Tříkrálová sbírka ve Slavkově 10. ledna

V sobotu 10. ledna 2015 od 9 hodin tříkráloví koledníci obejdou všechny domácnosti ve Slavkově u Brna.

Těm, kteří přispějí a budou si to přát, napíší tříkráloví koledníci nade dveře požehnání K+M+B 2015. Jsou to nejen iniciály jmen tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří vás v roli koledníků navštívili a popřáli vám. Písmena v tomto nápisu jsou počátečními písmeny latinsky znějících slov Christus Mansionem Benedicat, což v překladu znamená „Kristus ať požehná tomuto domu“. Tím vám koledníci přejí šťastný a požehnaný nový rok 2015.

Získané prostředky z Tříkrálové sbírky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně-zdravotních služeb v našem regionu a část také na humanitární pomoc do zahraničí.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky pořádané v loňském roce činil za Oblastní charitu Hodonín 2 315 950 Kč. Peníze z uplynulé Tříkrálové sbírky byly přerozděleny na jednotlivé projekty Oblastní charity Hodonín. Pomohly několika rodinám v nouzi (např. vybavení dětí do školy, jídlo, vybavení bytu nezbytným nábytkem). Přispěly k vybavení poradny v Hodoníně. Z výtěžku Tříkrálové sbírky byly také zakoupeny kompenzační pomůcky do Rousínova. Oblastní charita Hodonín se také zapojila do humanitární pomoci na Ukrajině, která bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Podpořila také sociální projekt v Moldávii.

V roce 2015 chystá Oblastní charita Hodonín nákup postelí pro Charitní ubytovnu, která poskytuje okamžitou pomoc rodinám při ztrátě bydlení. Dále jsou nutné úpravy Centra denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a Noclehárny pro lidi bez přístřeší. Podpořen bude provoz zubní ambulance, kterou byla zřízena ve Svaté Heleně v rumunském Banátu. Vaše dary také poslouží lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof. V případě potřeby se Oblastní charita Hodonín zapojí do humanitární pomoci u nás nebo v zahraničí jako tomu bylo v minulých letech na Haiti nebo na Ukrajině.      

     Za pořadatele děkuje Jitka Hrabovská