„Vezmi a čti celou Bibli“

Biskupství nám nabízí nový program - „Vezmi a čti celou Bibli“ Můžete nyní přečíst celou bibli. Slavnostní zahájení společné četby Písma svatého (čte ale každý doma soukromě), bude příští neděli s požehnáním čtenářům Bible (vezměte si Písmo svaté do kostela).

Chcete si společně s námi přečíst celou Bibli?

Odkaz na stránky s rozpisem.

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible v naší diecézi.

Rozpis četby jsme připravili na základě knížečky pod názvem Světlem pro mé nohy je tvé slovo – Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku pražského biblisty Angela Scarana S.S.L. Th.D. (s laskavým svolením Nakladatelství Paulínky). Vybíráme několik myšlenek z úvodu knihy:

Proč vůbec chtít nějaký plán čtení Písma? Bibli lze samozřejmě číst různými způsoby – a ideální je ta metoda, která mě nejvíce obohacuje. Určit si k četbě pravidelný čas je dobré předsevzetí, zkušenost však ukazuje, že je velmi těžké nalézt způsob, jak přečíst celou Bibli a jak v tomto úmyslu vytrvat. Výhoda plánu spočívá právě v tom, že nás donutí k věrnosti a k vytrvalosti. Lépe řečeno – je to dobrá pomůcka, která může motivovat k soustavné četbě Písma dotažené až do konce, k četbě Písma vedené nikoli náhodou a namátkou, ale podle určitých hledisek, umožňujících plastičtější a ucelenější pohled na biblické poselství. Plán usnadní přečíst celou Bibli, a to včetně deuterokanonických knih. Plán četby je uspořádán s ohledem na hledisko chronologické, exegetické a pastorační.

Starozákonní čtení střídá četba z Nového zákona, v jehož světle se díváme na Starý zákon. Tak např. Genesis střídá Evangelium podle sv. Marka, které tvoří jádro a počátek novozákonní zvěsti. Následuje list Židům, který nám očima Nového zákona přibližuje význam starozákonních liturgických pravidel – obsažených v Levitiku. Skutky apoštolů předkládají dějiny lidu novozákonního, navazující ovšem na dějiny lidu starozákonního. List Galaťanům ukazuje základ křesťanského života – víru. Z ní pak mají plynout skutky, jak podtrhuje následující Deuteronomium.

Rozpis se snaží nabídnout rozmanitost, která by narušila dlouhé pasáže knih historických. A proto jsou starozákonní knihy prokládány novozákonními spisy, po částech se čtou knihy mudroslovné a žalmy, opět střídány novozákonními spisy a proroky. Bezprostředně za sebou jsou naopak uváděny listy napsané stejnému adresátovi, aby vynikla jejich obsahová podobnost.

Z praktických důvodů je každý sedmý den četby vyhrazen času na reflexi a rovněž na závěr každého měsíce je ponecháno několik dnů volna. Ať už k hlubšímu zamyšlení nad dosud přečteným anebo třeba k dohnání skluzu, který by jinak mohl odradit od dalšího čtení.

Přáním autora a cílem tohoto plánu je, aby se Boží slovo stalo opravdu naším každodenním pokrmem. (Srov. Angelo Scarano: Světlem pro mé nohy je tvé slovo – Jak přečíst celou Bibli během jednoho roku)

Prakticky si můžete vybrat z několika možností jak číst:

1.     Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se každý den ráno objeví daný biblický úryvek pro příslušný den (podle ČEP – Český ekumenický překlad). U textů Nového zákona si můžete poslechnout četbu biblického textu v dramatizaci předních českých umělců. Text ČEP i nahrávky jsou publikovány s laskavým svolením České biblické společnosti.

2.     Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se najdete ke stažení rozpis četby celé Bible během dvou let ve dvou variantách:

a) rozpis četby na každý den – s volnými nedělemi a posledními dny v měsíci na doplnění nepřečteného;

b) souhrn četby na příslušný měsíc – s možností číst libovolně během daného měsíce.

Můžete číst z vlastní Bible libovolný překlad Písma: ČEP (obsahuje úvodní poznámky k příslušné knize), Jeruzalémskou Bibli (obsahuje podrobnější poznámky a vysvětlivky) nebo jiné překlady. Zkratky biblických knih jsou uváděny podle ČEP.

3.     Na webových stránkách www.vezmiacti.cz najdete Návod na vložení rozpisu čtení do kalenáře MSOutlook

4.     Denně vám můžeme e-mailem zasílat odkaz na text k přečtení.

Přípravou na souvislé čtení Písma svatého mohou být publikace (některé zdarma dostupné na internetu):

Dei verbum – Věroučná konstituce II. vatikánského koncilu o Božím zjevení:);

Mnoho hlasů – jedna víra – Felix Porsch, vydal Zvon – uvedení do Nového zákona;

Úvod do Písma svatého Starého Zákona – Dominik Duka.

Slavnostní zahájení společné četby Písma svatého bude v neděli 6. října 2013 při nedělních bohoslužbách ve farnostech s požehnáním pro ty, kteří se rozhodli Bibli přečíst. Návrh zahájení dvouleté četby Božího slova Vezmi a čti celou Bibli ve farnostech najdete na www.vezmiacti.cz.

Při všech navržených možnostech četby jsme stále v silném tichém spojení s dalšími čtenáři, kteří ten den čtou stejné čtení jako já a to dává vnitřní podporu – nejsem v tom sám. Můžeme se podporovat vzájemnou vytrvalostí i modlitbou. I v případě, že se na nějaký čas zastavím na místě, můžu se později k biblickým poutníkům opět přidat a podle vlastní libosti dohnat, co zameškám.

Ať už to bude jakkoli, určitě si mohu z četby Bible odnést moudrost a sílu pro každý den.

„Stejně jako z vytrvalé účasti na eucharistickém tajemství vzrůstá život církve, tak smíme doufat v nový podnět pro duchovní život ze zvýšené úcty k Božímu slovu, které „trvá na věky“(Dei verbum, 26)“.