Svěcení kostela a nového oltáře sv. Bartoloměje v Hodějicích

Otec biskup Vojtěch Cikrle posvětí (konsekruje) v pátek 26. října 2012 v 17,00 hodin nový oltář a kostel v Hodějicích.

Zasvěcením oltáře a kostela je posvěcen Boží lid, který se v kostele schází k slavení bohoslužby a svátostí. Chrám je viditelným znamením církve, putujícím na zemi a obrazem duchovního chrámu, který tvoříme skrze naše spojení s Kristem.

Bývalá kaple r. 1884 byla pouze benedikována (požehnána) děkanem z Lulče. V roce 1969 byla provedena generální oprava kaple a zároveň její rozšíření. Za vedení P. Františka Cahy a za spolupráce místních občanů byla oprava kaple v roce 1970 dokončena. Velkou opravou věže, střechy a interiéru prošel kostel v roce 2002.

Nyní filiální kostel bude mít novou liturgickou úpravu. Tvoří ji soubor nového kamenného oltáře, svatostánku, ambonu a sedadel kněze a ministrantů. Prostor doplňují vitrážová okna v kněžišti s dekorativním motivem. Návrhy zpracoval výtvarník Milivoj Husák z Lelekovic. Kamenný oltář a podstavce pro ambon a svatostánek vytesal z pískovcových bloků sochař Milan Kupkár z Tasovic u Znojma. Dřevěné prvky, zvláště svatostánek, pult ambonu, lavice a sedalo vyrobil stolař Josef Vašek z Brna. Okna zhotovil sklenář Zdeněk Svoboda z Bosonoh.

Do oltáře budou vloženy ostatky svatých mučedníků z římských katakomb, které byly přivezeny do naší vlasti v době barokní, aby byly v každém oltáři ostatky svatých. Vyjmuli jsme je z ostatkových kamenů starých oltářů. Na zapečetěných balíčcích jsou napsána jména svatých mučedníků: Redempta, Victoriana a Felixe.

Aby mohl být kostel posvěcen, má mít pevný oltář, zhotovený z kamene podle pravidel II. vatikánského koncilu. Hodějický kostel se 26. října 2012 zařadí mezi nově konsekrované kostely naší farnosti: Heršpice (2. září 2000) a Němčany (29. října 2011). Farní kostel konsekrován nebyl, avšak 16. října 1986 byl posvěcen nový oltář kapitulním vikářem Ludvíkem Horkým. Všechny tyto kostely mají nové pokoncilní uspořádání presbytáře (oltář, ambon, sedes) a může v nich být slavena poslední neděli v říjnu Slavnost posvěcení kostela (lidově „posvícení“). Jako poslední je na řadě poutní kostel na Lutrštéku.

Historie hodějické kaple z kroniky

Roku 1884 byla vystavena zdejší kaple sv. Bartoloměje a dne 24. srpna téhož roku v neděli na svátek sv. Bartoloměje byla d.p. Šubrtem z Lulče benedikována. Naproti d.p. děkanovi jelo banderium, mladíci na koních až k němčanským hranicím. Když se d.p. děkan Šubrt a d.p. děkan ze Slavkova ve zdejší škole sešli, kde byli slavnostně přivítáni, šli průvodem hudbou a banderiem doprovázeni, do nově vystavené kaple, kde měl d.p. Svoboda, farář z Kobeřic kázání, po kterém byla kaple slavnostně požehnána a potom byla sloužena slavná mše svatá. Odpoledne bylo svaté požehnání a k večeru, když se d.p. děkan odebíral domů, byl opět provázen banderiem až na hranice. V roce 1969 byla provedena generální oprava kaple a zároveň její rozšíření. Za vedení d.p. Fr. Cahy a za spolupráce místních občanů byla oprava kaple v roce 1970 dokončena.

Fotografie z přestavby kostela v roce 1970.

Fotografie z opravy kostela v roce 2002.