v Nížkovicích. Hodinový stroj byl mezitím vyčištěn, namazán a seřízen. Výše celkových výdajů 546.000 Kč byla uhrazena ze sbírek farnosti ve výši 200.000 Kč, Město Slavkov přispělo 42.000 Kč, JM kraj 100.000 Kč a MK ČR 204.000 Kč.

Výše popsaná oprava přispěla k průběžnému udržování dobrého stavu kulturní památky a k zajištění bezpečného provozu v prostorách střechy a podstřeší kostela. Je také dobrou zprávou pro všechny návštěvníky akcí, které lze znovu pořádat při zpřístupnění prohlídky hodin a zvonů při Noci kostelů a na Silvestra.

Ing. Pavel Galata

Slavkov

Oprava podlahy půdy a vysátí kleneb 546.000 Kč (dotace 346.000, podíl farnosti 200.000) s výměnou vedení el. osvětlení půdy 24.350 Kč. Oprava sítí proti holubům v tympanonu kostela, brigádně, plošina 6.000 Kč. Instalován nájezd pro kočárky z levé strany hlavního schodiště, provedla firma Kamenické práce Zimovčák, 24.000 Kč. Výmalba kaple a sakristií 20.000 Kč. Restaurování svatostánku kaple a svícnu paškálu 9.700 Kč, obětního stolu na Špitálce 19.400 Kč. Oprava 5 soch a 3 křížů z depozitáře kostela a ze sákristie, provedla dílna Loutky Mašek Znojmo, 42.000 Kč.

Úprava chodby na předpokoj bytu kaplana podle návrhu arch. Vlčkové 92.800 Kč (obsahuje výrobu dveří, obklad schodiště, vestavěné skříně, úpravu osvětlení a topení, zdvojení a zateplení dveří na půdu, výmalbu). Zateplení části půdy fary 20.100 Kč, nátěry oken fary 34.000 Kč, drobné opravy 18.800 Kč.

Němčany

Lutršték, výměna ocelových oken, obnova vstupního portálu, oprava podlahy ve věži, firma Rekonstruktiva, 63.000 Kč (dotace obce 60.000).

Lutršték, vypracování studie návrhu nové liturgické úpravy 9.200 Kč – oltáře, ambonu, sedes, lavic ministrantů, procesního kříže a svícnů. Autor Ing. arch. Jiří Šťasta,

Kostel sv. Antonína, nové lavičky ministrantů 14.800 Kč.

Hodějice

Příprava na opravu římsy věže, pronájem plošiny 6.000 Kč.

Heršpice

Úprava kovové zvonové stolice uložením na dubové trámce 16.305 Kč.