Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody

Slavkovská chasa v čele se stárky vás srdečně zvou na Slavkovské hody 12.-14. října 2018. V neděli 14. října vyjde v 9.00 hodin krojovaný průvod se sochou sv. Urbana od radnice do kostela, kde bude náš nový farní vikář P. Stanislav Pacner sloužit hodovou mši svatou k výročí posvěcení kostela.

Hody ve Slavkově 12.-14.10. 2018

Slavkovská chasa v čele se stárky vás srdečně zvou na Slavkovské hody. Ty letos proběhnou ve změněném termínu. Letošní termín vychází ze zápisů, jak tomu bylo za první republiky a předcházejícím Rakousko-Uhersku. Takže i my se tímto způsobem zapojujeme do probíhajících oslav 100 let od vzniku ČSR.

Strukturovaný program:

Pátek 12. října

17:00 stavění máje na náměstí

Sobota 13. října

15:00 krojovaný průvod městem po stárkách od radnice

20:00 Začátek hodové zábavy s DH Zlaťanka v SC Bonaparte.

Během zábavy vystoupí naše krojovaná chasa.

Neděle 14. října

9:00 krojovaný průvod od radnice a hodová mše v chrámu Vzkříšení Páně

Aktuální dění a informace lze najít na FB Folklór Slavkovska.

Za celou chasu Adam Blahák

Slavkovské hody letos s výročím posvěcení oltáře

V roce 2000 byly obnoveny ve Slavkově Svatourbanské hody, v souvislosti se slavením svátku svatého Urbana, patrona města. Po osmnácti letech se svatourbanské hody mění na Slavkovské hody a budou slaveny v polovině měsíce října s výročím posvěcení oltáře ve slavkovském kostele. Budou to vlastně hody posvícenské. Slovo posvícení má svůj původní význam se slovem posvěcení, a to se váže k datu výročí posvěcení místního kostela a oltáře. Ve Slavkově máme jednu zajímavost, známe datum posvěcení nového oltáře, o svěcení kostela se v historii pátrá a termín zatím zjištěn nebyl. Pro hody je tedy historií určena neděle kolem 12. října, neboť to je den posvěcení oltáře.

Svěcení oltáře se konalo v neděli 12. října 1986 večer v 18.00 hodin. Tehdy nebyl v Brně žádný biskup (komunistický režim nepovolil celých 18 let jmenovat biskupa), slavnost se konala za účasti představitele diecéze, kapitulního vikáře Mons. Ludvíka Horkého. Tehdejším farářem byl P. Stanislav Forst, který nechal nejdříve vydláždit celý oltářní prostor mramorovou šachovnicí a vyrobit oltář, ambon (čtecí pult) a sedadla kněží z vračanského vápence. Dřívější oltářní mřížka byla odstraněna a prostor byl zvýšen na tři schody. Návrh oltáře zpracoval brněnský výtvarník Milivoj Husák, který se do Slavkova nedávno vrátil a dokončil návrhy nynějších sedadel a zpovědnic, mimo jiné je také autorem křížové cesty na Urbánek.

Jak takové svěcení oltáře probíhalo? Požehnanou vodou byli na znamení pokání a na připomínku křtu pokropeni lidé, kteří tvoří duchovní chrám. Potom byl pokropen také nový oltář. Následovaly společné prosby k Bohu a svatým, zvané litanie. Podle starého římského zvyku se do oltáře vkládaly ostatky mučedníků, aby se tak znázornilo, že oběť svatých má svůj původ a sílu v oběti Ježíše Krista. Do našeho nového oltáře byly vloženy ostatky svaté Marie Goretti. Po pronesení modlitby s úmyslem navždy zasvětit oltář Bohu následovalo pomazání olejem křižmem. Oltář se tak stal znamením Krista, který je ustanoven Otcem za nejvyššího kněze, aby na oltáři svého těla přinesl svůj život jako obět' za spásu všech. Pálením kadidla na oltáři se naznačuje, že Kristova obět', která se na oltáři tajemně zpřítomňuje, vystupuje k Bohu jako příjemná vůně. Znázorňuje také modlitby věřících, které jako prosby a díky vystupují až k Bohu. Oltář byl přikryt plátny, vždyť je Pánovým stolem, kolem kterého se radostně scházejí věřící, aby se posilnili pokrmem, Tělem a Krví obětovaného Krista.

Slavkovské hody se tedy konají ve dnech 12. – 14. října 2018. Přijměte srdečné pozvání.

P. Milan Vavro