Svěcení kostela a nového oltáře v Němčanech

Otec biskup Vojtěch Cikrle posvětí nový oltář a kostel sv. Antonína v Němčanech při mši svaté v sobotu 29. října 2011 v 17.00 hodin. Po bohoslužbě bude setkání farníků s biskupem v kulturním sále v Němčanech.

Fotografie oltáře a kostela.
Svěcení kostela a oltáře
Svěcení kostela navazuje na bohoslužbu slova. Po ní a po úvodní výzvě biskupa pronese jáhen lidu výzvu „Klekněme k modlitbě“ a následuje litanie ke všem svatým. Poté jsou lidé vyzváni „Vstaňte“ a biskup začne vlastní svěcení. Křižmem pomaže nejprve oltářní mensu a poté stěny kostela na čtyřech místech (dříve na dvanácti místech, často pak označených namalovanými nebo do stěny zapuštěnými kříži, symbolizujícími dvanáct apoštolů). Následně biskup okouří oltář kadidlem. Ministranti připraví oltářní plachtu a svíce, biskup předá jáhnovi zapálenou svíci, kterou zapálí svíce na oltáři a posléze se v kostele rozsvítí všechna světla. Po obětním průvodu pokračuje mše bohoslužbou oběti.

Kostel sv. Antonína byl zbudován v roce 1676 nákladem zdejšího usedlého Matěje Ruprechta, nově byl postaven v roce 1731, v roce 1872 přistavěna na východní straně sakristie. V roce 1918 byla v západní části interiéru vložena kruchta s varhanami. V 60. letech 20. století přistavěno schodiště na kůr a věž.V roce 2008 byla přistavěna u věže zpovědní místnost.

kostel Němčany

Oprava kostela sv. Antonína probíhá již od roku 2008, kdy byl opraven interiér kostela včetně dlažby, elelktroinstalace, topení, výmalby, nových oken a vyzdění oltářů, které byly také opraveny. V roce 2009 se pokračovalo opravami venkovní fasády a to hlavně věže, zvonová okna, nátěr fasády, nová báň a opravený kříž na věži. Byly otlučeny zavlhlé omítky v soklové části zdiva. V roce 2010 byly provedeny sanační omítky lodi kostela bez nátěru a odvětrávací kanál. V roce 2011 opravy omítek říms a nátěr fasády lodi, nové dveře a schodiště do sakristie. Byly namramorovány tumby oltářů a opraven vnitřek svatostánku.

Opravy si vyžádaly od roku 2008 na rekonstrukcí interiéru, fasády a opravy věže částku 2.200.000 korun.

kostel Němčany

Požehnání, posvěcení, konsekrace, vysvěcení

Termíny požehnání, žehnat (lat. benedictio, benedicere) odkazují na viditelné znaky, kterými se vyjadřuje a uskutečňuje posvěcování lidí v Kristu a oslava Boha. Požehnání zprostředkovává Boží dobrodiní a má na zřeteli zvláště Boha, ale i lidi, které Bůh svou prozřetelností řídí a chrání. Vztahuje se však i na stvořené věci – jejich množstvím a rozmanitostí totiž Bůh člověku žehná. Proto se termín požehnat vztahuje na osoby, budovy, činnosti věřících, předměty a zařízení v kostele, předměty lidové zbožnosti atd.

Označení posvěcení, světit (lat. dedicatio, dedicare) jsou vyhrazeny pouze kostelu a oltáři. I v tomto případě se, stejně jako při požehnání, daná věc či místo stává posvátnou, posvátným. Rozdíl je v tom, že posvěcení uděluje předmětu charakter větší stability, trvalého určení na Boží kult, protože je spojeno s pomazáním křižmem. Také je třeba poznamenat, že posvěcení vykonává biskup (pouze když to vyžadují celkem mimořádné okolnosti, může tento úkon svěřit osobně zplnomocněnému knězi) na rozdíl od požehnání, které může vykonat každý kněz.

Termíny konsekrace, konsekrovat (lat. consecratio, consecrare), tedy zasvětit něco Bohu, jsou dnes vyhrazeny zvláště osobám, což se považuje za teologicky vhodnější. Pouze jedna liturgická kniha obsahuje v názvu termín consecratio, a to je Obřad zasvěcení panen (Ordo consecrationis virginum). Panna se tímto obřadem zasvěcuje (konsekruje) Bohu a stává se zasvěcenou osobou. Kromě panen se termín konsekrace týká též označení svěcení biskupa, které se nazývá i biskupskou konsekrací.

Podle tradice se termín konsekrovat používá i na označení proměňování podstaty chleba a vína na podstatu těla a krve Ježíše Krista, přičemž Kristova eucharistická přítomnost začíná ve chvíli konsekrace. Jako poslední věc je třeba zmínit použití termínu konsekrace ve spojitosti s křižmem, olejem, který biskup konsekruje na Zelený čtvrtek.

Termíny vysvěcení, vysvětit (lat. ordinatio, ordinare), jsou spojeny výlučně s vysluhováním svátosti duchovního stavu, proto se týkají biskupa, kněze a jáhna.

Shrnutí:

Požehnání, benedikce – osob a věcí

Posvěcení, dedikace – kostela, oltáře

Zasvěcení, konsekrace – chléba a vína, křižma, biskupa, panny

Vysvěcení, ordinace – biskupa, kněze a jáhna.

Více zde: http://www.farnostpisek.cz/news/pozehnani-posveceni-konsekrace-vysveceni/

kostel Němčany