„Roráty“ také ve Slavkově

Ve Slavkově u Brna zahájí 1. adventním týdnem roráty pro děti. Na každé úterý (počínaje 4. prosincem 2012) připravila slavkovská farnost tradiční roráty pro děti. Sraz je vždy 6.45 hodin u vchodu kostela, následuje průvod s lampičkami.

„Mami, půjdeme zase na jojáty?“ volá malý tříletý chlapec na maminku. Jde o roráty, ke kterým se dostanu postupným vysvětlením Adventu. Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova „adventus“ a znamená příchod. Protože Advent je křesťanským svátkem, myslíme tím očekávání příchodu Vykupitele Ježíše Krista. Rozlišujeme čtyři příchody Krista do lidského života. Prvním je vtělení – když se Bůh stal člověkem a narodil se v Betlémě. Druhý příchod je osobní událost člověka, který uvěří a přijme Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Třetím příchodem se myslí setkání s Kristem v okamžiku naší smrti, kdy se nás nezmocní temnota, ale ujme se nás Ježíš. Poslední čtvrtý příchod je na konci časů, kdy Kristus přijde a povolá každého člověka ke vzkříšení.

roráty

V každoročním prožívání adventu jde tedy o oživení touhy po příchodu Krista do našeho vlastního života. Všechny symboly, provázející Advent, jako zelený adventní věnec a rozvícené svíce v temné místnosti, nám mají pomoci ke ztišení a nalezení prostředí, tolik důležitého k nalezení sama sebe, našich blízkých a samotného Boha, který se k nám každému neustále přibližuje. Adventní slavení provází také četba bible, pro kterou máme být zvláště disponovaní ztišením. Patří sem také rorátní zpěvy „Ejhle, Hospodin přijde“ a další adventní písně. Proto je zpěv koled v Adventu protislužbou. Starší lidé vzpomínají, jak na ně působily ranní bohoslužby „rorátů“. Název pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: „Rorate coeli de super…“ – v překladu „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele…“. Připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti.

My jsme před dvěma lety obnovili tradici ranní úterní bohoslužby pro děti i dospělé v adventní době. Přicházejí již v 6,45 do kostela s lampičkami a prožíváme bohoslužbu, částečně slavenou ve tmě kostela se svícemi. V dnešní době světla, reklam a hluku je zvláště toto ztišení potřebné. Vzbuzuje v nás tolik potřebnou schopnost očekávání, těšení se a žasnutí. Pokud vás roráty zajímají, přijďte po tři úterý od 4. prosince v 6,45 hodin do slavkovského kostela.

P. Mgr. Milan Vavro, děkan

2011 roráty

O původu rorátů:

K adventní době neodmyslitelně patří také rorátní mše svaté. Čím jsou tak specifické?

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhednými liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice.