Synoda v naší farnosti

Zveřejněn seznam synodních skupinek, kam se můžete přihlásit. Pro víru nás, našich blízkých, naší místní církve, přichází jako podnět synoda, kterou pro celou církev vyhlásil papež František.

O synodě
Máme představu církve jako putujícího Božího lidu? Skutečně vytváříme celek lidí, kteří se potkávají? Nasloucháme si? Mluvíme spolu tak, že řeč je pramenem dorozumění? Umíme oslavovat společné události, především formou liturgie?

Slovo synoda znamená „společné putování“ a označuje církev, která putuje napříč dějinami za svým Pánem, Ježíšem Kristem.
Cílem synody je povzbudit ve všech pokřtěných vědomí toho, že jsou živým chrámem Ducha Svatého, který v nich přebývá a skrze ně chce promlouvat. Všichni pokřtění jsou nositeli „všeobecného kněžství věřících“, a proto se každý z nás stává nositelem prorockého poslání Ježíše Krista. My všichni se stáváme součástí „církve, která učí“, ale také „církve, která se učí“. Tento rys je velmi důležitý a je jednou ze základních os celého synodálního procesu: učit se to, co znamená žít spoluzodpovědnost za církev.

Tohoto procesu se může zúčastnit kdokoliv. Primárně celý „Boží lid“: to jsou všichni, kdo tvoří církev jako strukturované společenství: od jednotlivých pokřtěných, přes kněze až po biskupy. Konkrétně ve farnostech půjde o společné promlouvání a naslouchání ve skupinkách nad synodními tématy.

Společně chceme hledat příští cestu naší farnosti, kterou společně všichni utváříme. K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější? Chceme si říct, kde jsou slabiny naší farnosti a na čem naopak můžeme stavět? Na každém z nás záleží, jaká je a jaká bude naše farnost, církev. Před námi otevírá mimořádný čas milosti, ve kterém k církvi, a to znamená ke každému z nás, může promlouvat Duch Svatý.

Máme se ptát na zkušenosti z místní církve (farnosti), na radosti, těžkosti a překážky, i na dobré plody, o které se lze podělit:

Co dobrého přináší církev pro mne a pro mé okolí a čeho si na ní vážím?

Jaké podněty by měla Církev řešit v dnešní době, co mi v ní chybí a co v ní nenacházím?

K zamyšlení se nad naším životem v církvi, nad naší vírou, je připraveno 10 tématických okruhů, které v nás mají vyprovokovat přemýšlení o stavu naší víry.

1. Na společné cestě. Kdo s námi putuje, kdo patří do naší církve – jsou někteří lidé nebo skupiny opomíjené?

2. Naslouchat. Dokážeme naslouchat všem lidem? Nemáme nějaké předsudky, které nám brání v naslouchání?

3. Ujmout se slova. Jak svobodně a upřímně komunikujeme v našem společenství a se společností?

4. Slavit. Jak intenzivně jsme přítomni na mši svaté, jak z ní dokážeme čerpat?

5. Spoluzodpovědnost za misijní poslání. Zabýváme se otázkami, proč nás ubývá, proč se lidé vytrácí?

6. Vést dialog v církvi a ve společnosti. Jak vedeme dialog uvnitř církve, s nevěřícími a společenskými institucemi?

7. Ekumena. Jak vedeme dialog s jinými křesťanskými vyznáními?

8. Autorita a spoluúčast. Jak dokážeme pracovat týmově a jak jsme spoluzodpovědní?

9. Rozlišovat a rozhodovat. Jak můžeme růst ve společném duchovním rozlišování?

10. Jak se naše církevní společenství formuje? Abychom byli schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání?

Úvodní informativní setkání zájemců o synodální proces ve slavkovské farnosti bude ve čtvrtek o slavnosti Zjevení Páně po mši svaté v 19.00 hodin ve farní kapli ve Slavkově. Srdečně jste zváni.

Podle www.cirkev.cz zpracoval P. Milan Vavro

Více na https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023