Seminář charismatické obnovy – anketa

V minulých letech jsme se zúčastnili Semináře charismatické obnovy. Od té doby se v našem životě možná mnohé změnilo … Tady je pár odpovědí na otázky.

1.     Co ti dala obnova do života? Změnil se nějak tvůj život, pohled na životní události?

2.     Čteš více písmo svaté? Pomáhá ti to ve tvém životě?

***

1.     ChO mi pomohla přiblížit se Bohu, poznat Ježíše jako někoho, kdo mi chce být opravdu blízko. Pomohla mi také růst v důvěře v Boží cesty v mém životě. I když třeba v některých událostech nevidím smysl, vím, že jsem v Božích rukou a on mne vede vždy blíž k sobě.

2.     Během ChO jsem četla denně úryvky z Písma podle liturgického kalendáře a stále se v tom snažím pokračovat. Písmo mi pomáhá žít v přítomnosti Boží.

Ještě bych chtěla dodat, že jsem moc vděčná, že se nám po ChO daří scházet k modlitbě ve společenství, a tak se navzájem povzbuzovat ve víře a v životě s Bohem.

***

1.     Pro mě nebyla obnova razantním zlomem, ale postupným vývojem. Nastartovala u mě hlubší uvědomování si a prožívání Boží lásky ke mně osobně, víc jsem pochopila, že mě Bůh miluje, miluje bez zásluh, jen protože mě chtěl takovou, jaká jsem.

2.     Písmo čtu téměř denně, především text příslušný k liturgickému dni. Pro rozjímání využívám knihu Petra Karase Boží slovo na každý den, kterou jsme na konci semináře dostali. Stále víc ke mně Boží slovo promlouvá osobně, do mé situace. Stává se nutnou „potravou“ pro můj pokoj a radost v srdci.

***

1.     + 2. Obnova mě naučila pravidelně číst Písmo svaté. Hlubší zamyšlení se nad dosavadním životem, a o to více uvědomění si velkého nezaslouženého daru víry, který nám dává smysl celého našeho bytí.

Je na každém z nás, si to uvědomit a snažit se o pravý křesťanský život. Tato obnova k tomu může být nápomocná.

Pokud neopětujeme Bohu lásku, zablokujeme se jeho lásce a jeho působení. Aby se nám to nestalo, měli bychom využít každé příležitosti, kdy nás Pán zve ke slavení mše svaté, kde se za nás vydává (nekrvavě) až na smrt a vybízí nás k následování.

***

1.     + 2. Charismatická obnova v mém životě připomíná plamínek, který vyšel z doutnajícího popela, o který se musím starat, stále přikládat a podněcovat. Člověk si myslí, že je věřící… a postupně začne odhalovat, že to s tou jeho „vírou“ není tak horké, že Bůh v jeho životě je často jen „zvyk“, a někdy dokonce „povinnost“ nebo „rituál“, anebo vztah s Bohem je spíš příliš vzdálené a neuchopitelné přátelství. To byl důvod mé účasti. Chtěla jsem něco víc, chtěla jsem rozumět, naslouchat, přimlouvat se, prosit, děkovat, chválit a zažít… Člověk zakusí nový náboj, nový start, často se dívá na události ve svém životě jiným pohledem, s větší důvěrou a díkem. Je na každém člověku, zda se nechá vtáhnout a oslovit Písmem svatým. Každý vztah, na kterém se nepracuje, vyhasne a vychladne. Z nejlepších přátel se stanou jen známí, nebo dokonce rivalové. Charismatická obnova je pro mne začátek neustále se obnovujícího, intenzivnějšího vztahu s Bohem a lidmi, skrze Ducha svatého, skrze Písmo a události. Přeji všem odvahu k otevření se Duchu svatému skrze charismatickou obnovu …

***

1.     Mně obnova dala hlubší vztah s Pánem. Snažím se, aby byl na prvním místě ve všem, co prožívám.

2.     Písmo čtu pravidelně, je potravou pro duši. Každý den je mi rádcem.

***

1.     Obnova pro mě byla velkým povzbuzením ve víře. Po obnově se v mém životě stalo několik velmi těžkých věcí, které se zdály k neunesení. Zažila jsem období, kdy se zdálo, že Bůh je daleko, že mě neslyší… I díky obnově vím, že to tak není, že Bůh je stále se mnou a dodává mi naději. I když Bohu často nerozumím, snažím se důvěřovat.

2.     Písmo čtu téměř každé ráno. Četla jsem ho už před obnovou, která mě ještě více utvrdila v tom, že to má smysl. Písmo si tzv. „otvírám“ („náhodně“ otevřu a čtu). Mnohokrát se mi stalo, že se úryvek Písma přesně hodil na to, co jsem prožívala. Někdy, když jsem chtěla některé věci vzdát jako nemožné, Bůh mi prostřednictvím Písma znovu a znovu říkal, že pro Něho nemožné nejsou, že ho můžu prosit o pomoc.

***

1.     Uvědomil jsem si, že jsem součástí velkolepého Božího plánu. Tím, že jsem přemýšlel nad významem Ježíšova poslání, pochopil jsem, jak moc Bohu na nás záleží. Prohloubil jsem důvěru v Pána a naučil se lépe zvládat krizové situace. Obnova mi otevřela oči a ujasnila priority života. Pamatuji si, že po obnově jsem prožíval nebývale radostné okamžiky.

2.     Naučil jsem se číst Písmo každý den. Dříve mi dělalo problém porozumět textu, ale pak jsem pochopil, že Bůh nám v Bibli ukazuje právě to, co chce, abychom viděli. Je to kompas, který mi pomáhá směrovat moje kroky. Bůh k nám promlouvá skrze řádky a učí nás lásce k druhým lidem.

***

1.     + 2. Díky ChO jsem našla novou cestu k Pánu. Daří se mi víru častěji propojovat s každodenním životem, více ji žít. Skoro denně čtu Písmo svaté a začaly jsme se modlit večer i dohromady s dcerou. Modlím se s větší důvěrou a otevřeností a učím se nechávat vést Pánem v každé situaci.

***

1.     + 2. Po obnově se mi vrátila důvěra k Bohu, dokázal jsem požádat s důvěrou, že On najde řešení neřešitelného. Modlitba přestala být splněním večerní povinnosti, ale radostným rozhovorem s přítelem, který pomáhá a uklidňuje. Zjistil jsem, že pokud mám důvěru, nemusím znát odpověď na vše, a můžu požádat o pomoc v životě, víře i při práci, a to nejen Jeho, ale i naše patrony (sv. Antonína, sv. Josefa, sv. Isidora). Obnova mi změnila postoj k Bohu v živou víru, v radost, kterou ale musím živit denním čtením Písma a modlitbou ve společenství, protože jakmile to přeruším, klesám pod hladinu jako Petr. A když už jsme u Petra (můj patron), tak mi došlo, že tu nejsem, abych chodil po vodě a dělal zázraky:-), ale že patřím do loďky, pracuju a chválím.

Je určitě dobře, pokud tuto obnovu prodělají manželé, protože pak mohou prosit a děkovat společně, jsou tak nějak na stejné výši a důvěře.