Světové dny mládeže Madrid 2011

Mládež naší farnosti se může hlásit na Světové dny v Madridu. Nejdříve se hlásíme ve farnosti, přihlášky potom podáme společně, abychom také jeli spolu. Informace jsou na stránkách v odkazu níže.

„Dny v diecézích“ se budou konat v různých španělských diecézích od 11. do 15.8.2011.
Odjíždí se asi 8.8.2011. My máme být v diecézi Tarragona u Barcelony, kterou také navštívíme při společné vigilii. Ubytování a program je ve farnostech, ve školách nebo v rodinách.

Program Světových dní mládeže v Madridu bude od 16. do 21.srpna 2011. Odjezd 22.8.2011.

Ostatní na signálech.

Modlitba za Světové dny mládeže

Připoj se k modlitbě, kterou se modlí česká církev za Světové dny mládeže v Madridu.

Pane Ježíši Kriste,

jsi naší jistotou a pokojem.

Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě,

aby naše svědectví o Tobě

pronikalo k srdcím všech.

Prosíme Tě za přípravu

Světových dnů mládeže v Madridu

a za všechny mladé lidi,

kteří se na tuto pouť vydají.

Na přímluvu Panny Marie

nám dej svého Svatého Ducha,

který promění naše srdce.

Zdrávas Maria…

Přípravná modlitba Svatého otce:

Příteli a Pane náš, Ježíši Kriste,

jak jsi veliký!

Svými slovy a činy jsi nám zjevil,

kdo je Bůh, tvůj Otec a Otec nás všech,

a kdo jsi ty: náš Spasitel.

Voláš nás, abychom byli s tebou.

Chceme tě následovat kamkoliv půjdeš.

Vzdáváme ti díky za tvé vtělení;

jsi Věčný Syn Boha,

ale ponížil ses a stal ses člověkem.

Vzdáváme ti díky za tvou smrt a zmrtvýchvstání;

byl jsi poslušný vůli svého Otce až do konce,

a proto jsi Pán všech a všeho.

Vzdáváme ti díky, protože v Eucharistii jsi zůstal s námi;

tvá Přítomnost, tvá Oběť, tvá Hostina

nás vždy zvou, abychom byli spojeni s tebou.

Voláš nás, abychom s tebou spolupracovali.

Chceme jít tam, kam nás pošleš

zvěstovat tvoje Jméno,

uzdravovat ve tvém Jménu,

doprovázet naše bratry k tobě.

Dej nám svého Svatého Ducha, aby nás osvítil a posílil.

Panna Maria, Matka, kterou jsi nám dal na kříži,

nás stále povzbuzuje, abychom dělali, cokoliv nám řekneš.

Ty jsi život.

Ať naše mysl, naše láska a naše skutky jsou v tobě zakořeněny!

Ty jsi naše skála.

Ať víra v tebe je pevným základem celého našeho života!

Prosíme tě za papeže Benedikta XVI.,

za biskupy

a za všechny, kteří připravují Světové dny mládeže v Madridu.

Prosíme tě za naše rodiny a přátele,

a zvláště za mladé lidi,

aby tě poznali při tomto setkání

díky radostnému a pevnému svědectví víry.

Amen.