SLAVNOSTNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE

Schéma a intence eucharistické adorace

INTENCE PRO MODLITBY

Svatý otec si přeje, aby se během eucharistické adorace pamatovalo zvláště na tyto úmysly:

1. Za církev rozšířenou v celém světě a dnes, na znamení jednoty, shromážděnou při adoraci Nejsvětější svátosti. Kéž ji Pán stále více přivádí k poslušnosti svému slovu, aby před světem vystupovala ještě více „slavná, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady“ (Ef 5,27). Ať se Slovo jako nositel spásy skrze své věrné hlásání opětovně stává nositelem milosrdenství, a tak znovu přináší zápal lásky, aby dávalo plný smysl bolesti a utrpení a navracelo radost a pokoj.

2. Za všechny ty, kteří v různých částech světa prožívají utrpení nových forem otroctví, jsou oběťmi válek, obchodu s lidmi, obchodu s drogami a „otrocké“ práce; za děti a ženy, které jsou vystaveny jakékoliv formě násilí. Kéž tiché volání o pomoc těchto lidí nalezne církev bdělou, aby s pohledem upřeným na Krista ukřižovaného nezapomněla na mnohé bratry a sestry, kteří jsou vydáni napospas násilí. Dále za všechny ty, kteří žijí v ekonomické nejistotě, zejména za nezaměstnané; za staré lidi, přistěhovalce, bezdomovce, za vězně a všechny lidi na okraji společnosti. Ať je jim útěchou modlitba církve a její činná blízkost ať je podporuje v naději, síle a odvaze při obraně lidské důstojnosti.